xuất khẩu di vật cổ vật

Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước

Danh mục cụ thể loại di vật, cổ vật cấm xuất khẩu được quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định loại di vật, cổ vật không được mang ra nước ngoài và các văn bản hướng dẫn liên quan. – Luật Di sản văn …

Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước Read More »