Law Pro 180 Ngày

Giá bán: 500.000

Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 180 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  1. Với tài khoản MemberPro có thể tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm của 60 môn trong 180 ngày tương đương 6 tháng dưới đây.
  2. Các môn mới  “đang cập nhật”  khi cập nhật xong thì  tài khoản MemberPro được xem mà không phải mua thêm.
  3. Với việc tham khảo các câu hỏi trắc nghiệm giúp việc học trở nên hiệu quả, nhớ kiến thức.
  4. Với tài khoản MemberPro sẽ được ưu tiên hỗ trợ tư vấn các câu hỏi liên quan đến luật thực tế.

Danh sách các môn trong gói Memberships Law Pro

STT Tên môn học Mã môn học Ngày Cập Nhật Memberships
1 Phát triển kỹ năng cá nhân EG35 18/10/2021 MemberBasic
2 Nhập môn Internet & ELearning EG38 18/10/2021 MemberBasic
3 Tâm lí học đại cương (EG47) EG07 19/07/2021 MemberBasic
4 Xã hội học đại cương EL02 01/01/2021 MemberBasic
5 Tin học đại cương EG12 10/04/2021 MemberBasic
6 Pháp luật đại cương EG04 11/10/2021 MemberBasic
7 Triết Học Mác – Lê Nin EG42 12/10/2021 MemberBasic
8 Kinh tế chính trị Mác – Lênin EG43 03/11/2021 MemberPro
9 Soạn thảo văn bản hành chính EG48 09/08/2021 MemberPro
10 Phát triển kỹ năng cá nhân 2 EG41 01/01/2021 MemberPro
11 Lý luận Nhà nước & Pháp luật EL06 01/01/2021 MemberPro
12 Luật Hành chính Việt Nam EL09 01/01/2021 MemberPro
13 Luật Hình sự Việt Nam 1 SL02 01/01/2021 MemberPro
14 Luật Hiến pháp Việt Nam EL08 01/01/2021 MemberPro
15 Tâm lí học tư pháp EL16 01/01/2021 MemberPro
16 Đường lối cách mạng của ĐCSVN EG02 01/01/2021 MemberPro
17 Tư tưởng Hồ Chí Minh EG03 21/03/2022 MemberPro
18 Quản trị kinh doanh EG23 01/01/2021 MemberPro
19 Đại cương văn hóa Việt Nam EL04 01/01/2021 MemberPro
20 Xây dựng văn bản pháp luật EL07 01/01/2021 MemberPro
21 Luật Hình sự Viêt Nam EL10 01/01/2021 MemberPro
22 Luật Dân sự Việt Nam 1 EL12 18/10/2021 MemberPro
23 Luật Hôn nhân và gia đình EL15 01/01/2021 MemberPro
24 Công pháp quốc tế EL17 01/01/2021 MemberPro
25 Tư pháp quốc tế EL18 01/01/2021 MemberPro
26 Luật kinh tế Việt Nam 1 EL19 01/01/2021 MemberPro
27 Luật kinh tế Việt Nam 2 EL20 01/01/2021 MemberPro
28 Luật Đất đai Việt Nam EL22 12/02/2022 MemberPro
29 Luật tài chính Việt Nam EL24 01/01/2021 MemberPro
30 Luật ngân hàng EL25 20/10/2021 MemberPro
31 Luật Thương mại quốc tế EL26 01/01/2021 MemberPro
32 Luật Môi trường EL27 01/01/2021 MemberPro
33 Luật đầu tư EL28 01/01/2021 MemberPro
34 Luật Sở hữu trí tuệ EL29 01/01/2021 MemberPro
35 Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam EL30 01/01/2021 MemberPro
36 Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới EL31 01/01/2021 MemberPro
37 Luật Tố tụng hành chính Việt Nam EL34 04/04/2021 MemberPro
38 Luật Kinh tế chuyên ngành EL35 01/01/2021 MemberPro
39 Pháp luật về Sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại EL36 01/01/2021 MemberPro
40 Luật cạnh tranh SL54 01/01/2021 MemberPro
41 Luật Hình sự Việt Nam 2 SL03 17/10/2021 MemberPro
42 Anh văn 1 EG09.1 04/10/2022 MemberPro
43 Luật Tố tụng dân sự Việt Nam EL14 05/07/2021 MemberPro
44 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam EG45 06/09/2021 MemberPro
45 Pháp luật về hoạt động thương mại SL05 12/10/2021 MemberPro
46 Luật Cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng EL41 13/08/2021 MemberPro
47 Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm EL42 13/08/2021 MemberPro
48 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng EL43 13/08/2021 MemberPro
49 Kỹ năng nghề luật EL44 13/08/2021 MemberPro
50 Luật an sinh xã hội EL51 13/08/2021 MemberPro
51 Logic học EL05 15/01/2021 MemberPro
52 Anh văn 4 Tiếng anh pháp lý EL01 18/04/2021 MemberPro
53 Kỹ năng tư vấn trong lĩnh vực đất đai SL40 19/09/2021 MemberPro
54 Luật Lao động EL21 21/04/2021 MemberPro
55 Luật Tố tụng hình sự Việt Nam EL11 31/08/2021 MemberPro
56 Luật Dân sự Việt Nam 2 EL13 31/08/2021 MemberPro
57 Chủ nghĩa xã hội khoa học EG44 10/07/2021 MemberPro
58 Anh văn 2 EG09.2 10/07/2021 MemberPro
59 Anh văn 3 EG09.3 10/07/2021 MemberPro
60 Pháp luật về chủ thể kinh doanh SL04 17/10/2021 MemberPro
61 Tiếng Việt & Soạn Thảo Văn Bản Quản Lý DN EG49   MemberPro
62 Thực tập nghề EL47   MemberPro
63 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin EG01 19/03/2022 MemberPro
64 Kỹ năng tư vấn về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại SL41 19/03/2022 MemberPro
65 Pháp luật về Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ EL52 18/03/2022 MemberPro
66 Soạn thảo văn bản (EL07) EG08   MemberPro
67 Tâm lí học đại cương (EG07) EG47   MemberPro
68 Tư tưởng Hồ Chí Minh (EG03) EG46   MemberPro
69 Kinh tế học EL53 03/04/2022 MemberPro
70 Kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động và đình công EL63 31/05/2022 MemberPro
71 Quản lí nhà nước trong lĩnh vực thương mại EL37 31/05/2022 MemberPro
72 Tiếng Anh pháp lý SL01
13/03/2023  MemberPro
73 Thực tập định hướng nghề nghiệp 1 SL06 đang cập nhật  
74 Thực tập định hướng nghề nghiệp 2 SL07 đang cập nhật  
75 Thực tập định hướng nghề nghiệp 3 SL08 đang cập nhật  
76 Thực tập định hướng nghề nghiệp 4 SL09 đang cập nhật  
77 Lịch sử nhà nước và pháp luật SL10 đang cập nhật  
78 Tâm lí học xã hội SL11 đang cập nhật  
79 Xã hội học SL12 đang cập nhật  
80 Xã hội học pháp luật SL13 đang cập nhật  
81 Triết học luật SL14 đang cập nhật  
82 Pháp luật thương mại Hoa Kỳ SL15 đang cập nhật  
83 Phương pháp NCKH và kĩ năng nghiên cứu Luật SL16 đang cập nhật  
84 Pháp luật về kinh doanh bất động sản SL17 đang cập nhật  
85 Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng SL18 đang cập nhật  
86 Luật chứng khoán và thị trường chứng khoán SL19 đang cập nhật  
87 Luật học so sánh SL20 đang cập nhật  
88 Pháp luật thương mại liên minh Châu Âu SL21 đang cập nhật  
89 PL sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ SL22 đang cập nhật  
90 PL VN và Luật quốc tế về quyền con người SL23 đang cập nhật  
91 Pháp luật về môi trường trong hội nhập quốc tế SL24 đang cập nhật  
92 Pháp luật về đầu tư quốc tế SL25 đang cập nhật  
93 PL về GQ tranh chấp DS có yếu tố nước ngoài SL26 đang cập nhật  
94 Giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế SL27 đang cập nhật  
95 Pháp luật ASEAN SL28 đang cập nhật  
96 Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng dân sự SL29 đang cập nhật  
97 Kỹ năng giao tiếp nghề Luật SL30 đang cập nhật  
98 Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp luật SL31 đang cập nhật  
99 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực thương mại SL32 đang cập nhật  
100 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động SL33 đang cập nhật  
101 Kỹ năng tư vấn pháp luật thuế, tài chính doanh nghiệp SL34 đang cập nhật  
102 Luật biển quốc tế SL35 đang cập nhật  
103 Luật sư, công chứng, chứng thực SL36 đang cập nhật  
104 Luật thi hành án dân sự SL37 đang cập nhật  
105 Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo SL38 đang cập nhật  
106 Trọng tài quốc tế SL39 đang cập nhật  
107 Kỹ năng tư vấn PL trong lĩnh vực hành chính SL42 đang cập nhật  
108 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hình sự SL43 đang cập nhật  
109 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực dân sự SL44 đang cập nhật  
110 Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình SL45 đang cập nhật  
111 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án hành chính SL46 đang cập nhật  
112 Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án dân sự SL47 đang cập nhật  
113 Thực hành nghề nghiệp 1 SL48 đang cập nhật  
114 Thực hành nghề nghiệp 2 SL49 đang cập nhật  
115 Thực hành nghề nghiệp 3 SL50 đang cập nhật  
116 Khóa luận tốt nghiệp SL51 đang cập nhật  

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Law Pro 180 Ngày”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top