kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất là hành nghề khoan và lắp đặt các giếng khoan nước dưới đất có đường kính ống chống hoặc ống vách nhỏ hơn 250 mm và thuộc công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến dưới 3.000 m3/ngày đêm – Điều 14 Nghị định số …

Kinh doanh dịch vụ khoan nước dưới đất Read More »