hoạt động dầu khí

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Dầu Khí

Hoạt động dầu khí là hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí, kể cả các hoạt động phục vụ trực tiếp cho các hoạt động này. – Luật Dầu khí năm 1993; – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09/6/2000 – …

Điều Kiện Đối Với Hoạt Động Dầu Khí Read More »