Tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên ngành điều kiện kinh doanh

Tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên ngành điều kiện kinh doanh

Ngày 13/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các bộ, cơ quan liên quan đã triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tạo được một số kết quả ban đầu.

Tuy nhiên, vẫn còn một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa thực sự chú trọng đến công tác này (Hoạt động kiểm tra chuyên ngành)

Hầu hết các bộ mới đang thống kê, rà soát, đề xuất phương án hoặc đang dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giảm hóa; một số bộ đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, một số phương án còn hình thức, chưa triệt để, chưa toàn diện. Do đó, việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ, chưa thực sự tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Để cải cách thực chất hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

– Đơn giản hóa ít nhất 50% thủ tục kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh

Trước ngày 15/8/2018. Các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền các văn bản để thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh bằng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Văn bản thực thi phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành phải đáp ứng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành phải gắn mã HS; một sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chỉ do một bộ, cơ quan ngang bộ hoặc một đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý; phương thức quản lý chuyển từ chủ yếu tiền kiểm sang chủ yếu hậu kiểm gắn với nguyên tắc quản lý rủi ro, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân; không áp dụng hình thức kiểm tra đối với từng lô hàng, trừ kiểm dịch.

Văn bản thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải đáp ứng yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% điều kiện kinh doanh; phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh phải thực chất, không gộp nhiều điều kiện thành 1 điều kiện theo kiểu cơ học hoặc chỉ thay đổi tên gọi.

– Nghiêm cấm tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, thủ tục kiểm tra chuyên ngành (Hoạt động kiểm tra chuyên ngành)

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; còn thiếu để phục vụ công tác kiểm tra chuyên ngành. Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng); hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan ngang bộ; và kịp thời thẩm định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm cơ sở cho các bộ; cơ quan ngang bộ ban hành, đáp ứng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ kiểm soát chặt chẽ; việc ban hành danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục; kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh ;theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Đầu tư và các quy định liên quan. Nghiêm cấm các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tự đặt thêm điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, thủ tục; kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ trong quá trình xây dựng dự án, dự thảo; văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành; phải bảo đảm rõ ràng, dễ hiểu, dễ thực hiện, không tạo rào cản gia nhập thị trường; không làm phát sinh chi phí cho doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đề cao trách nhiệm; trong quá trình thẩm định, thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật; có quy định thủ tục hành chính; điều kiện kinh doanh, danh mục hàng hóa, sản phẩm kiểm tra chuyên ngành (Hoạt động kiểm tra chuyên ngành)

Kịp thời phát hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền; để ngăn chặn việc ban hành những quy định không hợp pháp; không cần thiết, không hợp lý hoặc làm tăng chi phí cho doanh nghiệp.

Các bộ, cơ quan ngang bộ công bố kết quả cắt giảm, đơn giản hóa; danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm điều kiện kinh doanh; cùng lợi ích kinh tế mang lại ngay sau khi các văn bản thực thi; phương án cắt giảm, đơn giản hóa được cấp có thẩm quyền ban hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ; rà soát, tập hợp điều kiện đầu tư kinh doanh để công bố trên Cổng thông tin quốc gia; về đăng ký doanh nghiệp.

Các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương tích cực tuyên truyền, phổ biến; về kết quả cái cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh.

Định kỳ hàng quý, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ; về số lượng, danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và số lượng điều kiện kinh doanh. Trong đó, cần nêu rõ sự tăng, giảm và nguyên nhân của việc tăng, giảm số lượng; danh mục sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh trong kỳ báo cáo.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top