Hội thảo về Xây dựng cơ chế liên thông và đăng ký thuế đối với hợp tác xã

Cơ chế liên thông và đăng ký thuế đối với hợp tác xã

Trong 2 ngày 08 và 14/01/2019, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã phối hợp với Tổng cục Thuế tổ chức Chương trình Hội thảo về xây dựng cơ chế liên thông trong đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ đăng ký kinh doanh của các Sở Kế hoạch và Đầu tư và cán bộ đăng ký hợp tác xã của Ủy ban nhân dân các quận, huyện của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ đã có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần cải thiện vị thế của hợp tác xã trong nền kinh tế (Đăng ký thuế đối với hợp tác xã)

Qua nghiên cứu thực tế, tiếp thu ý kiến của các địa phương và các hợp tác xã, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy rằng cần thiết phải xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã trên cơ sở liên thông thống nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và thủ tục đăng ký thuế đối với hợp tác xã, hợp nhất Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và Giấy chứng nhận đăng ký thuế. Để triển khai xây dựng được Hệ thống một cách hoàn chỉnh từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến khâu cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã và trao đổi thông tin về tình hình hoạt động của hợp tác xã thì hệ thống này phải có sự trao đổi, tương tác với Hệ thống thông tin thuế.

Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn đó, ngày 25/8/2017, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 9061/VPCP-NN đề nghị Bộ Tài chính phối hợp Bộ Kế hoạch Đầu tư triển khai xây dựng Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã.

Hiện nay, việc thực hiện đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với Hợp tác xã được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật như:

Luật Hợp tác xã; Luật Quản lý thuế và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế; Nghị định 193/2013/NĐ-CP; Nghị định 107/2017/NĐ-CP; Nghị định 83/2013/NĐ-CP; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT; Thông tư số 95/2006/TT-BTC. Các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên không có quy định về việc kết nối, trao đổi thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã.

Do đó, để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai phương án liên thông trong công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, trong thời gian chưa sửa được Luật và Nghị định hướng dẫn về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã, Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính thống nhất xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai Bộ, ngành trong công tác liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch Đầu tư sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung và biểu mẫu quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2017 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã để phù hợp với các nội dung liên thông.

đăng ký thuế đối với Hợp tác xã được điều chỉnh

Ngày 11/01/2018, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 423/VPCP-KSTT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trong đó đồng ý với các phương án liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất, đồng thời, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện, báo cáo kết quả vào Quý I/2019.

Trên cơ sở đó, ngày 7/02/2018, tại Công văn số 88/BKHĐT-VP về Chương trình công tác năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Cục Quản lý đăng ký kinh doanh chủ trì xây dựng Thông tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã (trên cơ sở sửa đổi Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ KHĐT hướng dẫn về đăng ký đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã).

Thực hiện nhiệm vụ này, trong thời gian qua, Tổng cục Thuế và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã tích cực triển khai xây dựng Quy chế phối hợp giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính trong việc thực hiện liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã cũng như Thông tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã.

Nhằm hoàn thiện hơn nữa nội dung Dự thảo các văn bản nêu trên, tiếp tục quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo thực tiễn thi hành, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tổ chức Hội thảo với các nội dung chính như sau:

Một là, Giới thiệu định hướng, quan điểm, chỉ đạo về việc liên thông giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã;

Hai là, Giới thiệu Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

Ba là, xin ý kiến về Quy chế liên thông giữa đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã.

Tại Hội thảo, đại diện Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã giới thiệu Phương án liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã bao gồm 5 nội dung: (1) Sử dụng một bộ hồ sơ duy nhất; (2) Một đầu mối tiếp nhận duy nhất; (3) Một mã số duy nhất; (4) Một Giấy chứng nhận duy nhất; (5) Một quy trình thống nhất.

hoàn thiện hơn nữa nội dung Dự thảo

Để thực hiện Phương án liên thông đã đề ra, hai Bộ; phải thống nhất xây dựng Cơ sở pháp lý và xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin (Đăng ký thuế đối với hợp tác xã)

Việc xây dựng cơ sở pháp lý bao gồm: (1) Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT; hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã; và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã và (2) Xây dựng Quy chế phối hợp trao đổi thông tin về hợp tác xã; giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống Thuế.

Bên cạnh đó, việc xây dựng Hệ thống công nghệ thông tin cần đáp ứng việc (1) Cán bộ đăng ký hợp tác xã thực hiện cấp đăng ký hợp tác xã trên Hệ thống và (2) Kết nối, trao đổi thông tin với Hệ thống Thuế theo thời gian thực.

Theo Kế hoạch, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã; sẽ được vận hành chính thức vào tháng 6/2019.

Đối với Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014; hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động; của hợp tác xã, một số nội dung sửa đổi bổ sung Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; đưa ra để xin ý kiến các đại biểu bao gồm: Sửa đổi, bổ sung quy định; phục vụ công tác liên thông đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế; Sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định về đăng ký hợp tác xã; và Sửa đổi, bổ sung hệ thống biểu mẫu phục vụ; việc liên thông và mục tiêu quản lý nhà nước.

Cũng tại Hội thảo, đại diện Vụ Kê khai và Kế toán thuế (Tổng cục Thuế) (Đăng ký thuế đối với hợp tác xã)

Bài trình bày về Quy chế phối hợp và trao đổi thông tin về hợp tác xã; giữa Hệ thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống thông tin đăng ký thuế. Quy chế này hướng dẫn chi tiết về việc trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia; về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống thông tin đăng ký thuế; bao gồm thông tin của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Thông tin trao đổi giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã; và Hệ thống thông tin đăng ký thuế có giá trị pháp lý như thông tin; trao đổi bằng bản giấy. Việc trao đổi thông tin hợp tác xã; được thực hiện thông qua mạng điện tử kết nối giữa Hệ thống thông tin quốc gia; về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống thông tin thuế. Đầu mối trao đổi thông tin tại Cấp Trung ương; là Tổng cục Thuế và Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Tại Cấp Địa phương là Cục Thuế, Chi cục Thuế và Phòng Phòng đăng ký kinh doanh; thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố và Phòng Tài chính kế hoạch; thuộc Ủy ban nhân dân quận /huyện.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top