Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam – EL30 – EHOU

Nội dung môn học Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam – EL30 – EHOU nhằmcung cấp cho sinh viên nhữngkiến thức cơ bản, hệ thống về quá trình hình thành, phát triển nhà nước và pháp luật ở Việt Nam trong tiến trình lịch sử; thấy được sự kế thừa và phát triển những giá trị truyền thống về nhà nước và pháp luật qua các thời kỳ lịch sử…

Mẹo nhỏ nên đọc qua

  1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.
  2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctr + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử Copy 5,7,…10, 15 từ để kiếm)
  3. Trường hợp không tìm thấy câu trả lời hoặc câu hỏi tức là chưa có. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Mình sẽ cập nhật câu hỏi và câu trả lời Sớm nhất. (VUI LÒNG KHÔNG CHAT TƯ VẤN VỚI LUẬT SƯ ĐỂ HỎI BÀI TẬP)
  4. Xem thêm đáp án các môn học luật kinh tế (và giao lưu với Tác giả) tại E-Learning EHOU

1. Bản Hiến pháp nào được gọi là Hiến pháp của cơ chế quan liêu bao cấp?

✅ Hiến pháp 1980

Sai. Hiến pháp 1946

Sai. Hiến pháp 1959

Sai. Hiến pháp 2013

2. Bộ luật Gia Long chia hình phạt đồ làm mấy bậc?

✅ 5 bậc

Sai. 3 bậc

Sai. 4 bậc

Sai. 6 bậc

3. Bộ Quốc triều khám tụng điều lệ được ban hành ở triều đại phong kiến nào?

✅ Triều Lê Trung Hưng

Sai. Triều Lý

Sai. Triều Nguyễn

Sai. Triêu Trần

4. Chính quyền đô hộ thời Pháp thuộc trước năm 40 quản lý đến cấp nào?

✅ Huyện

Sai. Quận

Sai. Tất cả các cấp hành chính trên

Sai. Xã

5. Chính quyền đô hộ thời Pháp thuộc từ sau năm 43 quản lý đến cấp nào?

✅ Huyện

Sai. Quận

Sai. Tất cả các cấp hành chính trên

Sai. Xã

6. Chính quyền nào là chính quyền độc lập tự chủ của người Việt thời Bắc thuộc?

✅ Tất cả các chính quyền trên

Sai. Chính quyền Hai Bà Trưng

Sai. Chính quyền họ Khúc

Sai. Nhà nước Vạn Xuân

7. Chính quyền nhà nước Âu Lạc thời Bắc thuộc có đặc điểm nào?

✅ Có hai chính quyền tồn tại song song

Sai. Chính quyền đô hộ của các triều đại phương Bắc là chính quyền duy nhất

Sai. Chính quyền độc lập tự chủ của người Việt là chính quyền quản lý toàn bộ xã hội Âu Lạc

8. Chuộc tội bằng tiền là nguyên tắc của bộ luật nào thời phong kiến?

✅ Các bộ luật Việt Nam thời phong kiến

Sai. Hoàng Việt luật lệ

Sai. Quốc triều hình luật

Sai. Quốc triều khám tụng điều lệ

9. Đời vua nào thời Hậu Lê, nhà nước đã kiểm soát được bộ máy chính quyền làng xã?

✅ Lê Thánh Tông

Sai. Lê Hiền Tông

Sai. Lê Thái Tổ

Sai. Lê Thái Tông

10. Đường lối cai trị của nhà nước phong kiến Việt Nam dựa trên những tư tưởng nào?

✅ Tất cả các tư tưởng trên

Sai. Tư tưởng Nho giáo

Sai. Tư tưởng pháp trị và các tư tưởng truyền thống

Sai. Tư tưởng từ bi hỷ xả của đạo Phật

11. Hệ thống chính quyền của Pháp ở Việt Nam thời Pháp thuộc gồm những bộ phận nào?

✅ Tất cả các hệ thống chính quyền trên

Sai. Chính quyền ở Bắc kì

Sai. Chính quyền ở Trung kì, Nam kì

Sai. Toàn quyền Đông Dương

12. Hệ thống pháp luật phong kiến Việt Nam được hình thành các nguồn luật nào?

✅ Tất cả các nguồn luật trên.

Sai. Lệ làng

Sai. Một số tập quán được ghi nhận trong các bộ luật

Sai. Tập quán chính trị được hình thành trong quá trình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

13. Hiến pháp 1992 có quy định nào trong lĩnh vực tư pháp?

✅ Thực hiện chế độ bổ nhiệm Thẩm phán

Sai. Duy trì chế độ bầu Thẩm phán

Sai. Quy định hệ thống cơ quan kiểm sát là cơ quan độc lập, không chịu sự giám sát của cơ quan nào.

