Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Đáp án trắc nghiệm môn EG45 – EHOU

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam EG45 EHOU

Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam – EG45 – EHOU Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Tám thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã tiến hành Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, xoá bỏ hoàn toàn chế độ thực dân phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam); đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi rất vẻ vang, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của dân tộc ta: kỷ nguyên độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội; mở ra thời đại mới: thời đại Hồ Chí Minh.

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, là cả một pho lịch sử bằng vàng. Kho tàng lịch sử quý giá đó không chỉ gồm những sự kiện lịch sử oanh liệt, hào hùng của Đảng và dân tộc mà điều có ý nghĩa lớn lao là những kinh nghiệm, những bài học lịch sử, những vấn đề lý luận cách mạng Việt Nam được tổng kết từ hiện thực lịch sử với những sự kiện oanh liệt hào hùng đó. Vì vậy, học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi chúng ta.

I. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI, BƯỚC NGOẶT QUYẾT ĐỊNH CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đó là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về tư tưởng, chính trị và tổ chức; của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng đáp ứng nhu cầu lịch sử của đất nước ta; phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

l. Tình hình xã hội Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Từ năm 1858, thực dân Pháp bắt đầu xâm lược Việt Nam, từng bước thiết lập chế độ thống trị tàn bạo, phản động của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta.

Về chính trị, chúng trực tiếp nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước, thi hành chính sách cai trị chuyên chế, biến một bộ phận của giai cấp tư sản mại bản và địa chủ phong kiến thành tay sai đắc lực, tạo nên sự cấu kết giữa chủ nghĩa đế quốc và phong kiến tay sai, đặc trưng của chế độ thuộc địa. Sự cai trị của chính quyền thuộc địa đã làm cho nhân dân ta mất hết quyền độc lập, quyền tự do dân chủ; mọi phong trào yêu nước bị đàn áp dã man; mọi ảnh hưởng của các trào lưu tiến bộ từ bên ngoài vào đều bị ngăn cấm.

Về kinh tế, chúng triệt để khai thác Đông Dương vì lợi ích của giai cấp tư sản Pháp, bóc lột tàn bạo nhân dân ta, thực hiện chính sách độc quyền, kìm hãm sự phát triển kinh tế độc lập của nước ta. Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế vô lý, vô nhân đạo, kể cả duy trì bóc lột kiểu phong kiến… đẩy nhân dân ta vào cảnh bần cùng, làm cho nền kinh tế bị què quặt, lệ thuộc vào kinh tế Pháp, để lại hậu quả nghiêm trọng, kéo dài.

Về văn hóa – xã hội, chúng thực hiện chính sách ngu dân, khuyến khích văn hoá nô dịch, sùng Pháp, nhằm kìm hãm nhân dân ta trong vòng tăm tối, dốt nát, lạc hậu, phục tùng sự cai trị của chúng.

Quá trình khai thác thuộc địa triệt để của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có những biến đổi lớn, hai giai cấp mới ra đời: giai cấp công nhân và giai cấp tư sản. Nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa nửa phong kiến. Trong xã hội tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nhân dân ta, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến tay sai, chỗ dựa cho bộ máy thống trị và bóc lột của chủ nghĩa thực dân Pháp. Hai mâu thuẫn đó có quan hệ chặt chẽ với nhau, trong đó mâu thuẫn giữa dân tộc ta với thực dân Pháp xâm lược là mâu thuẫn chủ yếu. Vì vậy, nhiệm vụ chống thực dân Pháp xâm lược và nhiệm vụ chống địa chủ phong kiến tay sai không tách rời nhau. Đấu tranh giành độc lập dân tộc phải gắn chặt với đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Đó là yêu cầu của cách mạng Việt Nam đặt ra, cần được giải quyết.

2. Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trước khi Đảng ra đời

Trong quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước lâu dài, gian khổ, dân tộc ta sớm hình thành truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất. Vì vậy, ngay từ khi thực dân Pháp xâm lược, nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống lại chúng. Từ năm 1858 đến trước năm 1930, hàng trăm cuộc khởi nghĩa, phong trào chống Pháp đã nổ ra theo nhiều khuynh hướng khác nhau, như khởi nghĩa của Trương Công Định, Thủ Khoa Huân, phong trào Cần Vương, phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Duy Tân; các cuộc khởi nghĩa do Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Thái Học… lãnh đạo. Các cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh đó vô cùng anh dũng, nhưng đã bị thực dân Pháp đàn áp tàn bạo và đều thất bại.

Nguyên nhân cơ bản dẫn tới thất bại của các phong trào đấu tranh là do những người đứng đầu các cuộc khởi nghĩa, các phong trào chưa tìm được con đường cứu nước phản ánh đúng nhu cầu phát triển của xã hội Việt Nam. Cách mạng nước ta đứng trước sự khủng hoảng, bế tắc về đường lối cứu nước. Việc tìm một con đường cứu nước đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và thời đại là nhu cầu bức thiết nhất của dân tộc ta lúc bấy giờ.

3. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và sự ra dời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang lâm vào cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, ngày 5-6-1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) ra nước ngoài, bắt đầu đi tìm con đường cứu nước. Người đã qua nhiều nơi trên thế giới, vừa lao động, vừa học tập, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình (Pháp, Mỹ), tích cực tham gia hoạt động trong Đảng Xã hội Pháp.

Năm 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã ảnh hưởng lớn đến tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc. Người rất ngưỡng mộ cuộc cách mạng đó, kính phục V.I.Lênin và đã tham gia nhiều hoạt động ủng hộ, bảo vệ cách mạng Nga; tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Những hoạt động cách mạng phong phú đó đã giúp Người từng bước rút ra những bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình.

Tháng 7- 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin. Luận cương đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc đang trăn trở. Từ đây, Người đã tìm ra con đường cứu nước, cứu dân đúngđắn: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản1; xác định những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc. Đó là con đường giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp, độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xãhội, giai cấp vô sản phải nắm lấy ngọn cờ giải phóng dân tộc, gắn cách mạng dân tộc từng nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới.

Đối với Nguyễn Ái Quốc, đây là bước ngoặt từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa cộng sản, từ một chiến sĩ giải phóng dân tộc trở thành một chiến sĩ cộng sản quốc tế. Sự kiện đó cũng đánh dấu bước ngoặt mở đường thắng lợi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ViệtNam. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào nước ta, tìm ra con đường đúng đắn giải phóng dân tộc Việt Nam.

Trở thành chiến sĩ cộng sản, Nguyễn Ái Quốc đã tích cực tham gia hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào cách mạng thuộc địa; nghiên cứu và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam qua các báo Người cùng khổ, Nhân đạoĐời sống công nhân và sau này là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925).

