Anh văn 1 – EG09.1 – EHOU

Anh văn 1 EG09.1 EHOU

Nội dung chương trình Anh văn 1 – EG09.1 – EHOU nhằm cung cấp cho sinh viên những hiểu biết về cách sử dụng thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn, tương lai gần, hiện tại hoàn thành ở thể khẳng định, phủ định và ghi vấn; đọc số điện thoại, cách chào hỏi, hỏi và nói về giá cả, cách nói giờ, cách nói chuyện trên điện thoại, cách nói trong các dịp và các ngày đặc biệt; …

Mẹo Nhỏ Nên Đọc Qua

1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.

2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctrl + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử vài từ để kiếm)

3. Trường hợp không tìm thấy câu hỏi. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Sẽ được trả lời sau ít phút.

4. Xem danh sách đáp án Trắc nghiệm EHOU

5. THAM GIA KHẢO SÁT VỀ CÂU HỎI (Khảo sát giúp chúng tôi biết sự trải nghiệm của Bạn, Bạn có thể đóng ý kiến giúp Chúng tôi tăng trải nghiệm của bạn. Đặc biệt chúng tôi chọn ra 1 người may mắn mỗi tuần để trao Mã Kích Hoạt LawPro 30 Miễn Phí)

6. Tham gia group Facebook Sinh Viên Luật để được hỗ trợ giải bài tập và Nhận Mã Kích hoạt tài khoản Pro Miễn Phí

7. Nếu đăng nhập mà không thấy đáp án thì làm như sau: Giữ Phím Ctrl sau đó bấm phím F5 trên bàn phím “Ctrl + F5” để trình duyệt xóa cache lúc chưa đăng nhập và tải lại nội dung.

Đáp án trắc nghiệm Anh Văn 1 – EG09.1 – EHOU

Chỉ Thành Viên MemberPro Mới xem được toàn bộ đáp án.

Click chọn vào hình ảnh để xem chi tiết gói MemberPro. Hoặc cho vào giỏ hàng để mua ngay. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

 • Law Pro 30 Ngày

  Giá bán: 100.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 30 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 180 Ngày

  Giá bán: 500.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 180 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 1000 Ngày

  Giá bán: 1.000.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 1000 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng

1. Hãy hoàn thành câu sau. He ………. an interesting novel. 

– (S): read 

– (Đ)✅: is reading 

– (S): reading 

– (S): reads 

2. Hãy sửa lỗi sai trong câu sau. Where your sister work? 

– (Đ)✅: Where does your sister work? 

– (S): Where is your sister working? 

– (S): Where your sister is going to work? 

– (S): Where your sister worked? 

3. He ………. swim very well.

– (S): doesn’t can 

– (S): don’t can 

– (Đ)✅: can 

– (S): not can 

4. Hoàn thành các câu sau với “can”, “can’t” hoặc “Couldn’t”,”Could” và những động từ trong ngoặc đơn He sPoke very easily and I ………. (understand) anything he said. 

– (Đ)✅: could 

– (S): Can’t 

– (S): Couldn’t 

– (S): can 

5. Hoàn thành các câu sau với “can”, “can’t” hoặc “Couldn’t” , “Could” và những động từ trong ngoặc đơn I ………. (do) any more work because I had to finish for my boss. 

– (Đ)✅: could 

– (S): can 

– (S): Can’t 

– (S): Couldn’t 

6. My father ………. tired when I ………. home

– (S): is – get 

– (Đ)✅: was – got 

– (S): was – getted 

– (S): were – got 

7. My sister ………. home late last night. 

– (Đ)✅: came 

– (S): come 

– (S): comes 

– (S): was come 

8. ………. there any news Papers on the desk? 

– (S): Do 

– (S): Does 

– (Đ)✅: Are 

– (S): Is

9. ………. is that bar of chocolate bar? – It’s 15.000 dong. 

– (Đ)✅: How much 

– (S): How 

– (S): How long 

– (S): How old 

10. ………. she ………. books in the garden every afternoon? 

– (S): Do /read 

– (S): Do /reads 

– (Đ)✅: Does /read 

– (S): Does /reads 

11. ………. a park near here? 

⇒ Is there 

⇒ Are 

⇒ Are there 

⇒ is

12. ………. You ………. (live) here five years ago? 

⇒ Did – lived

⇒ Do-live 

⇒ Don’t – live 

⇒ Did -live 

13. ………. he like sports? 

⇒ Does 

⇒ Do 

⇒ Are 

⇒ Is

19. ………. Jane beautiful? 

⇒ are 

⇒ am 

⇒ is 

⇒ does 

20. ………. your pens blue? 

⇒ do 

⇒ is

⇒ are 

⇒ am 

21. ………. there a postoffice near here? 

⇒ Is 

⇒ am 

⇒ are 

⇒ do 

22. ………. his last name Brown? 

⇒ Are 

⇒ Do 

⇒ Is 

⇒ Does 

23. ………. like watching TV in free time. 

⇒ We 

⇒ He 

⇒ It

⇒ She 

24. ………. there any stores on your street? 

⇒ Do 

⇒ Does 

⇒ Are 

⇒ Is

25. ………. are you? Fine, thanks. 

⇒ How 

⇒ What 

⇒ Who 

⇒ How old 

26. ……….? I am fine, thank you. 

⇒ How old are you? 

⇒ What do you do? 

⇒ How are you? 

⇒ Who are you? 

27. A(n) ………. designs buildings. 

⇒ cook 

⇒ doctor 

⇒ architect 

⇒ teacher 

28. A ………. designs buildings. 

⇒ architect 

⇒ cook 

⇒ doctor 

⇒ teacher 

29. A hairdresser ………. my hair. 

⇒ cuts 

⇒ cut 

⇒ Do 

⇒ make 

30. Bạn hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi .Yesterday Anna had a very busy day. First she went to the dry cleaners and collected her dress and jacket. Then she went to the chemist’s and bought some suncream and a new pair of sunglasses. After that she went to the bank and got US dollars, and to the travel agent’s, where she collected some tickets. Then she went home and packed her suitcase. An hour later a taxi arrived and took her to the airport, where she caught a plane to Majorca. How was Anna yesterday? 

⇒ Happy 

⇒ Sad 

⇒ Very busy 

⇒ Tired 

31. Bạn hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi Yesterday Anna had a very busy day. First she went to the dry cleaners and collected her dress and jacket. Then she went to the chemist’s and bought some suncream and a new pair of sunglasses. After that she went to the bank and got US dollars, and to the travel agent’s, where she collected some tickets. Then she went home and packed her suitcase. An hour later a taxi arrived and took her to the airport, where she caught a plane to Majorca. Why did she go to the dry cleaner’s? 

⇒ to collect her dress and jacket 

⇒ to collect her dress 

⇒ to collect her jacket 

⇒ to collect her jeans 

32. Bạn hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi .Yesterday Anna had a very busy day. First she went to the dry cleaners and collected her dress and jacket. Then she went to the chemist’s and bought some suncream and a new pair of sunglasses. After that she went to the bank and got US dollars, and to the travel agents, where she collected some tickets. Then she went home and Packed her suitcase. An hour later a taxi arrived and took her to the airport, where she caught a Plane to MajorcaWhy did she go to the airport? 

⇒ to catch a plane to Africa 

⇒ to catch a plane to New York 

⇒ to catch a plane to Majorca 

⇒ to catch a plane to Vietnam 

33. Bạn hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi Yesterday Anna had a very busy day. First she went to the dry cleaners and collected her dress and jacket. Then she went to the chemist’s and bought some suncream and a new pair of sunglasses. After that she went to the bank and got US dollars, and to the travel agent’s, where she collected some tickets. Then she went home and packed her suitcase. An hour later a taxi arrived and took her to the airport, where she caught a plane to Majorca Why did she go to the bank? 

⇒ to get US dollars 

⇒ to borrow some money 

⇒ to get some Euros 

⇒ to get some important papers 

34. Bạn hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi .Yesterday Anna had a very busy day. First she went to the dry cleaners and collected her dress and jacket. Then she went to the chemist’s and bought some suncream and a new pair of sunglasses. After that she went to the bank and got US dollars, and to the travel agent’s, where she collected some tickets. Then she went home and packed her suitcase. An hour later a taxi arrived and took her to the airport, where she caught a plane to Majorca Why did she go to the chemist’s? 

⇒ to buy a lipstick 

⇒ to buy some antibiotics 

⇒ to buy some suncream and a new pair of sun glasses 

⇒ to get a bill 

35. Bạn hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi Yesterday Anna had a very busy day. First she went to the dry cleaners and collected her dress and jacket. Then she went to the chemist’s and bought some suncream and a new pair of sunglasses. After that she went to the bank and got US dollars, and to the travel agent’s, where she collected some tickets. Then she went home and Packed her suitcase. An hour later a taxi arrived and took her to the airport, where she caught a Plane to Majorca Why did she go to the travel agent’s? 