Sai. Viện trưởng Viện kiểm sát không chịu trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân

14. Hiến pháp năm 1946 được xây dựng dựa trên nguyên tắc nào?

✅ Tất cả các nguyên tắc trên

Sai. Đảm bảo quyền tự do dân chủ

Sai. Đoàn kết toàn dân, không phân biệt nòi giống, gái trai, giai cấp

Sai. Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân

15. Hiến pháp năm 1946 được xây dựng dựa trên nguyên tắc nào?

✅ Tất cả các nguyên tắc trên

Sai. Đảm bảo quyền tự do dân chủ

Sai. Đoàn kết toàn dân

Sai. Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân

16. Hoàng Việt luật lệ là bộ luật được xây dựng ở triều đại nào?

✅ Triều Nguyễn

Sai. Triều Hậu Lê

Sai. Triều Lý

Sai. Triều Trần

17. Khái niệm “Nhà nước pháp quyền” lần đầu tiên được ghi vào văn kiện lần thứ mấy của Đảng?

✅ Lần thứ VII

Sai. Lần thứ V

Sai. Lần thứ VI

Sai. Lần thứ VIII

18. Kỹ thuật làm luật ở Việt Nam thời phong kiến có những đặc trưng nào?

✅ Tất cả các đặc trưng trên

Sai. Các bộ luật thường là bộ luật tổng hợp

Sai. Không có khái niệm và sự phân chia pháp luật thành các ngành luật.

