Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2016

doanh nghiệp thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 401.780 lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 154.132 lao động; Xây dựng là 77.499 lao động; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác là 37.279 lao động; Vận tải kho bãi với 36.866 lao động;…

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2016    

Trong tháng 8 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.282 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 70.968 tỷ đồng, giảm 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 2,6% về số vốn đăng ký so với tháng 7/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 7,6 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước.  

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8 trên cả nước là 2.005 doanh nghiệp, tăng 11,1% so với tháng 7/2016.  

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 là 112,8 nghìn lao động, tăng 13,7% so với tháng trước.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 8 của cả nước là 1.057 doanh nghiệp, tăng 15,5% so với tháng 7/2016.     

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.531 doanh nghiệp, giảm 15,8% so với tháng trước đó.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.561 doanh nghiệp, giảm 13,5% so với tháng 7/2016.  

2. Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2016

Trong 8 tháng đầu năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 92.115 doanh nghiệp, trong đó: có 73.404 doanh nghiệp thành lập mới và 18.711 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 8 tháng đầu năm 2016 là 14.924 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.    

Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 32.974 doanh nghiệp, trong đó: có 7.479 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 25.495 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.    

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2016

– Về tình hình chung:

Trong 8 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 73.404 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 567.926 tỷ đồng, tăng 19,7% về số doanh nghiệp và tăng 50,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 (So sánh 2015/2014: doanh nghiệp tăng 29,2%; vốn tăng 29,9%).

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 2016 là 1.592.534 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 567.926 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.024.608 tỷ đồng.      

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2016 đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 26,0% so với cùng kỳ năm 2015.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2016 là 857,2 nghìn lao động, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.   

– Theo loại hình doanh nghiệp:

Trong 8 tháng đầu năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 39.621 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 18.689 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 12.099 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 2.984 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 11 doanh nghiệp.

tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp thành lập mới theo loại hình

Trong số các loại hình doanh nghiệp thành lập chỉ có duy nhất loại hình doanh nghiệp tư nhân là có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm (18,5%) so với cùng kỳ, các loại hình doanh nghiệp còn lại đều có số thành lập tăng so với cùng kỳ.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp cho thấy trong 8 tháng đầu năm 2016, loại hình công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 20,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên trở lên là 6,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 5,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân là 1,4 tỷ đồng/doanh nghiệp và công ty hợp danh là 1,2 tỷ đồng/doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm trước, có thể thấy tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp của tất cả các loại hình doanh nghiệp đều tăng.   

– Theo vùng lãnh thổ:

tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp thành lập mới theo vùng lãnh thổ

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2016 phân theo vùng lãnh thổ tại Biểu đồ 1 cho thấy (Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp):

+ Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, các vùng; đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng; so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; có 10.225 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 27,1%; tiếp đến là Đồng bằng Sông Hồng có 22.118 doanh nghiệp, tăng 21,1%; Tây Nguyên có 1.767 doanh nghiệp, tăng 20,5%; Trung du và miền núi phía Bắc có 2.785 doanh nghiệp, tăng 18,7%; Đông Nam Bộ có 31.350 doanh nghiệp, tăng 18,3% và Đồng bằng Sông Cửu Long; có 5.159 doanh nghiệp, tăng 10,0%.      

+ Về tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới; tại các vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể:

Tây Nguyên đăng ký 11.806 tỷ đồng, tăng 112,1%; Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 51.024 tỷ đồng, tăng 90,4%; Đông Nam Bộ đăng ký 237.660 tỷ đồng, tăng 53,4%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 59.571 tỷ đồng, tăng 51,4%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 178.262 tỷ đồng, tăng 42,1% và cuối cùng là Trung du và miền núi phía Bắc; đăng ký 29.603 tỷ đồng, tăng 21,9%.

doanh nghiệp thành lập mới theo vùng lãnh thổ

Thống kê tỷ lệ lao động tại Biểu đồ 2 cho thấy tình hình lao động đăng ký; của doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2016 chia; theo vùng lãnh thổ giảm ở một số vùng; so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; đăng ký 148.410 lao động, giảm 24,7%; Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 48.333 lao động, giảm 8,6%; Tây Nguyên đăng ký 17.791 lao động, giảm 6,7% và Đông Nam Bộ đăng ký 235.701 lao động, giảm 1,3%. Ở chiều ngược lại, các vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 124.694 lao động; tăng 37,8% và Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 282.270 lao động, tăng 2,6%;

– Theo lĩnh vực hoạt động:

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2016; phân theo lĩnh vực hoạt động tại Biểu đồ 3 cho thấy:

+ Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành nghề; so với cùng kỳ năm 2015, một số ngành có tỷ lệ tăng cao như: Kinh doanh bất động sản; đăng ký 1.904 doanh nghiệp, tăng 101,3%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 348 doanh nghiệp, tăng 74,0%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 697 doanh nghiệp, tăng 46,7%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.724 doanh nghiệp, tăng 41,9%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 724 doanh nghiệp, tăng 24,6%;… Duy nhất, lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí; có số doanh nghiệp thành lập mới là 906 doanh nghiệp, giảm 34,0%.      

+ Về tỷ lệ vốn đăng ký, thống kê cho thấy có 6 ngành có tỷ lệ vốn đăng ký giảm; so với cùng kỳ, các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng. Một số ngành có tỷ lệ tăng cao so với cùng kỳ năm 2015; bao gồm: Kinh doanh bất động sản đăng ký 133.375 tỷ đồng, tăng 268,4%; Khai khoáng đăng ký 19.775, tăng 247,0%; Thông tin và truyền thông đăng ký 17.443 tỷ đồng, tăng 183,0%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 34.935 tỷ đồng, tăng 125,3%;…

4/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
4/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!