Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – EL41 – EHOU

Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng EL41 EHOU

Nội dung chương trình Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – EL41 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về khoa học pháp lý cũng có những hiểu biết toàn diện về pháp luật về bảo vệ cạnh tranh trong kinh doanh và bảo vệ quyền lơi của người tiêu dùng trong nền kinh tế thị trường. Người học có khả năng vận dụng những kiến thức đã học để hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực bảo vệ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như tiếp tục nghiên cứu ở giai đoạn sau đại học.

Mẹo nhỏ nên đọc qua

  1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.
  2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctr + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử Copy 5,7,…10, 15 từ để kiếm)
  3. Trường hợp không tìm thấy câu trả lời hoặc câu hỏi tức là chưa có. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Mình sẽ cập nhật câu hỏi và câu trả lời Sớm nhất. (VUI LÒNG KHÔNG CHAT TƯ VẤN VỚI LUẬT SƯ ĐỂ HỎI BÀI TẬP)
  4. Xem thêm đáp án các môn học luật kinh tế (và giao lưu với Tác giả) tại E-Learning EHOU

1. Chủ thể nào có thẩm quyền ban hành Danh mục hàng hóa dịch vụ thiết yếu

✅ Thủ tướng Chính Phủ

Sai. Bộ Công Thương

Sai. Quốc Hội

Sai. Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

2. Chủ thể thực hiện hành vi cạnh tranh không lành mạnh theo Luật Cạnh tranh 2018

✅ Tất cả các phương án đều sai

Sai. Hoạt động trên cùng thị trường liên quan

Sai. Là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của nhau

Sai. Phải có giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp

3. Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018

✅ Không nhất thiết phải hoạt động trên cùng một thị trường liên quan

Sai. Phải hoạt động trên cùng một thị trường địa lý liên quan

Sai. Phải hoạt động trên cùng một thị trường liên quan

Sai. Phải hoạt động trên cùng một thị trường sản phẩm liên quan

4. Chủ thể thực hiện hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 chỉ bị cấm khi

✅ Tất cả các phương án đều sai

Sai. Có sức mạnh thị trường

Sai. Hoạt động trên cùng một thị trường liên quan

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

5. Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh là cơ quan thuộc

✅ Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Sai. Bộ Công Thương

Sai. Chính

Sai. Phủ Quốc Hội

6. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng là cơ quan trực thuộc

✅ Bộ Công thương

Sai. Bộ Tư pháp

Sai. Chính phủ

Sai. Tất cả các phương án đều sai

7. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

Sai. Nếu có sức mạnh thị trường đáng kể

Sai. Tất cả các phương án đều sai

8. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

Sai. Nếu cùng hành động gây hạn chế cạnh tranh

Sai. Tất cả các phương án đều sai

9. Doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

Sai. Nếu cùng hành động gây hạn chế cạnh tranh

10. Đối tượng áp dụng của Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, bao gồm

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Người tiêu dùng

Sai. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam

Sai. Tổ chức, cá nhân kinh doanh

11. Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 bao gồm:

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan

Sai. Hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam

Sai. Tổ chức, cá nhân kinh doanh

12. Đối tượng áp dụng của Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm:

✅ Tất cả các phương án đều sai

Sai. Cơ quan Nhà nước

Sai. Doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

Sai. Hiệp hội ngành nghề

13. Đơn vị giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng là

✅ Sở Công thương

Sai. Chi cục quản lý thị trường

Sai. Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm

Sai. Sở Kế hoạch đầu tư

14. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định trong cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018

✅ Tất cả các phương án trên đều đúng

Sai. Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác.

Sai. Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng

Sai. So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác

15. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh nào sau đây được quy định trong cả Luật cạnh tranh 2004 và Luật Cạnh tranh 2018

✅ Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng

Sai. Bán hàng đa cấp bất chính

Sai. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

Sai. Tất cả các phương án trên đều đúng

16. Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được quy định trong Luật Cạnh tranh 2018 bao gồm

✅ Xâm phạm thông tin bí mật trong kinh doanh

Sai. Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ

Sai. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn

Sai. Gièm pha doanh nghiệp khác

17. Hành vi hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018 không bao gồm

✅ Tập trung kinh tế

Sai. Lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền

Sai. Tất cả các phương án đều sai

Sai. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

18. Hình thức tập trung kinh tế nào KHÔNG làm giảm đi số lượng các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường

✅ Mua lại doanh nghiệp

Sai. Hợp nhất doanh nghiệp

Sai. Sáp nhập doanh nghiệp

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

19. Luật cạnh tranh 2018 có hiệu lực:

✅ 01/07/2019

Sai. 01/01/2018

Sai. 01/01/2019

Sai. 01/07/2018

20. Mục tiêu của pháp luật cạnh tranh:

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Bảo vệ đối thủ cạnh tranh.