Sai. Pháp luật được diễn giải bằng hình thức quy phạm luật hình

19. Lệ “tứ bất” do nhà Nguyễn đặt ra gồm những yếu tố nào?

✅ Tất cả các yếu tố trên

Sai. Bất Hoàng hậu

Sai. Bất phong vương và bất lập Trạng nguyên

Sai. Bất Tể tướng

20. Lê Thánh Tông tiến hành cải cách bộ máy nhà nước nhằm mục đích gì?

✅ Tất cả các mục đích trên

Sai. Nâng cao sự thể hiện và hiệu quả quyền lực của Hoàng đế

Sai. Tăng cường hiệu lực của bộ máy quan liêu

Sai. Tập trung quyền lực vào tay vua

21. Luật lệ của chính quyền đô hộ ở Âu Lạc được bắt nguồn từ nguồn luật nào?

✅ Luật tục của người Việt và pháp luật phong kiến Trung Quốc

Sai. Luật tục của người Việt

Sai. Pháp luật của Trung Quốc mang sang

Sai. Pháp luật thành văn

22. Luật pháp Âu Lạc thời Bắc thuộc điều chỉnh những lĩnh vực nào?

✅ Tất cả các lĩnh vực trên

Sai. Luật hình

Sai. Luật lệ về dân sự và tài chính

Sai. Luật lệ về hôn nhân và gia đình

23. Nét đặc sắc của bộ Quốc triều hình luật trong quyền thừa kế tài sản là gì?

✅ Tất cả các ý trên

Sai. Con gái được hưởng tài sản thừa kế như con trai

Sai. Con gái trưởng có quyền thừa kế hương hỏa

Sai. Vợ có quyền thừa kế tài sản của chồng

24. Nguyên nhân nào dẫn đến việc hình thành thể chế lưỡng đầu Lê – Trịnh?

✅ Tất cả các nguyên nhân trên

Sai. Do tương quan lực lượng giữa tập đoàn phong kiến Đàng Trong và Đàng Ngoài

Sai. Duy trì truyền thống từ thời Lê Trung Hưng bên cạnh vua có chúa

Sai. Tư tưởng chính danh Nho giáo

25. Nhà Lý đã sử dụng phương thức nào để tuyển dụng quan lại?

✅ Tất cả các phương thức tuyển dụng trênt

Sai. Khoa cử

Sai. Nộp tiền

Sai. Tuyển cử và nhiệm cử

26. Nhà nước phong kiến Việt Nam hình thành dựa trên chế độ sở hữu nào về ruộng đất?

✅ Tất cả các hình thức sở hữu trên

Sai. Công hữu

Sai. Sở hữu làng xã

Sai. Sở hữu tư nhân

27. Nhà nước phong kiến Việt Nam hình thành trên cơ sở nền kinh tế nào?

✅ Kinh tế nông nghiệp tự cấp tự túc

Sai. Kinh tế công thương phát triển

Sai. Kinh tế phát triển toàn diện

28. Nhà nước phong kiến Việt Nam tổ chức và hoạt động dựa trên những nguyên tắc nào?

✅ Tất cả các nguyên tắc trên

Sai. Liên kết dòng họ

Sai. Nguyên tắc chính danh

Sai. Tôn quân quyền

29. Nhà nước quân chủ quý tộc Lý – Trần có những đặc điểm nào?

✅ Tất cả các đặc điểm trên

Sai. Các hoàng thân quốc thích là hậu thuẫn chính trị cho quyền lực của nhà vua

Sai. Phương thức tuyển dụng quan lại chủ yếu là nhiệm cử

Sai. Thẩm quyền của nhà vua chưa được đề cao

30. Những lễ nghi nào của Nho giáo là nguồn hình thành hệ thống pháp luật phong kiến Việt Nam?

✅ Tất cả các lễ nghi trên

Sai. Lễ nghi triều chính

Sai. Lễ nghi trong gia đình

Sai. Lễ nghi trong xã hội

31. Pháp luật của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc thể hiện dưới hình thức nào?

✅ Tập quán pháp và pháp luật khẩu truyền

Sai. Pháp luật khẩu truyền

Sai. Pháp luật thành văn

Sai. Tập quán pháp

32. Pháp luật phong kiến Việt Nam có những đặc điểm nào?

✅ Tất cả các đặc điểm trên.

Sai. Có sự kết hợp hài hòa giữa lễ và luật

Sai. Thể hiện sự hòa đồng giữa pháp luật và đạo đức

Sai. Thể hiện sự kết hợp giữa luật và lệ

33. Pháp luật phong kiến Việt Nam quy định mức hình phạt rất nặng và dã man nhằm mục đích gì?

✅ Bảo vệ lễ nghi Nho giáo và các chuẩn mực đạo đức

Sai. Giáo dục

Sai. Mở rộng phạm vi truy cứu trách nhiệm hình sự

Sai. Răn đe

34. Pháp luật phong kiến VN quy định những trường hợp nào được miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?

✅ Tất cả các trường hợp trên

Sai. Bất khả kháng hoặc lầm lỡ

Sai. Tự thú tội

Sai. Tự vệ chính đáng

35. Pháp luật Trung Quốc áp dụng ở Âu Lạc thời Bắc thuộc dựa vào những nguồn luật nào?

✅ Tất cả các nguồn luật trên

Sai. Các bộ luật của Trung Quốc được áp dụng ở Âu Lạc

Sai. Luật lệ của Thứ sử, Tiết độ sứ, thái thú cai trị ở Âu Lạc

Sai. Luật lệnh của Hoàng đế Trung Quốc

36. Pháp luật Việt Nam thời Pháp thuộc được tạo nên từ những nguồn luật nào?

✅ Cả hai nguồn luật trên

Sai. Nguồn luật của Pháp

Sai. Nguồn luật phong kiến việt Nam

37. Phương thức tuyển dụng quan lại dưới triều Lý là phương thức nào?

✅ Tất cả các phương thức trênt

Sai. Khoa cử

Sai. Nộp tiền

Sai. Tuyển cử và nhiệm cử

38. Quốc triều khám tụng điều lệ quy định soát tụng gồm những phương thức nào?

✅ Tất cả các phương thức trên

Sai. Quan trên soát tụng quan dưới

Sai. Soát tụng hàng năm

Sai. Thông qua việc xử lại án mà cấp dưới đã xử và có khiếu kiện

39. Theo Quốc triều hình luật, đối tượng nào được quyền thừa kế tài sản của chồng?

✅ Tất cả các đối tượng trên

Sai. Con gái, con trai

Sai. Con gái trưởng có quyền thừa kế hương hỏa

Sai. Vợ

40. Thời Bắc thuộc đã để lại hệ quả gì về mặt nhà nước đối với người Việt?

✅ Tiếp thu kỹ thuật tổ chức nhà nước của Trung Quốc để tổ chức thiết chế nhà nước của mình.

Sai. Dập khuôn mô hình nhà nước phong kiến Trung Quốc

Sai. Tổ chức lại bộ máy nhà nước theo hướng Hán hóa

41. Thời Bắc thuộc đã để lại những hậu quả gì cho người Việt?

✅ Hệ tư tưởng Nho giáo được truyền bá vào Việt Nam

Sai. Kinh tế của người Việt được tạo điều kiện phát triển

Sai. Tất cả các hậu quả trên

Sai. Thúc đẩy các nhà nước độc lập tự chủ ra đời

42. Thời Bắc thuộc, pháp luật Âu Lạc có đặc điểm nào?

✅ Áp dụng song song hệ thống luật tục của người Việt và pháp luật phong kiến Trung Quốc

Sai. Chính quyền đô hộ xây dựng hệ thống pháp luật mới ở Âu Lạc

Sai. Duy trì luật tục của người Việt

Sai. Luật pháp của phong kiến Trung Quốc được áp dụng là chủ yếu

43. Thời gian nào kết thúc thời Bắc thuộc ?

✅ Năm 938

Sai. Năm 40

Sai. Năm 554

Sai. Năm 905

44. Thời kỳ từ năm 1969 – 1976,về địa vị pháp lý, Chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam nắm quyền trên những lĩnh vựcnào?