Sau một thời gian ngắn tham gia học tập ở Liên Xô và hoạt động trong Quốc tế Cộng sản, tháng 1l-1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại đây, Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, sáng lập và viết bài cho báo Thanh niên, xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh (1927)… nhằm tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong nước. Người tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán, tiếp tục chuẩn bị về mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng.

Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận nhưngười đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản; làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ, sôi nổi khắp cả nước, trong đó giai cấp công nhân ngày càng trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào quần chúng và phong trào công nhân, làm cho phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi phải có tổ chức đảng chính trị lãnh đạo. Vì vậy, các tổ chức cộng sản lần lượt được thành lập:

– Ngày 17-6-1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc Kỳ.

– Mùa Thu năm 1929An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam Kỳ.

– Ngày l-l-1930, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung Kỳ.

Mẹo Nhỏ Nên Đọc Qua

1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.

2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctrl + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử vài từ để kiếm)

3. Trường hợp không tìm thấy câu hỏi. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Sẽ được trả lời sau ít phút.

4. Xem danh sách đáp án Trắc nghiệm EHOU

5. THAM GIA KHẢO SÁT VỀ CÂU HỎI (Khảo sát giúp chúng tôi biết sự trải nghiệm của Bạn, Bạn có thể đóng ý kiến giúp Chúng tôi tăng trải nghiệm của bạn. Đặc biệt chúng tôi chọn ra 1 người may mắn mỗi tuần để trao Mã Kích Hoạt LawPro 30 Miễn Phí)

6. Tham gia group Facebook Sinh Viên Luật để được hỗ trợ giải bài tập và Nhận Mã Kích hoạt tài khoản Pro Miễn Phí

7. Nếu đăng nhập mà không thấy đáp án thì làm như sau: Giữ Phím Ctrl sau đó bấm phím F5 trên bàn phím “Ctrl + F5” để trình duyệt xóa cache lúc chưa đăng nhập và tải lại nội dung.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam – EG45 – EHOU

Chỉ Thành Viên MemberPro Mới xem được toàn bộ đáp án.

Click chọn vào hình ảnh để xem chi tiết gói MemberPro. Hoặc cho vào giỏ hàng để mua ngay. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

 • Law Pro 30 Ngày

  Giá bán: 100.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 30 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 180 Ngày

  Giá bán: 500.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 180 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 1000 Ngày

  Giá bán: 1.000.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 1000 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng

Cập nhật 11/10/2021

1. “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” là tinh thần chỉ đạo của nhiệm kỳ Đại hội nào ?

– (Đ)✅: Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (1986 -1991)

– (S): Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (1991 -1996)

– (S): Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (1982 -1986)

– (S): Nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (1976 -1982)

2. Ban Chấp hành Trung ương ra Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc vào thời gian nào?

– (S): Ngày 28/11/1945

– (Đ)✅: Ngày 25/11/1945

– (S): Ngày 24/11/1945

– (S): Ngày 27/11/1945

3. Báo cáo chính trị tại Đại hội VII của Đảng rút ra mấy bài học kinh nghiệm?

– (Đ)✅: Năm bài học

– (S): Bảy bài học

– (S): Tám bài học

– (S): Sáu bài học

4. Báo cáo chính trị tại Đại hội VII của Đảng xác định những mục tiêu cụ thể cần đạt được trong những năm 1991 – 1995 là gì?

– (S): Tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, giữ vững và phát triển sản xuất, bắt đầu có tích lũy từ nền kinh tế quốc dân; Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số;

– (S): Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số;

– (S): Tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số; Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân

– (Đ)✅: Tiếp tục kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, giữ vững và phát triển sản xuất, bắt đầu có tích lũy từ nền kinh tế quốc dân; tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, giảm mạnh nhịp độ tăng dân số; Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân

5. Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam đã đi theo con đường nào?

– (Đ)✅: Đi theo con đường cách mạng vô sản

– (S): Đi theo con đường cách mạng của Tôn Trung

– (S): Sơn Đi theo con đường của các bậc tiền bối Việt

– (S): Nam Đi theo con đường cách mạng Pháp, Mỹ

6. Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam muốn thắng lợi phải do ai lãnh đạo?

– (S): Có Đảng của giai cấp tư sản lãnh đạo

– (Đ)✅: Có Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo

– (S): Có một cá nhân xuất sắc lãnh đạo

– (S): Có tổ chức đoàn thể lãnh đạo

7. Cách mạng tháng Tám thành công, Việt Nam đã thành lập chính quyền cách mạng như thế nào?

– (Đ)✅: Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

– (S): Chính quyền công nông binh

– (S): Chính quyền công nông

– (S): Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

8. Cách mạng tháng Tám thành công, Việt Nam đã xóa bỏ được chế độ nào sau đây để thành lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa?

– (S): Tư bản chủ nghĩa

– (S): Chiếm hữu nô lệ.

– (Đ)✅: Thuộc địa nửa phong kiến

– (S): Đế quốc chủ nghĩa

9. Chỉ thị 100/CT-BBT của Ban Bí thư năm 1981 đề ra chủ trương gì?

– (Đ)✅: Khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động trong nông nghiệp

– (S): Khoán trong công nghiệp

– (S): Đẩy mạnh thương nghiệp, xuất nhập khẩu.

– (S): Xóa bỏ bao cấp giá

10. Chiến lược chiến tranh nào không được đế quốc mỹ áp dụng ở miền Nam Việt Nam

– (Đ)✅: Chiến tranh tổng lực

– (S): Chiến tranh cục bộ

– (S): Việt nam hoá chiến tranh

– (S): Chiến tranh đặc biệt

11. Chiến thắng Ấp Bắc _ Mỹ Tho (Nay thuộc Tiền Giang) là trận đầu đánh bại chiến thuật gì của Mỹ, và quân đội Sài Gòn

⇒ Chiết thuật “lập ấp chiến lược” của Mỹ và quân đội Sài Gòn

⇒ Chiến thuật “Tát nước bắt cá” của Mỹ và quân đội Sài Gòn

⇒ là trận đầu đánh bại chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của Mỹ và quân đội Sài Gòn

⇒ Chiến thuật “Giết nhầm hơn bỏ sót” của Mỹ và quân đội Sài Gòn

12. Chính sách nào của Nhà nước đổi mới trong quản lý công nghiệp, đề ra chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh?

