You dont have javascript enabled! Please enable it! Tháng Năm 2020 - vncount.vn

Tháng Năm 2020

kinh doanh chế phẩm sinh học

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải

Kinh doanh chế phẩm sinh học phải được cấp giấy chứng nhận lưu hành chế phẩm sinh học; nhưng có thay đổi về thành phần hoặc hàm lượng các hoạt chất trong chế phẩm sinh học; làm ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý, tính an toàn đối với sức khỏe con người, sinh vật; […]

Kinh doanh chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải Read More »

kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Điều kiện đối với kinh doanh nhập khẩu phế liệu

Kinh doanh nhập khẩu phế liệu là hoạt đông kinh doanh vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác. – Điều 56 Nghị

Điều kiện đối với kinh doanh nhập khẩu phế liệu Read More »

kinh doanh khai thác khoáng sản

Điều kiện đối với kinh doanh khai thác khoáng sản

Kinh doanh khai thác khoáng sản là hoạt động nhằm thu hồi khoáng sản, bao gồm xây dựng cơ bản mỏ, khai đào, phânloại, làm giàu và các hoạt động khác có liên quan. – Điều 53 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 – Điều 36 Nghị định 158/2016/NĐ-CP I. Tổ chức, cá nhân được cấp

Điều kiện đối với kinh doanh khai thác khoáng sản Read More »

báo cáo tài nguyên nước

Kinh doanh dịch vụ báo cáo tài nguyên nước

Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập báo cáo tài nguyên nước quốc gia, báo cáo chuyên đề về tài nguyên nước, báo cáo sử dụng tài nguyên nước của

Kinh doanh dịch vụ báo cáo tài nguyên nước Read More »

kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm – Điều 14 Nghị định số

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất Read More »

kinh doanh dịch vụ đo đạc

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ là dịch vụ xuất hiện ở nước ta khá lâu. Tuy nhiên loại dịch vụ này lại ít phổ biến bởi đây là ngành nghề có điều kiện và cũng là loại dịch vụ khó đòi hỏi nhiều vấn đề. Để tìm hiểu về điều kiện

Kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ Read More »

xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử. – Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Điều kiện của tổ chức hoạt động tư vấn

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Read More »

dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất

Dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất

Dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất

Dịch vụ về lập quy hoạch sử dụng đất Read More »

kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường. – Điều

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường Read More »

dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại là chất thải nguy hại được quy định tại Điều 23 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Điều 9 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP – Điều 6, khoản 11 Điều 7 Nghị định số

Dịch vụ vận chuyển chất thải nguy hại Read More »

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang