Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 11 tháng đầu năm 2017

tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 11 tháng đầu năm 2017

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 11 tháng đầu năm 2017, xét về số lao động đăng ký và tỷ trọng lao động thì ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế hơn các ngành còn lại nhưng xét về tỷ lệ gia tăng lao động so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành này lại giảm.

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2017    

Trong tháng 11 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.920 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 109.899 tỷ đồng, giảm 2,1% về số doanh nghiệp và giảm 7,8% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 11 đạt 10,1 tỷ đồng, giảm 5,8% so với tháng trước. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11 là 88.595 lao động, giảm 1,5% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 11 trên cả nước là 1.338 doanh nghiệp, tăng 0,7% so với tháng 10/2017.    

Biểu đồ 1. So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp

So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp 11 tháng đầu năm 2017

So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp của tháng 11 với tháng 10/2017 tại biểu đồ 1 cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.567 doanh nghiệp, tăng 5,0%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.747 doanh nghiệp, tăng 46,9%; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.020 doanh nghiệp, giảm 3,6%.  

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2017

Trong 11 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 140.394doanh nghiệp, trong đó: có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới và 24.349 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

Tổng số vốn đăng ký vào nền kinh tế trong 11 tháng qua là 2.714.410tỷ đồng, bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.131.819 tỷ đồng và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.582.591 tỷ đồng với 32.260 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.    

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2017

– Về tình hình chung:     

Trong 11 tháng đầu năm 2017, cả nước có 116.045 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 1.131.819 tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.  

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2017 đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng qua là 1.065.015 lao động, giảm 8,0% so với cùng kỳ năm trước.  

– Theo quy mô vốn:

Bảng 1. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo quy mô vốn (Đơn vị: DN) 

Theo số liệu thống kê tại Bảng 1, khi phân loại theo quy mô vốn đăng ký cho thấy trong 11 tháng đầu năm tất cả các quy mô vốn đăng ký đều có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: quy mô vốn đăng ký từ 10-20 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 33,5% với 5.538 doanh nghiệp; tiếp đến là trên 100 tỷ đồng có 1.344 doanh nghiệp, tăng 28,6%; từ 20-50 tỷ đồng có 2.888 doanh nghiệp, tăng 26,6%; từ 50-100 tỷ đồng có 1.198 doanh nghiệp, tăng 15,0% và từ 0-10 tỷ đồng có 105.077 doanh nghiệp, tăng 12,8%.

Như vậy, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 90,5% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký mới.       

– Theo loại hình doanh nghiệp:

Bảng 2. Số doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình

số doanh nghiệp vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình

So với cùng kỳ năm 2016, trong 11 tháng đầu năm nay xét về các chỉ tiêu gồm số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký thì chỉ có loại hình công ty hợp danh đều tăng ở cả 3 chỉ tiêu so với các loại hình còn lại; loại hình công ty TNHH 1 thành viên, loại hình công ty TNHH 2 thành viên và loại hình công ty cổ phần chỉ tăng về số lượng và số vốn đăng ký; riêng loại hình doanh nghiệp tư nhân là giảm cả về số lượng, số vốn và số lao động đăng ký.

Phân tích về gia tăng số lượng doanh nghiệp của các loại hình so với cùng kỳ năm 2016 cho thấy, trong 11 tháng đầu năm 2017, số doanh nghiệp đăng ký mới tập trung chủ yếu ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 66.629 doanh nghiệp, tăng 20,7%; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 27.158 doanh nghiệp, tăng 5,8%; loại hình công ty cổ phần có 19.321 doanh nghiệp, tăng 14,9%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 2.916 doanh nghiệp, giảm 27,1% và loại hình công ty hợp danh có lượng doanh nghiệp đăng ký mới thấp nhất là 21 doanh nghiệp, tăng 50,0%. Có thể thấy, loại hình công ty TNHH 1 thành viên đã góp phần gia tăng đáng kể số lượng doanh nghiệp trong 11 tháng qua. 

Về số vốn đăng ký, trong 11 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2016

Số vốn đăng ký mới tập trung cao ở loại hình công ty cổ phần là 537.002 tỷ đồng, tăng 58,1%; tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 372.541 tỷ đồng, tăng 30,7%; loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 218.590 tỷ đồng, tăng 31,1%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 3.609 tỷ đồng, giảm 42,9%; loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 78 tỷ đồng, tăng 271,3%.

