Đường lối cách mạng của ĐCSVN – EG02 – EHOU

Đường lối cách mạng của ĐCSVN -EG02-EHOU

Môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam EG02-EHOU trang bị những hiểu biết cơ bản về sự ra đời của Đảng, về quan điểm, đường lối của Đảng trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là đường lối của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Mẹo nhỏ nên đọc qua

  1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.
  2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctr + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử Copy 5,7,…10, 15 từ để kiếm)
  3. Trường hợp không tìm thấy câu trả lời hoặc câu hỏi tức là chưa có. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Mình sẽ cập nhật câu hỏi và câu trả lời Sớm nhất. (VUI LÒNG KHÔNG CHAT TƯ VẤN VỚI LUẬT SƯ ĐỂ HỎI BÀI TẬP)
  4. Xem thêm đáp án các môn học luật kinh tế (và giao lưu với Tác giả) tại E-Learning EHOU

1. Quan hệ kinh tế nào chủ yếu trong thời kỳ bao cấp là :

✅ Cấp phát- giao nộp

Sai. Quan hệ cung – cầu và giá cả thị trường

Sai. Quy luật cạnh tranh

Sai. Quy luật giá trị

2. Tháng 5/1988, Bộ Chính trị ra nghị quyết số 13 chủ trương: Kiên quyết chủ động chuyển cuộc đấu tranh từ tình trạng ……………. Sang đấu tranh và …………… trong cùng tồn tại hoà bình ( ền vào dấu……)

✅ Đối đầu – hợp tác

Sai. Đối đầu- không khoan nhượng

Sai. Hoà bình – chiến đấu

Sai. Hoà bình – hợp tác

3. “Con đường công nghiệp hoá ở nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các nước đi trước …”. Đây là quan điểm của đại hội nào?

✅ Đại hội IX và X

Sai. Đại hội VII

Sai. Đại hội VIII

4. “Trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu…” Đại hội nào đã đưa ra nhận định trên?

✅ Đại hội V

Sai. Đại hội VI

Sai. Đại hội VII

Sai. Đại hội VIII

5. “Trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ ở nước ta phải lấy nông nghiệp làm mặt trận hàng đầu”. Đại hội nào đã xác định điều đó?.

✅ Đại hội V

Sai. Đại hội VII

Sai. Đại hội IV

Sai. Đại hội VI

6. Ba nguyên tắc của nền văn hoá mới là:

✅ Dân tộc, khoa học, đại chúng

Sai. Cổ truyền, hiện đại, khoa học

Sai. Hội nhập, hiện đại, phát triển

Sai. Kế thừa, bảo tồn, phát triển

7. Bán Đề cương văn hoá Việt Nam do Ban thường vụ Trung ương Đảng thông qua năm 1943 do ai trực tiếp dự thảo?

✅ Trường Chinh

Sai. Hà Huy Tập

Sai. Nguyễn Ái Quốc

Sai. Tân Phú

8. Bản sắc dân tộc thể hiện

✅ Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội

Sai. Trong đời sống tín ngưỡng tôn giáo của xã hội

Sai. Trong đời sống văn hoá, tinh thần của xã hội

Sai. Trong đời sống vật chất của xã hội

9. Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết định chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn là bộ phận của ĐCSVN vào ngày:

✅ 24-2-1930.

Sai. 20-2-1930.

Sai. 22-2-1930.

Sai. 24-3-1930

10. Bao cấp qua chế độ tem phiếu là :

✅ Nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, công nhân viên, theo định mức qua hình thức tem phiếu

Sai. nhà nước quy định 1 phần các chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho mọi người qua hình thức tem phiếu

Sai. nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng chỉ dành riêng cán bộ qua hình thức tem phiếu

Sai. nhà nước quy định chế độ phân phối vật phẩm tiêu dùng cho dành riêng công nhân viên, theo định mức qua hình thức tem phiếu

11. Bao cấp qua giá là:

✅ Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị thực của chúng nhiều lần So với giá thị trường

Sai. Các doanh nghiệp tự quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa ngang bằng với giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường

Sai. Các doanh nghiệp tự quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường

Sai. Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, hàng hóa ngang bằng giá trị thực của chúng nhiều lần So với giá thị trường

12. Biện pháp xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta là:

✅ Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới tổ chức và hoạt động của quốc hội

Sai. Đổi mới toàn diện hệ thống chính trị phát huy vai trò làm chủ của giai cấp công nhân

Sai. Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới kinh tế

Sai. Sửa đổi hiến pháp, xây dựng lại hệ thống pháp luật

13. Cả nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm:

✅ 1975.

Sai. 1930.

Sai. 1945.

Sai. 1954.

14. Câu nói “Bạo động tắc tử” là của ai:

✅ Phan Chu Trinh

Sai. Hoàng Hoa Thám

Sai. Nguyễn Thái Học

Sai. Phan Bội Châu

15. Chế độ bao cấp được biểu hiện dưới các hình thức nào:

✅ Tất cả phương án đều đúng

Sai. Bao cấp qua chế độ tem phiếu

Sai. Bao cấp qua giá

Sai. Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn của ngân sách

16. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam thành lập ở:

✅ Nhà số 5D, phố Hàm Long – Hà Nội?

Sai. Nhà số 5D phố Trần Hưng Đạo – Hà Nội ?

Sai. Nhà số 5D, phố Khâm Thiên – Hà Nội?

Sai. Nhà số 5D, phố Phạm Ngũ Lão – Hà Nội?

17. Chỉ thị kháng chiến, kiến quốc đã xác định khẩu hiệu cách mạng Việt Nam sau cách mạng tháng Tám -1945:

✅ Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết

Sai. Dân tộc giải phóng

Sai. Đoàn kết dân tộc và thế giới

Sai. Thành lập chính quyền cách mạng

18. Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là.

✅ Phát xít Nhật

Sai. Đế quốc Mỹ và tay sai

Sai. Thực dân Pháp

Sai. Thực dân Pháp và Phát xít Nhật.

19. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng được công bố vào ngày tháng năm nào.

✅ Ngày 22/12/1946.

Sai. Ngày 20/12/1946.

