Kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư

kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2018

Ngày 26/3/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 1841/BKHĐT-VP gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý I/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện nhiệm vụ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC), Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn số 1841/BKHĐT-VP gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quý I/2018 để Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Một số nội dung chính của tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Quý I/2018 như sau:

Về tình hình, kết quả thực hiện KSTTHC:

– Đánh giá tác động quy định TTHC:

Trong quý I năm 2018, các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) thuộc thẩm quyền ban hành của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì chưa thực hiện việc đánh giá tác động TTHC trong quá trình xây dựng, gồm:

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp đang trong quá trình soạn thảo, dự kiến trình Chính phủ Quý IV/2018.

Nghị định sửa đổi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập Ban soạn thảo và sớm lấy ý kiến của các cơ quan về nội dung dự thảo sửa đổi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.

Nghị định thay thế Nghị định số 93/2009/NĐ-CP: Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài vào tháng 6/2018.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp: Dự kiến việc đánh giá tác động TTHC sẽ thực hiện vào quý II năm 2018.

Trong quá trình xây dựng dự thảo các văn bản trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã và đang tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan có liên quan, người dân và doanh nghiệp thông qua các văn bản xin ý kiến, hội thảo, và qua cổng thông tin điện tử của Bộ. Khi hoàn thiện dự thảo các văn bản trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ thực hiện đánh giá tác động và xây dựng Báo cáo đánh giá tác động TTHC theo quy định.

sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài

– Công bố, công khai, nhập dữ liệu TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia:

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định 2029/QĐ-BKHĐT ngày 29/12/2017 về việc công bố chuẩn hóa TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc bị bãi bỏ lĩnh vực thành lập và hoạt động hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở Quyết định 2029/QĐ-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành cập nhật nội dung đối với hai thủ tục: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã trên lên CSDLQG về TTHC.

Thực hiện nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa, xóa bỏ tên lĩnh vực, TTHC dư thừa, trùng lặp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về TTHC theo hướng dẫn tại Công văn số 1078/VPCP-KSTT ngày 30/01/2018 và rà soát TTHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên CSDLQG về TTHC theo yêu cầu Công văn 13735/VPCP-KSTT ngày 26/12/2017 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1331/BKHĐT-VP ngày 08/3/2018 gửi Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện việc rà soát, chuẩn hóa 251 TTHC; xóa bỏ tên 14 lĩnh vực dư thừa và các TTHC trùng lặp trên CSDLQG về TTHC.

– Rà soát, đơn giản hóa TTHC

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành thực hiện nhiệm vụ rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Quyết định số 02/QĐ-BKHĐT ngày 02/01/2018 ban hành Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đối 02 nhóm TTHC trong lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành rà soát và đề nghị bỏ các nhóm thủ tục về giải quyết kiến nghị, thủ tục đăng ký tư cách bên mời thầu tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đăng ký giảng viên; cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, chỉ để lại thủ tục đăng ký tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (đối với nhà thầu)

Và các thủ tục trong lĩnh vực hợp tác công tư (gồm các thủ tục: thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của Nhà đầu tư, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B, quan trọng quốc gia của nhà đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

đơn giản hóa thủ tục hành chính

– Tình hình, kết quả giải quyết TTHC:

Việc giải quyết TTHC được thực hiện hằng ngày tại Cục Quản lý đấu thầu và Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quý I năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận tổng cộng 125 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, gồm 69 hồ sơ tiếp nhận mới, số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 56. Kết quả có 49 TTHC đã được giải quyết. Số hồ sơ đang giải quyết và chưa đến hạn trả kết quả là 76.

Tiếp nhận, xử lý, giải quyết 2.619 TTHC thuộc lĩnh vực đấu thầu, cụ thể: 819 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến và 1.800 hồ sơ tiếp nhận trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Tất cả 2.619 hồ sơ TTHC nêu trên được giải quyết đúng thời hạn và đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

– Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC:

Triển khai Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận tài khoản cấp 1 do Văn phòng Chính phủ cấp để khai thác, quản lý và thiết lập hệ thống đầu mối tại các đơn vị cấp 2 tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Trong kỳ báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận 44 phản ánh, kiến nghị, trong đó: về nội dung quy định hành chính là 41; về hành vi hành chính là 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã xử lý 41 phản ánh, kiến nghị; 03 phản ánh, kiến nghị còn lại không thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ.

