Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 3 và 3 tháng năm 2018

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 3 và 3 tháng năm 2018, gồm có: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành chiếm tỷ trọng lao động cao nhất trong các ngành kinh tế với 24 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 14,6 lao động/doanh nghiệp; ngành Sản xuất phân phối điện, nước, ga là 13,1 lao động/doanh nghiệp; Khai khoáng là 9,8 lao động/doanh nghiệp; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội là 8,9 lao động/doanh nghiệp;… Như vậy, xét về số lao động đăng ký và tỷ trọng lao động thì ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế hơn các ngành còn lại nhưng xét về tỷ lệ gia tăng lao động so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành này lại giảm.   

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2018    

Trong tháng 3 năm 2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.082 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.156 tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và giảm 18,0% về số vốn đăng ký so với tháng 02 năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 3 đạt 10 tỷ đồng, giảm 20,3% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3 là 68.979 lao động, giảm 3,0% so với tháng trước. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 3 trên cả nước là 1.801 doanh nghiệp, giảm 22,3% so với tháng 2 năm 2018.

Biểu đồ 1. So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp

so sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 3 năm 2018

So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp của tháng 3 với tháng 02/2018 tại biểu đồ 1 cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.137 doanh nghiệp, giảm 57,5%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.446 doanh nghiệp, tăng 57,3% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 792 doanh nghiệp, giảm 18,8%.

II. 3 tháng đầu năm 2018               

Trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 35.234doanh nghiệp, trong đó: có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới và 8.449 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.   

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong tháng qua là 763.964tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 278.489 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 485.475 tỷ đồng với7.893 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.     

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2018

– Về tình hình chung:     

Trong 3 tháng đầu năm, cả nước có 26.785 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 278.489 tỷ đồng, tăng 1,2% về số doanh nghiệp và tăng 2,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018.

Biểu đồ 2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo Quý

tình hình doanh nghiệp thành lập mới theo quý tháng 3 năm 2018

Có thể thấy tại Biểu đồ 2, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong Quý I có xu hướng tăng trong giai đoạn 2015 – 2018. So sánh giữa Quý I/2018 và Quý I/2015, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,4 lần, số vốn đăng ký tăng 2,5 lần và tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp tăng 1,8 lần.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2018 đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm nay là 225.389 lao động, giảm 22,7% so với cùng kỳ năm ngoái.           

– Theo quy mô vốn:                                                           

Bảng 1. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo quy mô vốn (Đơn vị: DN) 

Theo số liệu thống kê tại Bảng 1 cho thấy, tất cả các quy mô vốn đăng ký trong 3 tháng đầu năm 2018 đều có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: quy mô vốn đăng ký từ 50-100 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 15,6% với 318 doanh nghiệp; tiếp đến là từ 20-50 tỷ đồng có 745 doanh nghiệp, tăng 7,8%; từ 10-20 tỷ đồng có 1.319 doanh nghiệp, tăng 2,9%; trên 100 tỷ đồng có 329 doanh nghiệp, tăng 1,5% và từ 0-10 tỷ đồng có 24.074 doanh nghiệp, tăng 0,7%. Như vậy, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 90% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký mới.        

– Theo loại hình doanh nghiệp:

Bảng 2. Số doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình

So với cùng kỳ năm 2017, trong 3 tháng đầu năm nay xét về các chỉ tiêu gồm số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký thì có loại hình công ty TNHH 1 thành viên giảm về số vốn đăng ký và số lao động đăng ký; loại hình công ty TNHH 2 thành viên và loại hình doanh nghiệp tư nhân giảm cả về số lượng, số vốn và số lao động đăng ký; loại hình công ty cổ phần chỉ giảm về số lao động đăng ký. Trong khi đó, loại hình công ty hợp danh đều tăng ở tất cả các chỉ tiêu.     

Phân tích về gia tăng số lượng doanh nghiệp của các loại hình so với cùng kỳ năm 2017 cho thấy, trong 3 tháng đầu năm 2018 số doanh nghiệp đăng ký mới tiếp tục tập trung cao ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 15.861 doanh nghiệp, tăng 6,0%; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 6.061 doanh nghiệp, giảm 3,9%; loại hình công ty cổ phần có 4.428 doanh nghiệp, tăng 1,3%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 430 doanh nghiệp, giảm 48,5% và loại hình công ty hợp danh có lượng doanh nghiệp đăng ký mới thấp nhất là 05 doanh nghiệp, tăng 150,0%.  

Trong 3 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2017, số vốn đăng ký thành lập mới

Tập trung chủ yếu ở loại hình công ty cổ phần là 138.383 tỷ đồng, tăng 12,0%; tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 91.366 tỷ đồng, giảm 1,8%; loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 48.183 tỷ đồng, giảm 9,7%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 544 tỷ đồng, giảm 56,6% và loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 13 tỷ đồng, tăng 321,7%.