Sai. Ngày 22/12/1947

Sai. Ngày 24/12/1946.

20. Chính cương Đảng Lao Động Việt Nam tháng 2-1951 đã nêu ra các tính chất của xã hội Việt Nam:

✅ Dân chủ nhân dân, một phần thuộc địa và nửa phong kiến

Sai. Dân chủ và dân tộc.

Sai. Dân tộc và dân chủ mới

Sai. Thuộc địa nửa phong kiến

21. Chính sách của Pháp đối với Đông Dương trong chiến tranh thế giới II làm cho:

✅ Mâu thuẫn dân tộc giữa nhân dân Đông Dương và thực dân Pháp nổi lên gay gắt.

Sai. Nền kinh tế Đông Dương ngày càng phát triển

Sai. Nhân dân Đông Dương đỡ khổ hơn

Sai. Pháp và nhân dân Đông Dương hình thành liên kết “Phòng thủ chung Đông Dương”

22. Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và cả Đông Dương là:

✅ Kìm hãm và nô dịch về văn hóa

Sai. Phát triển nền văn hoá

Sai. Tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển

Sai. Tự do nhân quyền.

23. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào ?

✅ Đêm ngày 19-12-1946

Sai. Đêm ngày 18-9-1946

Sai. Ngày 20-12-1946

Sai. Ngày 21-12-1946

24. Chủ trì Hội nghị TW Đảng lần thứ 6 (11/1939)

✅ Nguyễn Văn Cừ

Sai. Lê Duẩn

Sai. Lê Hồng Phong

Sai. Nguyễn Ái Quốc

25. Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng được hoàn chỉnh qua các hội nghị:

✅ Hội nghị Trung ương 6 (11/1939),Hội nghị Trung ương 7 (11/1940) và Hội nghị Trung ương 8 (5/1941).

Sai. Hội nghị Trung ương 6 (11/1939),

Sai. Hội nghị Trung ương 7 (11/1940)

Sai. Hội nghị Trung ương 8 (5/1941).

26. Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội

✅ Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khoẻ và cải thiện giống nòi.

Sai. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và các tổ chức chính trị xã hội

Sai. Phát triển hệ thống Y tế công bằng và hiệu quả.

Sai. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật

27. Chủ trương thực hiện công nghiệp hoá theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp nặng được Đảng ta đề ra từ Đại hội nào?

✅ Đại hội III

Sai. Đại hội IV

Sai. Đại hội V

Sai. Đại hội VI.

28. Chủ trương và sách lược của Trung ương Đảng trong việc đối phó với các quân Tưởng sau cách mạng tháng Tám 1945 ( từ 8/1945 tới 6/3/1946)

✅ Việt – Pháp hòa bình

Sai. Đánh cả Pháp và Tưởng

Sai. Đánh Tưởng hòa Pháp

Sai. Kiên quyết không nhân nhượng Tưởng

29. Chủ trương: khuyến khích mọi người dân làm giàu theo pháp luật, thực hiện có hiệu quả mục tiêu xóa đói giảm nghèo là:

✅ Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Tạo cơ hội, điều kiện cho mọi người tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển.

Sai. Tạo động lực làm giàu trong đông đảo dân cư bằng tài năng, sáng tạo của bản thân, trong khuôn khổ pháp luật và đạo đức cho phép

Sai. Xây dựng và thực hiện có kết quả cao chương trình xóa đói giảm nghèo; đề phòng tái đói, tái nghèo, nâng cao dần chuẩn đói nghèo khi mức sống tăng lên

30. Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là:

✅ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

Sai. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

Sai. Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Sai. Quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân làm chủ

31. Cơ sở chính trị của hệ thống chuyên chính vô sản là:

✅ Sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng hoàn đã giao nhiệm làm chủ đất nước

Sai. Liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản

Sai. Nhân dân lao động đứng lên làm chủ đất nước

Sai. Thực hiện song song hai nhiệm vụ cách mạng ở hai miền đất nước

32. Cơ sở kinh tế của hệ thống chuyên chính vô sản là nền kinh tế:

✅ Kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp

Sai. Kinh tế khép kín, sản xuất nhỏ.

Sai. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Sai. Sản xuất nhỏ, phân tán, tự cấp tự túc

33. Cơ sở xã hội của hệ thống chuyên chính vô sản là:

✅ Liên minh giai cấp giữa giai cấp công dân với giai cấp nông dân và tầng lớp tri thức

Sai. Liên minh giai cấp giữa nông dân với tầng lớp tri thức và giai cấp tư sản.

Sai. Liên minh giai cấp giữa công nhân và giai cấp tư sản.

Sai. Liên minh giai cấp giữa tầng lớp tri thức và nhân dân lao động

34. Công nghiệp hóa 1960- 1985 được thực hiện thông qua cơ chế:

✅ Kinh tế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp

Sai. Kinh tế thị trường

Sai. Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước

Sai. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

35. Công nghiệp hóa thời kỳ 1960- 1985 chủ yếu dựa vào lợi thế về lao động, tài nguyên, đất đai và nguồn viện trợ của……..

✅ Các nước xã hội chủ nghĩa

Sai. Các nước tư bản

Sai. Các tổ chức phi chính phủ

Sai. Ngân hàng thế giới (WB)

36. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá chủ yếu dựa vào…….

✅ Việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Sai. Các nước Đông Nam Á

Sai. Các nước XHCN

Sai. Nền kinh tế của các nước phát triển

37. Cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ở nước ta diễn ra vào ngày tháng năm nào.

✅ Ngày 06/01/1946.

Sai. Ngày 09/01/1946.

Sai. Ngày 2/9/1946

Sai. Ngày 23/12/1945.

38. Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX chủ nghĩa tư bản đã:

✅ Trở thành chủ nghĩa đế quốc

Sai. Không thay đổi bản chất

Sai. Không xâm chiếm thuộc địa

Sai. Trở thành CNTB tự do cạnh tranh

39. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (1930) đã xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là “Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản.

✅ Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản

Sai. Tư sản dân quyền cách mạng

Sai. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng

Sai. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội tư bản

40. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: Nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua (1)… tư bản từ một xã hội vốn là (2)… nửa phong kiến, lực lượng sản xuất rất thấp.