⇒ Quyết định 25-CP năm 1981 của do Hội đồng Chính phủ

⇒ Chỉ thị 100/CT-BBT của Ban Bí thư năm 1981

⇒ Nghị quyết Đại hội IV năm 1976

⇒ Nghị quyết 10-NQTW của Bộ Chính trị năm 1988

13. Chủ đề của Đại hội lần thứ mấy của Đảng là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 2006

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2001

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI năm 2011

14. Chủ trương đánh địch bằng ba mũi giáp công: chính trị, quân sự, binh vận được thực hiện ở đâu, khi nào?

⇒ Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ ở miền Nam

⇒ Trong kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc

⇒ Trong kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Bắc

⇒ Trong kháng chiến chống thực dân Pháp ở miền Nam

15. Chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý điều tiết của nhà nước, theo định hướng XHCN là của Đại hội lần thứ mấy của Đảng

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (1982) của Đảng Cộng sản Việt Nam

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) của Đảng Cộng sản Việt Nam

16. Chủ trương thành lập chính thể dân chủ cộng hoà sau khi cách mạng thành công được viết trong nghị quyết nào của Đảng

⇒ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 tháng 5/1941

⇒ Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925

⇒ Đường cách mệnh, năm 1927

⇒ Chính cương vắn tắt, năm 1930

17. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mở đầu khi nào?

⇒ Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mở đầu Ngày 19/12/1946

⇒ Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mở đầu Ngày 6/3/1946

⇒ Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mở đầu Ngày 23/9/1945

⇒ Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mở đầu Ngày 2/9/1945

18. Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa I được tổ chức khi nào?

⇒ Ngày 6/1/1946

⇒ Ngày 6/3/1946

⇒ Ngày 19/12/1946

⇒ Ngày 2/9/1945

19. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được Hội nghị Thành lập Đảng tháng 2/1930 thông qua do ai soạn thảo?

⇒ Nguyễn Ái Quốc

⇒ Hà Huy Tập

⇒ Trần Phú

⇒ Lê Hồng Phong

20. Cương lĩnh chính trị đầu tiên tháng 2/1930 đã giải quyết nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến như thế nào?

⇒ Chỉ coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc, tạm gác nhiệm vụ chống phong kiến

⇒ Đặt nhiệm vụ chống đế quốc cao hơn nhiệm vụ chống phong kiến

⇒ Đặt nhiệm vụ chống đế quốc thấp hơn nhiệm vụ chống phong kiến

⇒ Đặt nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến ngang nhau

21. Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng tháng 9/1960 đã đề ra chủ trương như thế nào?

⇒ Tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền nhằm mục tiêu chung giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

⇒ Ra nghị quyết về cách mạng miền Nam với tinh thần tiếp tục thực hiện hiệp định Giơnevơ đấu hòa bình

⇒ Ra nghị quyết về cách mạng miền Nam với tinh thần coi miền Nam là tiền tuyến lớn

⇒ Ra nghị quyết về cách mạng miền Bắc với tinh thần “Thi đua làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”

22. Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng tháng 9/1960 đã đề ra đường lối chung cho cả nước, xác định vai trò của cách mạng mỗi miền như thế nào?

⇒ Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định trực tiếp đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng cả nước; cách mạng miền Nam quyết định nhất sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

⇒ Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định nhất đến toàn bộ sự nghiệp cách mạng cả nước; cách mạng miền Nam quyết định trực tiếp sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

⇒ Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định nhất đến sự nghiệp xây dựng CNXH; cách mạng miền Nam có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc

⇒ Cách mạng miền Bắc có vai trò là hậu phương lớn; cách mạng miền Nam có vai trò là tiền tuyến lớn.

23. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam bổ sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI năm 2011

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2001

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 2006

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996

24. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đề ra đường lối xây dựng CNXH trên phạm vi toàn quốc

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III năm 1960

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V năm 1982

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV năm 1976

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986

25. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII 1991

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII- 1996

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X- 2006

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX – 2001

26. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ai làm Tổng Bí thư?

⇒ Đồng chí Lê Khả Phiêu

⇒ Đồng chí Nguyễn Văn Linh

⇒ Đồng chí Trường Chinh

⇒ Đồng chí Đỗ Mười

27. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991 đã xác định mô hình kinh tế nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH như thế nào?

⇒ Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

⇒ Nền kinh tế thị trường định hướng hiện đại

⇒ Nền kinh tế thị trường tiên tiến

⇒ Nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa

28. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra cương lĩnh nào?

⇒ Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

⇒ Luận cương chính trị

⇒ Chính cương của Đảng Lao Động Việt Nam

⇒ Chính cương vắn tắt; sách lược vắn tắt.

29. Đại hội Đảng nào đã phát triển, hoàn thiện đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi?

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

30. Đại hội lần thứ mấy của Đảng chủ trương coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, lần đầu tiên đưa ra quan điểm bước đi đầu tiên của thời kỳ quá độ lên CNXH.

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) của Đảng Cộng sản Việt Nam

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (1982) của Đảng Cộng sản Việt Nam

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam

31. Đại hội lần thứ mấy của Đảng chủ trương đưa đất nước bước sang thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII -1996

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X – 2006

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX -2001

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991

32. Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định rõ những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh.

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X năm 2006

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI năm 2011

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2001

33. Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, đánh giá đúng thành tựu, nghiêm túc chỉ ra khuyết điểm, để từ đó quyết tâm đổi mới toàn diện đất nước

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI năm 1986

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2001

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII năm 1991

34. Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng? 

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X

35. Đại hội lần thứ mấy của Đảng đã làm sáng tỏ nội dung cơ bản của định hướng XHCN trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta?

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII -1996

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X – 2006

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX -2001

36. Đại hội lần thứ mấy của Đảng đã xác định nước ta cơ bản thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, nhiệm vụ đề ra của chặng đường đầu tiên cơ bản hoàn thành.

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII -1996

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X – 2006

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX -2001

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991

37. Đại hội lần thứ mấy của Đảng đề ra đường lối tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng ở hai miền

⇒ Đại hội lần III tháng 9/1960

⇒ Đại hội lần IV tháng 12/1976

⇒ Đại hội lần thứ nhất Tháng 3/1935

⇒ Đại hội lần II tháng 2/1951

38. Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản họp tại Matxcơva vào thời gian nào?

⇒ 7/1936

⇒ 7/1936

⇒ 7/1936

⇒ 7/1935

39. Đại hội nào của Đảng mở đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước?

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1986) của Đảng Cộng sản Việt Nam

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (1991) của Đảng Cộng sản Việt Nam

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX (2001) của Đảng Cộng sản Việt Nam

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996) của Đảng Cộng sản Việt Nam

40. Đại hội V của Đảng năm 1982 đã có thay đổi gì về chủ trương công nghiệp hoá?

⇒ Coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu

⇒ Coi công nghiệp nặng là mặt trận hàng đầu

⇒ Coi thương nghiệp là mặt trận hàng đầu

⇒ Coi công nghiệp nhẹ là mặt trận hàng đầu

41. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ở đâu?

