You dont have javascript enabled! Please enable it! 27/05/2020 - vncount.vn

Tháng Năm 27, 2020

kinh doanh dịch vụ đo đạc

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ là dịch vụ xuất hiện ở nước ta khá lâu. Tuy nhiên loại dịch vụ này lại ít phổ biến bởi đây là ngành nghề có điều kiện và cũng là loại dịch vụ khó đòi hỏi nhiều vấn đề. Để tìm hiểu về điều kiện […]

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ Read More »

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử. – Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Điều kiện của tổ chức hoạt động tư vấn

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Read More »

dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất

Dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất

Dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất

Dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất Read More »

kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. – Điều

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường Read More »

dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại là chất thải nguy hại được quy định tại Điều 23 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP – Điều 6, khoản 11 Điều 7 Nghị định số

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại Read More »

kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản là hoạt động nhằm xác định trữ lượng, chất lượng khoáng sản và các thông tin khác phục vụ khai thác khoáng sản. Khoáng sản là khoáng vật, khoáng chất có ích được tích tụ tự nhiên ở thể rắn, thể lỏng, thể khí tồn tại trong lòng đất, trên mặt đất, bao gồm cả khoáng vật, khoáng chất ở

Kinh doanh dịch vụ thăm dò khoáng sản Read More »

kinh doanh dịch vụ khai thác nguồn nước

Kinh doanh dịch vụ khai thác nguồn nước

Giấy phép kinh doanh dịch vụ khai thác nguồn nước bao gồm: Giấy phép thăm dò nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. – Điều 15,

Kinh doanh dịch vụ khai thác nguồn nước Read More »

dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn

Dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn

Dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn là đưa ra thông tin, dữ liệu về trạng thái, quá trình diễn biến và hiện tượng khí tượng thủy văn trong tương lai ở một khu vực, vị trí với khoảng thời gian xác định. – Điều 9, 10, 11 Nghị định số 38/2016/NĐ-CP – Điều

Dịch vụ dự báo khí tượng thủy văn Read More »

kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất

Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất là dịch vụ mà trong đó, các công ty thẩm định sẽ tiến hành khảo sát và cung cấp giá thị trường của bất động sản cho khách hàng. Có nhiều phương pháp định giá khác nhau, tùy vào từng mục đích yêu cầu mà các công ty sẽ sử dụng phương pháp phù

Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất Read More »

kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng là hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác. – Khoản 6

Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật Read More »

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang