Hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là Loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này, trừ các hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân và cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản của khách hàng.

- Khoản 1, Khoản 2 Điều 20 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12
- Điều 5 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP
- Nghị định số 10/2011/NĐ_CP
- Khoản 2 Điều 95 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư số 09/2015/TT-NHNN

I. Điều kiện đối với thành lập và hoạt động của công ty tài chính (Tổ chức tín dụng phi ngân hàng)

1. Hoạt động ngân hàng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép).

2. Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động ngân hàng được ghi trong Giấy phép.

3. Đối với các hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

4. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

5. Có vốn điều lệ, vốn được cấp tổi thiểu là 500 tỷ đồng

* Công ty tài chính được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp định;

b) Chủ sở hữu của tổ chức tín dụng phi ngân hàng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn.

Điều kiện đối với chủ sở hữu của tổ chức tín dụng là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định;

c) Người quản lý, người điều hành, thành viên Ban kiểm soát có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật các tổ chức tín dụng;

d) Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật này các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

đ) Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

** Tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Các điều kiện quy định tại khoản a, b, c, d, đ nêu trên;

b) Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

c) Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

d) Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

đ) Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật này;

e) Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài.

Hoạt động mua nợ

Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại giấy phép thành lập và hoạt động

II. Điều kiện đối với thành lập và hoạt động của công ty cho thuê tài chính (Tổ chức tín dụng phi ngân hàng)

1. Công ty cho thuê tài chính được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau:

a. Có vốn điều lệ, cốn được cấp là 150 tỷ đồng;

b. Chủ sở hữu công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập là pháp nhân đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn; cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có đủ khả năng tài chính để góp vốn;

Điều kiện đối với chủ sở hữu của công ty cho thuê tài chính là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ đông sáng lập, thành viên sáng lập do Ngân hàng Nhà nước quy định;

c. Người quản lý, điều hành, thành viên Ban kiểm soát đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 50 của Luật Các tổ chức tín dụng;

d. Có Điều lệ phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

e. Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi, không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống tổ chức tín dụng; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh hoặc cạnh tranh không lành mạnh trong hệ thống tổ chức tín dụng.

2. Công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài được cấp Giấy phép khi có đủ các điều kiện sau:

a. Các quy định tại điểm 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e nêu trên;

b. Tổ chức tín dụng nước ngoài được phép thực hiện hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật của nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

c. Hoạt động dự kiến xin phép thực hiện tại Việt Nam phải là hoạt động mà tổ chức tín dụng phi ngân hàng nước ngoài đang được phép thực hiện tại nước nơi tổ chức tín dụng nước ngoài đặt trụ sở chính;

d. Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có hoạt động lành mạnh, đáp ứng các điều kiện về tổng tài sản có, tình hình tài chính, các tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

e. Tổ chức tín dụng nước ngoài phải có văn bản cam kết hỗ trợ về tài chính, công nghệ, quản trị, điều hành, hoạt động cho tổ chức tín dụng liên doanh, tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngoài; bảo đảm các tổ chức này duy trì giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định và thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn của Luật này;

f. Cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Nhà nước về thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng, trao đổi thông tin giám sát an toàn ngân hàng và có văn bản cam kết giám sát hợp nhất theo thông lệ quốc tế đối với hoạt động của tổ chức tín dụng nước ngoài.

Hoạt động mua nợ

Được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại giấy phép thành lập và hoạt động

III. Hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Tổ chức tín dụng phi ngân hàng)

* Điều kiện chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước của công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng, công ty cho thuê tài chính:

1. Công ty tài chính tổng hợp đáp ứng các điều kiện như đối với ngân hàng thương mại quy định tại Điều 8 Thông tư này được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư 21/2014/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2016/TT-NHNN).

2. Công ty tài chính bao thanh toán đáp ứng các điều kiện như đối với ngân hàng thương mại quy định tại Điều 8 Thông tư này được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước quy định tại khoản 1 Điều 22 Thông tư 21/2014/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2016/TT-NHNN).

3. Công ty tài chính tín dụng tiêu dùng đáp ứng các điều kiện như đối với ngân hàng thương mại quy định tại Điều 8 Thông tư 21/2014/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2016/TT-NHNN) được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước.

4. Công ty cho thuê tài chính đáp ứng các điều kiện như đối với ngân hàng thương mại quy định tại Điều 8 Thông tư 21/2014/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2016/TT-NHNN) được Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước.

* Điều kiện chấp thuận hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế của công ty tài chính tổng hợp, công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng:

1. Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Thông tư 21/2014/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2016/TT-NHNN);

2. Hoạt động kinh doanh của công ty tài chính có lãi trong 01 (một) năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận hoạt động ngoại hối theo báo cáo tài chính được kiểm toán

* Điều kiện chấp thuận hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế của công ty tài chính tổng hợp:

1. Trong từng thời kỳ, căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ, chính sách quản lý ngoại hối, công ty tài chính tổng hợp được xem xét, cho phép thực hiện có thời hạn các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đáp ứng các điều kiện như đối với ngân hàng thương mại quy định tại điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 10 Thông tư 21/2014/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2016/TT-NHNN);

b) Hoạt động kinh doanh của công ty tài chính tổng hợp có lãi trong 02 (hai) năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp phép theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

2. Điều kiện để công ty tài chính tổng hợp được xem xét, cho phép gia hạn thực hiện hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước, thị trường quốc tế bao gồm:

a) Đáp ứng các điều kiện như đối với ngân hàng thương mại quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 10 Thông tư 21/2014/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 28/2016/TT-NHNN);

b) Hoạt động kinh doanh của công ty tài chính tổng hợp có lãi trong 02 (hai) năm liền kề năm đề nghị gia hạn theo báo cáo tài chính được kiểm toán.

