Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2016

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2016, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường, gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo là 426.802 lao động; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy là 170.012 lao động; Xây dựng là 85.192 lao động; Vận tải kho bãi với 39.678 lao động;

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2016    

Trong tháng 9 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.047 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 76.153 tỷ đồng, giảm 13,3% về số doanh nghiệp và tăng 7,31% về số vốn đăng ký so với tháng 8/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 23,8% so với tháng trước. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 9 trên cả nước là 1.799 doanh nghiệp, giảm 10,3% so với tháng 8/2016.  

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 là 71,5 nghìn lao động, giảm 36,7% so với tháng trước.

Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 9 của cả nước là 886 doanh nghiệp, giảm 16,2% so với tháng 8/2016.     

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.644 doanh nghiệp, tăng 7,4% so với tháng trước đó.  

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 3.782 doanh nghiệp, tăng 6,2% so với tháng 8/2016.    

II. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2016

Trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 101.961 doanh nghiệp, trong đó: có 81.451 doanh nghiệp thành lập mới và 20.510 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 9 tháng đầu năm 2016 là 16.294 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.   

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 28.803 doanh nghiệp. 

Số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể trong 9 tháng đầu năm nay là 8.365 doanh nghiệp.

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2016

– Về tình hình chung:

Trong 9 tháng đầu năm 2016, cả nước có thêm 81.451 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 629.094 tỷ đồng, tăng 19,2% về số doanh nghiệp và tăng 49,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 (So sánh 2015/2014: doanh nghiệp tăng 28,5%; vốn tăng 31,4%).

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng đầu năm 2016 là 1.789.514 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 629.094 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.160.420 tỷ đồng.     

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2016 đạt 7,7 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm 2015.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2016 là 928,7 nghìn lao động, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm trước.       

tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2016 và vốn theo quý

Thống kê theo Quý, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong Quý III/2016 là 26.950 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 216.317 tỷ đồng, giảm 12,3% về số doanh nghiệp và giảm 10,5% về số vốn đăng ký so với Quý II/2016; so với Quý I/2016, tăng 13,4% về số doanh nghiệp và tăng 16,3% về số vốn đăng ký; so với cùng kỳ năm 2015, tăng 17,5% về số doanh nghiệp và tăng 56,1% về số vốn đăng ký.   

– Theo loại hình doanh nghiệp:

Trong 9 tháng đầu năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất; ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 44.149 doanh nghiệp đăng ký; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 20.674 doanh nghiệp; loại hình công ty cổ phần là 13.331 doanh nghiệp; loại hình doanh nghiệp tư nhân là 3.285 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 12 doanh nghiệp.            

Trong số các loại hình doanh nghiệp thành lập chỉ có duy nhất loại hình doanh nghiệp tư nhân; là có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm (19,1%); so với cùng kỳ, các loại hình doanh nghiệp còn lại; đều có số thành lập tăng so với cùng kỳ.  

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2016; loại hình công ty cổ phần có tỷ trọng; vốn đăng ký bình quân cao nhất là 20,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên trở lên là 6,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 5,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty hợp danh là 1,6 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,4 tỷ đồng/doanh nghiệp.

– Theo vùng lãnh thổ (Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp):

tình hình đăng ký doanh nghiệp theo vùng lãnh thổ

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2016 phân theo vùng lãnh thổ tại Biểu đồ 2 cho thấy:

+ Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, các vùng; đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2015; bao gồm: vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 11.261 doanh nghiệp; với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 24,8%; tiếp đến là Đồng bằng Sông Hồng có 24.408 doanh nghiệp, tăng 20,8%; Đông Nam Bộ có 34.996 doanh nghiệp, tăng 18,4%; Tây Nguyên có 1.935 doanh nghiệp, tăng 17,3%; Trung du và miền núi phía Bắc có 3.073 doanh nghiệp, tăng 16,8%; và Đồng bằng Sông Cửu Long có 5.778 doanh nghiệp, tăng 9,6%.      

+ Về tình hình vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tại các vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: Tây Nguyên đăng ký 12.723 tỷ đồng, tăng 104,4%; Đông Nam Bộ đăng ký 269.095 tỷ đồng, tăng 52,0%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 65.827 tỷ đồng, tăng 51,9%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 208.526 tỷ đồng, tăng 50,1%; Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 41.073 tỷ đồng, tăng 39,4%; và cuối cùng là Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 31.850 tỷ đồng, tăng 22,7%.

tình hình đăng ký doanh nghiệp thành lập mới theo vùng lãnh thổ
Thống kê tỷ lệ lao động tại Biểu đồ 3 cho thấy tình hình lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2016 chia theo vùng lãnh thổ giảm ở hầu hết các vùng so với cùng kỳ năm trước, cụ thể:

Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 157.294 lao động, giảm 26,6%; Tây Nguyên đăng ký 19.335 lao động, giảm 12,3%; Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 55.152 lao động, giảm 8,9%; Đông Nam Bộ đăng ký 258.848 lao động, giảm 4,3%và Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 305.601 lao động, giảm 1,1%; duy nhất, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là có số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,7% với 132.450 lao động.  

– Theo lĩnh vực hoạt động (Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp):   

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2016 phân theo lĩnh vực hoạt động tại Biểu đồ 4 cho thấy:

+ Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành nghề; so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 2.160 doanh nghiệp, tăng 99,1%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 377 doanh nghiệp, tăng 68,3%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 2.001 doanh nghiệp, tăng 44,9%; Hoạt động dịch vụ khác đăng ký 766 doanh nghiệp, tăng 40,3%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác đăng ký 6.276 doanh nghiệp, tăng 28,9%;… Ở chiều ngược lại, lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 1.017 doanh nghiệp, giảm 32,6% và Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký1.342 doanh nghiệp, giảm 8,5%.      

+ Về tỷ lệ vốn đăng ký, thống kê cho thấy có 04 ngành có tỷ lệ vốn đăng ký giảm; so với cùng kỳ, bao gồm: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí đăng ký 3.829 tỷ đồng, giảm 23,2%; Khai khoáng đăng ký 6.119 tỷ đồng và Xây dựng đăng ký 93.859 tỷ đồng cùng giảm 5,2%; Dịch vụ lưu trú và ăn uống đăng ký 19.055 tỷ đồng, giảm 4,5%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2015.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top