Quy định về thời gian thực hiện hợp đồng trong đấu thầu

Quy định về thời gian thực hiện hợp đồng trong đấu thầu. Cách ghi thời gian thực hiện hợp đồng, quy định về thời gian thực hiện hợp đồng trong đấu thầu mới nhất năm 2021.

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là một phần quan trọng trong hợp đồng. Đối với hợp đồng đấu thầu quy định về thời gian thực hiện được pháp luật ghi nhận như thế nào? Bài viết sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về vấn đề trên.

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ.

-Bộ luật dân sự năm 2015.

 Luật đấu thầu năm 2013.

Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn.

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

1. Đấu thầu là gì?

khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu 2013:

“Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để kí kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.”

Theo đó, đấu thầu là quá trình chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu, trong đó bên mua sẽ tổ chức đấu thầu để các nhà thầu (bên bán) cạnh tranh nhau. Mục tiêu của bên mua là có được các hàng hóa và dịch vụ thỏa mãn các yêu cầu của mình về kĩ thuật, chất lượng và chi phí thấp nhất. Mục đích của bên bán (nhà thầu) là giành được quyền cung cấp mua hàng hóa, dịch vụ đó với các điều kiện và đem lại lợi nhuận tốt nhất.

2. Thời gian thực hiện hợp đồng trong đấu thầu

Thời gian để thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng được ghi nhận tại Điều 278 Bộ luật dân sự năm 2015.

“1. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ do các bên thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp bên có nghĩa vụ đã tự ý thực hiện nghĩa vụ trước thời hạn và bên có quyền đã chấp nhận việc thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được coi là đã hoàn thành đúng thời hạn.

3. Trường hợp không xác định được thời hạn thực hiện nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 Điều này thì mỗi bên có thể thực hiện nghĩa vụ hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ vào bất cứ lúc nào nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước một thời gian hợp lý.”

Đầu tiên pháp luật dân sự luôn tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên trong khi thực hiện hợp đồng, thời hạn thực hiện hợp đồng là một khoảng thời gian được xác định từ thời điểm này đến thời điểm khác mà các bên ghi nhận trong hợp đồng, thời hạn có thể được xác định bằng phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm hoặc bằng một sự kiện có thể sẽ xảy ra.

Trong hợp đồng đấu thầu, thời gian thực hiện hợp đồng được quy định tại Khoản 7 Điều 35  Luật đấu thầu 2013:

Xem thêm: Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu theo quy định mới nhất

“7. Thời gian thực hiện hợp đồng:

Thời gian thực hiện hợp đồng là số ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng, trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành (nếu có).”

Theo hướng dẫn tại Mục 1.1 Chương VI Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày là ngày dương lịch; tháng là các tháng dương lịch.

Theo hướng dẫn tại Điều 8 Chương V Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban kèm theo Thông tư 01/2015/TT-BKHĐTngày 14/2/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau: “[Nếu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Mục 1 Chương I và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].”

“Thời gian thực hiện hợp đồng: _____________ [Ghi thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Mục 1 Chương I và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên]”

Mục 1 Chương I Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định về nội dụng gói thầu:

1. Bên mời thầu __________ [Ghi tên bên mời thầu] mời nhà thầu chuẩn bị HSĐX cho gói thầu __________ [Ghi tên gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thu được duyệt] thuộc dự án hoặc dự toán mua sắm __________ [Ghi tên dự án hoặc dự toán mua sắm được duyệt].

2. Thời gian thực hiện hợp đồng là: __________ ngày [Ghi thời gian cụ thể theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt].

Xem thêm: Quy định phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ trong đấu thầu

3. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: ___________ [Ghi rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu; trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước].

Như vậy, thời gian thực hiện hợp đồng ghi trong hợp đồng phải phù hợp với quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên, từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến ngày các bên hoàn thành nghĩa vụ theo quy định trong hợp đồng bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.

II.TƯ VẤN MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ:

Tóm tắt câu hỏi:

Trong Hồ sơ mời thầu chủ đầu tư ghi: Thời gian đóng thầu là ngày 01/4/2016 – Thời gian thực hiện hợp đồng là ngày 30/9/2016 (Thông thường thời gian thực hiện hợp đồng trong Hồ sơ yêu cầu các chủ đầu tư thường để thời lượng tức là bao nhiêu ngày hoặc tháng kể từ ngày ký hợp đồng). Tuy nhiên trong trường hợp của tôi, chủ đầu tư lại ghi là thời điểm (tức là đến ngày 30/9/2016).