⇒ Thái Lan

⇒ Cao Bằng

⇒ Quảng Châu – Trung Quốc

⇒ Hương cảng – Trung Quốc

42. Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp giữa các yếu tố:

⇒ Chủ nghĩa Mác – Lênin + phong trào công nhân + phong trào yêu nước

⇒ Chủ nghĩa Mác – Lênin + phong trào công nhân + phong trào nông dân.

⇒ Chủ nghĩa Mác – Lênin + Tư tưởng Hồ Chí Minh + phong trào yêu nước

⇒ Chủ nghĩa Mác – Lênin + Tư tưởng Hồ Chí Minh + phong trào tiểu tư sản

43. Đảng ta đã xác định cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1954 – 1964 có bao nhiêu nhiệm vụ chiến lược?

⇒ Hai nhiệm vụ chiến lược

⇒ Ba nhiệm vụ chiến lược

⇒ Bố nhiệm vụ chiến lược

⇒ Năm nhiệm vụ chiến lược

44. Đảng ta lựa chọn con đường đi lên CNXH khi còn chiến tranh trong giai đoạn 1954 – 1975 vì một trong những nguyên nhân nào dưới đây?

⇒ Đảng ta muốn thực hiện nguyện vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

⇒ Chúng ta phải nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa xã hội, bắt kịp với sự phát triển của các nước trên thế giới.

⇒ Nước ta đã có đầy đủ những tiền đề cần thiết để thực hiện thành công CNXH, cải thiện đời sống cho nhân dân

⇒ Để tạo điều kiện và tiền đề vững chắc cho cách mạng giải phóng dân tộc ở miền Nam và tạo bước phát triển mới của cách mạng cả nước

45. Đâu không phải là đặc điểm công nghiệp hóa trước thời kỳ đổi mới

⇒ Coi trọng nông nghiệp

⇒ Tư duy nóng vội, chủ quan, duy ý chí

⇒ Coi trọng công nghiệp nặng

⇒ Phân bố nguồn lực theo cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp

46. Đâu là phương án sai: “Chỉ thị Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12/3/1945 đã xác định thời cơ tổng khởi nghĩa là?

⇒ Khi phát xít Nhật thỏa hiệp với quân Đồng Minh

⇒ Khi phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng Minh

⇒ Khi quân Đồng minh tiến đánh phát xít Nhật ở Đông Dương

⇒ Khi cách mạng Nhật Bản thành công

47. Đâu là phương án sai: Vì sao Nghệ Tĩnh đạt được đỉnh cao trong cao trào cách mạng 1930-1931?

⇒ Nhân dân nghèo khổ bởi thiên tai, địch họa có tinh thần cách mạng cao

⇒ Đế quốc, phong kiến bóc lột nặng nề hơn các nơi khác ở Việt Nam

⇒ Đảng bộ xứ ủy Trung kỳ mạnh đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh

⇒ Xứ nghệ là quê hương có truyền thống yêu nước quật cường chống ngoại xâm

48. Điểm hạn chế trong tập hợp lực lượng cho cách mạng của Luận cương chính trị 10/1930 là gì?

⇒ Đánh giá không đúng và không tập hợp được các tầng lớp giai cấp khác trong xã hội Việt Nam

⇒ Đánh giá đúng giai cấp địa chủ yêu nước nên đã tập hợp được giai cấp đó cho cách mạng

⇒ Đánh giá đúng giai cấp tư sản dân tộc nên đã tập hợp được giai cấp đó cho cách mạng

⇒ Đánh giá đúng giai cấp tiểu tư sản nên tập hợp được giai cấp đó cho cách mạng

49. Điểm khác biệt lớn nhất giữa Cương lĩnh chính trị và luận cương chính trị là gì?

⇒ sự khác nhau về vai trò lãnh đạo

⇒ sự khác nhau về quan hệ quốc tế của cách mạng Việt Nam

⇒ sự khác nhau về nhiệm vụ cách mạng Việt Nam.

⇒ sự đánh giá và nhìn nhận mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam lúc đó

50. Đối tượng cách mạng được xác định trong Chính cương của Đảng Lao động Việt Nam (2/1951) gồm?

⇒ Thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, ngoài ra còn có phong kiến phản động.

⇒ Thực dân Pháp và bè lũ tay sai.

⇒ Thực dân Pháp, phong kiến và bè lũ tay sai phản động

⇒ Đế quốc Mỹ và bọn phong kiến phản động

51. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng được thể hiện ở một trong những văn kiện nào dưới đây?

⇒ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

⇒ Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương

⇒ Nghị Quyết hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941).

⇒ Nghị Quyết hội nghị Trung ương 6 (tháng 11/1939).

52. Đường lối kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp thời kỳ đầu được thể hiện trọng những văn kiện nào của Đảng

⇒ Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc;Chỉ thị Toàn dân kháng chiến; Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến;

⇒ Chỉ thị Toàn dân kháng chiến; Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến; Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi

⇒ Chỉ thị kháng chiến kiến quốc; Lời kêu gọi Toàn dân kháng chiến; Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi

⇒ Chỉ thị Toàn quốc kháng chiến; Lời kêu gọi Toàn dân kháng chiến; Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi

53. Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam được Quốc hội Khóa I thông qua thời gian nào?

⇒ 9/11/1946

⇒ 19/12/1946

⇒ 2/9/1945

⇒ 6/1/1946

54. Hồ Chí Minh nói có ba thứ giặc trong hoàn cảnh nước ta sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đó là giặc nào?

⇒ Việt Quốc, Việt Cách, Chính phủ tay sai Trần Trọng Kim

⇒ Đế quốc, Phong kiến, Việt gian

⇒ Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Quân đội Tưởng

⇒ Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm

55. Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức các lớp huấn luyện chính trị cho các thanh niên yêu nước Việt Nam những năm 1925- 1927 ở đâu?

⇒ Quảng Châu – Trung Quốc

⇒ Thái Lan

⇒ Tuyên Quang

⇒ Cao Bằng

56. Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập ở đâu

⇒ Số nhà 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội

⇒ Pắc Bó – Cao Bằng

⇒ Tân Trào – Tuyên Quang

⇒ Quảng Châu – Trung Quốc

57. Hồ Chí Minh viết: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” lần đầu tiên trong văn bản nào?

⇒ Tuyên ngôn độc lập 2/ 9/1945

⇒ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến 12/1946

⇒ Di chúc 1969

⇒ Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước ngày 17/7/1966

58. Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI xác định tập trung thực hiện mấy chương trình kinh tế?

⇒ Ba chương trình

⇒ Năm chương trình

⇒ Hai chương trình

⇒ Bốn chương trình

59. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức ở đâu vào thời gian nào?