IV. Điều kiện đối với thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết của công ty tài chính hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, quản lý nợ và khai thác tài sản  

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản

V. Điều kiện đối với hoạt động cấp tín dụng của công ty cho thuê tài chính dưới hình thức khác (trừ các hình thức quy định tại  khoản 1,2,3,4,5,6 Điều 112 Luật Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng)

Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản

VI. Điều kiện đối với phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác của công ty tài chính

* Bao thanh toán 
1. Hoạt động bao thanh toán của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép).

2. Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động bao thanh toán được ghi trong Giấy phép.

3. Đối với các hoạt động bao thanh toán có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

4. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động bao thanh toán do Ngân hàng Nhà nước quy định.

5. Có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác. 
6. Công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định 39/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được bổ sung hoạt động bao thanh toán khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên và các điều kiện sau:

a. Hoạt động kinh doanh có lãi ít nhất trong năm liền kề trước năm đề nghị bổ sung hoạt động;                                                            
b. Có thời gian hoạt động tối thiểu, phương án hoạt động bao thanh toán do Ngân hàng Nhà nước quy định;                                                                         
c. Tuân thủ các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro liên tục trong tất cả các quý của năm liền kề trước năm đề nghị được bổ sung hoạt động; 
d. Tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước;

e. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong thời hạn 01 năm liền kề tính từ thời điểm đề nghị bổ sung hoạt động trở về trước.                                             
* Phát hành thẻ tín dụng  

1. Hoạt động phát hành thẻ tín dụng của công ty tài chính phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép).

2. Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng được ghi trong Giấy phép.

3. Đối với các hoạt động phát hành thẻ tín dụng có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

4. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối với hoạt động phát hành thẻ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước quy định.

5. Có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác. 

6. Công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định 39/2014/NĐ-CPcó hiệu lực thi hành được bổ sung hoạt động phát hành thẻ tín dụng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên và các điều kiện sau:

a. Tuân thủ các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro liên tục trong tất cả các quý của năm liền kề trước năm đề nghị được bổ sung hoạt động; 
b. Tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

c. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ; và ngân hàng trong thời hạn 01 năm liền kề; tính từ thời điểm đề nghị bổ sung hoạt động trở về trước.                                        
d. Hoạt động kinh doanh có lãi liên tục ít nhất trong 02 năm liền kề; trước năm đề nghị bổ sung hoạt động;                                     
e. Có thời gian hoạt động tối thiểu, phương án hoạt động; phát hành thẻ tín dụng do Ngân hàng Nhà nước.                      
* Cho thuê tài chính 
1. Hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính; phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động; do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép).

2. Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động cho thuê tài chính được ghi trong Giấy phép.

3. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ; đối với hoạt động cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nước quy định.

4. Có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng; để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng; cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác. 

5. Công ty tài chính được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định 39/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành được bổ sung hoạt động cho thuê tài chính khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định nêu trên và các điều kiện sau:

a. Tuân thủ các quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn; trong hoạt động ngân hàng, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro liên tục; trong tất cả các quý của năm liền kề trước năm đề nghị được bổ sung hoạt động; 

b. Tỷ lệ nợ xấu dưới mức quy định của Ngân hàng Nhà nước; 

c. Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; trong thời hạn 01 năm liền kề tính từ thời điểm đề nghị bổ sung hoạt động trở về trước. 

d. Hoạt động kinh doanh có lãi liên tục ít nhất trong 02 năm liền kề; trước năm đề nghị bổ sung hoạt động; 

6. Có thời gian hoạt động tối thiểu, phương án hoạt động; cho thuê tài chính do Ngân hàng Nhà nước quy định. 
* Điều kiện hoạt động bao thanh toán đối với công ty tài chính bao thanh toán:

1. Hoạt động bao thanh toán của công ty tài chính; phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động; do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép).

2. Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn,;cơ sở vật chất, công nghệ, phương tiện, thiết bị; và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật; để thực hiện; hoạt động bao thanh toán được ghi trong Giấy phép.

3. Đối với các hoạt động bao thanh toán có liên quan đến hoạt động ngoại hối; công ty tài chính phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

4. Đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ; đối với hoạt động bao thanh toán do Ngân hàng Nhà nước quy định.

23. Có quy định nội bộ về quy trình, thủ tục, nguyên tắc nhận biết khách hàng; để giám sát chặt chẽ, bảo đảm ngăn ngừa việc bị lạm dụng; cho các mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố và tội phạm khác. 
5. Dư nợ bao thanh toán tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng; hoặc một tỷ lệ khác do Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ. 
*) Điều kiện hoạt động tín dụng tiêu dùng đối với công ty tài chính tín dụng tiêu dùng: 

1. Công ty tài chính được cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng; khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như phát hành thẻ tín dụng hoặc các điều kiện sau:

a. Hoạt động cho vay (bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng) của công ty tài chính; phải được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động; do Ngân hàng Nhà nước cấp (sau đây gọi tắt là Giấy phép).

b. Có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất; công nghệ, phương tiện, thiết bị và các quy định nội bộ theo quy định của pháp luật; để thực hiện hoạt động cho vay (bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng); được ghi trong Giấy phép.

c. Đối với các hoạt động cho vay (bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng); có liên quan đến hoạt động ngoại hối, công ty tài chính; phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

2. Dư nợ tín dụng tiêu dùng tối thiểu chiếm 70% tổng dư nợ cấp tín dụng; hoặc một tỷ lệ khác do Ngân hàng Nhà nước quy định trong từng thời kỳ. 

=>Xem thêm: Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện

5/5 - (2 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (2 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!