kinh doanh chứng khoán

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Chứng Khoán

Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. – Điều 60, 62, 79 Luật …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Chứng Khoán Read More »