Vậy trường hợp này tôi phải trình bày thời gian trong Đơn dự thầu kỹ thuật (Mẫu số 1 theo Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT như thế nào? Vì nếu đề theo thời điểm thực hiện hợp đồng là đến ngày 30/9/2016 như quy định trong hồ sơ mời thầu thì nhà thầu đâu biết trước thời gian ký kết hợp đồng là ngày nào để có thể bố trí lịch công tác và hạng mục công việc cho phù hợp.

Luật sư tư vấn:

Theo Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT có hướng dẫn Đơn dự thầu (hồ sơ đề xuất kỹ thuật) như sau:

Xem thêm: Quy định về bảo lãnh bảo hành theo Luật đấu thầu

“ĐƠN DỰ THẦU(1)

(Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật)

__, ngày __ tháng __ năm __

Kính gửi: ___[Ghi tên bên mời thầu]

(sau đây gọi là bên mời thầu)

Sau khi nghiên cứu hồ sơ mời thầu (bao gồm văn bản sửa đổi hồ sơ mời thầu, nếu có), chúng tôi, ____ [Ghi tên nhà thầu], cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn ___ [Ghi phạm vi dịch vụ tư vấn] theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thời gian thực hiện hợp đồng là ___ [Ghi thời gian thực hiện tất cả công việc theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, phù hợp với đề xuất về kỹ thuật](2). Hồ sơ dự thầu của chúng tôi gồm có hồ sơ đề xuất về kỹ thuật này và hồ sơ đề xuất về tài chính được niêm phong riêng biệt.

Chúng tôi cam kết:

1. Chỉ tham gia trong một hồ sơ dự thầu này với tư cách là nhà thầu chính.

Xem thêm: Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu mới nhất năm 2021

2. Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.

3. Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu.

4. Những thông tin kê khai trong hồ sơ dự thầu là trung thực và không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu khi tham dự gói thầu này.

5. Không thay đổi nhân sự đã đề xuất trong thời gian hồ sơ dự thầu có hiệu lực là __ ngày [Ghi số ngày](3), kể từ ngày ____ tháng ____ năm __[Ghi ngày có thời điểm đóng thầu](4).

Theo đó:

(2) Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trong đơn dự thầu (thuộc HSĐXKT) phải phù hợp với đề xuất về kỹ thuật và tiến độ thực hiện công việc tại Mẫu số 9 Phần này.

(3) Thời gian có hiệu lực của HSDT được tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong HSMT. Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 giờ của ngày đóng thầu được tính là 01 ngày.”

Như vậy, thời gian thực hiện hợp đồng là thời gian thực hiện tất cả các công việc theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, phù hợp với đề xuất kỹ thuật. Thời gian các công việc theo hợp đồng phải được liệt kê và được thực hiện trong thời gian theo Mẫu số 9 của Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT.

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 64 Luật đấu thầu năm 2013 thì:

“Điều 64. Điều kiện ký kết hợp đồng

1. Tại thời điểm ký kết, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực.

2. Tại thời điểm ký kết, nhà thầu được lựa chọn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói thầu. Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung tiến hành xác minh thông tin về năng lực của nhà thầu, nếu vẫn đáp ứng yêu cầu thực hiện gói thầu thì mới tiến hành ký kết hợp đồng.

3. Chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh toán, mặt bằng thực hiện và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ.”

Theo đó, thời điểm ký kết hợp đồng là thời điểm mà hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn còn hiệu lực nhưng phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính thực hiện gói thầu. Trong trường hợp của bạn, bên chủ đâu tư ghi thời gian thực hiện hợp đồng là ngày 30/9/2016, nhưng thời gian đóng thầu là ngày 01/4/2016. Vì thế, trong khoảng thời gian từ 01/4/2016 đến ngày 30/9/2016 bạn có thể lưa chọn thời gian ký kết hợp đồng cho phù hợp sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian cụ thể sẽ do hai bên thỏa thuận sau khi có kết quả nhà thầu được lựa chọn.

+ Về thời gian thực hiện hợp đồng là tổng số ngày thực tế thực hiện các công việc cần thiết cho gói thầu kể từ ngày thực hiện hợp đồng. Đó là tổng cộng số ngày thực hiện các công việc theo Mẫu 9 của Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT;

+ Về thời gian hồ sơ dự thầu có hiệu lực là bao nhiêu ngày cụ thể đối với gói thầu của bạn tham gia kể từ ngày đóng thầu là 01/4/2016 đến ngày cuối cùng có hiệu lực theo quy định trong hồ sơ mời thầu của bạn.

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top