Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2019

đăng ký doanh nghiệp tháng 4 2019

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2019

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 4 năm 2019, số doanh nghiệp thành lập mới là 14.854 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 166.952 tỷ đồng, tăng 19% về số doanh nghiệp và tăng 30,3% về số vốn so với tháng 03/2019; so với cùng kỳ năm 2018, tăng 2,4% về số doanh nghiệp và 25% về số vốn. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng 4 đạt 11,2 tỷ đồng, tăng 27,3% so với tháng 03/2019 và tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biểu đồ 1 cho thấy, số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong tháng 4 đạt cao nhất trong các tháng đầu năm 2019.

Biểu đồ 1: Tình hình DN thành lập mới các tháng đầu năm 2019

đăng ký doanh nghiệp tháng 4 2019

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 là 131.433 người, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 4 trên cả nước là 2.714 doanh nghiệp, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong tháng 04/2019 có: 2.495 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2018; 1.189 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 13,7% so với cùng kỳ năm 2018.

So sánh tháng 04/2019 với tháng 03/2019: số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký là 2.005 doanh nghiệp, giảm 45,8%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 1.904 doanh nghiệp, tăng 1,2%.

2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 04 tháng đầu năm 2019

a) Tình hình doanh nghiệp thành lập mới

Trong 04 tháng đầu năm 2019, cả nước có 43.305 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 542.451 tỷ đồng, tăng 4,9% về số doanh nghiệp và tăng 31,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 04 tháng đầu năm 2019 đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 04 tháng đầu năm 2019 là 449.066 lao động, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 04 tháng đầu năm 2019 là 1.414.425 tỷ đồng (tăng 63% so với cùng kỳ năm 2018), bao gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 542.451 tỷ đồng (tăng 31,7%) và số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp là 871.974 tỷ đồng (tăng 91,3%) với 12.719 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn (tăng 12%).

Phân theo lĩnh vực hoạt động, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 04 tháng đầu năm 2019 vẫn tập trung chủ yếu ở ngành “Bán buôn; bán lẻ; sữa chữa ô tô, xe máy” với 16.105 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 88.442 tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng 44,2% về vốn đăng ký.

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực công nghiệp (bao gồm các ngành: Khai khoáng; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Sản xuất và phân phối điện, nước, gas) là 6.057 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 86.732 tỷ đồng, chiếm 14% về số doanh nghiệp và 16% về số vốn đăng ký.

Phân theo địa bàn, Đông Nam Bộ có số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt cao nhất với 18.017 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 291.947 tỷ đồng, tăng 3% về số doanh nghiệp và tăng 55,4% về số vốn so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp đó là Đồng bằng Sông Hồng với 13.169 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 130.400 tỷ đồng, tăng 8,3% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn. Tây Nguyên có số lượng doanh nghiệp thành lập mới thấp nhất nhưng lại có tỷ lệ tăng cao nhất với 1.146 doanh nghiệp và số vốn đăng ký là 13.035 tỷ đồng, tăng 107% về số doanh nghiệp và tăng 122,6% về số vốn.

Phân theo quy mô vốn, thành lập doanh nghiệp mới tập trung chủ yếu ở quy mô từ 0 – 10 tỷ đồng với 38.591 doanh nghiệp (chiếm 89,1%) và ít nhất là ở quy mô vốn từ 50 – 100 tỷ đồng với 577 doanh nghiệp (chiếm 1,3%).

b) Tình hình doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (Đăng ký doanh nghiệp tháng 4 2019)

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 04 tháng đầu năm 2019 là 17.463 doanh nghiệp, tăng 52,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Phân theo lĩnh vực hoạt động, số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 04 tháng đầu năm 2019 tập trung ở các ngành: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (có 6.554 doanh nghiệp, tăng 54,4%); Xây dựng (có 2.667 doanh nghiệp, tăng 53,8%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (có 2.141 doanh nghiệp, tăng 39,8%). Trong số 17 lĩnh vực kinh doanh chính, duy nhất có ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có số lượng doanh nghiệp quay lại hoạt động giảm (có 284 doanh nghiệp, giảm 6,3%).

Phân theo địa bàn, trong 04 tháng đầu năm 2019, tất cả các vùng lãnh thổ; đều có số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng so với cùng kỳ năm 2018 (Đăng ký doanh nghiệp tháng 4 2019)

Đông Nam Bộ là nơi có số lượng doanh nghiệp quay lại hoạt động lớn nhất; với 6.391 doanh nghiệp, tăng 40,8%; trong đó, phần lớn tập trung ở TP. Hồ Chí Minh với 5.075 doanh nghiệp, tăng 53,6%. Đồng bằng Sông Hồng đạt mức tăng trưởng cao nhất với 5.552 doanh nghiệp, tăng 73,1%; trong đó, phần lớn tập trung ở Thủ đô Hà Nội với 3.771 doanh nghiệp, tăng 89,2%. Đồng bằng Sông Cửu Long có tỷ lệ tăng về doanh nghiệp quay nghiệp; quay lại hoạt động thấp nhất với 1.114 doanh nghiệp, tăng 23,2%.

Phân theo quy mô vốn, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 04 tháng đầu năm 2019; vẫn tập trung chủ yếu ở quy mô vốn đăng ký từ 0-10 tỷ đồng; với 15.588 doanh nghiệp (chiếm 89,3%), tăng 52,3% so với cùng kỳ năm 2018. Quy mô vốn trên 100 tỷ đồng có 231 doanh nghiệp quay lại hoạt động (chiếm 1,3%); tăng 81,9% so với cùng kỳ năm 2018.

c) Tình hình doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (Đăng ký doanh nghiệp tháng 4 2019)

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước; trong 04 tháng đầu năm 2019 là 16.984 doanh nghiệp, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Phân theo lĩnh vực hoạt động, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh; tập trung chủ yếu ở các ngành: Bán buôn; bán lẻ; sữa chữa ô tô, xe máy (có 6.856 doanh nghiệp, tăng 24,3%); Xây dựng (có 2.407 doanh nghiệp, tăng 10,6%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (có 2.061 doanh nghiệp, tăng 15,7%).  

Phân theo địa bàn, Đồng bằng Sông Hồng có tỷ lệ tăng về doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng kinh doanh cao nhất (5.768 doanh nghiệp, tăng 26,5%); tiếp đến là Đông Nam Bộ (5.487 doanh nghiệp, tăng 22,8%).

d) Tình hình doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ hoàn thành thủ tục giải thể (Đăng ký doanh nghiệp tháng 4 2019)

Trong 04 tháng đầu năm 2019, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động; chờ hoàn thành thủ tục giải thể là 17.265 doanh nghiệp, trong đó có 8.935 doanh nghiệp; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu triển khai từ năm 2018; 4.333 doanh nghiệp đăng thông báo giải thể và 3.997 doanh nghiệp; chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế.

đ) Tình hình doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Trong 04 tháng đầu năm 2019, có 13.288 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Đây là những doanh nghiệp không còn kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký; qua kiểm tra của cơ quan thuế thì không tìm thấy và không liên lạc được.

e) Tình hình doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (Đăng ký doanh nghiệp tháng 4 2019)

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 04 tháng đầu năm 2019; là 5.305 doanh nghiệp, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2018. Tất cả 17 lĩnh vực kinh doanh chính đều có số lượng doanh nghiệp; hoàn tất thủ tục giải thể tăng; trong đó, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (2.122 doanh nghiệp, tăng 18,3%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (566 doanh nghiệp, giảm 15,3%).

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!