✅ Chế độ – thuộc địa

Sai. Chủ nghĩa – một nước

Sai. Chủ nghĩa – thực dân

Sai. Giai đoạn – thuộc địa

41. Đặc điểm của giai cấp công nhân Việt Nam đầu thế kỷ XX:

✅ Chủ yếu xuất thân từ nông dân, ra đời trước giai cấp tư sản dân tộc.

Sai. Bị áp bức bóc lột, có truyền thống yêu nước.

Sai. Có những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế.

Sai. Tất cả các phương án.

42. Đặc điểm của kinh tế kế hoạch hoá tập trung là :

✅ Quan hệ hàng hoá tiền tệ bị coi nhẹ

Sai. Các doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong sản xuất, kinh doanh

Sai. Các doanh nghiệp không có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh mà phụ thuộc vào nhà nước

Sai. Vận thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước

43. Đặc điểm của kinh tế kế hoạch hoá tập trung là:

✅ Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính thông qua hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh

Sai. Nhà nước không can thiệp vào quá trình quản lý, kiểm soát hoạt động của các doanh nghiệp

Sai. Vận hành theo cơ chế thị trường

Sai. Vận thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước

44. Đặc điểm của nền kinh tế thị trường là:

✅ Nền kinh tế có tính mở cao, vận hành theo quy luật vốn có của kinh tế thị trường

Sai. Nền kinh tế bị động, thiếu tính năng động, nhạy bén của các thành phần kinh tế

Sai. Nền kinh tế khép kín, chịu sự chi phối, điều hành của Nhà nước ai. Nền kinh tế năng động, nhạy bén

45. Đặc điểm tình hình nước ta sau năm 1954:

✅ Việt Nam tạm thời bị chia cắt làm hai miền.

Sai. Đất nước hoàn toàn thống nhất

Sai. Hiệp định Pari được ký kết.

Sai. Việt Nam đi lên xây dựng CNXH

46. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã thông qua đường lối cách mạng ở miền Bắc:

✅ Đưa miền Bắc đi lên xây dựng CNXH

Sai. Miền Bắc đã hoàn thành cách mạng XHCN

Sai. Miền Bắc thực hiện cách mạng DTDCND

Sai. Miền Bắc tiếp tục xây dựng CNXH.

47. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) họp trong bối cảnh lịch sử:

✅ Mỗi miền có một chế độ chính trị xã hội khác nhau

Sai. Cả 2 miền cùng thực hiện chiến lược cách mạng DTDCND

Sai. Đất nước hoàn toàn thống nhất

Sai. Sau khi ký hiệp định Giơnevơ, đất nước ta tạm bị chia cắt làm 2 miền.

48. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (6/1991) đã đề ra chủ trương: “Việt Nam …………………… với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển” (hãy điền vào dấu….)

✅ Muốn là bạn

Sai. Muốn hợp tác

Sai. Sẵn sàng hợp tác

Sai. Sẵn sàng là bạn

49. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VII (6/1991) đã thông qua:

✅ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Sai. Cương lĩnh phát triển đất nước trong thời kỳ hoà bình.

Sai. Cương lĩnh phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hoà bình

Sai. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ tiến lên chủ nghĩa xã hội

50. Đại hội đảng lần thứ III đã xác định nhiệm vụ của Cách mạng XHCN ở miền Bắc

✅ Xây dựng tiềm lực và bảo vệ căn cứ địa của cả nước, hậu thuẫn cho cách mạng miền nam, chuẩn bị cho cả nước đi lên CNXH.

Sai. Củng cố mối quan hệ Việt – Lào, tranh thủ sự ủng hộ của Lào mở đường mòn Hồ Chí Minh chi viện cho miền Nam

Sai. Tăng cường vận động viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa anh em, chi viện cho miền Nam

Sai. Thắt chặt mối qua hệ kinh tế với Trung Quốc và các nước ASEAN

51. Đại hội Đảng lần VIII đã đề ra nội dung :

✅ Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Sai. Công nghiệp hoá gắn liền với hiện đại hoá

Sai. Công nghiệp hóa gắn liền với nông nghiệp nông thôn

Sai. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn liền với phát triển kinh tế tri thức

52. Đại hội nào của Đảng đã phát triển phương châm “Việt Nam muốn là bạn với các nước trong cộng đồng thế giới…” thành “Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy ….”

✅ Đại hội IX

Sai. Đại hội VII

Sai. Đại hội VIII

Sai. Đại hội X

53. Đại hội nào xác định nhiệm vụ chiến lược: một là tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc, hai là giải phóng miền nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai?

✅ Đại hội lần thứ III của Đảng (9/1960).

Sai. Đại hội lần thứ II của Đảng (2/1951).

Sai. Đại hội lần thứ IV của Đảng (12/1976).

Sai. Đại hội lần thứ V của Đảng (3/1982).

54. Đại hội nào xác định: công tác đối ngoại phải trở thành một mặt trận chủ động, tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại chính sách của các thế lực hiếu chiến mưu toan chống phá nước ta

✅ Đại hội V (1982)

Sai. Đại hội IV (năm 1976)

Sai. Đại hội VI (năm 1986)

Sai. Đại hội VII (năm 1991)

55. Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt được tổ chức vào thời gian nào?

✅ 3/1951

Sai. 1/1955

Sai. 2/1952

Sai. 3/1953

56. Đại hội V xác định mối quan hệ Việt Nam – Lào – Campuchia có ý nghĩa……….. đối với vận mệnh của cả 3 dân tộc

✅ sống còn

Sai. cần thiết

Sai. quan trong

Sai. tích cực

57. Đại hội VI của Đảng (năm 1986) đã đề ra yêu cầu mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế với.

✅ Các nước ngoài hệ thống Xã hội chủ nghĩa

Sai. Các nước trong hệ thống Xã hội chủ nghĩa

Sai. Mỹ

Sai. Trung Quốc

58. Đại hội VI và hội nghị Trung ương 2 khóa VIII (tháng 12/1996) khẳng định: Khoa học công nghệ là nội dung then chốt trong….