⇒ Tại Cửu Long, Hương cảng – Trung Quốc năm 1930

⇒ Tại Quảng Tây – Trung Quốc năm 1930

⇒ Tại Cao Bằng Năm 1941

⇒ Tại Tuyên Quang, năm 1945

60. Hội nghị Trung ương 15 Khóa II của Đảng tháng 1/1959 đã đề ra chủ trương gì?

⇒ Ra nghị quyết về cách mạng miền Nam với tinh thần tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

⇒ Ra nghị quyết về cách mạng miền Bắc với tinh thần “Thóc không thiếu một cân, Quân không thiếu một người”

⇒ Ra nghị quyết về cách mạng miền Bắc với tinh thần đưa miền bắc quá độ lên CNXH

⇒ Ra nghị quyết về cách mạng miền Nam với tinh thần tiếp tục thực hiện hiệp định Giơnevơ đấu hòa bình thống nhất Tổ quốc

61. Hội nghị Trung ương 7 khóa VII năm 1994 lần đầu tiên đưa ra khái niệm gì?

⇒ Hệ thống chính trị.

⇒ Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

⇒ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

⇒ Công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

62. Hội nghị Trung ương lần thứ mấy chủ trương thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh)

⇒ Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5/1941

⇒ Hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 10/1930

⇒ Hội nghị Trung ương lần thứ 7 tháng 11/1940

⇒ Hội nghị Trung ương lần thứ 6 tháng 11/2939

63. Hội nghị Trung ương lần thứ mấy hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, nêu nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

⇒ Hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5/1941

⇒ Hội nghị Trung ương lần thứ 6 tháng 11/2939

⇒ Hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 10/1930

⇒ Hội nghị Trung ương lần thứ 7 tháng 11/1940

64. Hội nghị Trung ương lần thứ mấy hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Hội nghị được tổ chức ở đâu, do ai chủ trì?

⇒ Hội nghị Trung ương lần thứ 8 ở Cao Bằng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì

⇒ Hội nghị Trung ương lần thứ 6 ở Sài gòn do Nguyễn Văn Cừ chủ trì

⇒ Hội nghị Trung ương lần thứ 7 ở Bắc Ninh do Trường Chinh chủ trì

⇒ Hội nghị trung ương lần thứ nhất ở Hương Cảng – Trung Quốc do Trần Phú chủ trì

65. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập ở đâu?

⇒ Quảng Châu – Trung Quốc

⇒ Bắc Kinh

⇒ Thái Lan

⇒ Matxcơva

66. Kẻ thù cần phải đánh đổ trong cách mạng giải phóng dân tộc là đối tượng nào?

⇒ Giai cấp địa chủ

⇒ Chủ nghĩa cá nhân với mọi hình thức

⇒ Thực dân và tay sai

⇒ Nghèo nàn dốt nát, lạc hậu và

67. Khẩu hiệu “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết” trong văn kiện nào của Đảng?

⇒ Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc ngày 25/11/1945

⇒ Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946

⇒ Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 tháng 5/1941

⇒ Chỉ thị Toàn dân kháng chiến ngày 12/12/1946

68. Khẩu hiệu đấu tranh thời kỳ vận động dân chủ 1936-1939 là gì?

⇒ Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

⇒ Tự do, dân chủ, cơm áo, gạo tiền.

⇒ Tự do, dân chủ hay là chết.

⇒ Không có gì quý hơn độc lập, tự do.

69. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xác định là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH được đưa ra tại Đại hội nào của Đảng?

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX – 2001

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI -1986

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII -1996

70. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát đi trong đài phát thanh tiếng nói Việt Nam lần đầu tiên khi nào?

⇒ 19/12/1946

⇒ 23/9/1945

⇒ 6/3/1946

⇒ 2/9/1945

71. Luận cương chính trị 10/1930 đã giải quyết mối quan hệ nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến như thế nào?

⇒ Tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến nhưng coi trọng chống phong kiến hơn

⇒ Chỉ coi trọng nhiệm vụ chống đế quốc, tạm gác nhiệm vụ chống phong kiến

⇒ Đặt nhiệm vụ chống đế quốc cao hơn nhiệm vụ chống phong kiến

⇒ Đặt nhiệm vụ chống đế quốc và nhiệm vụ chống phong kiến ngang nhau

72. Luận cương chính trị của Đảng được Hội nghị Trung ương lần thứ nhất tháng 10/1930 thông qua do ai soạn thảo?

⇒ Trần Phú

⇒ Nguyễn Ái Quốc

⇒ Hà Huy Tập

⇒ Lê Hồng Phong

73. Mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến Việt Nam là gì

⇒ Toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược

⇒ Tầng lớp tiểu tư sản với thực dân Pháp

⇒ Giai cấp nông dân với địa chủ

⇒ Giai cấp công nhân với tư sản

74. Một trong những kết quả mà cách mạng Việt Nam đạt được trong việc xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng giai đoạn 1945 – 1946 là gì?

⇒ Đánh bại các chiến lược chiến tranh của Đế quốc Mỹ, đưa lại độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước

⇒ Giành được thắng lợi vẻ vang trên mặt trận kháng chiến chống Pháp, đưa lại độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước

⇒ Xây dựng nền móng cho một chế độ xã hội mới – chế độ dân chủ nhân dân.

⇒ Đập tan ách thống trị của thực dân và phong kiến, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, thống nhất đất nước

75. Mục đích của cuộc kháng chiến chống Pháp thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

⇒ Đánh phản động thực dân Pháp xâm lược, giành thống nhất và độc lập

⇒ Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước

⇒ Đánh đuổi chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phát xít, giành thống nhất và độc lập

⇒ Làm cho người cày có ruộng

76. Ngày 05-4-1988, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10-NQ/TW về vấn đề gì?

⇒ Về đổi mới quản lý kinh tế dịch vụ

⇒ Về đổi mới quản lý kinh tế thương nghiệp

⇒ Về đổi mới quản lý kinh tế công nghiệp

⇒ Về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp

77. Ngày 12-9-1987, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 04-NQ/TW về vấn đề gì?

⇒ Cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và bộ máy nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội

⇒ Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước, đánh thắng kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của địch

⇒ Đổi mới và nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và văn hóa

⇒ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm sử dụng tốt hơn báo chí trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực

78. Ngay khi bước vào giai đoạn 1965 – 1975, cách mạng Việt Nam đã phải đối phó với khó khăn, thử thách nào sau đây?

⇒ Đế quốc Mỹ bắt đầu thực hiện chiến tranh đặc biệt, tương quan lực lượng trước mắt không có lợi cho cách mạng Việt Nam

⇒ Miền Nam phải chống chiến tranh cục bộ, tương quan lực lượng trước mắt không có lợi cho cách mạng

⇒ Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ

⇒ Đế quốc Mỹ đã thực hiện thành công chiến tranh xâm lược miền Bắc nước ta

79. Nghệ thuật khởi nghĩa mà Đảng đã lựa chọn thành công nhất trong cách mạng tháng Tám là nghệ thuật nào sau đây?

⇒ Nghệ thuật chọn đúng thời cơ

⇒ Nghệ thuật đánh nhanh thắng nhanh.