Sai. Bảo vệ lợi ích chung của toàn thị trường

Sai. Bảo vệ người tiêu dùng

21. Người tiêu dùng được xem là

✅ Bên yếu thế trong quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh

Sai. Bên chiếm ưu thế hơn trong quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh.

Sai. Bên có quyền và nghĩa vụ ngang bằng trong quan hệ hợp đồng với tổ chức cá nhân kinh doanh

Sai. Tất cả các phương án đều sai

22. Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

✅ không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan

Sai. Có tối đa là 05 doanh nghiệp

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Tất cả các phương án đều sai

23. Nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

✅ không bao gồm doanh nghiệp có thị phần ít hơn 10% trên thị trường liên quan

Sai. Không giới hạn số lượng doanh nghiệp

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Tất cả các phương án đều sai

24. Nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường theo Luật cạnh tranh 2018

✅ Nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và có sức mạnh thị trường đáng kể

Sai. Có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan

Sai. Có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan

Sai. Nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh

25. Số lượng thành viên Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia tối đa là

✅ 15 thành viên,

Sai. 05 thành viên

Sai. 07 thành viên

Sai. 10 thành viên

26. Thành viên Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia có thể là

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Chuyên gia và nhà khoa học chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.

Sai. Công chức Bộ Công Thương có thời gian công tác thực tế ít nhất là 09 năm

Sai. Công chức Bộ, ngành có liên quan

27. Theo luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng bao gồm:

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Sai. Sở Công thương các tỉnh, thành phố

Sai. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

28. Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, người tiêu dùng chỉ có thể là

✅ Cá nhân hoặc tổ chức mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt

Sai. Cá nhân mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của mình

Sai. Tất cả các phương án đều sai

Sai. Tổ chức mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ phục vụ hoạt động nghề nghiệp chuyên nghiệp

29. Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Người tiêu dùng là

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Người mua hàng hóa, dịch vụ

Sai. Người mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ

Sai. Người sử dụng hàng hóa dịch vụ

30. Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hàng hóa có khuyết tật gây ra

✅ Được đặt ra kể cả khi tổ chức, cá nhân đó không biết hoặc không có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật

Sai. Chỉ được đặt ra khi tổ chức, cá nhân kinh doanh có lỗi trong việc phát sinh khuyết tật

Sai. Được miễn khi tổ chức cá nhân kinh doanh không cố ý

Sai. Tất cả các phương án trên đều sai

31. Theo Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010, trách nhiệm thu hồi hàng hóa có khuyết tật thuộc về

✅ Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hoá

Sai. Tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa

Sai. Tổ chức, cá nhân bán lẻ hàng hóa

Sai. Tổ chức, cá nhân phân phối hàng hóa

32. Theo Luật cạnh tranh 2018 chủ thể thực hiện hành vi tập trung kinh tế

✅ không nhất thiết phải hoạt động trên thị trường liên quan.

Sai. phải hoạt động trên thị trường liên quan.

Sai. Tất cả các phương án đều sai

33. Theo Luật cạnh tranh 2018 hành vi tập trung kinh tế bị cấm khi

✅ Doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể trên thị trường Việt Nam

Sai. Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 30% trở lên trên thị trường liên quan

Sai. Các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế chiếm từ 50% trở lên trên thị trường liên quan

Sai. Tất cả các phương án đều sai

34. Theo Luật cạnh tranh 2018 ngưỡng thông báo tập trung kinh tế được xác định căn cứ vào một trong các tiêu chí

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế

Sai. Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế

Sai. Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế

35. Theo Luật cạnh tranh 2018 nhà nước kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước bằng các biện pháp

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Định hướng, tổ chức các thị trường liên quan đến hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan

Sai. Quyết định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

Sai. Quyết định số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước

36. Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm ba doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây hạn chế cạnh tranh và thuộc trường hợp nào sau đây

