Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội

thành lập tổ chức chính trị

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

 Nghị định này quy định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam

Các tổ chức chính trị – xã hội (gồm Công đoàn Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam) tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để người lao động có nhu cầu, hoặc mong muốn được thành lập và tham gia hoạt động tại các tổ chức đó khi đủ điều kiện theo quy định.

Đối tượng áp dụng theo Nghị định là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân, bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Doanh nghiệp của tổ chức Đảng và của các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đăng ký lại theo Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định về việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; Hợp tác xã; Người quản lý doanh nghiệp và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đã nêu ở trên.

quy định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam
Quy định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam

Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng

Nghị định nêu rõ nguyên tắc, điều kiện thành lập như sau: Tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ Đảng, Điều lệ các tổ chức chính trị – xã hội và phù hợp với quy định của pháp luật. Thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khi có đủ số người lao động là đảng viên, đoàn viên, hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức đó.

Người lao động trong doanh nghiệp có nhu cầu, hoặc mong muốn tham gia hoạt động, được cấp ủy đảng cấp trên cơ sở, tổ chức chính trị – xã hội cấp trên hướng dẫn thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập và tham gia hoạt động trong tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp.

Thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp

Doanh nghiệp có từ 3 người lao động là đảng viên chính thức trở lên đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam

 – Doanh nghiệp đã có tổ chức Đảng: Tổ chức Đảng tại doanh nghiệp tiến hành rà soát số người lao động là đảng viên đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp đang sinh hoạt đảng ở nơi khác và đề nghị cấp ủy đảng cấp trên chuyển số người lao động là đảng viên đó về sinh hoạt tại tổ chức Đảng của doanh nghiệp.

thành lập tổ chức đảng tại doanh nghiệp
– Chưa có tổ chức Đảng: Cấp ủy đảng cấp trên cơ sở nơi doanh nghiệp hoạt động tiến hành rà soát khi có đủ từ 3 người lao động là đảng viên chính thức đang làm việc ổn định từ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp đang sinh hoạt đảng ở nơi khác, tiến hành chuyển số đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, phối hợp với doanh nghiệp làm các thủ tục thành lập tổ chức Đảng ở doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp chỉ có 1 hoặc 2 người lao động là đảng viên chính thức, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở chuyển số lao động là đảng viên đó về tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, quyết định lập chi bộ ghép hoặc phân công đảng viên của tổ chức Đảng cấp trên cơ sở về sinh hoạt và lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp; chi bộ ghép có trách nhiệm thực hiện công tác phát triển đảng ở doanh nghiệp, khi có đủ 3 người lao động là đảng viên chính thức làm việc cùng doanh nghiệp, cấp ủy đảng cấp trên cơ sở quyết định thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp chưa có người lao động là đảng viên, cấp ủy đảng cấp; trên cơ sở chỉ đạo cấp ủy đảng cơ sở nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm; phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội trong doanh nghiệp phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn; kết nạp đảng viên, khi đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; cấp ủy đảng cấp trên cơ sở quyết định thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

Thành lập tổ chức Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên, Cựu chiến binh tại doanh nghiệp

Doanh nghiệp có từ 5 đoàn viên công đoàn, hoặc người lao động; có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam, đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn; theo quy định của Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Đối với doanh nghiệp có tổ chức Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức Cựu chiến binh cấp; trên cơ sở cùng với tổ chức Đảng tại doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện cụ thể; của từng doanh nghiệp nêu tại Nghị định này phối hợp với doanh nghiệp; thành lập tổ chức Đoàn thanh niên và tổ chức Cựu chiến binh tại doanh nghiệp.

thành lập tổ chức chính trị tổ chức công đoàn
Đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức Đảng, căn cứ vào quy định; của pháp luật, Luật Thanh niên, Pháp lệnh Cựu chiến binh và Điều lệ của các tổ chức đó; người lao động có nhu cầu, hoặc mong muốn thành lập thì tổ chức Đảng cấp trên cơ sở; phối hợp với doanh nghiệp; và tổ chức Đoàn thanh niên, tổ chức Cựu chiến binh cấp trên cơ sở xem xét; quyết định thành lập phù hợp với từng doanh nghiệp nêu tại Nghị định này.

Cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện; để doanh nghiệp thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp; theo quy định của pháp luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định này.

Các khoản chi hỗ trợ của doanh nghiệp cho tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị – xã hội; để phục vụ hoạt động được tính là khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế; thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Đảng; các tổ chức chính trị-xã hội cấp trên nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thực hiện:

(1) Tôn trọng, tạo điều kiện và bảo đảm các quyền thành lập tổ chức Đảng; các tổ chức chính trị-xã hội của người lao động tại doanh nghiệp; theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức đó;

(2) Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội cấp; trên tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người lao động tham gia thành lập tổ chức; phù hợp với điều kiện hoạt động và phát triển doanh nghiệp;

(3) Tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp với tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị-xã hội; đã được thành lập tại doanh nghiệp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đền quyền, nghĩa vụ; và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2014. Sau 5 năm tổ chức triển khai thực hiện, Chính phủ; sẽ chủ trì tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị định này.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang