Tư tưởng Hồ Chí Minh – EG03 – EHOU

Tư tưởng HCM-EG03-EHOU

Nội dung chương trình Tư tưởng HCM-EG03-EHOU đề cập đến những vấn đề cốt lõi nhất trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong mỗi chương, ngoài phần lý luận còn có các vấn đề thực tiễn bức xúc cần vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để soi sáng và giải quyết, được chia thành từng bài học cụ thể.

Mẹo nhỏ nên đọc qua

  1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.
  2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctr + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử Copy 5,7,…10, 15 từ để kiếm)
  3. Trường hợp không tìm thấy câu trả lời hoặc câu hỏi tức là chưa có. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Mình sẽ cập nhật câu hỏi và câu trả lời Sớm nhất. (VUI LÒNG KHÔNG CHAT TƯ VẤN VỚI LUẬT SƯ ĐỂ HỎI BÀI TẬP)
  4. Xem thêm đáp án các môn học luật kinh tế (và giao lưu với Tác giả) tại E-Learning EHOU

1. “Luận cương của V. I. Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ? Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta”. Hồ Chí Minh nói câu trên khi đang ở đâu?

✅ Paris, Pháp.

Sai. Luân Đôn, Anh.

Sai. Mátxcơva, Liên Xô.

Sai. Quảng Châu, Trung Quốc.

2. “Kết hợp nhuần nhuyễn dân tộc với giai cấp, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, phản ánh”:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Sai. Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.

Sai. Quy luật khách quan của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.

3. Các bài giảng của Hồ Chí Minh tại các lớp huấn luyện cán bộ tại Quảng Châu (Trung Quốc) được tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm gì?

✅ Đường kách mệnh..

Sai. Bản án chế độ thực dân Pháp.

Sai. Con Rồng tre .

Sai. V. I. Lênin và Phương Đông.

4. Chọn cụm từ điền vào chỗ trống: “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy….mà tự giải phóng cho ta”.

✅ Đem sức ta.

Sai. Dựa vào sự đoàn kết của toàn dân.

Sai. Dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sai. Dựa vào sự giúp đỡ của quốc tế.

5. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc là:

✅ Công nhân, nông dân, lao động trí óc.

Sai. Công nhân.

Sai. Học trò, nhà buôn.

Sai. Công nhân, nông dân.

6. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

✅ Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.

Sai. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi phải tiến hành động thời với thắng lợi cách mạng vô sản ở chính quốc.

7. Chọn phương án đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh: để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính.

Sai. Tranh thủ sự giúp đỡ của phe XHCN.

Sai. Tranh thủ nguồn lực ngoại sinh.

8. Chọn phương án trả lời đúng nhất theo khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh:

✅ Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa

Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.

Sai. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.

9. Con người theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh là:

✅ Là vốn quý nhất, nhân tố quyết định thành công của cách mạng.

Sai. Là vốn quý nhất, nhân tố quan trọng của cách mạng.

Sai. Vốn quý của cách mạng.

Sai. Động lực của cách mạng.

10. Đảng cộng sản Việt nam mang bản chất công nhân thể hiện ở:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Mục tiêu của Đảng là chủ nghĩa cộng sản

Sai. Đảng tuân thủ những nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản

Sai. Nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác -Lênin.

11. Đảng phải thường xuyên được xây dựng những nội dung nào?

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Tư tưởng, lý luận.

Sai. Chính trị.

Sai. Tổ chức, bộ máy.

12. Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh đã từ Liên Xô về Trung Quốc năm nào?

✅ 1924

Sai. 1923

Sai. 1925

Sai. 1927

13. Để vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới, cần quán triệt những nội dung gì?

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Khơi dậy sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sai. Chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết tốt mối quan hệ giữa các dân tộc anh em trong Cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Sai. Nhận thức và giải quyết vấn đề dân tộc trên lập trường quan điểm của giai cấp công nhân.

14. Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là:

✅ Tăng cường tính nghiêm minh của pháp luật đi đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Dùng pháp luật để quản lý xã hội.

Sai. Dùng đạo đức để quản lý xã hội.

15. Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp: Đối tượng nghiên cứu của môn tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm lý luận của Hồ Chí Minh về …(1)… trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về……(2)……; Các quan điểm cơ bản của hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ được phản ánh trong các bài nói, bài viết mà còn được thể hiện qua quá trình chỉ đạo thực tiễn cách mạng phong phú của Người, được Đảng cộng sản Việt nam vận dụng, phát triển sáng tạo qua các giai đoạn cách mạng.

✅ Cách mạng Việt nam (1). Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (2).

Sai. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội (1). Độc lập tự do(2).

Sai. Cách mạng vô sản (1). Cách mạng giải phóng dân tộc(2).

Sai. Cách mạng giải phóng dân tộc (1). Độc lập tự do (2).

16. Điền vào chỗ trống những nội dung thích hợp: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt nam, từ…(1) ; là kết quả sự vận dụng …(2)…chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

✅ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1). Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).

Sai. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng tư sản dân tộc (1).Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).

Sai. Cách mạng giải phóng dân tộc đến cách mạng xã hội chủ nghĩa (1). Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).

Sai. Vận dụng và phát triển sáng tạo (1) Vận dụng sáng tạo và phát triển (2).

17. Hãy điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu sau của Hồ Chí Minh: “[…] mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử”.

✅ Cách mạng tháng Mười Nga.

Sai. Cách mạng tư sản Pháp.

Sai. Cách mạng Tháng 8 năm 1945.

Sai. Cách mạng Tân Hợi.

18. Hồ Chí Minh đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V. I. Lênin vào thời gian nào?

✅ 7/1920

Sai. 7/1917

Sai. 7/1918

Sai. 7/1922

19. Hồ Chí Minh Coi nguyên tắc nào là nguyên tắc lãnh đạo của Đảng?

✅ Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Sai. Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

Sai. Tập trung dân chủ.

Sai. Tự phê bình và phê bình.

20. Hồ Chí Minh Coi nguyên tắc nào là nguyên tắc sinh hoạt của Đảng?

✅ Tự phê bình và phê bình.

Sai. Tập trung dân chủ.

Sai. Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

Sai. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

21. Hồ Chí Minh Coi nguyên tắc nào là nguyên tắc tổ chức của Đảng?

✅ Tập trung dân chủ.

Sai. Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

Sai. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Sai. Tự phê bình và phê bình.

22. Hồ Chí Minh coi nguyên tắc nào là quy luật phát triển của Đảng?

✅ Tự phê bình và phê bình.

Sai. Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

Sai. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Sai. Tập trung dân chủ.

23. Hồ Chí Minh đề cập đạo đức cách mạng trong những mối quan hệ nào của con người?

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Đối với việc.

Sai. Đối với mình.

Sai. Đối với người.

24. Hồ Chí Minh đến Liên Xô lần đầu năm nào?

✅ 1923

Sai. 1922

Sai. 1924

Sai. 1921

25. Hồ Chí Minh gia nhập Đảng Xã hội Pháp năm nào?

✅ 1919

Sai. 1920

Sai. 1918

Sai. 1917

26. Hồ Chí Minh gửi bản “Yêu sách của nhân dân An Nam” tới Hội nghị Hòa bình Vecxai (Pháp) vào ngày tháng năm nào?

✅ 18/6/1919

Sai. 18/6/1920

Sai. 18/6/1917

Sai. 18/6/1918

27. Hồ Chí Minh khẳng định Độc lập tự do quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc vào thời gian:

✅ Trong kháng chiến chống Pháp.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Trong cách mạng tháng Tám.

Sai. Trong kháng chiến chống Mỹ.

28. Hồ Chí Minh khẳng định: Chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn của các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là chủ nghĩa:

✅ Dân tộc chân chính.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Dân tộc sô vanh.

Sai. Dân tộc hẹp hòi.

29. Hồ Chí Minh lấy tên là Nguyễn Ái Quốc vào thời gian nào?

✅ Khi ký tên vào bản Yêu sách của nhân dân An nam gửi đến Hội nghị Hoà Bình Véc Xai (Pháp) ngày 18/6/1919.

Sai. Khi Hồ Chí Minh lên tàu từ bến Nhà Rồng năm 1911.

Sai. Khi Hồ Chí Minh tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp tại Đại hội Tua tháng 12/1920.

Sai. Khi Ho Chi Minh sang Liên Xô làm việc ở Ban Phương Đông của Quốc tế Cộng Sản tháng 6/1923.

30. Hồ Chí Minh rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

✅ 5/6/1911

Sai. 3/6/1911

Sai. 4/6/1911

Sai. 1/6/1911

31. Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp khi nào?

✅ 12/1920

Sai. 12/1918

Sai. 12/1923

Sai. 12/1919

32. Hồ Chí Minh tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa dân tộc.

Sai. Quan điểm duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác – Lênin.

Sai. Từ phương diện đạo đức.

33. Hồ Chí Minh viết “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào thời gian nào?

✅ 19/12/1946

Sai. 19/12/1945

Sai. 19/12/1947

Sai. 19/12/1948

34. Hồ Chí Minh xác định yếu tố gốc của người cách mạng là:

✅ Đạo đức.

Sai. Công tác cán bộ,

Sai. Tài năng.

Sai. Tài năng và đạo đức.

35. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh đã chỉ ra:

✅ Bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Điều kiện hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sai. Sự phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng thế giới.

36. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được hiểu theo nghĩa là:

✅ Là một hệ thống các quan điểm, luận điểm được xây dựng trên một nền tảng triết học nhất quán, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng của một giai cấp, một dân tộc, được hình thành trên một cơ sở thực tiễn nhất định…

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Là tinh thần – tư tưởng

Sai. Là ý thức tư tưởng của một cá nhân

37. Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam?

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Sai. Là cơ sở khoa học để xây dựng đường lối chiến lược, sách lược cách mạng đúng đắn.

Sai. Học tập tốt môn học tư tưởng Hồ Chí Minh trang bị thế giới quan, phương pháp luận khoa học để nắm vững kiến thức về Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam.

38. Mối quan hệ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin?

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần làm phong phú, bổ sung, phát triển các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin.

Sai. Chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở thế giới quan, phương pháp luận, nguồn gốc lý luận trực tiếp quyết định bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sai. Học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững kiến thức về những nguyên lý cơ bản của chủ Mác Lênin.

39. Nguyên tắc hoạt động của Mặt trận dân tộc thống nhất là:

✅ Hiệp thương dân chủ.

Sai. Tập trung dân chủ.

Sai. Dân chủ tập trung.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

40. Nhiệm vụ nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh là:

✅ Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt nam.

Sai. Bối cảnh lịch sử Việt nam và thế giới.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Tư tưởng Hồ Chí Minh.

41. Nội dung giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Đi từ cách mạng giải phóng dân tộc tới cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Sai. Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân.

Sai. Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc.

42. Phương pháp nghiên cứu môn học tư tưởng Hồ Chí Minh:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Quan điểm toàn diện và hệ thống.

Sai. Quan điểm kế thừa và phát triển.

Sai. Bảo đảm sự thống nhất nguyên tắc tính Đảng và tính khoa học.

43. Sức mạnh thời đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh là:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Sức mạnh liên minh chiến đấu giữa lao động ở các thuộc địa và lao động thuộc địa với vô sản chính quốc.

Sai. Sức mạnh của 3 dòng thác cách mạng và tiến bộ khoa học công nghệ.

Sai. Sức mạnh của giai cấp vô sản, cách mạng vô sản và Đảng Cộng sản.

44. Tác phẩm nào sau đây không phải của Hồ Chí Minh:

✅ Tuyên ngôn của Đảng cộng sản.

Sai. Bản án chế độ thực dân Pháp.

Sai. Đường Kách Mệnh.

Sai. Thường thức chính trị.