– Công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC

+ Việc thiết lập kênh thông tin tiếp nhận, và xử lý các thông tin phản hồi của cá nhân, tổ chức về lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ:

Cổng thông tin điện tử của Bộ có các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị và cá nhân đối với các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của các tổ chức và cá nhân; chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về các lĩnh vực hoạt động thuộc phạm vi trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến:

Thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ, thường xuyên thực hiện cung cấp thông tin, các văn bản; về chính sách và các hướng dẫn phục vụ người dân và doanh nghiệp; cung cấp các biểu mẫu điện tử phục vụ lập và gửi báo cáo; và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Theo đó, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các cơ sở dữ liệu; sau để tìm hiểu và thực hiện TTHC trực tuyến:

Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ đã vận hành tốt hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; trang tin điện tử của Báo đấu thầu, tăng cường sử dụng email; để thông tin nội bộ và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin; trong công việc để giảm thiểu các TTHC; trong chính đơn vị mình cũng như giảm thiểu TTHC cho tổ chức, cá nhân ở bên ngoài.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thường xuyên phối hợp và chủ động; cung cấp thông tin cho các đơn vị báo chí, truyền thông cũng như trực tiếp truyền tải; đến cộng đồng doanh nghiệp, xã hội những tiến bộ và cải cách về TTHC.

Duy trì, thường xuyên cập nhật thông tin chuyên mục “Bộ thủ tục hành chính và dịch vụ công”; trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Duy trì liên kết với chuyên mục “Bộ Thủ tục hành chính và dịch vụ công”; trên trang tin điện tử của Cục KSTTHC; 24 Bộ, ngành và Sở Kế hoạch và Đầu tư của 63 địa phương.

Các thủ tục hành chính; thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sau khi được ban hành Quyết định công bố đều được cập nhật một cách đầy đủ; và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG); về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của Bộ. Một số TTHC thuộc lĩnh vực Đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; được niêm yết công khai tại Văn phòng Cục Đầu tư nước ngoài; thuộc trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong kỳ báo cáo Quý II.2018

Dự kiến trong Quý II, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; sẽ thực hiện một số nhiệm vụ để thực hiện việc KSTTHC như sau:

Hoàn thiện các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và đánh giá tác động TTHC theo quy định.

Triển khai thực hiện hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp; và người dân trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tích hợp với Cổng thông tin điện tử của Chính phủ theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ.

Tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 54/QĐ-BKHĐT ngày 17/01/2017 phân công nhiệm vụ; thực hiện Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ; về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; liên quan đến quản lý dân cư; thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; và các nhiệm vụ khác theo quy định của Đề án 896.

Triển khai hệ thống một cửa liên thông tại trong giải quyết TTHC tại Bộ; theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017; và quy định tại Nghị định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; trong giải quyết thủ tục hành chính (khi được ban hành).

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo; theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; trong việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các TTHC tại Bộ; để thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tham gia tích cực hoạt động của Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Phối hợp với cơ quan thuế, thực hiện tốt việc cấp mã số doanh nghiệp tự động; nhằm đảm bảo thời gian thực hiện TTHC về đăng ký doanh nghiệp; tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp khi thực hiện TTHC gia nhập thị trường.

Chủ động trong việc giản lược TTHC nội bộ và các TTHC mà các tổ chức, cá nhân; phải thực hiện để tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu; trong quá trình nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách về đấu thầu.

Tiếp tục rà soát, loại bỏ các thủ tục thuộc lĩnh vực đầu tư; bằng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và vốn vay ưu đãi; của các nhà tài trợ, lĩnh vực đấu thầu; và các thủ tục liên quan đến thành lập và hoạt động; của công ty TNHH một thành viên Nhà nước là chủ sở hữu không đáp ứng yêu cầu; đối với một TTHC theo quy định tại Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top