Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm 2016

tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm 2016

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 498.397 lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 192.145 lao động; Xây dựng là 94.899 lao động; Vận tải kho bãi với 43.489 lao động;…

1. Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 10 năm 2016    

Trong tháng 10 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.314 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.524 tỷ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng 9/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 10 đạt 8,0 tỷ đồng, giảm 16,5% so với tháng trước. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 10 trên cả nước là 1.976 doanh nghiệp, tăng 9,8% so với tháng 9/2016.  

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 là 132,6 nghìn lao động, tăng 85,5% so với tháng trước.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 10 của cả nước là 930 doanh nghiệp, tăng 5,0% so với tháng 9/2016.     

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.596 doanh nghiệp, giảm 2,9% so với tháng trước đó.  

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 4.780 doanh nghiệp, tăng 26,4% so với tháng 9/2016.    

2. Trong 10 tháng năm 2016

Trong 10 tháng năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 114.251 doanh nghiệp, trong đó: có 91.765 doanh nghiệp thành lập mới và 22.486 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 10 tháng năm 2016 là 17.574 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.   

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể trong 10 tháng năm 2016 là 33.131 doanh nghiệp. 

Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm nay là 9.295 doanh nghiệp.  

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 10 tháng năm 2016

– Về tình hình chung:     

Trong 10 tháng năm 2016, cả nước có thêm 91.765 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 710.618 tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 (So sánh 2015/2014: doanh nghiệp tăng 29,2%; vốn tăng 37,9%).   

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2016 là 2.055.725 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 710.618 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.345.107 tỷ đồng.        

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 10 tháng năm 2016 đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2016 là 1.061,3 nghìn lao động, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.           

– Theo loại hình doanh nghiệp:      

Trong 10 tháng năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 49.785 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 23.225 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 15.079 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 3.664 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 12 doanh nghiệp.               

Trong số các loại hình doanh nghiệp thành lập chỉ có duy nhất loại hình doanh nghiệp tư nhân là có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm (18,8%) so với cùng kỳ, các loại hình doanh nghiệp còn lại đều có số thành lập tăng so với cùng kỳ.  

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp cho thấy trong 10 tháng năm 2016, loại hình công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 20,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên trở lên là 6,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 5,0 tỷ đồng/doanh nghiệp; doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh là 1,6 tỷ đồng/doanh nghiệp.   

– Theo vùng lãnh thổ:

tình hình doanh nghiệp theo vùng lãnh thổ

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng năm 2016 phân theo vùng lãnh thổ tại Biểu đồ 1 cho thấy: 

+ Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 12.538 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 23,5%; tiếp đến là Đồng bằng Sông Hồng có 27.656 doanh nghiệp, tăng 20,1%; Đông Nam Bộ có 39.374 doanh nghiệp, tăng 17,4%; Trung du và miền núi phía Bắc có 3.472 doanh nghiệp, tăng 15,8%; Tây Nguyên có 2.192 doanh nghiệp, tăng 15,6%; và Đồng bằng Sông Cửu Long có 6.533 doanh nghiệp, tăng 10,2%.      

+ Về tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: Tây Nguyên đăng ký 14.549 tỷ đồng, tăng 77,8%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 72.628 tỷ đồng, tăng 52,3%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 238.422 tỷ đồng, tăng 51,7%; Đông Nam Bộ đăng ký 303.703 tỷ đồng, tăng 50,6%; Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 34.345 tỷ đồng, tăng 23,1% và Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 46.973 tỷ đồng, tăng 7,9%.

tình hình lao động theo vùng lãnh thổ
Thống kê tỷ lệ lao động tại Biểu đồ 2 cho thấy tình hình lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong 10 tháng năm 2016 chia theo vùng lãnh thổ giảm ở hầu hết các vùng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 170.171 lao động, giảm 27,5%; Tây Nguyên đăng ký 21.732 lao động, giảm 25,2%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 340.182 lao động, giảm 6,0%; Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 140.680, giảm 3,4%; Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 67.241 lao động, giảm 3,1%; duy nhất, khu vực Đông Nam Bộ là có số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,5% với 321.313 lao động.

– Theo lĩnh vực hoạt động:   

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng năm 2016 phân theo lĩnh vực hoạt động tại Biểu đồ 3 cho thấy:

+ Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới giảm ở 02 ngành nghề so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 1.153 doanh nghiệp, giảm 29,5% và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký1.520 doanh nghiệp, giảm 16,2%. Các ngành nghề còn lại đều có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm trước.      

+ Về tỷ lệ vốn đăng ký, thống kê cho thấy có 03 ngành có tỷ lệ vốn đăng ký giảm so với cùng kỳ, bao gồm: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 4.450 tỷ đồng, giảm 15,8%; Khai khoáng đăng ký 6.613 tỷ đồng, giảm 6,1% và Xây dựng đăng ký 107.589 tỷ đồng giảm 0,7%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2015. 

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!