Về số lượng lao động đăng ký cho thấy, trong 3 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2017 thì chỉ có loại hình công ty hợp danh có tỷ lệ lao động tăng, các loại hình doanh nghiệp khác đều có tỷ lệ lao động đăng ký giảm. Trong đó, loại hình doanh nghiệp tư nhân có tỷ lệ giảm nhiều nhất là 56,0% với 1.968 lao động.

– Theo vùng lãnh thổ:

Bảng 3. Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ

So sánh tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 phân theo vùng lãnh thổ tại Bảng 3 cho thấy, khu vực Đồng bằng Sông Hồng giảm về số lượng và số lao động đăng ký; khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung giảm về số vốn và số lao động đăng ký; còn khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long chỉ giảm ở số lao động đăng ký. Trong khi đó, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc và khu vực Tây Nguyên giảm ở cả số lượng, số vốn và số lao động đăng ký. Cụ thể: 

So sánh số lượng doanh nghiệp giữa các vùng cho thấy, vùng Đông Nam Bộ có số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất là 11.459 doanh nghiệp, chiếm 42,8%; tiếp đó là vùng Đồng bằng Sông Hồng có 7.737 doanh nghiệp, chiếm 28,9%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 3.721 doanh nghiệp, chiếm 13,9%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 2.067 doanh nghiệp, chiếm 7,7%; Trung du và miền núi phía Bắc có 1.146 doanh nghiệp, chiếm 4,3% và Tây Nguyên có lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường thấp nhất so với các vùng khác với 655 doanh nghiệp, chiếm 2,4%.

Về số vốn đăng ký theo vũng lãnh thổ

Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 131.781 tỷ đồng, chiếm 47,3%; đứng thứ hai là vùng Đồng bằng Sông Hồng có 74.777 tỷ đồng, chiếm 26,9%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 36.088 tỷ đồng, chiếm 13,0%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 19.644 tỷ đồng, chiếm 7,1%; Trung du và miền núi phía Bắc có 12.115 tỷ đồng, chiếm 4,4% và Tây Nguyên có 4.084 tỷ đồng, chiếm 1,5%.

Xét về quy mô vốn đăng ký, trong 3 tháng đầu năm, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân của vùng Đông Nam Bộ đạt 11,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; Trung du và miền núi phía Bắc đạt 10,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung cùng đạt 9,7 tỷ đồng/doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Cửu Long đạt 9,5 tỷ đồng/doanh nghiệp và Tây Nguyên đạt 6,2 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Về số lao động đăng ký, tập trung nhiều nhất; ở vùng Đồng bằng Sông Hồng với 79.135 lao động, chiếm 35,1%; vùng Tây Nguyên có số lao động ít nhất so với các khu vực còn lại là 4.599 lao động, chiếm 2,0%. Về quy mô lao động đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, trong 3 tháng đầu năm nay, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là 12,7 lao động/doanh nghiệp; Trung du và miền núi phía Bắc là 13,2 lao động/doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Hồng là 10,2 lao động/doanh nghiệp; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 9,6 lao động/doanh nghiệp; Tây Nguyên là 7,0 lao động/doanh nghiệp và Đông Nam Bộ là 5,6 lao động/doanh nghiệp.    

– Theo lĩnh vực hoạt động:

Bảng 4. Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Tại Bảng 4, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2018; so với cùng kỳ năm ngoái phân theo lĩnh vực hoạt động có sự biến động tương đối lớn. Cụ thể:

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 9.218 doanh nghiệp, chiếm 34,4%;  Xây dựng có 3.599 doanh nghiệp, chiếm 13,4%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 3.265 doanh nghiệp, chiếm 12,2%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 2.022 doanh nghiệp, chiếm 7,5%;… Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp cho thấy, ngành Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước; nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề so với cùng kỳ năm 2017; thì ngành Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 32,7%.

Về số vốn đăng ký theo lĩnh vực hoạt động

Thì ngành Kinh doanh bất động sản; tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 79.153 tỷ đồng, chiếm 28,4%; tiếp đến là Xây dựng có 42.138 tỷ đồng, chiếm 15,1%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 38.498 tỷ đồng, chiếm 13,8%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 28.980 tỷ đồng, chiếm 10,4%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 19.678 tỷ đồng, chiếm 7,1%;…

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, trong 3 tháng đầu năm nay; một số ngành có tỷ trọng cao như Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 83 tỷ đồng/doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản đạt 64,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 28,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 20,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; Khai khoáng đạt 15,1 tỷ đồng/doanh nghiệp;…

Về số lao động đăng ký, một số ngành, lĩnh vực; thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường; gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo có 78.422 lao động, chiếm 34,8%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 49.712 lao động, chiếm 22,1%; Xây dựng có 24.771 lao động, chiếm 11,0%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 11.058 lao động, chiếm 4,9%;…

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!