Dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể uy tín nhất

Đăng ký hộ kinh doanh theo quy định mới. Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Dịch vụ đăng ký thành lập hộ kinh doanh cá thể mới nhất năm 2020.

Hộ kinh doanh cá thể là một trong những loại hình được lựa chọn kinh doanh nhất hiện nay. Việc kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh sẽ giúp cho việc kinh doanh có thêm nhiều mặt tích cực. Thế nhưng để thành lập nên hộ kinh doanh cá thể; thì không phải ai cũng nắm rõ được những yêu cầu pháp lý cơ bản và cần thiết. Bài viết của Vncount sẽ giúp cho bạn đọc có thêm những thông tin hữu ích về vấn đề này.

Thứ nhất, quy định về hộ kinh doanh cá thể

Quy định về hộ kinh doanh cá thể được quy định trong Nghị định 78/2015/NĐ-CP được hiểu là loại hình kinh doanh tồn tại dưới hình thức cá nhân hay hộ gia đình sau khi được cơ quan nhà nước cấp cho giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để thực hiện hoạt động kinh doanh.

Trong trường hợp này, hộ kinh doanh có những đặc điểm khác biệt với loại hình công ty hay doanh nghiệp đó là không bắt buộc cần có con dấu, không nhất thiết phải thuê lao động và có trụ sở hay địa điểm cố đinh để làm việc mà có thể tồn tại dưới hình thức lưu động.

Về vấn đề tài sản của hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh bao gồm cá nhân và hộ gia đình không bắt buộc phải chịu trách nhiệm về phần tài sản của hộ kinh doanh cá thể. Các tài sản này được hình thành thông qua nhiều nguồn như sau: các thành viên trong hộ kinh doanh sẽ thỏa thuận đây là tài sản chung của chủ hộ kinh doanh hoặc các thành viên trong hộ kinh doanh cùng gây dựng lên khối tài sản trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Việc đăng ký ngành nghề kinh doanh cần phải đáp ứng đúng yêu cầu được quy định tại Điều 74 Nhị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

“1. Khi đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh ghi ngành, nghề kinh doanh trên Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ghi nhận thông tin về ngành, nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

3. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.”

Thứ hai, quy định về thành lập hộ kinh doanh

Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh

Theo Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm, sử dụng dưới mười lao động và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh. Như vậy, cá nhân nước ngoài không được làm chủ hộ kinh doanh tại Việt Nam.

Tại Điều 67 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về quyền thành lập hộ kinh doanh như sau:

“1. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự đầy đủ; các hộ gia đình có quyền thành lập hộ kinh doanh và có nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này.

2. Cá nhân, hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều này chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc. Cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều này được quyền góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.

3. Cá nhân thành lập và tham gia góp vốn thành lập hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

Thứ ba, quy định về hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh

Điều 71 Nghị định 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh như sau:

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

+ Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

+ Ngành, nghề kinh doanh.

+ Số vốn kinh doanh.

+ Số lao động.

+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

– Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

Trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập: bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh.

Cụ thể thủ tục đằn ký hộ kinh doanh được quy định như sau:

“1. Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có);

b) Ngành, nghề kinh doanh;

c) Số vốn kinh doanh;

d) Số lao động;

đ) Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.

2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;

b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 Nghị định này;

c) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

3. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Định kỳ vào tuần làm việc đầu tiên hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.”

Thứ tư, quy định về trình tự thủ tục thành lập hộ kinh doanh

Bước 1: Cá nhân, nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh; đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh.

+ Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 73 >Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 0923539579

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi; bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo

Thứ năm, dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể

Có những trường hợp các hộ kinh doanh được thành lập có điều kiện; phải xin các giấy phép con trước khi thành lập. Ví dụ:

– Thành lập hộ kinh doanh hiệu cầm đồ

– Thành lập hộ kinh doanh kinh doanh mỹ phẩm

– Thành lập hộ kinh doanh kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng

– Thành lập hộ kinh doanh massage, karaoke…

Các trường hợp này trước khi thành lập hộ kinh doanh cá thể cần phải xin các giấy phép con;Giấy phép an ninh trật tự, giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép phòng cháy chữa cháy…

Vcount với tư cách là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn pháp luật doanh nghiệp; hộ kinh doanh cá thể luôn sẵn sàng tư vấn; hỗ trợ thực hiện thủ tục mọi loại hình hộ kinh doanh cá thể, trên mọi ngành nghề; mọi điều kiện một cách nhanh chóng nhất.

Để được hỗ trợ thành lập hộ kinh doanh cá thể; quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin chi tiết như sau:

– Gọi điện thoại cho chúng tôi qua Hotline dịch vụ để yêu cầu dịch vụ: 0982697497 hoặc 0923539579

– Gửi yêu cầu dịch vụ cho chúng tôi qua email: dangkykinhdoanh@vncount.vn

– Để lại yêu cầu dịch vụ qua hệ thống tổng đài CSKH – tư vấn pháp luật: 0923539579

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top