⇒ to buy some ticket 

⇒ to make her Pass Port 

⇒ to collect some tickets 

⇒ to visit her friend 

36. Bạn hãy dựa vào tình huống sau và đặt câu hỏi với những từ cho trước.Cathy’s going to university in September.(What /she /study? ) 

⇒ What is she going to study? 

⇒ What does she cook? 

⇒ What has she studied? 

⇒ What will she study? 

37. Bạn hãy dựa vào tình huống sau và đặt câu hỏi với những từ cho trước.Jack and Jill got engaged last week. (When /they /get married? ) 

⇒ When do they get married? 

⇒ When are you going to get married? 

⇒ When have they got married? 

⇒ When will they get married? 

38. Bạn hãy dựa vào tình huống sau và đặt câu hỏi với những từ cho trước.Len’s Coming for dinner tonight. (What /you /cook? ) 

⇒ What are you going to cook? 

⇒ What are you cooking? 

⇒ What have you cooked? 

⇒ What will you cook? 

39. Bạn hãy dựa vào tình huống sau và đặt câu hỏi với những từ cho trước.We’re going to the cinema.(What /you /see? ) 

⇒ What do you see? 

⇒ What are you going to see? 

⇒ What have you seen? 

⇒ What will you see? 

40. Bạn hãy hoàn thành câu hỏi sau. (old) university in Europe? 

⇒ Which is the oldest 

⇒ which is older 

⇒ which old 

⇒ which is the most oldest 

41. Bạn hãy hoàn thành câu hỏi sau. Does your sister dance (good) than me? 

⇒ gooder 

⇒ more good 

⇒ better 

⇒ weller 

43. Bạn hãy hoàn thành câu hỏi sau. Is French considered to be (difficult) than English? 

⇒ difficult 

⇒ difficult 

⇒ more difficult than 

⇒ the most difficult 

44. Bạn hãy hoàn thành câu hỏi sau. Is she (bad) singer you’ve ever met? 

⇒ the worst 

⇒ bad 

⇒ badly 

⇒ Worse 

45. Bạn hãy hoàn thành câu hỏi sau. Is Son Tung one of (popular) singers in your Country? 

⇒ Popular 

⇒ Popularer 

⇒ the Popular 

⇒ the most popular 

46. Bạn hãy hoàn thành câu hỏi sau. Is this road (narrow) than that road? 

⇒ narrower 

⇒ more narrow 

⇒ the most narrow 

⇒ narrow 

47. Bạn hãy hoàn thành câu hỏi sau. Was it (cold) day of the year? 

⇒ colder 

⇒ the coldest 

⇒ coldest 

⇒ the colder 

48. Các bạn hãy đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Jeans Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first jeans in 1873. Davis bought cloth from Levi’s shop. He told Levi that he had a special way to make strong trousers for workmen. The first jeans were blue. In 1935 jeans became fashionable for women after they saw them in Vogue magazine. In the 1970s, Calvin Klein earned $12.5 million a week from jeans. The HamburgerAn American chef from Connecticut, Louis Lassen, made and sold the first hamburgers in 1895. He called them hamburgers because sailors from Hamburg in Germany gave him the recipe. Teachers from Yale University and businessmen loved them and bought them. Kenneth Lassen, Louis’son, still sells hamburgers in Connecticut. How much did Calvin earn from jeans Per week? 

⇒ $12.5 

⇒ $125 

⇒ $12,5 

⇒ $15.2 

49. Các bạn hãy đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Jeans Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first jeans in 1873. Davis bought cloth from Levi’s shop. He told Levi that he had a special way to make strong trousers for workmen. The first jeans were blue. In 1935 jeans became fashionable for women after they saw them in Vogue magazine. In the 1970s, Calvin Klein earned $12.5 million a week from jeans. The HamburgerAn American chef from Connecticut, Louis Lassen, made and sold the first hamburgers in 1895. He called them hamburgers because sailors from Hamburg in Germany gave him the recipe. Teachers from Yale University and businessmen loved them and bought them. Kenneth Lassen, Louis’son, still sells hamburgers in Connecticut. What was the colour of the first jeans? 

⇒ black 

⇒ white 

⇒ blue 

⇒ yellow 

50. Các bạn hãy đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Jeans Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first jeans in 1873. Davis bought cloth from Levi’s shop. He told Levi that he had a special way to make strong trousers for workmen. The first jeans were blue. In 1935 jeans became fashionable for women after they saw them in Vogue magazine. In the 1970s, Calvin Klein earned $12.5 million a week from jeans. The HamburgerAn American chef from Connecticut, Louis Lassen, made and sold the first hamburgers in 1895. He called them hamburgers because sailors from Hamburg in Germany gave him the recipe. Teachers from Yale University and businessmen loved them and bought them. Kenneth Lassen, Louis’son, still sells hamburgers in Connecticut. When did Jacob David and Levi Strauss make the first jeans? 

⇒ 1837 

⇒ 1935 

⇒ 1873 

⇒ 1970s 

51. Các bạn hãy đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Jeans Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first jeans in 1873. Davis bought cloth from Levi’s shop. He told Levi that he had a special way to make strong trousers for workmen. The first jeans were blue. In 1935 jeans became fashionable for women after they saw them in Vogue magazine. In the 1970s, Calvin Klein earned $12.5 million a week from jeans. The HamburgerAn American chef from Connecticut, Louis Lassen, made and sold the first hamburgers in 1895. He called them hamburgers because sailors from Hamburg in Germany gave him the recipe. Teachers from Yale University and businessmen loved them and bought them. Kenneth Lassen, Louis’son, still sells hamburgers in Connecticut. Who made the first hamburger? 

⇒ An Australian chef

⇒ Connecticut 

⇒ Louis Lassen

⇒ Jacob Davis 

52. Các bạn hãy đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Jeans Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first jeans in 1873. Davis bought cloth from Levi’s shop. He told Levi that he had a special way to make strong trousers for workmen. The first jeans were blue. In 1935 jeans became fashionable for women after they saw them in Vogue magazine. In the 1970s, Calvin Klein earned $12.5 million a week from jeans. The HamburgerAn American chef from Connecticut, Louis Lassen, made and sold the first hamburgers in 1895. He called them hamburgers because sailors from Hamburg in Germany gave him the recipe. Teachers from Yale University and businessmen loved them and bought them. Kenneth Lassen, Louis’son, still sells hamburgers in Connecticut. Why did they give hamburger that name? 

⇒ because German sailors from Hamburg gave him the recipe. 

⇒ Because it was from a man named Hamburger 

⇒ Because it was made from ham 

⇒ Because Teachers from Yale University gave him that name 

53. Can you speak Vietnamese? 

⇒ No, I am not 

⇒ No, I can’t 

⇒ No, I don’t 

⇒ Yes, I can’t 

54. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây ………. .there any newspapers on the desk? 

⇒ Do 

⇒ Does 

⇒ Are 

⇒ Is

55. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây An ice-cream ………. 5000 dong.

⇒ is 

⇒ Does 

⇒ Do 

⇒ are 

56. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây How can I ………. to the airport ………. here? 

⇒ Get /to 

⇒ Know /from 

⇒ Know /to 

⇒ Get /from 

57. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây How many floors ………. in your school? 

⇒ are there 

⇒ Is there 

⇒ There are 

⇒ There is 

58. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây ………. basketball in my free time. 

⇒ do 

⇒ Hit 

⇒ Play 

⇒ make 

59. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây I’m sorry, but she’s out to lunch right now

⇒ I’ll call her after lunch. 

⇒ Nice to meet you 

⇒ Okay. I’ll call her right now. 

⇒ Okay. Lunch time is fine. 

60. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây May I ask who’s calling? 

⇒ I’ll call tomorrow. 

⇒ Ms. Smith, Please. 

⇒ This is Bob Hall. 

⇒ Sorry, I’m late 

61. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây Nam does ………. homework in the evening. 

⇒ his 

⇒ he 

⇒ her 

⇒ She 

62. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây There aren’t ………. pens in the school bag. 

⇒ a

⇒ an 

⇒ Some 

⇒ any 

63. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây They ………. French. They speak ………. ………. 

⇒ Is /France 

⇒ Are /French 

⇒ Are /France 

⇒ Is /French 

64. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây What did you do after breakfast? 

⇒ I went to work after breakfast.

