xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là tập hợp các dữ liệu đất đai được sắp xếp, tổ chức để truy cập, khai thác, quản lý và cập nhật thông qua phương tiện điện tử. – Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP Điều kiện của tổ chức hoạt động tư vấn …

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai Read More »