⇒ Nghệ thuật chọn đúng lực lượng.

⇒ Nghệ thuật đánh chậm thắng chắc

80. Nghị quyết 10-NQTW của Bộ Chính trị năm 1988 đề ra chủ trương gì?

⇒ Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp, thực hiện giao ruộng đất cho nông dân.

⇒ Đổi tiền, xóa bỏ bao cấp giá.

⇒ Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế

⇒ Khoán sản phẩm trong nông nghiệp đến nhóm và người lao động

81. Nghị quyết nào khởi đầu đổi mới trong nông nghiệp, chấm dứt mở rộng quy mô hợp tác xã nông nghiệp?

⇒ Nghị quyết Đại hội VI năm 1986

⇒ Nghị quyết Đại hội V năm 1982

⇒ Chỉ thị 100/CT-BBT của Ban Bí thư năm 1981

⇒ Nghị quyết Đại hội IV năm 1976

82. Người ta cho rằng thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945 của Việt Nam chẳng quá chỉ là sự ăn may. Bạn đồng ý với ý kiến nào sau đây?

⇒ Đúng vì, chúng ta chẳng cần làm gì phát xít Nhật đã bị Liên Xô và quân đồng minh đánh bại trước đó.

⇒ Sai vì, chúng ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt và biết chớp lấy thời cơ đúng lúc.

⇒ Đúng vì, thế và lực của chúng ta yếu nên thắng lợi chẳng qua do may mắn.

⇒ Sai vì, sự căm phẫn của nhân dân đã lên đến tột cùng không cần chuẩn bị gì chúng ta cũng thành công

83. Nguyễn Ái Quốc đã đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin diễn ra vào thời gian nào?

⇒ 7/1920

⇒ 7/1922

⇒ 7/1921

⇒ 7/1919

84. Nguyễn Ái Quốc triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu tháng 2/1930 với tư cách là gì?

⇒ Phái viên của Quốc tế cộng sản

⇒ Đại biểu cử Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

⇒ Đại biểu của Đông Dương Cộng sản Đảng

⇒ Đại biểu của Quốc tế cộng sản

85. Nguyên nhân khách quan cơ bản nhất để cách mạng tháng Tám thành công là do

⇒ Kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã tuyên bố đầu hàng, quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu, chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã

⇒ Các mạng Nhật thành công, chính phủ mới tiến bộ Nhật lên cầm quyền, quân đội Nhật ở Đông Dương chưa mất hết tinh thần chiến đấu, chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã

⇒ Quân đội Liên Xô và Đồng minh tiến đánh Nhật ở Đông Dương; bọn phát xít Nhật ở Đông Dương sơ hở sau lưng

⇒ Kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và Đồng minh đánh bại, quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu, chính phủ Dương Văn Minh rệu rã

86. Nhận thức mới của Đảng được thể hiện trong giai đoạn 1936 – 1939 là

⇒ Mục tiêu giải phóng dân tộc kiên quyết phải làm trước, sau đó làm nhiệm vụ giải phóng giai cấp

⇒ Mục tiêu giải phóng giai cấp kiên quyết phải làm trước, sau đó phải làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc lúc

⇒ Nhìn nhận mục tiêu giải phóng dân tộc và mục tiêu giải phóng giai cấp theo ý muốn chủ quan, phải làm quyết liệt cả hai cùng một

⇒ Nhìn nhận mục tiêu giải phóng dân tộc và mục tiêu giải phóng giai cấp linh hoạt và biện chứng hơn, cái nào làm trước cũng được tùy hoàn cảnh thực tiễn mà làm

87. Nhận thức mới của Đảng trong giai đoạn 1936 – 1939 là Nhìn nhận mục tiêu giải phóng dân tộc và mục tiêu giải phóng giai cấp linh hoạt và biện chứng tùy hoàn cảnh thực tiễn mà làm. Chủ trương đó trong tác phẩm nào?

⇒ Chung quanh vấn đề chính sách mới

⇒ Cương lĩnh chính trị đầu tiên

⇒ Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương

⇒ Vấn đề dân cày

88. Nhận thức mới của Đảng về vấn đề dân tộc và dân chủ trong giai đoạn 1936 – 1939 là gì

⇒ Nhìn nhận mục tiêu giải phóng dân tộc và mục tiêu giải phóng giai cấp linh hoạt và biện chứng tùy hoàn cảnh thực tiễn.

⇒ Nhìn nhận mục tiêu giải phóng dân tộc và mục tiêu giải phóng giai cấp theo ý muốn chủ quan, phải làm quyết liệt cả hai cùng một lúc

⇒ Mục tiêu giải phóng dân tộc kiên quyết phải làm trước, sau đó làm nhiệm vụ giải phóng giai cấp

⇒ Mục tiêu giải phóng giai cấp kiên quyết phải làm trước, sau đó phải làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc

89. Nội dung đường lối cách mạng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là sự lựa chọn lịch sử của xã hội Việt Nam, vì sao?

⇒ Chịu ảnh hưởng tuyệt đối của cách mạng tháng 10 Nga.

⇒ Chỉ có con đường cách mạng vô sản (mục tiêu đi lên chủ nghĩa xã hội) mới đảm bảo dân tộc độc lập.

⇒ Đó là ý muốn chủ quan của các vị lãnh đạo trong Đảng Cộng sản thời kỳ đó

⇒ Dân tộc Việt Nam thời kỳ đó quá lạc hậu và nghèo nàn nên không thể đi lên chủ nghĩa tư bản.

90. Nội dung đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1964) đã xác định vai trò của mỗi miền như thế nào?

⇒ Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định nhất với toàn bộ sự nghiệp cách mạng cả nước và với sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước đất nước

⇒ Cách mạng miền Bắc có vai trò quyết định trực tiếp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đất nước

⇒ Cách mạng miền Nam có vai trò quyết định nhất giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đất nước

⇒ Cách mạng miền Nam có vai trò quyết định gián tiếp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đất nước

91. Nội dung đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1964) được thể hiện đầy đủ trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng

⇒ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng

92. Nội dung nào dưới đây không phải là bài học kinh nghiệm của đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975)?

⇒ Kiên định tư tưởng chiến lược tiến công, quyết đánh và quyết thắng kẻ thù xâm lược

⇒ Hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cách mạng ở miền Nam và tổ chức xây dựng lực lượng chiến đấu trong cả nước.

⇒ Kiên định lập trường tư tưởng của giai cấp nông dân

⇒ Giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

93. Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược?