⇒ I go to work after breakfast.

⇒ I goes to work after breakfast.

⇒ I gone to work after breakfast. 

65. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây What time did you get uP? 

⇒ I get up at six A.M. 

⇒ I got up at six A.M. 

⇒ I gets up at six A.M.

⇒ I goten up at six A.M. 

66. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau: When were you bom? 

⇒ I was born on June 14th, 1982.

⇒ I am born in June 14th, 1982. 

⇒ I was bom at June 14th, 1982. 

⇒ I was bom in June 14th, 1982. 

67. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau: When were you bom? 

⇒ I am born in June 14th, 1982. 

⇒ I was bom at June 14th, 1982. 

⇒ I was born on June 14th, 1982.

⇒ I was bom in June 14th, 1982. 

68. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu sau:What day is it today? 

⇒ Today is June, 14th, 1982. 

⇒ Today was June, 14th, 1982 

⇒ Today was Monday 

⇒ Today is Monday 

69. Chọn câu trả lời đúng Would you like a cue of coffee? 

⇒ Yes, Please. Coffee sounds goo 

⇒ I love it 

⇒ I’m hurry 

⇒ No, thanks. 

71. Chọn đáp án đúng nhất. Have you heard the ………. news? 

⇒ late 

⇒ later 

⇒ latest

⇒ most latest 

72. Chọn đáp án đúng nhất. He is ………. than me. 

⇒ taller

⇒ tall 

⇒ tallest 

⇒ the talest 

73. Chọn đáp án đúng nhất. Lan is ………. in the class 

⇒ beautiful

⇒ beautifuller 

⇒ the most beautiful

⇒ more beautiful 

74. Chọn đáp án đúng nhất. My car is more ………. .than yours. 

⇒ Expensive 

⇒ Expensiver 

⇒ Expensivest 

⇒ Most expensive 

75. Chọn đáp án đúng nhất.We need the ………. actors for this film. 

⇒ youngest 

⇒ most young 

⇒ younger 

⇒ young 

76. Chọn đáp án đúng nhất.What is the ………. mountain in the world? 

⇒ higher 

⇒ more high 

⇒ highest 

⇒ most high 

77. Chọn từ đúng cho mỗi câu sau:I at home yesterday. 

⇒ was 

⇒ am 

⇒ is

⇒ were 

78. Chọn từ đúng cho mỗi câu sau:It ………. hot last night. 

⇒ am 

⇒ is

⇒ was 

⇒ were 

79. Chọn từ đúng cho mỗi câu sau: The wedding party ………. interesting. 

⇒ are 

⇒ is

⇒ was 

⇒ were 

80. Complete the sentences with some, any, a or an:Downstairs there isn’t ………. kitchen 

⇒ An 

⇒ Any 

⇒ Α 

⇒ Some 

81. Complete the sentences with some, any, a or an:There is ………. small room in the house 

⇒ Α 

⇒ an 

⇒ Any

⇒ Some 

82. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân.I’m going to school. 

⇒ Where are you going to? 

⇒ How are you going to? 

⇒ When are you going to? 

⇒ Which are you going to? 

83. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân.It’s $1.5. 

⇒ How much it cost? 

⇒ How much it costs 

⇒ How much it is? 

⇒ How much is it? 

84. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân.My new dress is beautiful How is your new dress? 

⇒ How your new dress is? 

⇒ How often do you wear your new dress? 

⇒ How much is your new dress? 

85. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân.She goes to school 5 days a week 

⇒ How often does she goes to school? 

⇒ How often does she go to school? 

⇒ How often does she going to school? 

⇒ How often she go to school? 

86. Đặt câu hỏi cho từ gạch chân.She sings beautifully. 

⇒ How does she sing? 

⇒ How do she sing? 

⇒ How does she sings? 

⇒ How she sings? 

87. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi: Yesterday, when I was riding along a busy street, I saw an accident. A woman was knocked down when she crossed the street at a zebra crossing. Many people stopped to offer their help. A policeman arrived and asked the young man to telephone for an ambulance. While waiting for an ambulance, the policeman and some people tried to stop bleeding. They used a handkerchief to cover the wound, then ut pressure on it and held it tight. They tried to talk to her in order to keep her awake. After about ten minutes, the ambulance arrived and the woman was taken to the hospital Where was the woman taken to? 

⇒ The woman was taken to her home.

⇒ The woman was taken to the hospital. 

⇒ The woman was taken to her office.

⇒ The woman was taken to the Police station. 

88. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi:Yesterday, when I was riding along a busy street, I saw an accident. A woman was knocked down when she crossed the street at a zebra crossing. Many people stopped to offered their help. A policeman arrived and asked the young man to telephone for an ambulance. While waiting for an ambulance, the policeman and some people tried to stop bleeding. They used a handkerchief to cover the wound, then ut pressure on it and held it tight. They tried to talk to her in order to keep her awake. After about ten minutes, the ambulance arrived and the woman was taken to the hospital. When did the accident happen? 

⇒ The accident happened today. 

⇒ The accident happened last week. 

⇒ The accident happened yesterday 

⇒ The accident happen tomorrow. 

89. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi:Yesterday, when I was riding along a busy street, I saw an accident. A woman was knocked down when she crossed the street at a zebra crossing. Many people stopped to offered their help. A policeman arrived and asked the young man to telephone for an ambulance. While waiting for an ambulance, the policeman and some people tried to stop bleeding. They used a handkerchief to cover the wound, then ut pressure on it and held it tight. They tried to talk to her in order to keep her awake. After about ten minutes, the ambulance arrived and the woman was taken to the hospitalWhere was the woman taken to? 

⇒ The woman was taken to her home. 

⇒ The woman was taken to the Police station.

⇒ The woman was taken to the hospital. 

⇒ The woman was taken to her office. 

90. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi:Yesterday, when I was riding along a busy street, I saw an accident. A woman was knocked down when she crossed the street at a zebra crossing. Many people stopped to offered their help. A policeman arrived and asked the young man to telephone for an ambulance. While waiting for an ambulance, the policeman and some people tried to stop bleeding. They used a handkerchief to cover the wound, then ut pressure on it and held it tight. They tried to talk to her in order to keep her awake. After about ten minutes, the ambulance arrived and the woman was taken to the hospital Why was the woman knocked down? 

⇒ Because she triPPed over a stone. 

⇒ Because she saw her boyfrien 

⇒ No information 

⇒ Because she saw a dog. 

91. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi:Yesterday, when I was riding along a busy street, I saw an accident. A woman was knocked down when she crossed the street at a zebra crossing. Many people stopped to offered their help. A policeman arrived and asked the young man to telephone for an ambulance. While waiting for an ambulance, the policeman and some people tried to stop bleeding. They used a handkerchief to cover the wound, then ut pressure on it and held it tight. They tried to talk to her in order to keep her awake. After about ten minutes, the ambulance arrived and the woman was taken to the hospitalWhy was the woman knocked down? 

⇒ No information 

⇒ Because she saw a dog. 

⇒ Because she saw her boyfriend. 

⇒ Because she tripped over a stone. 

92. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng:London is Britain’s biggest city. It is very old city and dates back to the Romans. It is the city of historic buildings and churches, and it has many beautiful Parks. It also some of the best museums in the world. London is very crowded in summer. It is Popular city with foreign tourists, and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around. In London, There are plenty of good restaurants where you can get excellent British food. The city also has lots of good Indian, Chinese, Japanese, French, Italian, and Greek restaurants How many visitors does London city have a year? 

⇒ London city has more than five million visitors a year. 

⇒ London city has more than eight million visitors a year. 

⇒ London city has more than nine million visitors a year.

⇒ London city has more than six million visitors a year. 

93. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng:London is Britain’s biggest city. It is very old city and dates back to the Romans. It is the city of historic buildings and churches, and it has many beautiful Parks. It also some of the best museums in the world. London is very crowded in summer. It is Popular city with foreign tourists, and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around. In London, There are plenty of good restaurants where you can get excellent British food. The city also has lots of good Indian, Chinese, Japanese, French, Italian, and Greek restaurants Is London the biggest city in Britain? 

⇒ It is a small city. 

⇒ No, it isn’t 

⇒ Yes, it is 

⇒ It is a large city.

94. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng:London is Britain’s biggest city. It is very old city and dates back to the Romans. It is the city of historic buildings and churches, and it has many beautiful Parks. It also some of the best museums in the world. London is very crowded in summer. It is Popular city with foreign tourists, and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around. In London, There are plenty of good restaurants where you can get excellent British food. The city also has lots of good Indian, Chinese, Japanese, French, Italian, and Greek restaurants What are the good foreign restaurants in London? 

⇒ They are bad Indian, Chinese, Japanese, French, Italian, and Greek restaurants.

⇒ They are good Indian, Chinese, Japanese, French, Italian, and Greek restaurants.

⇒ They are good Indian, Chinese, Japanese, American, Italian, and Spanish restaurants. 

⇒ They are good Vietnamese, Chinese, Japanese, French, Italian, and Greek restaurants. 

95. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng:London is Britain’s biggest city. It is very old city and dates back to the Romans. It is the city of historic buildings and churches, and it has many beautiful Parks. It also some of the best museums in the world. London is very crowded in summer. It is Popular city with foreign tourists, and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around. In London, There are plenty of good restaurants where you can get excellent British food. The city also has lots of good Indian, Chinese, Japanese, French, Italian, and Greek restaurants.What is London city famous for? 

⇒ London city is famous for its shopping and department stores. 

⇒ London city is famous for its cinemas and theatres.

⇒ London city is famous for its museum and department stores. 

⇒ London city is famous for its shopping and bookstores. 

96. Đọc đoạn văn sau và chọn câu trả lời đúng:London is Britain’s biggest city. It is very old city and dates back to the Romans. It is the city of historic buildings and churches, and it has many beautiful Parks. It also some of the best museums in the world. London is very crowded in summer. It is Popular city with foreign tourists, and has more than eight million visitors a year. The city is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to get around. In London, There are plenty of good restaurants where you can get excellent British food. The city also has lots of good Indian, Chinese, Japanese, French, Italian, and Greek restaurantsWhy do visitors get around easily? 

⇒ London has an excellent bus system. 

⇒ London has an excellent railway system. 

⇒ London has an excellent underground railway system. 

⇒ London has an excellent taxi. 

97. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.Hello! My name’s Marija Kuza and I come from Zagreb, the capital city of Croatia. I’m 20, and I’m studying medicine at the University of Zagreb. The course lasts six years, and it’s all in English! It’s hard work, but I’m enjoying it a lot. I live at home with my mother, father, and grandmother. I can speak three foreign languages – English, French, and Italian. I speak Italian because my grandmother’s from Italy, and she always spoke to me in Italian when I was very young. I speak English because I went to an English-speaking high school.After I graduate, I ‘m going to work for Medecins sans Frontieres in West Africa, because I want to travel and help people. How long does her course last? 

⇒ 6 years 

⇒ 4 years 

⇒ 5 years 

⇒ 7 years 

98. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.Hello! My name’s Marija Kuzma and I come from Zagreb, the capital city of Croatia. I’m 20, and I’m studying medicine at the University of Zagreb. The course lasts six years, and it’s all in English! It’s hard work, but I’m enjoying it a lot.I live at home with my mother, father, and grandmother. I can speak three foreign languages – English, French, and Italian. I speak Italian because my grandmother’s from Italy, and she always spoke to me in Italian when I was very young. I speak English because I went to an English-speaking high school.After I graduate, I ‘m going to work for Medecins sans Frontieres in West Africa, because I want to travel and help people. How old is she? 

⇒ 20 year 

⇒ 20 year old 

⇒ 20 years old 

⇒ 20 years 

99. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.Hello! My name’s Marija Kuzma and I come from Zagreb, the capital city of Croatia. I’m 20, and I’m studying medicine at the University of Zagreb. The course lasts six years, and it’s all in English! It’s hard work, but I’m enjoying it a lot. I live at home with my mother, father, and grandmother. I can speak three foreign languages – English, French, and Italian. I speak Italian because my grandmother’s from Italy, and she always spoke to me in Italian when I was very young. I speak English because I went to an English-speaking high school.After I graduate, I ‘m going to work for Medecins sans Frontieres in West Africa, because I want to travel and help People. Where does she come from? 

⇒ Croatia 

⇒ England

⇒ West Africa 

⇒ Italy 

100. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.Hello! My name’s Marja Kuzma and I come from Zagreb, the capital city of Croatia. I’m 20, and I’m studying medicine at the University of Zagreb. The course lasts six years, and it’s all in English! It’s hard work, but I’m enjoying it a lot.I live at home with my mother, father, and grandmother. I can speak three foreign languages – English, French, and Italian. I speak Italian because my grandmother’s from Italy, and she always spoke to me in Italian when I was very young. I speak English because I went to an English-speaking high school.After I graduate, I ‘m going to work for Medecins sans Frontieres in West Africa, because I want to travel and help People. Where is she studying? 

⇒ at the University of Italy 

⇒ at the University of England 

⇒ at the University of Zagreb

⇒ at Medecins sans Frontieres 

101. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.Roald Dahl wrote the story The BFG in 1982 for his granddaughter, SoPhie. It is about a little girl called Sophie. Sophie Dahl has been a model since she was 17, but she also likes writing. She has written some short stories and one novel What has she written? 

⇒ some long stories and one novel. 

⇒ some short stories 

⇒ one novel. 

⇒ some short stories and one novel. 

102. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.Sigmund Freud worked in Vienna for most of his life. His great-granddaughter, Bella Freud, was bom in London and has worked there since 1990. But when she was a fashion student, she live d in Rome.Where did Sigmund Freud work? 

⇒ in London 

⇒ in Rome 

⇒ in Vienna

⇒ in Vienam 

103. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.Sigmund Freud worked in Vienna for most of his life. His great-granddaughter, Bella Freud, was born in London and has worked there since 1990. But when she was a fashion student, she lived in Rome. How long did he work there? 

⇒ for most of his life. 

⇒ since 1990 

⇒ since 1999 

⇒ since he was a student. 

104. Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.Sigmund Freud worked in Vienna for most of his life. His great-granddaughter, Bella Freud, was bom in London and has worked there since 1990. But when she was a fashion student, she lived in Rome. Where was Bella Freud bom? 

⇒ in Rome 

⇒ in Vienam 

⇒ in London

⇒ in Vienna 

105. Does she ………. Vietnamese? 

⇒ speaks 

⇒ spoke 

⇒ speak 

⇒ Speaking 

106. Dùng từ gợi ý để đặt câu hỏi. She’s going shopping. (what /buy? ) 

⇒ What is she going to buy? 

⇒ What does she buy? 

⇒ What does she buys? 

⇒ What she going to buy? 

107. Dùng từ gợi ý để đặt câu hỏi. She’s wearing a nice dress.(Where /go? ) 

⇒ Where does she go? 

⇒ Where she goes? 

⇒ Where does she goes? 

⇒ Where is she going? 

108. Dùng từ gợi ý để đặt câu hỏi. They are going to England. (How long /stay there? ) 

⇒ How long do they stay there? 

⇒ How long they are going to stay there? 

⇒ How long they going to stay there? 

⇒ How long are they going to stay there?

109. Dùng từ gợi ý để đặt câu hỏi. They are going to visit their grandma? (who l go with)? 

⇒ Who are they going with? 

⇒ Who they go with? 

⇒ Who do they go with? 

⇒ Who they going with? 

110. Excuse me! Is ………. a chemist ………. here? 

⇒ Here /near 

⇒ Near /there 

⇒ There /near

⇒ These /near 

111. Ha is my mother’s sister. She is my 

⇒ Cousin 

⇒ aunt 

⇒ sister 

⇒ uncle 

112. Hãy hoàn thành câu sau.I ………. four languages. 

⇒ am speak 

⇒ speak 

⇒ am speaking 

⇒ speaking 

113. Hãy hoàn thành câu sau.John ………. for dinner this evening. 

⇒ come 

⇒ has come 

⇒ is coming 

⇒ comes 

114. Hãy hoàn thành câu sau.Mary ………. from England. 

⇒ comes 

⇒ come 

⇒ has come 

⇒ is coming 

115. Hãy hoàn thành câu sau.Nurses ………. PeoPle in hosPital 

⇒ look after 

⇒ are look after 

⇒ are looking after

⇒ looking after 

116. Hãy hoàn thành câu sau.They ………. a lot of books every year. 

⇒ are read 

⇒ read

⇒ are reading 

⇒ reading 

117. Hãy hoàn thành câu sau.They ………. to each other. 

⇒ are speaking 

⇒ are speak 

⇒ speak 

⇒ speaking 

118. Hãy hoàn thành câu sau.This is his schoolbag. That is ………. 

⇒ her 

⇒ she 

⇒ hers 

⇒ them 

119. Hãy hoàn thành câu sau.Who’s that girl? She’ ………. sister. 

⇒ I

⇒ me 

⇒ mine

⇒ my  

120. Hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau. A Why didn’t you ………. 

 ………. at my joke? B Because it wasn’t very funny. That’s why! 

⇒ laugh 

⇒ Play 

⇒ care 

⇒ sing 

121. Hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau.

A : Hello. Hello. I can’t hear you. Who is it? 

B : Its me, Jonathon ………. JONATHON! ! I’m on my phone. 

A : Oh, Jonathon! Hi ! Sorry, I can’t ………. now.I’m in a hurry.

⇒ look 

⇒ Play 

⇒ write 

⇒ chat

122. Hãy hoàn thành câu sau. ………. .you live near here? 

⇒ Do 

⇒ Does 

⇒ Has 

⇒ Have 

123. Hãy hoàn thành câu sau. ………. .you got the time, Please? 

⇒ Do 

⇒ Does 

⇒ Have 

⇒ Has 

124. Hãy hoàn thành câu sau. I ………. home now. Goodbye! 

⇒ am going 

⇒ back 

⇒ go 

⇒ went 

125. Hãy hoàn thành câu sau. I ………. four languages 

⇒ am speaking 

⇒ am going to speak 

⇒ speak 

⇒ will speak 

126. Hãy hoàn thành câu sau. Mary ………. .from England 

⇒ comes 

⇒ come 

⇒ has come 

⇒ is coming 

127. Hãy hoàn thành câu sau. They ………. to each other. 

⇒ are going to speak 

⇒ speak 

⇒ are speaking 

⇒ will speak 

128. Hãy hoàn thành câu sau. They ………. a lot of books every year. 

⇒ read 

⇒ are going to read 

⇒ have read 

⇒ will read 

129. Hay hoàn thành câu sau. How ………. people are there in the room? 

⇒ do 

⇒ does 

⇒ many 

⇒ much 

130. Hay hoàn thành câu sau. How ………. people are there in the room? 

⇒ do 

⇒ many 

⇒ does

⇒ much 

131. Hãy hoàn thành câu sau ………. take me to school? 

⇒ Could you 

⇒ Can I 

⇒ Will you 

⇒ Would you like 

132. Hãy hoàn thành câu sau ………. tell me the time, Please? 

⇒ Can I 

⇒ Could I 

⇒ Could you 

⇒ Will you 

133. Hãy hoàn thành câu sau ………. .have a cheese sandwich, Please? 

⇒ Can you 

⇒ Do you 

⇒ Could I 

⇒ Will you 

134. Hãy hoàn thành câu sau ………. .see the menu, Please? 

⇒ Can I 

⇒ Can you 

⇒ Could you 

⇒ Do you 

135. Hãy hoàn thành câu sau ………. she got a big flat? 

⇒ Do 

⇒ Does 

⇒ Has 

⇒ Have 

136. Hãy hoàn thành câu sau ………. your mother work in the bank? 

⇒ Does 

⇒ Do 

⇒ Has 

⇒ Have 

137. Hãy hoàn thành câu sau ………. ………. they have an old house? 

⇒ Does 

⇒ Has 

⇒ Do 

⇒ Have 

138. Hãy hoàn thành câu sau ………. they got any children? 

⇒ Do 

⇒ Does 

⇒ Have

⇒ Has 

139. Hãy hoàn thành câu sau. He and his wife have lived next to me ………. their son, Tom, was bom 

⇒ since 

⇒ ever 

⇒ for 

⇒ yet 

140. Hãy hoàn thành câu sau. He works for a company called KMP. He has worked for them ………. several years. 

⇒ ever 

⇒ since 

⇒ for 

⇒ yet 

141. Hãy hoàn thành câu sau.He ………. an interesting novel 

⇒ is reading 

⇒ has read 

⇒ read 

⇒ reads 

142. Hãy hoàn thành câu sau.He’s been in China ………. January. 

⇒ ever 

⇒ since 

⇒ for

⇒ yet 

143. Hay hoàn thành câu sau.How ………. People are there in the room? 

⇒ many 

⇒ do 

⇒ does 

⇒ much 

144. Hãy hoàn thành câu sau.I have known them ………. ………. many years 

⇒ for 

⇒ ever 

⇒ since 

⇒ yet 

145. Hãy hoàn thành câu sau.I haven’t seen Keith ………. a while. 

⇒ ever 

⇒ since 

⇒ yet 

⇒ for 

146. Hãy hoàn thành câu sau.I’d like ………. vegetable soup, Please 

⇒ a bit 

⇒ Any 

⇒ many 

⇒ Some 

147. Hãy hoàn thành câu sau.John ………. for dinner this evening. 

⇒ come 

⇒ comes 

⇒ is coming 

⇒ has come 

148. Hãy hoàn thành câu sau.Nurses ………. PeoPle in hospital 

⇒ look after 

⇒ looking after 

⇒ looked after 

⇒ have looked after 

149. Hãy hoàn thành câu sau.The Couple are going to ………. a film 

⇒ act 

⇒ help 

⇒ take 

⇒ tell

150. Hãy hoàn thành câu sau.The Couple are going to ………. a film 

⇒ act in 

⇒ help 

⇒ take 

⇒ tell 

151. Hãy hoàn thành câu sau.The man is going to ………. a cigarette. 

⇒ eat 

⇒ get 

⇒ take 

⇒ see 

152. Hãy hoàn thành câu sau.The man is going to ………. a Photo of the statue 

⇒ eat 

⇒ fall 

⇒ put 

⇒ lost 

153. Hãy hoàn thành câu sau.The man is going to ………. a Photo of the statue 

⇒ take 

⇒ eat 

⇒ fall 

⇒ put 

154. Hãy hoàn thành câu sau.The man is going to ………. a sandwich. 

⇒ put 

⇒ stole 

⇒ make 

⇒ tell 

155. Hãy hoàn thành câu sau.The woman is going to ………. a newspaper. 

⇒ buy 

⇒ kick 

⇒ act 

⇒ tell 

156. Hãy hoàn thành câu sau.We ………. to the Party every Sunday 

⇒ go 

⇒ will go

⇒ is going 

⇒ are going 

157. Hãy sắp xếp lại trật tự các từ trong các câu sau. Ann /Have you the new plan /told about? 

⇒ Have you told the new plan Ann about? 

⇒ Have told you Ann about the new plan? 

⇒ Have you told Ann about the new plan? 

⇒ Have you told the new plan about Ann? 

158. Hãy sắp xếp lại trật tự các từ trong các câu sau. Jane /say /did What? 

⇒ did Jane say What? 

⇒ What did say Jane? 

⇒ What did Jane say? 

⇒ What Jane did say? 

159. Hãy sắp xếp lại trật tự các từ trong các câu sau.Jane Kate that the food terrible told /was 

⇒ Jane told Kate that the food was terrible.

⇒ Jane told Kate the that food was terrible. 

⇒ Jane told Kate that the food terrible was. 

⇒ Jane told Kate the food was that terrible. 

160. Hãy sắp xếp lại trật tự các từ trong các câu sau.John /he /Prefers says Coffee to tea. 

⇒ John prefers he says coffee to te he 

⇒ John says prefers coffee to te 

⇒ John prefers to says coffee te 

⇒ John says he prefers coffee to te 

161. Hãy sắp xếp lại trật tự các từ trong các câu sau.John /he /Prefers says /Coffee to tea. 

⇒ he John says prefers coffee to tea. 

⇒ John prefers he says coffee to tea. 

⇒ John says he prefers coffee to tea. 

⇒ John prefers to says coffee tea. 

162. Hãy sắp xếp lại trật tự các từ trong các câu sau. the weather /The reporter /will be hotter /says /in Hanoi /in this summer 

⇒ The reporter says the weather in Hanoi will be hotter in this summer. 

⇒ The reporter says the weather in Hanoi will be hotter this summer in. 

⇒ The reporter says the Hanoi weather in will be hotter in this summer. 

⇒ The weather reporter says the in Hanoi will be hotter in this summer. 

163. Hãy sắp xếp lại trật tự các từ trong các câu sau Does /tell that you /married /is /he /he? 

⇒ Does he is married? 

⇒ Does he tell you that he married is? 

⇒ Does he tell you that he is married? he tell you that 

⇒ he does tell you that he is married? 

164. Hãy sửa lỗi sai trong câu sau. We no going to school today because it’s a holiday. 

⇒ We no going to school today because it’s a holiday. 

⇒ We do no go to school today because it’s a holiday. 

⇒ We no go to school today because it’s a holiday. 

⇒ We do not go to school today because it’s a holiday. 

165. Hãy sửa lỗi sai trong câu sau. Can you say English? 

⇒ Could you say English? 

⇒ Can you tell English? 

⇒ Can you speak English? 

⇒ Can you spoke English? 