✅ Mọi hoạt động của tất cả các ngành, các cấp là nhân tố chủ yếu tố chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng – an ninh

Sai. Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Công nghiệp hóa-Hiện đại hóa đất nước

Sai. Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam hội nhập với thế giới

59. Đại hội VIII của Đảng chủ trương hệ thống chính sách xã hội phải được hoạch định theo quan điểm:

✅ Khuyến khích làm giàu hợp pháp đi đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo

Sai. Phát triển nhiều loại hình kinh tế để phát huy mọi nguồn lực trong dân

Sai. Xây dựng đời sống văn hóa mới ở nông thôn

Sai. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống y tế giáo dục từ trung ương đến địa phương

60. Đảng chủ trương đánh bại “Việt Nam hoá chiến tranh” của Mỹ bằng con đường:

✅ Chuyển hướng tiến công, lấy nông thôn làm hướng chính, đẩy lùi chương trình “bình định” của địch và tăng cường các lực lượng vũ trang tại chỗ.

Sai. Chuyển hướng tiến công, lấy nông thôn làm hướng chính

Sai. Đẩy lùi chương trình “bình định” của địch.

Sai. Tăng cường các lực lượng vũ trang tại chỗ.

61. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của:

✅ Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước và phong trào công nhân

Sai. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân

Sai. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng phong kiến

Sai. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước

62. Đảng ta đã nâng các vấn đề xã hội lên tầm Chính sách xã hội tại Đại hội nào?

✅ Đại hội VI

Sai. Đại hội IX

Sai. Đại hội VII

Sai. Đại hội VIII

63. Để thực hiện chủ trương “phát triển hệ thống y tế công bằng hiệu quả trong giải quyết các vấn đề xã hội chúng ta cần

✅ Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở

Sai. Phát triển các dịch vụ y tế công nghệ cao, các dịch vụ y tế ngoài công lập

Sai. Quan tâm chăm sóc y tế tốt hơn tới đối tượng chính sách

64. Để xây dựng đội ngũ trí thức Đảng ta đã khẳng định:

✅ Giáo dục đào tạo, cùng với khoa học Công nghệ được coi là quốc sách hàng đầu

Sai. Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Nâng cao đời sống vật chất của đội ngũ trí thức, thực hiện xã hội hóa học tập

Sai. Xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật phục vụ giáo dục

65. Điểm khác của Luận cương chính trị 10/1930 so với Cương lĩnh chính trị 2/1930 là về:

✅ Về lực lượng cách mạng

Sai. Mối quan hệ cách mạng Đông Dương với cách mạng vô sản thế giới

Sai. Vai trò lãnh đạo của Đảng

Sai. Về lực lượng nông dân chuyên chính

66. Điều lệ mới của Đảng Lao Động đã xác định Đảng đại diện cho quyền lợi của:

✅ Giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam

Sai. Dân tộc Việt Nam

Sai. Giai cấp công nhân Việt Nam.

Sai. Nhân dân Việt Nam.

67. Đỉnh cao cao trào cách mạng 1930 -1931:

✅ Thành lập được các chính quyền xô viết ở Nghệ Tĩnh.

Sai. Công nhân giành được yêu cầu giảm giờ làm

Sai. Nông dân giành được ruộng đất.

Sai. Tất cả các phương án đều đúng.

68. Đối tượng của cách mạng trong giai đoạn 1936-1939 là:

✅ Một bộ phận phản động thuộc địa và tay sai.

Sai. Bọn đế quốc xâm lược

Sai. Đế quốc và phong kiến

Sai. Địa chủ phong kiến

69. Đông Dương Cộng sản Đảng và An nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?

✅ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

Sai. Tâm tâm xã

Sai. Tân Việt cách mạng Đảng

Sai. Việt Nam Quang phục hồi

70. Dưới ảnh hưởng của hình thức bao cấp qua chế độ cấp phát vốn của ngân sách đã nảy sinh Cơ chế:

✅ Xin – Cho

Sai. Cấp – Phát

Sai. Mua – Bán

Sai. Vay – mượn

71. Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa:

✅ Toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp

Sai. Giai cấp công nhân với giai cấp Tư Sản

Sai. Giai cấp nông dân với giai cấp Tư Sản

Sai. Tư sản dân tộc và tư sản chính quốc

72. Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước được thông qua tại Đại hội nào của Đảng?

✅ Đại hội lần thứ III (1960).

Sai. Đại hội lần thứ II (1951)

Sai. Đại hội lần thứ IV (1976)

Sai. Đại hội lần thứ V (1982)

73. Đường lối kháng chiến do Đảng ta đề ra trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

✅ Là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh.

Sai. Là một cuộc chiến tranh chính quy, hiện đại

Sai. Là một cuộc chiến tranh du kích nhằm tiêu hao sinh lực địch.

Sai. Là một cuộc chiến tranh tổng lực nhằm sớm kết thúc chiến tranh.

74. Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá giai đoạn 1955-1986 bị chi phối bởi tư duy chính trị:

✅ “Nắm vững chuyên chính vô sản” mà thực chất là nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, đấu tranh 2 phe, đấu tranh ý thức hệ

Sai. Khẳng định và biểu dương những giá trị chân chính, bồi dưỡng cái chân, cái thiện, cái mỹ theo quan điểm tiến bộ, phê phán những cái lỗi thời, thấp kém

Sai. Làm cho thế giới quan Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vị trí chỉ đạo trong đời sống tinh thần xã hội

Sai. Tạo ra đời sống tinh thần cao đẹp, phong phú và đa dạng, có nội dung nhân đạo, dân chủ, tiến bộ

75. Giai đoạn 1955- 1975 và 1975- 1989 hệ thống chính trị Việt Nam là hệ thống chính trị:

✅ Hệ thống chính trị chuyên chính vô sản.

Sai. Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân.

Sai. Hệ thống chính trị pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sai. Hệ thống chính trị xã hội xã hội chủ nghĩa

76. Giai đoạn nào hệ thống chuyên chính dân chủ nhân dân làm nhiệm vụ của chuyên chính vô sản trong phạm vi nửa nước.

✅ 1955- 1975

Sai. 1945- 1954

Sai. 1975- 1989

Sai. 1986- nay

77. Hai đối tượng của cách mạng Việt Nam được nêu ra tại Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là:

✅ Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể là thực dân Pháp,đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động

Sai. Đế quốc và phong kiến Việt Nam.