✅ Nếu có tổng thị phần trên thị trường liên quan từ 65% trở lên và không có doanh nghiệp nào có thị phần nhỏ hơn 10%

Sai. Nếu có thị phần đáng kể trên thị trường

Sai. Nếu có tổng thị phần trên thị trường liên quan từ 65% trở lên

Sai. Tất cả các phương án đều đúng

37. Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh có tối đa là

✅ 05 doanh nghiệp

Sai. 03 Doanh nghiệp

Sai. 04 doanh nghiệp

Sai. Không bị giới hạn mức tối đa

38. Theo Luật cạnh tranh 2018 nhóm hai doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu cùng hành động gây tác động hạn chế cạnh tranh và:

✅ có tổng thị phần từ 50% trở lên trên thị trường liên quan

Sai. Có tổng thị phần từ 65% trở lên trên thị trường liên quan

Sai. Có tổng thị phần từ 75% trở lên trên thị trường liên quan

Sai. có tổng thị phần từ 85% trở lên trên thị trường liên quan.

39. Theo Luật cạnh tranh 2018 sức mạnh thị trường đáng kể của doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp được xác định căn cứ vào

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Các yếu tố đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh

Sai. Sức mạnh tài chính, quy mô của doanh nghiệp

Sai. Tương quan thị phần giữa các doanh nghiệp trên thị trường liên quan

40. Theo Luật cạnh tranh 2018 thời hạn thẩm định sơ bộ việc tập trung kinh tế là

✅ 30 ngày

Sai. 150 ngày

Sai. 60 ngày

Sai. 90 ngày

41. Theo Luật Cạnh tranh 2018 trong quá trình thẩm định tập trung kinh tế, Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia có quyền tham vấn

✅ Tất cả các phương án trên đều đúng

Sai. Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực mà các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang hoạt động doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khác có liên quan

Sai. Tất cả các phương án đều sai

42. Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh

✅ Chỉ bị cấm nếu chủ thể thực hiện hành vi có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền

Sai. Có thể hưởng miễn trừ

Sai. Tất cả các phương án trên đều đúng

Sai. Tất cả các phương án trên đều sai

43. Theo Luật cạnh tranh 2018, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cưới giá thành toàn bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Không được hưởng miễn trừ.

Sai. Là hành vi cạnh tranh không lành mạnh bị cấm

Sai. Là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền bị cấm

44. Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi nào sau đây KHÔNG phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh

✅ Phân biệt đối xử của hiệp hội

Sai. Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác

Sai. Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng

Sai. Lôi kéo khách hàng bất chính

45. Theo Luật cạnh tranh 2018, hành vi nào sau đây KHÔNG phải là hành vi cạnh tranh không lành mạnh

✅ Bán hàng đa cấp bất chính.

Sai. Cung cấp thông tin không trung thực gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác

Sai. Khuyến mại gian dối hoặc gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Sai. So sánh hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác

46. Theo Luật cạnh tranh 2018, lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền để ổn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng là

✅ Việc các nhà sản xuất yêu cầu các nhà phân phối không được bán thấp hơn mức giá cố định.

Sai. Tất cả các phương án trên đều sai

Sai. Thỏa thuận ấn định giá giữa nhà sản xuất và nhà phân phối

Sai. Việc các nhà sản xuất đưa ra một mức giá thống nhất cho các nhà phân phối

47. Theo Luật cạnh tranh 2018, những hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh

✅ Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh

Sai. Lạm dụng vị trí thống lĩnh vị trí độc quyền

Sai. Tập trung kinh tế

Sai. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

48. Theo Luật cạnh tranh 2018, những hành vi nào sau đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh

✅ Lôi kéo khách hàng bất chính

Sai. Bán hàng đa cấp bất chính

Sai. Chỉ dẫn gây nhầm lẫn.

