đào tạo thuyền viên hàng hải

Đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải cung ứng thuyền viên hàng hải

Chương trình đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải là chương trình đào tạo, huấn luyện, tài liệu giảng dạy được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, ban hành. – Điều 4,5 Nghị định số 29/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 147/2018/NĐ-CP) I. Điều kiện về cơ …

Đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải cung ứng thuyền viên hàng hải Read More »