Sai. Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể là thực dân Pháp.

Sai. Đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động.

78. Hạn chế trong đường lối công nghiệp hóa thời kỳ 1961-1965:.

✅ Chưa hướng vào mục tiêu trung tâm phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng,Quan niệm về Công nghiệp hoá còn giản đơn, giáo điều và Đầu tư quá nhiều vào xây dựng cơ bản trong điều kiện có chiến tranh phá hoại.

Sai. Chưa hưởng vào mục tiêu trung tâm phục vụ sản xuất nông nghiệp và hàng tiêu dùng.

Sai. Đầu tư quá nhiều vào xây dựng cơ bản trong điều kiện có chiến tranh phá hoại

Sai. Quan niệm về công nghiệp hoá còn giản đơn, giáo điều

79. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay bao gồm:

✅ Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.

Sai. Quốc hội, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội

Sai. Các đoàn thể chính trị- xã hội, toà án, Đảng cộng sản Việt Nam

Sai. Đảng cộng sản Việt Nam, Quốc hội và các đoàn thể chính trị – xã hội

80. Hiệp định giơ-ne-vơ quy định tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam bắc nước ta vào tháng, năm nào ?

✅ 5/1956

Sai. 4/1956

Sai. 5/1954

Sai. 5/1955

81. Hình thức của nhà nước mà nước ta xây dựng sau cách mạng tháng Tám năm 1945.

✅ Nhà nước Dân chủ cộng hoà.

Sai. Nhà nước công – nông – binh.

Sai. Nhà nước tư bản chủ nghĩa

Sai. Nhà nước Xã hội chủ nghĩa

82. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng Sản thành một Đáng chung nhất tại Cửu Long (Hương Cảng – Trung Quốc) do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc chủ trì đã nhất trí lấy tên Đáng là:

✅ Đảng Cộng sản Việt Nam

Sai. An Nam cộng sản liên đoàn

Sai. Đảng Cộng sản Đông Dương

Sai. Đông Dương Cộng sản Đảng

83. Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930) đã thông qua:

✅ Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, chương trình tóm tắt, điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn ái Quốc soạn thảo

Sai. Thông qua bản đề cương văn hoá

Sai. Thông qua luận cương chính trị của Đảng do Trần Phú Soạn thảo

Sai. Thông qua văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất?

84. Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương tạm gác các khẩu hiệu “độc lập dân tộc” và “cách mạng ruộng đất”

✅ Hội nghị họp tháng 7-1936

Sai. Hội nghị họp tháng 10-1930

Sai. Hội nghị họp tháng 11-1939

Sai. Hội nghị họp tháng 5-1941

85. Hội nghị nào của Đảng quyết định mở cuộc Tổng tấn công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn trước tháng 5-1975?

✅ Hội nghị Bộ Chính trị (3-1975)

Sai. Hội nghị Bộ Chính trị (10-1974)

Sai. Hội nghị Trung ương 21 (khoá III -7/1973)

Sai. Hội nghị Trung ương 23 (khoá III – 12/1974)

86. Hội nghị Trung ương Đảng 10/1930 quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành:

✅ Đảng cộng sản Đông Dương

Sai. An nam cộng sản Đảng

Sai. Đảng lao động Việt Nam

Sai. Đông Dương cộng sản liên đoàn

87. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai (7/1936) xác định kẻ thù nguy hại nhất trước mắt của nhân dân Đông Dương.

✅ Phần đông thuộc địa và bè lũ tư sản của chúng.

Sai. Chủ nghĩa đế quốc nói chung.

Sai. Chủ nghĩa phát xít

Sai. Thực dân Pháp xâm lược

88. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ tám (5/1941) xác định nhiệm vụ chính của cách mạng Đông Dương:

✅ Dân tộc giải phóng

Sai. Dân chủ.

Sai. Phản đế – điền địa.

Sai. Tất cả các phương án.

89. Khái niệm “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”- khái niệm kép, lần đầu tiên được đưa ra tại:

✅ Hội nghị Trung ương 7,( khóa VII, (7 – 1994)

Sai. Đại hội lần thứ IX (2001) của Đảng.

Sai. Đại hội lần thứ VI (1986) của Đảng.

Sai. Đại hội lần thứ VIII (1996) của Đảng.

90. Khẩu hiệu nào làm cơ sở tư tưởng cho hệ thống chính trị giai đoạn 1945- 1954:

✅ Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết

Sai. Không có gì quý hơn độc lập tự do

Sai. Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh

Sai. Tất cả vì miền Nam ruột thịt

91. Khi thành lập vào ngày 3/2/1930 Đảng ta mang tên gì?

✅ Đảng cộng sản Việt Nam

Sai. Đảng Cộng sản Đông Dương

Sai. Đảng lao động Việt Nam

Sai. Đảng lao động xã hội Việt Nam

92. Khuyết tật của cơ chế tập trung quan liêu bao cấp là:

✅ Thủ tiêu cạnh tranh và kìm hãm tiến bộ khoa học công nghệ triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động và không kích thích tính năng động, sáng tạo của các đơn vị sản xuất kinh doanh

Sai. Không kích thích tính năng động, sáng tạo của các đơn vị sản xuất kinh doanh

Sai. Thủ tiêu cạnh tranh và kìm hãm tiến bộ khoa học công nghệ.

Sai. Triệt tiêu động lực kinh tế đối với người lao động.

93. Lịch sử đánh giá cao trào cách mạng 1930-1931 là:

✅ Cuộc tổng diễn tập đầu tiên của Đảng và nhân dân ta chuẩn bị cho thắng lợi của cách mạng tháng Tám.