45. Tại Quảng Châu (Trung Quốc) Hồ Chí Minh đã mở nhiều lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, đó là vào khoảng thời gian nào?

✅ 1925-1927

Sai. 1927-1929

Sai. 1924-1926

Sai. 1923-1924

46. Thay mặt những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Hồ Chí Minh gửi đến Hội nghị Hòa Bình Véc Xai (Pháp) bản Yêu sách của nhân dân An Nam gồm mấy điểm?

✅ 8 điểm.

Sai. 12 điểm.

Sai. 6 điểm.

Sai. 9 điểm.

47. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Con người Việt Nam trong thời đại mới cần phải có mấy phẩm chất đạo đức?

✅ 4

Sai. 3

Sai. 5

Sai. 6

48. Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?

✅ Cách mạng vô sản.

Sai. Cách mạng dân chủ tư sản.

Sai. Cách mạng tư sản.

Sai. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

49. Theo Hồ Chí Minh, để bảo đảm thực hiện thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ phái:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Phát huy tính tích cực, chủ động của các tổ chức chính trị – xã hội.

Sai. Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước.

Sai. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức và tài.

50. Theo Hồ Chí Minh, độ dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

✅ Lâu dài.

Sai. 30 năm.

Sai. 15 năm.

Sai. 20 năm.

51. Theo Hồ Chí Minh, hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

✅ Hình thức quá độ gián tiếp.

Sai. Lựa chọn các giải pháp trung gian phù hợp.

Sai. Hình thức quá độ trực tiếp.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

52. Theo Hồ Chí Minh, muốn phát huy động lực của chủ nghĩa xã hội, cần phải khắc phục các lực cản:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Chủ quan, bảo thủ, giáo điều, lười biếng.

Sai. Chủ nghĩa cá nhân, tham ô, lãng phí, quan liêu.

Sai. Chia rẽ, bè phái, mất đoàn kết, vô kỷ luật.

53. Theo Hồ Chí Minh, nhiệm vụ lịch sử của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Sai. Cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới.

Sai. Thực hiện Công hữu hóa về tư liệu sản xuất.

54. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là ?

✅ Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Quản lý xã hội bằng đạo đức.

Sai. Tinh thần hiếu học.

55. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì?

✅ Đức hy sinh.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Lòng từ bi bác ái.

Sai. Lòng cao thượng.

56. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu của nền giáo dục mới là gì?

✅ Đào tạo những con người tốt, những cán bộ tốt.

Sai. Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết.

Sai. Phát triển khoa học nước nhà.

Sai. Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng.

57. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu của văn hóa giáo dục là:

✅ Thực hiện cả 3 chức năng của văn hóa bằng giáo dục.

Sai. Phát triển khoa học nước nhà.

Sai. Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết.

Sai. Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng.

58. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh cách mạng muốn thành công trước hết phải có:

✅ Đảng kách mệnh.

Sai. Tổ chức cách mệnh.

Sai. Đường lối kách mệnh.

Sai. Lý luận kách mệnh.

59. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Việt nam phải thường xuyên được xây dựng, chỉnh đốn để:

✅ Để Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức.

Sai. Khẳng định vai trò đảng cầm quyền.

Sai. Rèn luyện cán bộ đảng viên.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

60. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng của Đảng là:

✅ Chủ nghĩa Mác-Lênin.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sai. Chủ nghĩa Mác.

61. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh nếu Đảng không thực hiện tốt nguyên tắc này thì Đảng sẽ bị rệu rã, bè phái. Đó là nguyên tắc:

✅ Đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Sai. Kỷ luật nghiêm minh và tự giác.

Sai. Tập trung dân chủ.

Sai. Tự phê bình và phê bình.

62. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bản chất giai cấp công nhân của nhà nước thể hiện ở:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Nhà nước đó do giai cấp công nhân lãnh đạo.

Sai. Nhà nước lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng.

Sai. Nhà nước do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.

63. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bước đi trong thời kỳ quá độ phải:

✅ Trải qua nhiều bước.