⇒ Có sự can thiệp hỗ trợ của Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế

⇒ Có sự đoàn kết, giúp đỡ về vật chất, tinh thần của các quốc gia, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới

⇒ Có nhân dân và lực lượng vũ trang anh hùng, kiên cường bất khuất, có hậu phương vững chắc

⇒ Có sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ của Đảng.

94. Nội dung nào sau đây không thuộc về bài học kinh nghiệm của chủ trương kháng chiến kiến quốc (1945 – 1946)?

⇒ Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dựa vào dân để xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

⇒ Tận dụng khả năng hòa hoãn, đàm phán để xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền nhân dân, đồng thời vấn đề cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với khả năng chiến tranh lan ra cả nước

⇒ Triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong nội bộ kẻ thù, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chính, coi sự nhân nhượng có nguyên tắc với kẻ địch.

⇒ Cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta nhất thiết phải có sự giúp đỡ của các nước XHCN

95. Ông Kim Ngọc là người khởi xướng việc “khoán hộ” trong nông nghiệp ở Việt Nam vào thập kỷ 60 của thế kỷ XX được thực hiện ở tỉnh nào?

⇒ Vĩnh Phú

⇒ Hải Phòng

⇒ Thái Bình

⇒ Quảng Ninh

96. Phương châm “Trí tuệ, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết” được đưa ra tại Đại hội lần thứ mấy của Đảng Cộng sản Việt Nam?

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII

97. Phương châm chỉ đạo Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1954) là gì?

⇒ Kết hợp quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa và ngoại giao

⇒ Kết hợp quân sự, chính trị và binh vận

⇒ Kết hợp quân sự, chính trị và ngoại giao

⇒ Toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính

98. Phương châm tiến hành kháng chiến được xác định trong nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp là gì?

⇒ Tiến hành cuộc chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào sức mình là chính

⇒ Tiến hành cuộc chiến tranh du kích, lâu dài, dựa và các nước trong hệ thống xã hội chủ nghĩa.

⇒ Tiến hành cuộc chiến tranh ôn hòa, đàm phán, thương lượng là chính

⇒ Tiến hành cuộc chiến tranh tấn công chủ lực, tổng tiến công, đánh nhanh thắng nhanh

99. Quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?

⇒ Bổ sung phát triển lý luận xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

⇒ Trái với lý luận xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

⇒ Giáo điều theo lý luận xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

⇒ Khác với lý luận xây dựng Đảng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

100. Quyết định 25-CP năm 1981 của do Hội đồng Chính phủ ban hành đề ra chính sách gì?

⇒ Đề ra chủ trương và biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu

⇒ Đề ra chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh của các nông trường quốc doanh

⇒ Đề ra chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh và quyền tự chủ về tài chính của các xí nghiệp quốc doanh

⇒ Đề ra chủ trương và biện pháp nhằm phát huy quyền chủ động sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp

101. Sau tháng 7 năm 1954, cách mạng Việt Nam phải đối mặt với khó khăn, thách thức nào sau đây?

⇒ Đất nước chia làm hai miền: miền Bắc nghèo nàn lạc hậu, miền Nam bị đế quốc Mỹ xâm lược

⇒ Việt Nam không còn nhận được sự ủng hộ của các nước xã hội chủ nghĩa.

⇒ Xung đột vũ trang giữa các nước bùng nổ, làm nảy sinh nguy cơ xuất hiện chiến tranh thế giới mới.

⇒ Đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại đối với miền Bắc nước ta

102. Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng ta giai đoạn 1939 – 1945 là gì?

⇒ Tạm gác vấn đề giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, giải quyết vấn đề giai cấp.

⇒ Tạm gác vấn đề người cày có ruộng, giải quyết vấn đề giai cấp.

⇒ Tạm gác giải quyết vấn đề giai cấp, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

⇒ Tạm gác vấn đề giai cấp, giải quyết vấn đề người cày có ruộng

103. Sự khác nhau về việc xác định nhiệm vụ cách mạng trong Cương lĩnh 2/1920 và Luận cương 10/1930 thể hiện ở điểm nào sau đây?

⇒ Cương lĩnh đặt nhiệm vụ chống thực dân Pháp lên hàng đầu của Luận cương đặt nhiệm vụ chống phát xít lên hàng đầu

⇒ Cương lĩnh đặt nhiệm vụ chống phát xít lên hàng đầu của Luận cương đặt nhiệm vụ chống thực dân Pháp lên hàng đầu.

⇒ Cương lĩnh đặt nhiệm vụ chống thực dân Pháp lên hàng đầu của Luận cương đặt nhiệm vụ chống phong kiến lên hàng đầu

⇒ Cương lĩnh đặt nhiệm vụ chống phong kiến lên hàng đầu của Luận cương đặt nhiệm vụ chống thực dân Pháp lên hàng đầu

104. Tác phẩm nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản năm 1927 và đây là cuốn sách gối đầu giường của các thế hệ thanh niên thời bấy giờ?

⇒ Đường Kách mệnh

⇒ Bản án chế độ thực dân Pháp

⇒ Người cùng khổ

⇒ Đời sống công nhân

105. Thành phần kinh tế nào giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta?

⇒ Kinh tế nhà nước

⇒ Kinh tế tư nhân

⇒ Kinh tế có nguồn vốn đầu tư nước ngoài

⇒ Kinh tế tập thể

106. Thời cơ của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện nào?

⇒ Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương

⇒ Phát xít Nhật đầu hàng Việt Minh

⇒ Phát xít Nhật kêu gọi ngừng bắn

⇒ Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng minh

107. Tính chất của xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc là gì?

⇒ Xã hội thuộc địa nửa phong kiến

⇒ Xã hội thuộc địa

⇒ Xã hội nửa thuộc địa nửa phong kiến

⇒ Xã hội phong kiến

108. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 có những kẻ thù ngoại xâm nào chiếm đóng?

⇒ Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Quân đội Tưởng (Trung Quốc), Quân đội Anh.

⇒ Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Quân đội Tưởng (Trung Quốc), Quân đội Mỹ.

⇒ Thực dân Pháp, Quân đội Tưởng (Trung Quốc), Quân đội Anh.

⇒ Thực dân Pháp, Phát xít Nhật, Quân đội Tưởng (Trung Quốc).

109. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám năm 1945 được ví như hình ảnh nào sau đây?

⇒ Trăm hoa đua nở

⇒ Thống nhất non sông

⇒ Ngàn cân treo sợi tóc

⇒ Đất nước trọn niềm vui

110. Tinh thần chỉ đạo: ”Nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khẳng định thành tựu, nghiêm khắc chỉ ra khuyết điểm từ đó quyết tâm đổi mới” thuộc đại hội mấy của Đảng

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI -1986

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII -1991

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX năm 2001

⇒ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII năm 1996

111. Triển vọng của cách mạng kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1964) là gì?

⇒ Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta là cuộc đấu tranh gay go, gian khổ, phức tạp, lâu dài nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về miền Bắc.