Sai. Phân biệt đối xử của hiệp hội

49. Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế bao gồm các hình thức sau

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Liên doanh giữa các doanh nghiệp

Sai. Mua lại doanh nghiệp

Sai. Sáp nhập doanh nghiệp và Hợp nhất doanh nghiệp

50. Theo Luật cạnh tranh 2018, Tập trung kinh tế là hành vi nào sau đây

✅ Mua lại doanh nghiệp

Sai. Cá nhân đầu tư cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp

Sai. Chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp

Sai. Mua lại hoạt động kinh doanh

51. Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Chủ tịch Ủy ban cạnh tranh quốc gia do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm

✅ Thủ tướng Chính phủ

Sai. Bộ trưởng Bộ Công thương

Sai. Chủ tịch nước

Sai. Chủ tịch quốc hội

52. Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, Cơ quan tiến hành tố tụng cạnh tranh KHÔNG bao gồm

✅ Hội đồng cạnh tranh

Sai. Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh

Sai. Tất cả các phương án đều sai

Sai. Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia;

53. Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, hình thức xử phạt nào sau đây KHÔNG thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban cạnh tranh quốc gia và Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh

✅ Phạt tù

Sai. Phạt cảnh cáo

Sai. Phạt tiền

Sai. Tịch thu tang vật

54. Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2018, thủ trưởng Cơ quan điều tra vụ việc cạnh tranh do ai bổ nhiệm, miễn nhiệm.

✅ Chủ tịch Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia

Sai. Bộ trưởng Bộ Công thương

Sai. Chủ tịch nước

Sai. Thủ tướng Chính phủ

55. Thị trường sản phẩm liên quan là

✅ Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính, mục đích sử dụng và giá cả

Sai. Là thị trường có hàng hóa dịch vụ có thể thay thế cho nhau với những điều kiện cạnh tranh tương tự

Sai. Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có liên quan

Sai. Thị trường của những hàng hóa, dịch vụ có thể thay thế cho nhau về đặc tính hoặc mục đích sử dụng hoặc giá cả

56. Thiết chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở Việt Nam bao gồm

✅ Tất cả các phương án đều đúng

Sai. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng

Sai. Cơ quan tài phán.

Sai. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

57. Thỏa thuận ổn định giá hàng hóa dịch vụ theo Luật cạnh tranh 2018

✅ Có thể hưởng miễn trừ

Sai. Bị cấm có điều kiện

Sai. Bị cấm tuyệt đối

Sai. Không được hưởng miễn trừ

58. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo Luật cạnh tranh 2018

✅ Bao gồm cả các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang và chiều dọc

Sai. Chỉ bao gồm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc.

Sai. Chỉ bao gồm các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang

Sai. Tất cả các phương án đều sai

59. Thỏa thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

✅ Mục đích nhằm tạo ra sự khan hiếm giả tạo trên thị trường

Sai. Giữ nguyên số lượng, hàng hóa dịch vụ so với trước đó

Sai. Làm giảm đi số lượng, hàng hóa dịch vụ So với trước đó

Sai. Luôn là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang

60. Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh theo Luật cạnh tranh 2018

✅ Cả hai phương án trên đều đúng

Sai. Nhằm ngăn cản các doanh nghiệp đã tồn tại trên thị trường phát triển sản xuất kinh doanh

Sai. Nhằm ngăn cản những doanh nghiệp đang mong muốn gia nhập thị trường

Sai. Tất cả các phương án đều sai

61. Tổ chức cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật bảo vệ quyền lợi NTD 2010

✅ Có thể có hoặc không có đăng ký kinh doanh

Sai. Không có đăng ký kinh doanh

Sai. Phải có đăng ký kinh doanh

Sai. Tất cả các phương án đều sai

62. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng KHÔNG có quyền nào sau đây:

✅ Hỗ trợ kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước

Sai. Đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng

Sai. Độc lập khảo sát, thử nghiệm, công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do mình thực hiện

Sai. Hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu cầu

63. Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia là Cơ quan thuộc

✅ Bộ Công Thương

Sai. Chính Phủ

Sai. Quốc Hội

Sai. Thủ tướng chính phủ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung có bản quyền vnCount !!
Gọi Ngay
Scroll to Top
Chào Sinh Viên Chăm Chỉ
  1. Tôi hi vọng bạn cũng đóng góp những câu hỏi còn thiếu dưới mục bình Luận (để có câu trả lời cho các bạn sau)
  2. Nếu bài viết giúp ích được bạn hoàn thành bài tập. Vui lòng đánh giá 5* dưới cuối bài và chia sẻ cho Đồng môn.
  3. Bạn muốn có đáp án các môn khác HÃY GIÚP TÔI (comment muốn giúp tôi dưới cuối bài)