Nguyen Thao

luật kinh doanh bất động sản

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13

LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kinh doanh bất động sản. Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về kinh doanh bất động sản, quyền và nghĩa vụ của […]

Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 Read More »

NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

NGHỊ ĐỊNH | Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản Read More »

quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Nghị định số 110/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

NGHỊ ĐỊNH | Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa ___________________ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Nghị định số 110/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa Read More »

quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ tin hoc

Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

THÔNG TƯ | BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ, TIN HỌC BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm

Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học Read More »

Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

QUYẾT ĐỊNH | BAN HÀNH HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết

Ban hành hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam Read More »

luật thống kê

Luật thống kê số 89/2015/QH13

LUẬT THỐNG KÊ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật thống kê. Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê nhà nước; quyền, nghĩa vụ

Luật thống kê số 89/2015/QH13 Read More »

hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm

NGHỊ ĐỊNH | QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế; Chính phủ ban

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Hướng dẫn Luật An toàn thực phẩm Read More »

xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP Xử phạt hành chính về An toàn thực phẩm

NGHỊ ĐỊNH | QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP Xử phạt hành chính về An toàn thực phẩm Read More »

Quy định về Văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Nghị định 07/2016/NĐ-CP Quy định về Văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, CHI NHÁNH CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29

Nghị định 07/2016/NĐ-CP Quy định về Văn phòng đại diện, chi nhánh thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Read More »

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top