You dont have javascript enabled! Please enable it! Văn Bản Pháp Luật - văn bản quy phạm pháp luật nước Việt Nam

Văn Bản Pháp Luật

Văn bản pháp luật (VBPL) là hình thức thể hiện ý chí của chủ thể có thẩm quyền, dưới dạng ngôn ngữ viết, được ban hành theo hình thức, thủ tục do pháp luật quy định, nhằm đạt được mục tiêu quản lí đặt ra.
Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoặc trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trong đó có quy tắc xử sự chung, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật hiên hành gồm:
1. Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội.

2. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

3. Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

4. Nghị định của Chính phủ.

5. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

6. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

7. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

8. Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

9. Quyết định của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

10. Nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội.

11. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; giữa các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

12. Văn bản quy phạm pl của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

Luật Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 2010 Số 46/2010/QH12

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 số 46/2010/QH12 – Đang áp dụng năm 2022

Luật ngân hàng nhà nước Việt nam 2010 số hiệu 46/2010/QH12 được quốc hội ban hành ngày 16/06/2010 có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Luật này ra thay thế cho 2 luật cũ là: Luật Ngân hàng Nhà nước 1997, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi 2003. Số hiệu: 46/2010/QH12 Loại văn […]

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 số 46/2010/QH12 – Đang áp dụng năm 2022 Read More »

bộ luật dân sự 2015 hiệu lực 2017

Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 đang áp dụng năm 2022

Bộ luật dân sự 2015 vừa được ban hành ngày 24/11/2015 (Ngày hiệu lực 01/01/2017) đang có hiệu lực cho đến 2022 với nhiều nội dung mới về xác lập, bảo vệ quyền dân sự; năng lực pháp luật dân sự của cá nhân, pháp nhân; hộ gia đình, tổ hợp tác; tài sản; giao

Bộ luật dân sự 2015 số 91/2015/QH13 đang áp dụng năm 2022 Read More »

luật kinh doanh bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kinh doanh bất động sản. Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 Read More »

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

NGHỊ ĐỊNH | Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Read More »

quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Nghị định số 110/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

NGHỊ ĐỊNH | Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa ___________________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Nghị định số 110/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa Read More »

quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin hoc

Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

THÔNG TƯ | BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm

Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Read More »

Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH | BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết

Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam Read More »

luật thống kê

Luật thống kê số 89/2015/QH13

LUẬT THỐNG KÊ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật thống kê. Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ

Luật thống kê số 89/2015/QH13 Read More »

hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm

NGHỊ ĐỊNH | QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế; Chính phủ ban

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm Read More »

Giỏ hàng
All in one
Gọi Ngay
Lên đầu trang