Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2017

tình hình lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2017, một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ số lao động gia nhập thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước, gồm có: Vận tải kho bãi đăng ký 27.419 lao động, giảm 25,6%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 15.228 lao động, giảm 21,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo đăng ký 323.767 lao động, giảm 19,4%; Khai khoáng đăng ký 4.794 lao động, giảm 14,3% và Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 7.943 lao động, giảm 9,0%… Các ngành còn lại đều có tỷ lệ lao động đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016.

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 8 năm 2017    

Trong tháng 8 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 12.404 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 131.378 tỷ đồng, tăng 6,2% về số doanh nghiệp và tăng 39,0% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 30,8% so với tháng trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 8 là 101.659 lao động, tăng 8,8% so với tháng trước.      

Biểu đồ 1. So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp

đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2017

So với tháng 7/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8 trên cả nước là 1.605 doanh nghiệp, giảm 26,0%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.667 doanh nghiệp, giảm 11,7%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.110 doanh nghiệp, giảm 44,6%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 1.146 doanh nghiệp, giảm 1,6%.   

Biểu đồ 2. Tỷ lệ số doanh nghiệp quay trở lại, tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động và giải thể trên số doanh nghiệp thành lập mới

số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8 trên cả nước

Tại biểu đồ 2 cho thấy, so với số doanh nghiệp thành lập mới, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động chiếm 12,9%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn chiếm 13,4%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể chiếm 17,0% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chiếm 9,2%.    

2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2017

Trong 8 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 104.511doanh nghiệp, trong đó: có 85.357 doanh nghiệp thành lập mới và 19.154 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 8 tháng đầu năm 2017

– Về tình hình chung:     

Trong 8 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng qua là 1.930.456tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 822.116 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.108.340 tỷ đồng với 24.658 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.     

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2017 đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng qua là 822.431 lao động, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước.          

– Theo loại hình doanh nghiệp:

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, thì trong 8 tháng đầu năm công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 27,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 7,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 5,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty hợp danh là 3,8 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Bảng 1. Số doanh nghiệp, vốn, lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình

số doanh nghiệp vốn lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình
– Theo vùng lãnh thổ:

Bảng 2. Tình hình doanh nghiệp và vốn đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2017 phân theo vùng lãnh thổ tại Bảng 2 cho thấy:

+ Tất cả các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2016, cụ thể: Trung du và miền núi phía Bắc có 3.672 doanh nghiệp, tăng 31,8%; Tây Nguyên có 2.215 doanh nghiệp, tăng 25,4%; Đồng bằng Sông Hồng có 26.206 doanh nghiệp, tăng 18,5%; Đồng bằng  Sông Cửu Long có 6.084 doanh nghiệp, tăng 17,9%; Đông Nam Bộ có 35.593 doanh nghiệp; tăng 13,5% và Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 11.587 doanh nghiệp, tăng 13,3%.

+ Hầu hết các vùng đều có số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm trước; bao gồm: khu vực Đông Nam Bộ đăng ký 421.528 tỷ đồng, tăng 77,4%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 102.837 tỷ đồng, tăng 72,6%; Tây Nguyên đăng ký 16.509 tỷ đồng, tăng 39,8%; Trung du và miền núi phía Bắc đăng ký 40.996 tỷ đồng; tăng 38,5% và Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 196.141 doanh nghiệp, tăng 10,0%; duy nhất, khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký là 44.105 tỷ đồng, giảm 13,6%.  

Bảng 3. Tình hình lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới theo vùng lãnh thổ

Thống kê tỷ lệ lao động tại Bảng 3 cho thấy chỉ có 2 khu vực; có tỷ lệ lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới; tăng trong 8 tháng qua so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, khu vực Trung du và miền núi phía Bắc tăng cao 62,7% (78.619 lao động); và khu vực Đông Nam Bộ tăng 1,0% (238.026 doanh nghiệp). Ngược lại, Đồng bằng Sông Cửu Long đăng ký 98.571 lao động, giảm 20,9%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đăng ký 128.441 lao động, giảm 13,5%; Đồng bằng Sông Hồng đăng ký 261.330 lao động, giảm 7,4%; và Tây Nguyên đăng ký 17.444 lao động, giảm 2,0%.

– Theo lĩnh vực hoạt động:

Bảng 4. Tình hình doanh nghiệp và vốn đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng đầu năm 2017 phân theo lĩnh vực hoạt động tại Bảng 4 cho thấy:

+ Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016; cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 3.156 doanh nghiệp, tăng 65,8%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 966 doanh nghiệp, tăng 33,4%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 2.242 doanh nghiệp, tăng 30,0%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 451 doanh nghiệp, tăng 29,6%;… duy nhất, lĩnh vực Vận tải kho bãi đăng ký 4.061 doanh nghiệp, giảm 5,2%.

+ Tỷ lệ vốn đăng ký cho thấy có 4 ngành giảm so với cùng kỳ năm trước; bao gồm: Khai khoáng đăng ký 8.767 tỷ đồng, giảm 57,2%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 13.995 tỷ đồng, giảm 13,7%; Thông tin và truyền thông đăng ký 16.233 tỷ đồng; giảm 6,9% và Vận tải kho bãi đăng ký 21.813 tỷ đồng, giảm 4,4%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016.   

Bảng 5. Tình hình lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top