Sai. Thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Sai. Phải làm thật mau và rầm rộ.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

64. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, bước đi trong thời kỳ quá độ phải:

✅ Căn cứ vào đặc điểm lịch sử cụ thể của nước ta từ đó có bước đi thích hợp.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Phát triển ngay công nghiệp nặng..

Sai. Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

65. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:

✅ Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa đang tập trung ở các thuộc địa hơn các nước chính quốc..

Sai. Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc.

Sai. Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách mạng ở chính quốc.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

66. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Sai. Giác ngộ dân chúng.

Sai. Tổ chức, tập hợp dân chúng.

67. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ chính trị mà chúng ta xây dựng là chế độ:

✅ Do nhân dân lao động làm chủ.

Sai. Do giai cấp công nhân làm chủ.

Sai. Do giai cấp nông dân làm chủ.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

68. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức mới?

✅ 3

Sai. 4

Sai. 5

Sai. 6

69. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Con người Việt Nam trong thời đại mới phải có:

✅ 4 phẩm chất đạo đức cơ bản.

Sai. 3 phẩm chất đạo đức cơ bản.

Sai. 5 phẩm chất đạo đức cơ bản.

Sai. 6 phẩm chất đạo đức cơ bản.

70. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:

✅ Đại đoàn kết toàn dân.

Sai. Đoàn kết công – nông – trí thức.

Sai. Đoàn kết công – nông.

Sai. Đoàn kết công – nông và các tầng lớp xã hội khác.

71. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:

✅ Vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng.

Sai. Mục tiêu của cách mạng.

2. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là:

✅ Vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng..

Sai. Vấn đề cơ bản có ý nghĩa chiến lược.

Sai. Vấn đề quyết định thành công của cách mạng.

73. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng có vai trò:

✅ Là gốc, là nền tảng của người cách mạng.

Sai. Là cơ sở tư tưởng của người cách mạng.

Sai. Là định hướng lý tưởng của người cách mạng.

Sai. Là nền tảng lý luận của người cách mạng.

74. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để phát huy sức mạnh của cá nhân người lao động cần:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Sử dụng vai trò điều chỉnh của các nhân tố tinh thần khác.

Sai. Tác động vào các động lực chính trị – tinh thần.

Sai. Tác động vào nhu cầu và lợi ích của con người.

75. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực quan trọng và quyết định nhất của xây dựng CNXH là:

✅ Con người.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Vốn.

Sai. Tài nguyên thiên nhiên.

76. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đức tính gắn liền với hoạt động hàng ngày của con người là:

✅ Đạo đức.

Sai. Trung với nước, hiếu với dân.

Sai. Yêu thương con người.

Sai. Tinh thần quốc tế trong sang.

77. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Mặt trận dân tộc thống nhất là:

✅ Nơi quy tụ mọi tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

Sai. Tổ chức của các đảng phái, các đoàn thể các nhân sĩ.

Sai. Tổ chức của các giai cấp công nhân, nông dân, lao động trí óc.

Sai. Tổ chức của các tầng lớp nhân dân.

78. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, một Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ phải là Nhà nước:

✅ Hợp hiến.

Sai. Vừa hợp pháp vừa hợp hiến.

Sai. Hợp pháp.

Sai. Cả 3 phương án.

79. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có:

✅ Con người xã hội chủ nghĩa.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Cơ sở vật chất vững chắc.

Sai. Con người năng động sáng tạo.

80. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, muốn xây dựng đạo đức mới phải:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Nói đi đôi với làm.

Sai. Tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Sai. Xây đi đôi với chồng.

81. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng phải được tạo lập trên cơ sở:

✅ Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất.

Sai. Nền công nghiệp hiện đại.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Nền nông nghiệp hiện đại.

82. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nền văn hóa mới có những tính chất nào?

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Khoa học.

Sai. Dân tộc..

Sai. Đại chúng.

83. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ phải:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Xây dựng một Nhà nước hợp hiến.

Sai. Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước đủ đức và tài.