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp trong 11 tháng qua cho thấy, loại hình công ty cổ phần chiếm tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 27,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 8,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; loại hình công ty TNHH 1 thành viên là 5,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; loại hình công ty hợp danh là 3,7 tỷ đồng/doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp tư nhân là 1,2 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Về số lượng lao động đăng ký

Trong 11 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016 thì loại hình công ty TNHH 1 thành viên có số lao động lớn nhất so với các loại hình khác là 609.912 lao động, giảm 6,94%; tiếp đó là loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 224.535 lao động, giảm 14,47%; loại hình công ty cổ phần có 216.460 lao động, giảm 0,01%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 13.963 lao động, giảm 38,58% và loại hình công ty hợp danh có 145 doanh nghiệp, tăng 35,51%.

Xét về quy mô lao động đăng ký bình quân, thì trong 11 tháng qua loại hình công ty cổ phần có quy mô đăng ký cao nhất là 11,2 lao động/doanh nghiệp; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 9,1 lao động/doanh nghiệp; loại hình công ty TNHH 2 thành viên cùng có 8,3 lao động/doanh nghiệp; loại hình công ty hợp danh là 6,9 lao động/doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp tư nhân là 4,8 lao động/doanh nghiệp.

– Theo vùng lãnh thổ:

Bảng 3. Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ

So sánh tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2017 phân theo vùng lãnh thổ tại Bảng 3 cho thấy, vùng Trung du và miền núi phía Bắc đều có số doanh nghiệp đăng ký, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký tăng ở cả 3 chỉ tiêu so với cùng kỳ năm 2016; trong khi đó, vùng Đồng bằng Sông Hồng chỉ tăng ở số lượng doanh nghiệp; các vùng còn lại chỉ tăng về số lượng và số vốn đăng ký.

So sánh số lượng doanh nghiệp giữa các vùng cho thấy, vùng Đông Nam Bộ có  số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất là 49.255 doanh nghiệp, chiếm 42,4%; tiếp đó là vùng Đồng bằng Sông Hồng có 34.886 doanh nghiệp, chiếm 30,1%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 15.759 doanh nghiệp, chiếm 13,6%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 8.290 doanh nghiệp, chiếm 7,1%; Trung du và miền núi phía Bắc có 4.884 doanh nghiệp, chiếm 4,2% và Tây Nguyên có lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường thấp nhất so với các vùng khác với 2.971 doanh nghiệp, chiếm 2,6%.

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm, Đông Nam Bộ là vùng có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất so với cả nước là 49.255 doanh nghiệp nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp gia nhập thị trường so với cùng kỳ năm 2016 thì vùng Trung du và miền núi phía Bắc có tỷ lệ cao nhất là 26,8%.     

Về số vốn đăng ký theo vùng lãnh thổ, trong 11 tháng đầu năm

Vùng Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 579.271 tỷ đồng, chiếm 51,2%; đứng thứ hai là Đồng bằng Sông Hồng có 271.588 tỷ đồng, chiếm 24,0%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 147.885 tỷ đồng, chiếm 13,1%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 60.276 tỷ đồng, chiếm 5,3%; Trung du và miền núi phía Bắc có 50.814 tỷ đồng, chiếm 4,5% và Tây Nguyên có 21.985 tỷ đồng, chiếm 1,9%.

Xét về quy mô vốn đăng ký, trong 11 tháng đầu năm 2017, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân của vùng Đông Nam Bộ đạt 11,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; Trung du và miền núi phía Bắc đạt 10,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đạt 9,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Hồng đạt 7,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tây Nguyên đạt 7,4 tỷ đồng/doanh nghiệp và Đồng bằng Sông Cửu Long đạt 7,3 tỷ đồng/doanh nghiệp. Như vậy, vùng Đông Nam Bộ có sức hút rất lớn với số vốn đăng ký nhiều nhất so với các vùng khác; trong khi đó, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung lại có tỷ lệ gia tăng vốn đăng ký cao nhất là 80,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Về số lao động đăng ký, trong 11 tháng đầu năm nay, tập trung nhiều nhất ở vùng Đồng bằng Sông Hồng với 334.912 lao động, chiếm 31,4%; vùng Tây Nguyên có số lao động ít nhất so với các vùng còn lại là 22.298 lao động, chiếm 2,1%.

