Văn Bản Pháp Luật

luật kinh doanh bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kinh doanh bất động sản. Chương I.

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11

LUẬT GIÁO DỤC Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10

luật thống kê

Luật thống kê số 89/2015/QH13

LUẬT THỐNG KÊ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật thống kê. Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

chọn đánh giá của bạn

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

0982697497
Scroll to Top