166. Hãy sửa lỗi sai trong câu sau. Sorry. You can’t speak to Jenny. She’s have a bath. 

⇒ Sorry. You can’t speak to Jenny. She’s having a bath. 

⇒ Sorry. You can’t speak to Jenny. She has a bath. 

⇒ Sorry. You can’t speak to Jenny. She’s had a bath. 

⇒ Sorry. You can’t speak to Jenny. She’s haveing a bath. 

167. Hãy sửa lỗi sai trong câu sau. How much you earn in your job? 

⇒ How much have you earn in your job? 

⇒ How much you do earn in your job? 

⇒ How much do you eam in your job? 

⇒ How much you eamed in your job? 

168. Hãy sửa lỗi sai trong câu sau.

⇒ I’m go to the cinema tonight. 

⇒ I’m going to the cinema tonight. 

⇒ I went to the cinema tonight. 

⇒ I have go to the cinema tonight. 

169. Hãy sửa lỗi sai trong câu sau. How much you earn in your job? 

⇒ How much have you earn in your job? 

⇒ How much you do earn in your job? 

⇒ How much you eamed in your job? 

⇒ How much do you eam in your job? 

170. Hãy sửa lỗi sai trong câu sau.

⇒ I’m go to the cinema tonight. 

⇒ I went to the cinema tonight. 

⇒ I’m going to the cinema tonight. 

⇒ I’m going to the cinema tonight. 

171. Hãy sửa lỗi sai trong câu sau. 

⇒ I’m go to the cinema tonight.

⇒ I went to the cinema tonight. 

⇒ I’m going to the cinema tonight. 

⇒ I’m going to the cinema tonight. 

172. He ………. soccer yesterday. 

⇒ Playing 

⇒ Plaied 

⇒ Plaid 

⇒ Played 

173. He ………. brown eyes. 

⇒ has

⇒ had 

⇒ Have

⇒ having 

174. He ………. kick a ball far. 

⇒ am 

⇒ are 

⇒ can

⇒ is

175. He ………. a teacher. 

⇒ is 

⇒ am 

⇒ are 

⇒ does 

176. He buys a stamp and sends a(an) ………. 

⇒ letter 

⇒ apple 

⇒ dictionary 

⇒ newspaper 

177. He buys a stamp and sends a(an) ………. 

⇒ apple 

⇒ letter 

⇒ dictionary 

⇒ newspaper 

178. He never listens to ………. radio. He prefers watching ………. television. 

⇒ The /X 

⇒ A /a 

⇒ The /the 

⇒ X /the 

179. He reads a (an) ………. every morning. 

⇒ Apple 

⇒ bag 

⇒ newspaper 

⇒ key 

180. He usually goes ………. in the summer. 

⇒ swimming 

⇒ Playing 

⇒ Plays 

⇒ swims 

181. He wants ………. long ruler. 

⇒ an 

⇒ any 

⇒ a

⇒ Some 

182. He wants to be a ………. to fly planes. 

⇒ Pilot 

⇒ barman 

⇒ journalist 

⇒ reporter 

183. He wants to be a ………. to fly Planes. 

⇒ barman 

⇒ journalist

⇒ Pilot 

⇒ reporter 

184. His students ………. German in class. 

⇒ doesn’t speak 

⇒ Doesn’t speaks 

⇒ Don’t speaks 

⇒ don’t speak 

185. Hoa’s family lives ………. a small city 

⇒ in 

⇒ at 

⇒ Between 

⇒ on 

186. Hoàn thành các câu sau với “can”, “can’t” hoặc “couldn’t” ,”Could” và những động từ trong ngoặc đơn I ………. (do) any more work because I had to finish for my boss. 

⇒ could 

⇒ Can’t 

⇒ Couldn’t 

⇒ can 

187. Hoàn thành các câu sau với “can”, “can’t” hoặc “Couldn’t” ,”Could” và những động từ trong ngoặc đơn! ………. (ind) my tennis racquet. Have you seen it? 

⇒ Couldn’t 

⇒ can 

⇒ Can’t 

⇒ could 

188. Hoàn thành các câu sau với “can”, “can’t” hoặc “couldn’t ,”could” và những động từ trong ngoặc đơn ………. play the guitar when I was five. 

⇒ can 

⇒ could 

⇒ Can’t

⇒ would 

189. Hoàn thành các câu sau với “can”, “can’t” hoặc “couldn’t” ,”Could” và những động từ trong ngoặc đơn She’s very good at music. She ………. (sing) this song well. 

⇒ Can’t 

⇒ could 

⇒ can 

⇒ Couldn’t 

190. Hoàn thành các câu sau với “can”, “can’t” hoặc “Couldn’t” ,”Could” và những động từ trong ngoặc đơn We ………. (go) on the trip because it was too expensive. 

⇒ Couldn’t 

⇒ can 

⇒ could 

⇒ Can’t 

191. How ………. do these bags cost? 

⇒ many 

⇒ do 

⇒ much 

⇒ are 

192. How ………. .money do you spend in a month? 

⇒ much 

⇒ are 

⇒ is

⇒ many 

193. How ………. is she? Twenty. 

⇒ Long 

⇒ short 

⇒ old 

⇒ tall 

194. How ………. is this book? 

⇒ Any 

⇒ many 

⇒ some 

⇒ much 

195. How many desks ………. one.

⇒ Are there /there is 

⇒ Is there /there is 

⇒ There are there is 

⇒ Is there /is there 

196. How many lamps ………. one. 

⇒ are there /Is there 

⇒ there are /There are

⇒ there are /There is 

⇒ are there /There is 

197. How many lamps ……….? ………. one. 

⇒ are there /Is there 

⇒ there are /There are 

⇒ are there /There is 

⇒ there are /There is 

198. How many lamps ………. .? ………. one. 

⇒ are there /There is

⇒ are there /Is there 

⇒ there are /There are

⇒ there are /There is 

199. How much ………. those pencils? 

⇒ Do 

⇒ does 

⇒ Are 

⇒ is

200. How often ………. she go to the library? 

⇒ does 

⇒ Do 

⇒ how 

⇒ is

201. How ………. bananas do you want? 

⇒ Any

⇒ much 

⇒ some 

⇒ Many

202. Huy usually does ………. homework after dinner. 

⇒ His 

⇒ my 

⇒ our 

⇒ their 

203. I (see) Lan lastnight. 

⇒ I do not see Lan last night 

⇒ I saw Lan last night.

⇒ I see Lan lastnight 

⇒ I’ll see Lan lastnight 

204. I ………. 50m last week. 

⇒ Swam 

⇒ Swimmed 

⇒ Swimming 

⇒ Swum 

205. I ………. a good student. 

⇒ are 

⇒ do 

⇒ am 

⇒ is

206. I can ………. a stone far. 

⇒ A ball 

⇒ throwing 

⇒ throw 

⇒ thrown 

207. I live ………. Le Loi street. 

⇒ in 

⇒ at

⇒ Between 

⇒ off 

208. I lives ………. Le Loi street. 

⇒ in 

⇒ at

⇒ Between 

⇒ off 

209. I will meet you ………. the comer ………. ………. the street. 

⇒ At /with 

⇒ Of /at

⇒ At /of

⇒ With /at 

210. It’s usually ………. in the summer ………. Hanoi. 

⇒ hot /in 

⇒ cold /in 

⇒ cool /in

⇒ warm /in 

211. Jane ………. from Australia. She ………. two languages: English and French. 

⇒ Come /speak 

⇒ Come /speaks 

⇒ Comes /speaks 

⇒ Comes /speak 

212. John ………. fishing on Sundays .

⇒ go 

⇒ going 

⇒ goes 

⇒ Not go 

213. Kate plays ………. ………. violin in an orchestra. 

⇒ the 

⇒ a

⇒ an 

⇒ on

214. Laura is friendly. She can make ………. friends easily. 

⇒ X

⇒ a

⇒ An 

⇒ The 

215. Linda is a student ………. Cambridge University

⇒ To 

⇒ from

⇒ at 

⇒ on 

216. Mai eats a(an) ………. for breakfast. 

⇒ letter

⇒ apple 

⇒ dictionary 

⇒ magazine 

217. Mai is eighteen now. She is ………. 

⇒ difficult 

⇒ Easy

⇒ young 

⇒ Old 

218. Marry (live) in Paris ten years ago. 

⇒ Marry lived in Paris ten years ago. 

⇒ Marry didn’t lived in Paris ten years ago.

⇒ Marry is lived in Paris ten years ago

⇒ Marry live in Paris ten years ago. 

219. Minh Hoa ………. nice. 

⇒ is

⇒ does 

⇒ am 

⇒ are 

220. Mrs Trang (not /go) to work last week. 

⇒ Mrs Trang didn’t go to work last week. 