⇒ Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta là cuộc đấu tranh gay go, gian khổ, phức tạp, lâu dài nhưng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về ta.

⇒ Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta là cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ, thắng lợi có được là nhờ sự hỗ trợ từ các nước trên thế giới

⇒ Cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của nhân dân ta là cuộc đấu tranh mang tính chất thổ địa cách mạng và thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về miền Nam.

112. Trong các nội dung dưới đây những nội dung nào là nội dung đường lối kháng chiến kiến quốc?

⇒ Khẩu hiệu của Đảng và toàn dân là “Dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết” nhưng không phải là giành độc lập mà là giữ vững độc

⇒ Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng: chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai

⇒ Đảng nêu lên 8 giải pháp chủ yếu về đối nội và nguyên tắc, chỉ đạo cụ thể về đối ngoại

⇒ Cách mạng Việt Nam vốn là cuộc cách mạng thổ địa. Vì vậy, cần tập trung đánh phong kiến và bè lũ tay sai phản động

113. Trong cao trào cách mạng 1930-1931 chúng ta đã giành được chính quyền ở đâu?

⇒ Vùng nông thôn Hà Nội

⇒ Thành phố Sài Gòn

⇒ Một số thôn xã ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh

⇒ Đô thị Huế

114. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước quân và dân miền Nam đã đánh bại các chiến lược chiến tranh nào của Mỹ?

⇒ Chiến tranh hiện đại; chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ; Việt Nam hóa chiến tranh.

⇒ Chiến tranh công nghệ; chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ; Việt Nam hóa chiến tranh.

⇒ Chiến tranh đơn phương; chiến tranh đặc biệt, chiến tranh tổng lực; Việt Nam hóa chiến tranh.

⇒ Chiến tranh đơn phương; chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ; Việt Nam hóa chiến tranh.

115. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước, khẩu hiệu nào không được thực hiện ở miền Bắc?

⇒ Thi đua Ấp Bắc, giết giặc lập công.

⇒ Thi đua làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt

⇒ Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người

⇒ Thanh niên ba sẵn sàng, Phụ nữ ba đảm đang

116. Trong nội dung đường lối kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1965 – 1975), Đảng ta đã đưa ra nhận định tình hình như thế nào?

⇒ So sánh lực lượng giữa ta và địch không thay đổi lớn, ta có đủ điều kiện và sức mạnh để đánh Mỹ và thắng Mỹ

⇒ Tương quan lực lượng giữa ta và địch khá chênh lệch, ta cần chuẩn bị thêm các điều kiện mới có thể đánh Mỹ và thắng Mỹ

⇒ Mỹ quá nguy hiểm và đã có sự thay đổi về mặt chiến lược, ta khó lòng đánh thắng Mỹ vào thời điểm này

⇒ Tương quan lực lượng giữa ta và địch đã có sự thay đổi, cách mạng Việt Nam lúc này chưa đủ tiềm lực, tốt nhất chúng ta nên chờ thời.

117. Trong quá trình hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh, tên gọi Nguyễn Ái Quốc được sử dụng lần đầu tiên trong văn bản nào?

⇒ Đường cách mệnh, năm 1927

⇒ Chính cương vắn tắt, năm 1930

⇒ Yêu sách của nhân dân An Nam gửi Hội nghị Véc xây – Pháp năm 1919

⇒ Bản án chế độ thực dân Pháp năm 1925

118. Từ ngày 15 đến ngày 24-8-1989, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI đã họp và ra Nghị quyết về vấn đề gì?

⇒ Một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay

⇒ Về các biện pháp cấp bách chống lạm phát

⇒ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng

⇒ Về đổi mới chính sách và cơ chế quản lý đối với các cơ sở sản xuất thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh

119. Với chủ trương phân hóa kẻ thù, chĩa mũi nhọn vào kẻ thù chính, Đảng ta xác định kẻ thù chính sau cách mạng Tháng Tám năm 1945 là kẻ thù nào?

⇒ Phát xít Nhật và và tai sai của chúng

⇒ Quân đội Tưởng và tai sai của chúng

⇒ Quân đội Anh

⇒ Thực dân Pháp và tai sai của chúng

120. Ý nghĩa của đường lối chung của các mạng cả nước được Đại hội lần thứ III (9/1960) của Đảng đề ra là gì?

⇒ Thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng trong việc giải quyết những vấn đề không có tiền lệ lịch sử

⇒ Thể hiện việc sử dụng thành công phương pháp đấu tranh nghị trường

⇒ Thể hiện sức mạnh quân đội Việt Nam nhưng phải dựa vào các thế lực bên ngoài.

⇒ Thể hiện sức mạnh của nhân dân mà không cần sự lãnh đạo của Đảng. 

Câu hỏi tự luận Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam – EG45 – EHOU

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

10 Bình Luận “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam – Đáp án trắc nghiệm môn EG45 – EHOU”

 1. Nguyên nhân khách quan cơ bản nhất để cách mạng tháng Tám thành công là do
  a. Quân đội Liên Xô và Đồng minh tiến đánh Nhật ở Đông Dương; bọn phát xít Nhật ở Đông Dương sơ hở sau lưng
  b. Kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và Đồng minh đánh bại, quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu, chính phủ Dương Văn Minh rệu rã Câu trả lời không đúng
  c. Kẻ thù trực tiếp của nhân dân ta là phát xít Nhật đã tuyên bố đầu hàng, quân đội Nhật ở Đông Dương mất hết tinh thần chiến đấu, chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã
  d. Các mạng Nhật thành công, chính phủ mới tiến bộ Nhật lên cầm quyền, quân đội Nhật ở Đông Dương chưa mất hết tinh thần chiến đấu, chính phủ Trần Trọng Kim rệu rã

 2. Chiến thắng Ấp Bắc _ Mỹ Tho (Nay thuộc Tiền Giang)  là trận đầu đánh bại chiến thuật gì của Mỹ, và quân đội Sài Gòn

 3. 81. Nghị quyết nào khởi đầu đổi mới trong nông nghiệp, chấm dứt mở rộng quy mô hợp tác xã nông nghiệp?

  – (S): Nghị quyết Đại hội VI năm 1986

  – (S): Nghị quyết Đại hội V năm 1982

  – (Đ): Chỉ thị 100/CT-BBT của Ban Bí thư năm 1981

  – (S): Nghị quyết Đại hội IV năm 1976

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top

Chào Bạn

Bạn cần hỗ trợ để 100/100 chứ?
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!