Sai. Cuộc đấu tranh gây tổn thất lớn cho liên minh công nông

Sai. Luồng gió mới trong phong trào cách mạng Việt Nam

Sai. Tạo ra sự chia rẽ nội bộ Đang gay gắt

94. Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cọi vấn đề thổ địa cách mạng là cái cốt của:

✅ Cách mạng tư sản dân quyền

Sai. Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Cách mạng văn hoá

Sai. Cách mạng XHCN

95. Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng đã xác định Phương pháp cách mạng cần thiết phải:

✅ Vẽ trang bạo động để giành chính quyền

Sai. Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vẽ trang lấy đấu tranh chính trị làm then chốt

Sai. Thực hiện đấu tranh chính trị

96. Mặt trận tổ quốc Việt Nam là:

✅ Liên minh chính trị các đoàn thể nhân dân và cá nhân tiêu biểu của các giai cấp và tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo

Sai. Là một tổ chức của dân, do dân và vì dân.

Sai. Một tổ chức thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam

Sai. Một tổ chức trong bộ máy nhà nước có nhiệm vụ đề ra đường lối phát triển đất nước

97. Mâu thuẫn chủ yếu và bao trùm của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX:

✅ Toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.

Sai. Giai cấp vô sản với giai cấp tư sản.

Sai. Mâu thuẫn giữa nông dân và công nhân với thực dân Pháp xâm lược.

Sai. Toàn thể nông dân với địa chủ phong kiến

98. Mô hình kinh tế thị trường tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là:

✅ Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Sai. Nền kinh tế hàng hoá có 2 thành phần là kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể, trong đó thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.

Sai. Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần

Sai. Nền kinh tế hàng hoá tập trung, quan liêu, bao cấp.

99. Một trong những quan điểm của Đảng ta về kinh tế thị trường từ Đại hội Đảng VI tới Đại hội Đảng lần VIII là:

✅ Kinh tế thị trường tồn tại khách quan trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

Sai. Là đối lập với chủ nghĩa xã hội

Sai. Là thành tựu chủ chủ nghĩa xã hội

Sai. Là thành tựu của chủ nghĩa tư bản

100. Mục đích phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN được Đảng ta xác định:

✅ Xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và Giải phóng lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Sai. Giải phóng lực lượng sản xuất và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Sai. Xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh;

Sai. Xây dựng tiềm năng cho phát triển nhà nước XHCN.

101. Mục tiêu sâu xa của CNH, HĐH nước ta là:

✅ Trở thành một nước “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Sai. Đến năm 2020, nước ta về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Sai. Trở thành một nước có nền kinh tế tri thức phát triển

Sai. Trở thành một nước hội nhập sâu, rộng vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

102. Năm 1858 thực dân Pháp đã du nhập vào Việt Nam

✅ Phương thức sản xuất TBCN không hoàn chỉnh

Sai. Phương thức sản xuất phong kiến

Sai. Phương thức sản xuất thực dân

Sai. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa

103. Nền tảng và động lực của CNH, HĐH ở nước ta thời kỳ đổi mới là:

✅ Nguồn nhân lực.

Sai. Hội nhập kinh tế quốc tế.

Sai. Khoa học và Công nghệ.

Sai. Kinh tế thị trường định hướng XHCN

104. Nét đặc trưng nổi bật của văn hóa Việt Nam là

✅ Sự hòa quyện bình đẳng, sự phát triển độc lập của văn hóa các dân tộc anh em cùng sống trên lãnh thổ Việt Nam

Sai. Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Có sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sai. Lấy Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tinh thần

105. Ngày 17/1/1960 ở Bến Tre, cuộc khởi nghĩa bắt đầu bùng nổ tại Mỏ Cày đã bắt đầu cho phong trào:

✅ Phong trào Đồng Khởi..

Sai. Phong trào đả đảo chính quyền Ngô Đình Diệm.

Sai. Phong trào khởi nghĩa Nam Kỳ.

Sai. Phong trào phá kho thóc của Nhật.

106. Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khoa X (2/2007) đã đề ra chủ trương gì?

✅ Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững

Sai. Chủ trương hợp tác kinh tế với các nước

Sai. Chủ trương mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền khác

Sai. Chủ trương xây dựng nền ngoại giao độc lập, tự chủ

107. Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khoa X (2/2007) đã đề ra chủ trương là:

✅ Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp

Sai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước

Sai. Giải quyết các vấn đề văn hóa, xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập

108. Nghị quyết TW 8 khoá V được đề ra vào năm nào:

✅ 1985

Sai. 1986

Sai. 1987

Sai. 1988

109. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được xây dựng theo đặc điểm nào:

✅ Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Do một Đảng duy nhất lãnh đạo có sự giám sát của nhân dân

Sai. Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tất cả quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân

Sai. Nhà nước được hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và Pháp luật

110. Những điểm mới về công nghiệp hoá đại hội IX, X đã đề ra bao gồm nội dung:

✅ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá phải bảo đảm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn

Sai. Đẩy mạnh CNH,HĐH

Sai. Đưa ra đường lối CNH

Sai. Trở thành một nước hội nhập sâu, rộng vào sự phát triển chung của khu vực và thế giới.

111. Nội dung Chủ trương đối ngoại với các nước của đại hội IV (1976) đề ra:

✅ Bảo vệ mối quan hệ Việt – Lào – Campuchia

Sai. Bảo vệ mối quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á

Sai. Bình thường hóa quan hệ với Mỹ và các nước trong khối ASEAN

Sai. Đẩy mạnh hợp tác kinh tế các nước TBCN

112. Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị là

✅ Xây dựng quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động

Sai. Khẳng định Con đường cách mạng Việt Nam là con đường tiến lên CNXH

Sai. Xây dựng quyền làm chủ của giai cấp công nhân.

Sai. Xây dựng sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị

113. Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị là:

✅ Xác định mối quan hệ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý

Sai. Khẳng định Con đường cách mạng Việt Nam là con đường tiến lên CNXH

Sai. Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực chính trị

Sai. Xây dựng quyền làm chủ của giai cấp công nhân

114. Phương châm chiến lược của ta trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953, 1954 là gì?

✅ Đánh chắc, tiến chắc.

Sai. Đánh mạnh ở vùng đồng bằng, đô thị

Sai. Đánh nhanh, giải quyết nhanh.

Sai. Tích cực, chủ động, Cơ động, linh hoạt.

