Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2016

tình hình đăng ký doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2016

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 254.455 lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 96.338 lao động; Xây dựng là 48.407 lao động; Vận tải kho bãi với 25.144 lao động;…

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 năm 2016    

Trong tháng 5 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.019 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 101.218 tỷ đồng, giảm 8,5% về số doanh nghiệp và tăng 62,6% về số vốn đăng ký so với tháng 4/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 5 đạt 10,1 tỷ đồng, tăng 77,8% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 5 trên cả nước là 1.668 doanh nghiệp, giảm 14,7% so với tháng 4 năm 2016.  

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 là 104,7 nghìn lao động, giảm 0,3% so với tháng trước.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 5 của cả nước là 884 doanh nghiệp, tăng 5,2% so với tháng 4 năm 2016.     

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.519 doanh nghiệp, giảm 4,1% so với tháng trước

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.685 doanh nghiệp giảm 37,0% so với tháng trước.  

2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2016

Trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 57.739 doanh nghiệp, trong đó: có 44.740 doanh nghiệp thành lập mới và 12.999 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước trong 5 tháng đầu năm là 10.794 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sẽ hoạt động kinh doanh trở lại sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng.

Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 22.431 doanh nghiệp, trong đó: có 4.643 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể và 17.788 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.    

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2016

– Về tình hình chung:

Trong 5 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 44.740 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 349.463 tỷ đồng, tăng 24,1% về số doanh nghiệp và tăng 59,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 (So sánh 2015/2014: doanh nghiệp tăng 15,5%; vốn tăng 26,3%).

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2016 là 1.005.371 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 349.463 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 655.908 tỷ đồng.      

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm 2015. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2016 là 531,9 nghìn lao động, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

– Theo loại hình doanh nghiệp:

Trong 5 tháng đầu năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất; ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 24.157 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 11.374 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 7.332 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 1.872 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 05 doanh nghiệp.

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2016, loại hình công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 19,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 6,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 5,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty hợp danh là 1,6 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,5 tỷ đồng/doanh nghiệp. So với cùng kỳ năm trước, có thể thấy tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp của tất cả các loại hình doanh nghiệp đều tăng.

– Theo vùng lãnh thổ:

tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 5 theo vùng lãnh thổ

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2016 phân; theo vùng lãnh thổ tại Biểu đồ 1 cho thấy, các vùng đều có số doanh nghiệp; đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015, bao gồm: vùng Bắc Trung Bộ; và duyên hải miền Trung có 6.393 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 32,0%; tiếp đến là Trung du và miền núi phía Bắc có 1.745 doanh nghiệp tăng 26,8%; Đông Nam Bộ có 19.045 doanh nghiệp tăng 24,2%; Đồng bằng Sông Hồng có 13.221 doanh nghiệp tăng 23,4%; Tây Nguyên có 1.100 doanh nghiệp tăng 21,7% và Đồng bằng Sông Cửu Long có 3.236 doanh nghiệp tăng 12,0%.

Qua Biểu đồ 2 cho thấy trong 5 tháng đầu năm 2016 tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp; thành lập mới tại các vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm 2015
tình hình vốn đăng ký doanh nghiệp thành lập mới theo vùng lãnh thổ

Cụ thể: Tây Nguyên đăng ký 6.214 tỷ đồng có tỷ lệ tăng nhiều nhất là 108,1%; tiếp đến là Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung  đăng ký 33.627 tỷ đồng tăng 70,1%; Đông Nam Bộ đăng ký 160.189 tỷ đồng tăng 69,2%; Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 20.590 tỷ đồng tăng 57,3%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 108.396 tỷ đồng tăng 54,6%; và Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 20.447 tỷ đồng tăng 9,6%.

Thống kê tỷ lệ lao động tại Biểu đồ 3 cho thấy tình hình lao động đăng ký; của doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2016 chia theo vùng lãnh thổ tăng; ở hầu hết các vùng so với cùng kỳ năm trước; cụ thể: Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 94.008 lao động tăng 79,4%;Đông Nam Bộ đăng ký 152.662 lao động tăng 14,1%; Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 28.957 lao động tăng 8,8%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 171.483 lao động tăng 8,0%; và Tây Nguyên đăng ký 10.612 lao động tăng 1,9%; duy nhất, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung; là có số lao động gia nhập thị trường giảm 45,6% (74.232 lao động).

– Theo lĩnh vực hoạt động:

Theo Biểu đồ 4, trong 5 tháng đầu năm 2016 hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động; có xu hướng tăng về tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015; như: Kinh doanh bất động sản đăng ký 1.076 doanh nghiệp tăng 121,4%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 198 doanh nghiệp tăng 81,7%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 394 doanh nghiệp tăng 49,2; Giáo dục và đào tạo đăng ký 993 doanh nghiệp tăng 44,3%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 3.475 doanh nghiệp tăng 37,1%;… Ngược lại, lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có; số doanh nghiệp gia nhập thị trường giảm 26,5% (583 doanh nghiệp).

tình hình vỗn đăng ký doanh nghiệp tháng theo lĩnh vực hoạt động
Trong 5 tháng đầu năm 2016, thống kê tỷ lệ vốn đăng ký theo ngành; tại Biểu đồ 5 cho thấy một số ngành có tỷ lệ vốn đăng ký; tăng đột biến so với cùng kỳ năm 2015

Bao gồm: Kinh doanh bất động sản đăng ký 85.989 tỷ đồng tăng 456,3%; Thông tin và truyền thông đăng ký 15.259 tỷ đồng tăng 383,2%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 29.904 tỷ đồng tăng 143,1%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 18.475 tỷ đồng tăng 137,1%; Công nghiệp chế biến, chế tạo đăng ký 49.483 tỷ đồng tăng 135,2%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 6.701 tỷ đồng tăng 115,3%;…

Ngược lại với các ngành trên, những ngành còn lại đều có số vốn đăng ký giảm; so với năm trước, cụ thể: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 1.723 tỷ đồng giảm 42,2%; Xây dựng đăng ký 48.051 tỷ đồng giảm 26,9%; Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc, thiết bị, đồ dùng; và các dịch vụ hỗ trợ khác đăng ký 6.877 tỷ đồng giảm 22,4%;…

Trong 5 tháng đầu năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút; nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 254.455 lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 96.338 lao động; Xây dựng là 48.407 lao động; Vận tải kho bãi với 25.144 lao động;…

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!