Sai. Quản lý Nhà nước bằng pháp luật và chú trọng đưa pháp luật vào trong cuộc sống.

84. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước của dân là:

✅ Nhà nước trong đó dân là chủ, dân làm chủ.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Dân có quyền bầu ra Cơ quan Đảng và nhà nước.

Sai. Dân tổ chức, ủng hộ và đóng thuế để nhà nước chi tiêu, hoạt động.

85. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước do dân là:

✅ Nhà nước đó do dân xây dựng, tổ chức, ủng hộ.

Sai. Nhà nước đó do dân làm chủ, dân là chủ.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Nhà nước đó đem lại lợi ích cho nhân dân.

86. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, nhà nước vì dân là:

✅ Nhà nước phục vụ nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Sai. Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Nhà nước đem lại lợi ích cho nhân dân.

Sai. Nhà nước lãnh đạo nhân dân xây dựng CNXH.

87. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức con người Việt Nam trong thời đại mới cần phải có là:

✅ Yêu thương con người.

Sai. Nâng cao dân trí.

Sai. Tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Sai. Nói đi đôi với làm.

88. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức con người Việt Nam trong thời đại mới cần phải có là:

✅ Tinh thần quốc tế trong sáng.

Sai. Nâng cao dân trí.

ai. Nói đi đôi với làm. ai.

Tu dưỡng đạo đức suốt đời.

89. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phẩm chất đạo đức quan trọng hàng đầu của người cách mạng là:

✅ Trung với nước, hiếu với dân.

Sai. Yêu thương con người.

Sai. Tinh thần quốc tế trong sang.

Sai. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

90. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại những hình thức sở hữu nào:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Sở hữu nhà nước.

Sai. Sở hữu hợp tác xã.

Sai. Sở hữu của cá nhân người lao động và sở hữu tư bản tư nhân.

91. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu quả thể hiện:

✅ Tăng cường pháp luật đi đôi với việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng.

Sai. Nhà nước dựa trên đức tin.

Sai. Nhà nước dựa trên pháp trị.

Sai. Nhà nước hợp pháp.

92. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa đời sống bao gồm những nội dung:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Lối sống mới.

Sai. Nếp sống mới.

Sai. Đạo đức mới.

93. Theo tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có:

✅ Tốt – xấu, thiện – ác.

Sai. Chỉ mặt tốt.

Sai. Chỉ mặt xấu.

Sai. Không xấu, không tốt.

94. Theo tư tưởng văn hóa Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là:

✅ Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ.

Sai. Giáo dục thái độ lao động.

Sai. Giáo dục tri thức văn hóa.

Sai. Giáo dục tư tưởng chính trị.

95. Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam vào khoảng thời gian nào?

✅ 1921-1930

Sai. 1921-1925

Sai. 1930 – 1945

Sai. 1911-1920

96. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh hình thành trên cơ sở:

✅ Cả 3 phương án đều đúng.

Sai. Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin Coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.

Sai. Từ tổng kết những kinh nghiệm thành công và thất bại của các phong trào yêu nước, phong trào cách mạng Việt Nam và thế giới.

Sai. Từ truyền thống yêu nước, nhân ái, tinh thần cố kết của cộng đồng của dân tộc Việt Nam.

97. Ý nghĩa của việc học tập môn học tư tưởng Hồ Chí Minh:

✅ Cả 2 phương án đều đúng.

Sai. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác

Sai. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng và rèn luyện bản lĩnh chính trị.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung có bản quyền vnCount !!
Gọi Ngay
Scroll to Top
Chào Sinh Viên Chăm Chỉ
  1. Tôi hi vọng bạn cũng đóng góp những câu hỏi còn thiếu dưới mục bình Luận (để có câu trả lời cho các bạn sau)
  2. Nếu bài viết giúp ích được bạn hoàn thành bài tập. Vui lòng đánh giá 5* dưới cuối bài và chia sẻ cho Đồng môn.
  3. Bạn muốn có đáp án các môn khác HÃY GIÚP TÔI (comment muốn giúp tôi dưới cuối bài)