Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2016

tình hình vốn theo lĩnh vực hoạt động

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 345.994 lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 135.889 lao động; Xây dựng là 68.846 lao động; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác là 32.531 lao động; Vận tải kho bãi với 32.465 lao động;…

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 7 năm 2016  

Trong tháng 7 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.621 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 69.196 tỷ đồng, giảm 1,4% về số doanh nghiệp và giảm 11,6% về số vốn đăng ký so với tháng 6/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 7,2 tỷ đồng, giảm 10,3% so với tháng trước.  

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 7 trên cả nước là 1.804 doanh nghiệp, giảm 5,2% so với tháng 6/2016.  

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7 là 99,2 nghìn lao động, giảm 12,3% so với tháng trước.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 7 của cả nước là 915 doanh nghiệp, tăng 5,9% so với tháng 6/2016.     

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.818 doanh nghiệp, tăng 12,2% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.115 doanh nghiệp, tăng 9,9% so với tháng trước. 

2. Đầu năm 2016

Trong 7 tháng đầu năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 80.828 doanh nghiệp, trong đó: có 64.122 doanh nghiệp thành lập mới và 16.706 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 7 tháng đầu năm 2016 là 13.656 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 28.972 doanh nghiệp, trong đó: có 6.422 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 22.550 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.    

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 7 tháng đầu năm 2016

– Về tình hình chung:

Trong 7 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 64.122 doanh nghiệp thành lập công ty mới với số vốn đăng ký là 496.958 tỷ đồng, tăng 23,3% về số doanh nghiệp và tăng 54,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 (So sánh 2015/2014: doanh nghiệp tăng 22,7%; vốn tăng 22,4%).

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2016 là 1.391.880 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 496.958 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 894.922 tỷ đồng.      

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2016 đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2016 là 744,3 nghìn lao động, tăng 0,13% so với cùng kỳ năm trước.   

– Theo loại hình doanh nghiệp:

Trong 7 tháng đầu năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 34.562 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 16.385 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 10.542 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 2.624 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 09 doanh nghiệp.         

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2016, loại hình công ty TNHH 2 TV trở lên và công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất cùng bằng 6,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 1 thành viên là 5,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân là 1,5 tỷ đồng/doanh nghiệp và công ty hợp danh là 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm trước, có thể thấy tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp của tất cả các loại hình doanh nghiệp đều tăng.   

– Theo vùng lãnh thổ:

tình hình đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu theo vùng lãnh thổ

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2016 phân theo vùng lãnh thổ tại Biểu đồ 1 cho thấy, các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 8.958 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 30,6%; tiếp đến là Đồng bằng Sông Hồng có 19.321 doanh nghiệp, tăng 25,5%; Trung du và miền núi phía Bắc có 2.449 doanh nghiệp, tăng 22,1%; Đông Nam Bộ có 27.321 doanh nghiệp, tăng 21,7%; Tây Nguyên có 1.538 doanh nghiệp, tăng 21,5% và Đồng bằng Sông Cửu Long có 4.535 doanh nghiệp, tăng 12,3%.      

tình hình vốn đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu theo vùng lãnh thổ

Qua Biểu đồ 2 cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2016, tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm 2015

Cụ thể: Tây Nguyên đăng ký 10.372 tỷ đồng có tỷ lệ tăng nhiều nhất là 132,5%; tiếp đến là Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 45.158 tỷ đồng, tăng 117,1%; Đông Nam Bộ đăng ký 220.671 tỷ đồng, tăng 61,2%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 50.831 tỷ đồng, tăng 52,1%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 145.351 tỷ đồng, tăng 40,8% và Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 24.575 tỷ đồng, tăng 9,8%.

tình hình lao động đăng ký doanh nghiệp 7 tháng đầu theo vùng lãnh thổ

Thống kê tỷ lệ lao động tại Biểu đồ 3 cho thấy tình hình lao động đăng ký; của doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2016; chia theo vùng lãnh thổ có xu hướng tăng ở các vùng; so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 114.844 lao động, tăng 52,4%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 250.546 lao động, tăng 7,6%; Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 42.711 lao động, tăng 7,3%; Đông Nam Bộ đăng ký 210.308 lao động, tăng 3,1% và Tây Nguyên đăng ký 16.130 lao động, tăng 2,0%; duy nhất, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 109.807 lao động; gia nhập thị trường, giảm 37,5%.

– Theo lĩnh vực hoạt động:

thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Tại Biểu đồ 4, trong 7 tháng đầu năm 2016 hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động; có xu hướng tăng về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới; so với cùng kỳ năm 2015 như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 1.611 doanh nghiệp, tăng 108,7%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 292 doanh nghiệp, tăng 80,2%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 571 doanh nghiệp, tăng 43,5%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 1.460 doanh nghiệp, tăng 42,2%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 5.008 doanh nghiệp, tăng 37,0%;… Ngược lại, lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số doanh nghiệp; thành lập mới là 806 doanh nghiệp, giảm 31,2%.

Trong 7 tháng đầu năm 2016, thống kê tỷ lệ vốn đăng ký; theo ngành tại Biểu đồ 5 cho thấy một số ngành có tỷ lệ vốn đăng ký tăng đột biến; so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm:

Kinh doanh bất động sản đăng ký 120.297 tỷ đồng, tăng 301,8%; Khai khoáng đăng ký 19.775, tăng 264,0%; Thông tin và truyền thông đăng ký 16.530 tỷ đồng, tăng 207,1%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 30.884 tỷ đồng, tăng 145,5%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 22.046 tỷ đồng, tăng 131,1%; Công nghiệp chế biến, chế tạo đăng ký 68.020 tỷ đồng, tăng 127,0%;…

Ngược lại với các ngành trên, những ngành còn lại đều có số vốn đăng ký giảm; so với năm trước, cụ thể: Xây dựng đăng ký 70.156 tỷ đồng, giảm 14,5%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy đăng ký 70.283 doanh nghiệp, giảm 9,3%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 3.131 tỷ đồng, giảm 6,8%; Vận tải kho bãi đăng ký 19.958, giảm 6,0%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng; và các dịch vụ hỗ trợ khác đăng ký 10.753 tỷ đồng, giảm 2,2%.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top