Về quy mô lao động đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp

Trong 10 tháng đầu năm, vùng Trung du và miền núi phía Bắc là 19,8 lao động/doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Cửu Long là 15,5 lao động/doanh nghiệp; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 10,8 lao động/doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Hồng là 9,6 lao động/doanh nghiệp; Tây Nguyên là 7,5 lao động/doanh nghiệp và Đông Nam Bộ là 6,4 lao động/doanh nghiệp. Có thể thấy, xét về số lượng lao động tham gia thị trường thì vùng Đồng bằng Sông Hồng thu hút lao động nhiều nhất nhưng xét về tỷ lệ lao động gia tăng so với cùng kỳ năm 2017 và quy mô lao động thì vùng Trung du và miền núi phía Bắc chiếm tỷ trọng lớn nhất so với các vùng khác. 

– Theo lĩnh vực hoạt động:

Bảng 4. Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2017; với cùng kỳ năm ngoái phân theo lĩnh vực hoạt động tại Bảng 4; cho thấy, ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo, Khai khoáng và Xây dựng; giảm ở số lao động đăng ký; ngành Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm và Thông tin và truyền thông giảm ở số vốn đăng ký; ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm về số vốn đăng ký và số lao động đăng ký; ngành Vận tải kho bãi giảm cả về số lượng doanh nghiệp; số vốn đăng ký và số lao động đăng ký. Các ngành còn lại đều tăng ở cả 3 chỉ tiêu là số doanh nghiệp; đăng ký, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký. 

Về số doanh nghiệp đăng ký, trong 11 tháng qua lượng doanh nghiệp; tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 41.627 doanh nghiệp, chiếm 35,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 14.846 doanh nghiệp, chiếm 12,8%; Xây dựng có 14.695 doanh nghiệp, chiếm 12,7%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 8.663 doanh nghiệp, chiếm 7,5%;…

Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng về số doanh nghiệp cho thấy

Ngành Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất; so với cả nước nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề; so với cùng kỳ năm 2016 thì ngành Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 60,5%.

Về số vốn đăng ký, trong 11 tháng đầu năm ngành Kinh doanh bất động sản; có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 314.266 tỷ đồng, chiếm 27,8%; tiếp đến là Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 182.021 tỷ đồng, chiếm 16,1%; Xây dựng có 155.292 tỷ đồng, chiếm 13,7%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 134.072 tỷ đồng, chiếm 11,8%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 63.148 tỷ đồng, chiếm 5,6%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 56.552 tỷ đồng, chiếm 5,0%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống có 40.487 tỷ đồng, chiếm 3,6%;…

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên doanh nghiệp trong 11 tháng qua; một số ngành có tỷ trọng cao như Kinh doanh bất động sản đạt 69,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 68,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 19,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; Khai khoáng đạt 18,0 tỷ đồng/doanh nghiệp;… Có thể thấy, tính từ đầu năm đến nay ngành Kinh doanh bất động sản; đã có sự chuyển biến tích cực, thu hút rất lớn lượng vốn doanh nghiệp; đổ vào đầu tư so với các ngành còn lại.     

Về số lao động đăng ký, một số ngành, lĩnh vực; thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường (Đăng ký doanh nghiệp 11 tháng đầu 2017)

Gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo có 396.167 lao động, chiếm 37,2%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 237.918 lao động, chiếm 22,3%; Xây dựng có 106.762 lao động, chiếm 10,0%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 58.290 lao động, chiếm 5,5%.

Một số ngành có tỷ trọng lao động bình quân trên 1 doanh nghiệp cao; gồm có: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành chiếm tỷ trọng lao động cao nhất; trong các ngành kinh tế với 26,7 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là ngành Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội là 14,7 lao động/doanh nghiệp; Sản xuất phân phối điện, nước, ga là 13,4 lao động/doanh nghiệp; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 11,2 lao động/doanh nghiệp; Khai khoáng là 10,4 lao động/doanh nghiệp;..

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!