⇒ Mrs Trang did go to work last week.

⇒ Mrs Trang didn’t went to work last week.

⇒ Mrs Trang don’t go to work last week. 

221. My children ………. (not do their homework last night. 

⇒ Don’t do

⇒ Isn’t do 

⇒ Didn’t do

⇒ Was not do 

222. My English teacher is ………. the United States. 

⇒ her

⇒ his 

⇒ from

⇒ to

223. My father ………. news in the morning. 

⇒ watches 

⇒ watching 

⇒ watchs 

224. My father ………. news in the morning. 

⇒ watching 

⇒ watching 

⇒ watches

⇒ watchs 

225. My mother never ………. free time. 

⇒ have 

⇒ Not has 

⇒ has 

⇒ Not have 

226. Peter is tall. He isn’t ………. 

⇒ short 

⇒ Big 

⇒ long

⇒ tall 

227. Pizza, Please! A lot of children are picky eaters. For example, they don’t like meat, they don’t want any vegetables, and they only want ice cream. Some People never change. Anna is a good example. She’s an adult now, but she a picky eater. She says, “I only eat foods I like.” Anna loves fruit, and she eats some every day, but she doesn’t eat any vegetables. “Don’t even show me lettuce or carrots!” she says. What does she like? “Pizza is my favorite food. I eat Pizza at least five times a week. I have it with green peppers and onions, so I eat some vegetables!” What are her other favorite foods? She likes chocolate. She usually has some chocolate several times during the day. Does Anna plan to change her eating habits? “Not if I have a choice,” she says. “So don’t offer any salad, OK? “Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.Does she eat Pizza at least three times a week? 

⇒ At least four 

⇒ No, she eats Pizza at least five times a week 

⇒ She eats chocolate at least three times a week 

⇒ Yes, she does 

228. Pizza, Please! A lot of children are Picky eaters. For example, they don’t like meat, they don’t want any vegetables, and they only want ice cream. Some people never change. Anna is a good example. She’s an adult now, but she a picky eater. She says, “I only eat foods I like.” Anna loves fruit, and she eats some every day, but she doesn’t eat any vegetables. “Don’t even show me lettuce or carrots!” she says. What does she like? “Pizza is my favorite food. I eat Pizza at least five times a week. I have it with green peppers and onions, so I eat some vegetables!” What are her other favorite foods? She likes chocolate. She usually has some chocolate several times during the day. Does Anna plan to change her eating habits? “Not if I have a choice,” she says. “So don’t offer any salad, OK? “Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.Does she Plan to change her habit? 

⇒ No, she doesn’t. 

⇒ She is changing it now. 

⇒ She is thinking about changing it. 

⇒ Yes, she does. 

229. Pizza, Please! A lot of children are picky eaters. For example, they don’t like meat, they don’t want any vegetables, and they only want ice cream. Some People never change. Anna is a good example. She’s an adult now, but she a picky eater. She says, “I only eat foods I like.” Anna loves fruit, and she eats some every day, but she doesn’t eat any vegetables. “Don’t even show me lettuce or carrots!” she says. What does she like? “Pizza is my favorite food. I eat Pizza at least five times a week. I have it with green peppers and onions, so I eat some vegetables!” What are her other favorite foods? She likes chocolate. She usually has some chocolate several times during the day. Does Anna plan to change her eating habits? “Not if I have a choice,” she says. “So don’t offer any salad, OK? “Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. How often does she have chocolate during the day? 

⇒ Three times

⇒ five times a day

⇒ Four times 

⇒ Several times 

230. Pizza, Please! A lot of children are Picky eaters. For example, they don’t like meat, they don’t want any vegetables, and they only want ice cream. Some people never change. Anna is a good example. She’s an adult now, but she a picky eater. She says, “I only eat foods I like.” Anna loves fruit, and she eats some every day, but she doesn’t eat any vegetables. “Don’t even show me lettuce or carrots!” she says. What does she like? “Pizza is my favorite food. I eat Pizza at least five times a week. I have it with green peppers and onions, so I eat some vegetables!” What are her other favorite foods? She likes chocolate. She usually has some chocolate several times during the day. Does Anna plan to change her eating habits? “Not if I have a choice,” she says. “So don’t offer any salad, OK? “Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. What food does Anna love? 

⇒ Anna loves meat. 

⇒ She likes ice-cream. 

⇒ Anna loves fruit.

⇒ She loves vegetable. 

231. Pizza, Please! A lot of children are picky eaters. For example, they don’t like meat, they don’t want any vegetables, and they only want ice cream. Some People never change. Anna is a good example. She’s an adult now, but she a picky eater. She says, “I only eat foods I like.” Anna loves fruit, and she eats some every day, but she doesn’t eat any vegetables. “Don’t even show me lettuce or carrots!” she says. What does she like? “Pizza is my favorite food. I eat Pizza at least five times a week. I have it with green peppers and onions, so I eat some vegetables!” What are her other favorite foods? She likes chocolate. She usually has some chocolate several times during the day. Does Anna plan to change her eating habits? “Not if I have a choice,” she says. “So don’t offer any salad, OK? “Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. What foods doesn’t she like? 

⇒ She doesn’t like any vegetables

⇒ Anna don’t like lemon 

⇒ She don’t like fruit 

⇒ She loves vegetable 

232. Pizza, Please! A lot of children are picky eaters. For example, they don’t like meat, they don’t want any vegetables, and they only want ice cream. Some people never change. Anna is a good example. She’s an adult now, but she a picky eater. She says, “I only eat foods I like.” Anna loves fruit, and she eats some every day, but she doesn’t eat any vegetables. “Don’t even show me lettuce or carrots!” she says. What does she like? “Pizza is my favorite food. I eat Pizza at least five times a week. I have it with green peppers and onions, so I eat some vegetables!” What are her other favorite foods? She likes chocolate. She usually has some chocolate several times during the day. Does Anna plan to change her eating habits? “Not if I have a choice,” she says. “So don’t offer any salad, OK? ” 

Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi What are her favorite foods? 

⇒ Her favorite foods are chocolate and Pizza 

⇒ She likes ice-cream 

⇒ Anna likes vegetable 

⇒ Her favorite foods is slad 

233. Rita ………. a pretty girl. 

⇒ am 

⇒ are 

⇒ is 

⇒ does 

234. Sắp xếp các từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh. don’t /they /eat /like /. 

⇒ They don’t like meat. 

⇒ Don’t like they meat 

⇒ Like they don’t meat 

⇒ Meat don’t like they 

235. Sắp xếp các từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh. food /My /favorite /noodle /is /. 

⇒ My food noodle is favorite. 

⇒ My favorite food is noodle. 

⇒ favorite noodle is my foo 

⇒ My food favorite is noodle. 

236. Sắp xếp các từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh. food /My /favorite /noodle /is /. 

⇒ My favorite food is noodle.

⇒ favorite noodle is my food.

⇒ My food favorite is noodle. 

⇒ My food noodle is favorite. 

237. Sắp xếp các từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh. going /They to go /are /swimming 

⇒ They are go swimming to going. 

⇒ They are go to going swimming. 

⇒ They are going to go swimming. 

⇒ They are swimming to go going. 

238. Sắp xếp các từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh. He /want /vegetables /doesn’t /any /. 

⇒ He doesn’t want any vegetables.

⇒ any vegetables want He doesn’t. 

⇒ He doesn’t any want vegetables. 

⇒ He want doesn’t any vegetables. 

239. Sắp xếp các từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh. am /I /go /camping /going to /. 

⇒ I am going to go camping.

⇒ I am camping to going. 

⇒ I am go camping to going. 

⇒ I am go to going camping. 

240. Sắp xếp các từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh. weather /better /today /than /yesterday /is /the 

⇒ The weather today is better than yesterday. 

⇒ the weather today is than better yesterday. 

⇒ The weather today than yesterday is better. 

⇒ the yesterday is better than weather today. 

241. Sắp xếp các từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh.you /to /Are /trip /for /going /Pay /the /. 

⇒ Are you going for the trip to pay? 

⇒ Are you pay for the trip to going? 

⇒ Are you pay to going for the trip? 

⇒ Are you going to pay for the trip? 

242. Sắp xếp các từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh Can /that /I /look at /T-Shirt Please? 

⇒ Can I that look at T-Shirt, Please? 

⇒ I can T-Shirt lool at that Please? 

⇒ Can I look at that T-Shirt, Please? 

⇒ I look at Please, that Can T-Shirt? 

243. Sắp xếp các từ gợi ý thành câu hoàn chỉnh to /aren’t We /a /going /stay in /hotel /. 

⇒ We aren’t going in a hotel to stay 

⇒ We aren’t going to a hotel in stay 

⇒ We aren’t going to stay in a hotel. 

