Thông tư 156/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật quản lý thuế

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ; LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 83/2013/NĐ-CP NGÀY 22/7/2013 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm

Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Dưới đây là nội dung tóm tắt Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Phạm vi điều

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng 1. Thông tin

Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội

Năm 2019 đã có dự thảo Luật doanh nghiệp sửa đổi, tuy nhiên Luật doanh nghiệp chưa được thông qua. Vì thế trong năm 2019, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014 vẫn tiếp tục còn hiệu lực và được áp dụng về các vấn đề pháp lý liên quan

0982 697 497
Scroll to Top