✅ Tất cả các quyền

Sai. Hành pháp

Sai. Lập pháp

Sai. Tư pháp

45. Thời Pháp thuộc, đối tượng nào được quyền lập di chúc?

✅ Tất cả các đối tượng trên.

Sai. Người chồng

Sai. Vợ cả nếu chồng đồng ý

Sai. Vợ thứ nếu chồng cho phép

46. Thời Pháp thuộc, không gian lãnh thổ , chính quyền nhà Nguyễn tồn tại ở những khu vực nào?

✅ Bắc kì và Trung kì

Sai. Bắc kỳ

Sai. Trên toàn lãnh thổ VN

Sai. Trung kì

47. Thời Pháp thuộc, Toàn quyền Đông Dương có những quyền nào trên đất nước ta?

✅ Tất cả các quyền

Sai. Hành pháp

Sai. Lập pháp

Sai. Tư pháp

48. Tổ chức chính quyền ở Đàng Trong bao gồm mấy cấp và là những cấp nào?

✅ 4 cấp

Sai. 2 cấp

Sai. 3 cấp

Sai. 5 cấp

49. Tòa án thời pháp thuộc có những đặc điểm nào?

✅ Tất cả những đặc điểm trên

Sai. Có sự tách bạch giữa tố tụng dân sự và tố tụng hình sự

Sai. Hệ thống tòa án phức tạp và ít nhiều đã tiếp thu những yếu tố của nền tư pháp phương Tây

Sai. Tư pháp tách khỏi hành pháp

50. Tội nào trong những tội sau thuộc nhóm tội Thập ác?

✅ Mưu bạn (mưu phản bội)

Sai. Tội chức vụ

Sai. Tội nhân mạng

Sai. Tội trộm cắp

51. Trong các bộ luật sau, bộ luật nào chuyên về tố tụng?

✅ Quốc Triều khám tụng điều lệ

Sai. Hoàng Việt luật lệ

Sai. Quốc triều hình luật

Sai. Tất cả các các bộ luật trên

52. Trong các triều đại phong kiến Việt Nam, triều đại nào phát triển nhất?

✅ Triều Hậu Lê

Sai. Triều Lý

Sai. Triều Nguyễn

Sai. Triều Trần

53. Trong xã hội Văn Lang – Âu lạc, tầng lớp nào chiếm đa số và là lực lượng sản xuất chủ yếu?

✅ Nông dân công xã

Sai. Nô tì

Sai. Quý tộc

Sai. Tất cả các tầng lớp

54. Về thẩm quyền, tòa án Pháp xét xử những vụ án liên quan đến đối tượng nào?

✅ Tất cả các đối tượng trên

Sai. Chỉ là người Pháp

Sai. Người ngoại kiều

Sai. Người Việt sinh ra ở vùng đất thuộc địa

55. Về thẩm quyền, tòa án Pháp xét xử những vụ án liên quan đến đối tượng nào?

✅ Tất cả các đối tượng trên

Sai. Người ngoại kiều

Sai. Người Pháp

Sai. Người Việt sinh ra ở vùng đất thuộc địa

56. Xã hội Văn Lang gồm các tầng lớp nào?

✅ Tất cả các tầng lớp trên

Sai. Nô tì

Sai. Nông dân công xã

Sai. Quý tộc

57. Xứ nào ở nước ta thời Pháp thuộc theo quy chế thuộc địa?

✅ Nam kỳ

Sai. Bắc kỳ

Sai. Cả 3 xứ

Sai. Trung kì

58. Yếu tố nào không phải là yếu tố thúc đẩy nhà nước đầu tiên của người Việt cổ ra đời sớm?

✅ Mở rộng lãnh thổ

Sai. Sự hợp tác trong sản xuất

Sai. Trị thủy, thủy lợi

Sai. Tự vệ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on tumblr
Share on pinterest
Share on reddit
Share on whatsapp
Share on print
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Nội dung có bản quyền vnCount !!
Gọi Ngay
Scroll to Top
Chào Sinh Viên Chăm Chỉ
  1. Tôi hi vọng bạn cũng đóng góp những câu hỏi còn thiếu dưới mục bình Luận (để có câu trả lời cho các bạn sau)
  2. Nếu bài viết giúp ích được bạn hoàn thành bài tập. Vui lòng đánh giá 5* dưới cuối bài và chia sẻ cho Đồng môn.
  3. Bạn muốn có đáp án các môn khác HÃY GIÚP TÔI (comment muốn giúp tôi dưới cuối bài)