115. Phương thức tiến hành CNH được Đại hội lần thứ VI (1986) của xác định là:

✅ Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Coi trọng tính khả thi và tính hiệu quả của các chương trình CNH, Quá trình CNH phải được tiến hành từng bước, phù hợp với trình độ LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH và CNXH được tiến hành trong nền kinh tế nhiều thành phần và nhiều hình thức sở hữu, gắn với nền kinh tế mở.

Sai. CNH được tiến hành trong nền kinh tế nhiều thành phần và nhiều hình thức sở hữu, gắn với nền kinh tế mở.

Sai. Phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, Coi trong tính khả thi và tính hiệu quả của các chương trình CNXH.

Sai. Quá trình CNH phải được tiến hành từng bước, phù hợp với trình độ LLSX trong thời kỳ quá độ lên CNXH.

116. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị được bắt đầu từ:

✅ Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị

Sai. Nhận thức mới về chính sách đối ngoại

Sai. Nhận thức mới về đổi mới văn hoá

Sai. Nhận thức mới về giáo dục- đào tạo

117. Quan điểm “kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội” trong giải quyết các vấn đề xã hội là:

✅ Mục tiêu phát triển kinh tế phải tính đến các tác động và hậu quả xã hội có thể xảy ra để chủ động xử

Sai. Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Phát triển kinh tế đi liền với bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học

Sai. Phát triển song song kinh tế và xã hội tạo môi trường xã hội phát triển,

118. Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển văn hoá là:

✅ Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển của kinh tế – xã hội.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Nền văn hóa Việt Nam là một bộ phận của văn hóa thế giới gắn liền với sự phát triển của văn hóa thể giới

Sai. Xây dựng văn hóa phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng

119. Quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển văn hoá là:

✅ Văn hoá là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hoá là một sự nghiệp cách mạng lâu dài, đòi hỏi ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng

Sai. cả 3 phương án đều đúng

Sai. Nền văn hóa Việt Nam là một bộ phận của văn hóa thế giới gắn liền với sự phát triển của văn hóa thế giới

Sai. Xây dựng văn hóa phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng

120. Quan điểm của Đảng về kinh tế thị trường từ sau Đại hội VI là:

✅ Kinh tế thị trường không phải là cái riêng có của Chủ nghĩa tư bản

Sai. Kinh tế thị trường đối lập với CNXH

Sai. Kinh tế thị trường không tồn tại trong thời kỳ xây dựng CNXH

Sai. Kinh tế thị trường là cái nên có của Chủ nghĩa tư bản

121. Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới là

✅ Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng chính sách phát triển

Sai. Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Đẩy mạnh giáo dục, từng bước giảm dần các tệ nạn xã hội

Sai. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng và các tổ chức chính trị xã hội

122. Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới là

✅ Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội

Sai. Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Đẩy mạnh giáo dục, từng bước giảm dần các tệ nạn xã hội

Sai. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

123. Quan điểm xây dựng hệ thống chính trị của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới:

✅ Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị

Sai. Đổi mới chính trị là then chốt, là điều kiện để phát triển kinh tế

Sai. Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới kinh tế

Sai. Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm từng bước đổi kinh tế

124. Quan điểm xây dựng Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới:

✅ Đổi mới hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, khắc phục tình trạng hành chính hóa, nhà nước hóa, phô trương, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động

Sai. Kết hợp chặt chẽ đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới kinh tế.

Sai. Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm từng bước đổi kinh tế

Sai. Tăng cường vai trò lãnh đạo của các tổ chức kinh tế và các đoàn thể coi đổi mới chính trị là then chốt, là điều kiện để phát triển kinh tế.

125. Quan niệm “nền văn hoá Việt Nam có đặc trưng: tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc” được đề ra vào thời gian nào.

✅ Đại hội VII

Sai. Đại hội III

Sai. Đại hội V.

Sai. Đại hội VI

126. Quân ta tiến vào giải phóng Thủ đô Hà Nội vào ngày tháng năm nào.

✅ Ngày 10/10/1954

Sai. Ngày 07/10/1954

Sai. Ngày 10/10/1955

Sai. Ngày 15/10/1954

127. Sau năm 1945, Đảng ta đã hoạch định đường lối đối ngoại với mục tiêu:

✅ Đưa nước nhà đến sự độc lập hoàn toàn, vĩnh viễn.

Sai. Đưa nước nhà bước vào thời kỳ xây dựng hòa bình, độc lập, thống nhất.

Sai. Đưa nước nhà phát triển cường thịnh

Sai. Đưa nước nhà phát triển ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới

128. Sau năm 1945, Đảng ta đã hoạch định nguyên tắc đối ngoại của nền ngoại giao Việt Nam là:

✅ Lấy nguyên tắc của các nước xã hội chủ nghĩa làm nền tảng

Sai. Lấy nguyên tắc của các nước ASEAN làm nền tảng

Sai. Lấy nguyên tắc của các nước Tư bản chủ nghĩa làm nền tảng

Sai. Lấy nguyên tắc của Hiến chương Đại Tây Dương làm nền tảng

129. So với Đại hội VII, chủ trương đối ngoại của Đại hội VIII có điểm mới là:

✅ Chủ trương mở rộng quan hệ với các đảng cầm quyền khác

Sai. Chủ trương hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước

Sai. Chủ trương hợp tác kinh tế với các nước không phân biệt chế độ chính trị – xã hội khác nhau

Sai. Chủ trương xây dựng nền ngoại giao độc lập, tự chủ

130. So với Đại hội VII, chủ trương đối ngoại của Đại hội VIII có điểm mới là:

✅ Chủ trương thử nghiệm để tiến tới thực hiện đầu tư ra nước ngoài

Sai. Chủ trương hợp tác bình đẳng và cùng có lợi với tất cả các nước, không phân biệt chế độ chính trị – xã hội khác nhau