⇒ We going to a hotel aren’t stay in. 

244. She (be) at home yesterday. 

⇒ She was at home yesterday. 

⇒ She is at home yesterday. 

⇒ She dosen’t at home yesterday.

⇒ She didn’t at home yesterday. 

245. She ………. the newspaper on the train. 

⇒ Readed 

⇒ Reading 

⇒ Read 

⇒ Red 

246. She often ………. books in the morning. 

⇒ reads

⇒ read

⇒ see 

⇒ Sees 

247. Susan’s brother ………. a doctor. He is a teacher. 

⇒ are 

⇒ Aren’t 

⇒ Isn’t 

⇒ is

248. Thanh and Tam ………. good singers. 

⇒ are

⇒ am 

⇒ do 

⇒ is

249. The bank is ………. the church ………. the Pet shop. 

⇒ Next /to 

⇒ Between /to 

⇒ Between /with 

⇒ Between /and 

250. The book is ………. the chair. Please put it ………. the table. 

⇒ Under /on 

⇒ Under /to

⇒ In /to 

⇒ To /in 

251. The opposite of expensive is ………. 

⇒ hot 

⇒ long 

⇒ cheap 

⇒ Short 

252. The plant is ………. the table. 

⇒ on 

⇒ at 

⇒ in 

⇒ With 

253. The sun ………. in the east and ………. in the west. 

⇒ Rise /set 

⇒ Rise /sets 

⇒ Rises /set 

⇒ Rises /sets 

254. The toy store is ………. the bookstore ………. the bakery. 

⇒ At /and 

⇒ Between /and 

⇒ Beside /with

⇒ Between /with 

255. There ………. a Pen, a ruler and two pencils on the desk.

⇒ Are

⇒ Isn’t 

⇒ is 

⇒ not 

256. There ………. a pen, a ruler and two pencils on the desk. 

⇒ is

⇒ Are

⇒ Isn’t

⇒ not 

257. There ………. five people in my family. 

⇒ am 

⇒ does 

⇒ are

⇒ is

258. There ………. a bag on the table. 

⇒ is 

⇒ does 

⇒ am 

⇒ are 

259. There are ………. ………. books on the table. 

⇒ a

⇒ an 

⇒ some

⇒ any 

260. There are many people waiting ………. the bus stop. 

⇒ at 

⇒ Between 

⇒ in

⇒ on 

261. There aren’t ………. pens on the table. 

⇒ any 

⇒ a

⇒ much 

⇒ Some 

262. There is a lot of food ………. the refrigerator. It’s ………. the kitchen. 

⇒ Of /in 

⇒ Of /of 

⇒ In /in 

⇒ In /of 

263. There isn’t ………. milk in the bottle. 

⇒ any 

⇒ А 

⇒ Many 

⇒ some 

2614. They ………. go fast. 

⇒ can’t

⇒ aren’t can

⇒ do can 

⇒ isn’t

265. They ………. the bus yesterday. 

⇒ don’t catch 

⇒ not catch 

⇒ didn’t catch 

⇒ weren’t catch 

266. They have two sons ………. sons are students. 

⇒ their 

⇒ her 

⇒ our 

⇒ they 

267. They live ………. a big city. 

⇒ off

⇒ of 

⇒ in 

⇒ on

268. They(sing) in the classroom yesterday? 

⇒ Did they sing in the classroom yesterday? 

⇒ Is they singing in the classroom at the moment? 

⇒ Did they singing in the classroom at the moment? 

⇒ Do they singing in the classroom at the moment? 

269. This car is too old to use. Let’s buy a ………. one. 

⇒ hot

⇒ long 

⇒ new

⇒ Right 

270. Tìm từ khác loại. 

⇒ him

⇒ his 

⇒ my 

⇒ their 

271. Tìm từ khác loại. 

⇒ her 

⇒ it

⇒ she 

⇒ they 

272. We ………. water for living. 

⇒ Doesn’t need 

⇒ Need 

⇒ Don’t need 

⇒ needs 

273. We can ………. a meal. 

⇒ Play

⇒ Plaied

⇒ Played 

⇒ Playing 

274. What ………. you ………. two days ago? 

⇒ did – did 

⇒ do – did 

⇒ did – do 

⇒ do – do 

275. What ………. Lan ………. to do after school? 

⇒ Does /like 

⇒ Do /like 

⇒ Do /likes 

⇒ Does /likes 

276. What ………. is it? It’s nine thirty. 

⇒ Date

⇒ day 

⇒ time

⇒ hour 

277. What ………. Mary usually ………. in her free time? 

⇒ Do /does

⇒ Does /do 

⇒ Does /does

⇒ Is /do 

278. What do you have for ………. breakfast this morning? 

⇒ X

⇒ A

⇒ an

⇒ the 

279. What is your surname? ………. Nguyen. 

⇒ It’s 

⇒ I

⇒ They’re 

⇒ You are 

280. What time (she /get up) every morning? 

⇒ What time does she get up every moming? 

⇒ What time was she get up every morning? 

⇒ What time do she get up every moming? 

⇒ What time did she get up every morning? 

281. What time ………. it? It’s six ………. 

⇒ Does /o’clock

⇒ Is /day 

⇒ Is /o’clock 

⇒ Is /today 

282. Where ………. your family ………. on the summer holiday last year? 

⇒ did – go 

⇒ does – go 

⇒ did – went

⇒ do – go 

283. Where ………. the museum? Just go. ………. in 5 minutes. 

⇒ Are /straight 

⇒ Are /to

⇒ Is /straight 

⇒ Is /to 

284. You can buy stamps ………. the post office on Dylan Street. 

⇒ at 

⇒ of

⇒ on 

⇒ to

285. You can’t run 

⇒ old 

⇒ slow

⇒ quickly 

⇒ young 

5/5 - (4 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (4 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

9 Bình Luận “Anh văn 1 – EG09.1 – EHOU”

 1. Nguyễn Văn Giang

  Đặt câu hỏi cho từ gạch chân.

  My new dress is beautiful

  Chọn một câu trả lời:
  a. How much is your new dress?
  b. How is your new dress?
  c. How your new dress is?
  d. How often do you wear your new dress?

 2. Nguyễn Hoàng Phúc

  Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hoặc câu hỏi dưới đây
  I’m sorry, but she’s out to lunch right now.

 3. tranductho83

  Câu hỏi 10
  Câu trả lời không đúng
  Điểm 0,00 ngoài khoảng 1,00
  Không gắn cờĐánh dấu để làm sau
  Mô tả câu hỏi
  Các bạn hãy đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Jeans Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first jeans in 1873. Davis bought cloth from Levi’s shop. He told Levi that he had a special way to make strong trousers for workmen. The first jeans were blue. In 1935 jeans became fashionable for women after they saw them in Vogue magazine. In the 1970s, Calvin Klein earned $12.5 million a week from jeans.The HamburgerAn American chef from Connecticut, Louis Lassen, made and sold the first hamburgers in 1895. He called them hamburgers because sailors from Hambug in Germany gave him the recipe. Teachers from Yale University and businessmen loved them and bought them. Kenneth Lassen, Louis’son, still sells hamburgers in Connecticut.

  How much did Calvin earn from jeans Per week?

  Chọn một câu trả lời:
  a. $125 Câu trả lời không đúng
  b. $15.2
  c. $12.5
  d. $12,5

 4. tranductho83

  Câu hỏi 5
  Câu trả lời đúng
  Điểm 1,00 ngoài khoảng 1,00
  Không gắn cờĐánh dấu để làm sau
  Mô tả câu hỏi
  Các bạn hãy đọc hai đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Jeans Two Americans, Jacob Davis and Levi Strauss, made the first jeans in 1873. Davis bought cloth from Levi’s shop. He told Levi that he had a special way to make strong trousers for workmen. The first jeans were blue. In 1935 jeans became fashionable for women after they saw them in Vogue magazine. In the 1970s, Calvin Klein earned $12.5 million a week from jeans.The HamburgerAn American chef from Connecticut, Louis Lassen, made and sold the first hamburgers in 1895. He called them hamburgers because sailors from Hambug in Germany gave him the recipe. Teachers from Yale University and businessmen loved them and bought them. Kenneth Lassen, Louis’son, still sells hamburgers in Connecticut.

  How much did Calvin earn from jeans Per week?

  Chọn một câu trả lời:
  a. $12.5 Câu trả lời đúng
  b. $125
  c. $15.2
  d. $12,5

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top

Chào Bạn

Bạn cần hỗ trợ để 100/100 chứ?