Sai. Chủ trương hợp tác kinh tế với các nước

Sai. Chủ trương xây dựng nền ngoại giao độc lập, tự chủ

131. Sự khác biệt cơ bản giữa kinh tế thị trường định hướng XHCN với kinh tế thị trường TBCN là:

✅ Có sự điều tiết của nhà nước XHCN

Sai. Kinh tế tư nhân là chủ yếu

Sai. Nền kinh tế nhiều thành phần

Sai. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

132. Tháng 10/2007, Đại Hội đồng Liên Hợp quốc đã bầu Việt Nam đảm nhận vai trò gì trong nhiệm kỳ 2008-2009:

✅ Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo An

Sai. Chủ tịch Hội đồng bảo an

Sai. Giám sát viên Hội đồng bảo an

Sai. Uỷ viên thường trực Hội đồng Bảo an

133. Theo quan điểm của Đại hội X, hiện nay Việt Nam tồn tại mấy thành phần kinh tế:

✅ 5

Sai. 3

Sai. 4

Sai. 6

134. Thời kỳ 1960- 1985, chúng ta đã nhận thức và tiến hành công nghiệp hóa theo mô hình nền kinh tế khép kín, hướng nội và thiên về phát triển …….

✅ Công nghiệp nặng

Sai. Công nghiệp nhẹ

Sai. Hàng tiêu dùng và xuất khẩu

Sai. Nông nghiệp

135. Thuật ngữ: “nhà nước pháp quyền XHCN ” lần đầu tiên được đề cập tại:

✅ Hội nghị TW2 khoá 7 (1991)

Sai. Hội nghị TW2 khóa 8 (1996)

Sai. Hội nghị TW3 khoá 7 (1991)

Sai. Hội nghị TW3 khóa 8 (1996)

136. Tìm câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi. Cơ chế thị trường là gì?

✅ Cơ chế điều tiết nền kinh tế theo các quy luật của nền kinh tế thị trường

Sai. Cơ chế điều tiết nền kinh tế theo các quy luật kinh tế

Sai. Cơ chế điều tiết nền kinh tế tự phát

Sai. Cơ chế thị trường do “bàn tay vô hình” chi phối

137. Tính chất của nền văn hóa mới Việt Nam là:

✅ Dân tộc, khoa học, đại chúng

Sai. Cổ truyền, hiện đại, khoa học

Sai. Hội nhập, hiện đại, phát triển

Sai. Kế thừa, bảo tồn, phát triển

138. Tính chất của thời đại thay đổi từ:

✅ Thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga (7/11/1917)

Sai. Chiến tranh thế giới lần nhất (1914- 1918)

Sai. Đảng cộng sản Pháp ra đời 12/1920

Sai. Quốc tế cộng sản được thành lập 3/1919

139. Tổ chức và hoạt động của hệ thống chính ở nước ta đã có nhiều đổi mới góp phần xây dựng và từng bước hoàn thiện về dân chủ XHCN, bảo đảm:

✅ Quyền lực thuộc về nhân dân.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng

Sai. Quyền lực nhà nước thuộc về giai cấp công nhân dưới sự lãnh đạo của Đảng

Sai. Xây dựng hoàn thiện nền kinh tế thị trường

140. Trong các phạm trù kinh tế dưới đây, phạm trù nào được coi là tín hiệu của cơ chế thị trường?

✅ Cung – cầu hàng hóa

Sai. Giá cả thị trường

Sai. Sức mua của tiền

Sai. Thông tin thị trường

141. Trong giai đoạn 1975 – 1986 hệ thống chính trị được xây dựng theo đường lối đại hội IV, V đã mang lại những thành tựu to lớn:

✅ Coi làm chủ tập thể là bản chất của hệ thống chính trị

Sai. Bước đầu xây dựng được nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Sai. Thực hiện xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước

Sai. Xây dựng được Liên minh giai cấp giữa công nhân và giai cấp nông dân.

142. Trong giai đoạn trước đổi mới. Mối quan hệ đảng, Nhà nước và nhân dân ở từng cấp đơn vị:

✅ Chưa được xác định rõ

Sai. Là mối quan hệ ràng buộc hữu cơ

Sai. Phân định rõ từng cấp từng đơn vị

Sai. Xác định vai trò làm chủ của tập thể

143. Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần ở nước ta, thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo, là công cụ để nhà nước điều tiết nền kinh tế:

✅ Nhà nước

Sai. Tập thể

Sai. Tư bản có vốn đầu tư nước ngoài

Sai. Tư nhân

144. Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất ở Việt Nam có những giai cấp nào:

✅ Địa chủ phong kiến, công nhân và nông dân.

Sai. Địa chủ phong kiến và nông dân.

Sai. Địa chủ phong kiến, nông dân và tiểu tư sản.

Sai. Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân.

145. Việt Nam được kết nạp là thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO vào thời gian:

✅ 11/1/2007

Sai. 11/1/2004

Sai. 11/1/2005

Sai. 11/1/2006

146. Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào thời gian:

✅ 28/7/1995

Sai. 12/6/1991

Sai. 12/6/1997

Sai. 28/7/1993

147. Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên chính thức của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vào thời gian:

✅ Năm 1976

Sai. Năm 1975

Sai. Năm 1977

Sai. Năm 1978

148. Việt Nam tiếp nhận ghế thành viên của Ngân hàng Thế giới (WB) vào thời gian :

✅ Năm 1976

Sai. Năm 1975

Sai. Năm 1977

Sai. Năm 1978

149. Yêu cầu bức thiết nhất của nông dân Việt Nam dưới chế độ thực dân phong kiến:

✅ Độc lập dân tộc.

Sai. Độc lập dân tộc và quyền bình đẳng nam, nữ.

Sai. Được giảm tô, giảm tức.

Sai. Ruộng đất.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung có bản quyền vnCount !!
Gọi Ngay
Scroll to Top
Chào Sinh Viên Chăm Chỉ
  1. Tôi hi vọng bạn cũng đóng góp những câu hỏi còn thiếu dưới mục bình Luận (để có câu trả lời cho các bạn sau)
  2. Nếu bài viết giúp ích được bạn hoàn thành bài tập. Vui lòng đánh giá 5* dưới cuối bài và chia sẻ cho Đồng môn.
  3. Bạn muốn có đáp án các môn khác HÃY GIÚP TÔI (comment muốn giúp tôi dưới cuối bài)