Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 02 và 02 tháng năm 2018

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp tháng 02 và 02 tháng năm 2018, gồm có: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành chiếm tỷ trọng lao động cao nhất trong các ngành kinh tế với 24,2 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là ngành Sản xuất phân phối điện, nước, ga là 13,6 lao động/doanh nghiệp; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 13 lao động/doanh nghiệp; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội là 10,3 lao động/doanh nghiệp; Khai khoáng là 10 lao động/doanh nghiệp;… Như vậy, xét về số lao động đăng ký và tỷ trọng lao động thì ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế hơn các ngành còn lại nhưng xét về tỷ lệ gia tăng lao động so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành này lại giảm.

I. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2018    

Trong tháng 02 năm 2018, số doanh nghiệp được thành lập mới là 7.864 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 99.062 tỷ đồng, tăng 44,0% về số doanh nghiệp và tăng 59,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 02 đạt 12,6 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 02 là 71.120 lao động, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2017. 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 02 trên cả nước là 2.319 doanh nghiệp, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái.    

Biểu đồ. So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp

so sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02 năm 2018

So sánh tình hình đăng ký doanh nghiệp của tháng 02 với tháng 01/2018 tại biểu đồ cho thấy, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 7.864 doanh nghiệp, giảm 27,4%, số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với tháng trước là do tháng 2/2018 trùng với thời điểm kỳ nghỉ Tết Âm lịch kéo dài 08 ngày từ 13/2 đến 20/2/2018; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 2.319 doanh nghiệp, giảm 49,4%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 2.677 doanh nghiệp, giảm 69,0%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 1.555 doanh nghiệp, giảm 66,8% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 975 doanh nghiệp, giảm 37,3%.

II. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng đầu năm 2018

– Về tình hình chung:

Trong 02 tháng đầu năm, cả nước có 18.703 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 197.333 tỷ đồng, tăng 29,4% về số doanh nghiệp và tăng 29,3% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 02 tháng đầu năm 2018 đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng đầu năm nay là 156.410 lao động, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

– Theo quy mô vốn:

Bảng 1. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo quy mô vốn (Đơn vị: DN)

số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo quy mô vốn tháng 02 năm 2018

Theo số liệu thống kê tại Bảng 1 cho thấy, tất cả các quy mô vốn đăng ký trong 02 tháng đầu năm 2018 đều có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký mới tăng so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể: quy mô vốn đăng ký từ 20-50 tỷ đồng có tỷ lệ tăng lớn nhất là 32,3% với 545 doanh nghiệp; tiếp đến là trên 100 tỷ đồng có 233 doanh nghiệp, tăng 30,2%; từ 0-10 tỷ đồng có 16.756 doanh nghiệp, tăng 29,4%; từ 10-20 tỷ đồng có 951 doanh nghiệp, tăng 27,8% và từ 50-100 tỷ đồng có 218 doanh nghiệp, tăng 27,5%. Như vậy, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng chiếm 89,6% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký mới.  

– Theo loại hình doanh nghiệp:

Bảng 2. Số doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình

số doanh nghiệp vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình tháng 02 năm 2018

So với cùng kỳ năm 2017, trong 02 tháng đầu năm nay xét về các chỉ tiêu gồm số lượng doanh nghiệp đăng ký mới, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký thì có loại hình công ty TNHH 2 thành viên và loại hình công ty hợp danh đều tăng ở cả 3 chỉ tiêu so với các loại hình còn lại; loại hình công ty TNHH 1 thành viên và loại hình công ty cổ phần chỉ tăng về số lượng và số vốn đăng ký; duy nhất, loại hình doanh nghiệp tư nhân là giảm cả về số lượng, số vốn và số lao động đăng ký.     

Phân tích về gia tăng số lượng doanh nghiệp của các loại hình so với cùng kỳ năm 2017 cho thấy, trong 02 tháng đầu năm 2018 số doanh nghiệp đăng ký mới tập trung chủ yếu ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 11.013 doanh nghiệp, tăng 34,8%; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 4.206 doanh nghiệp, tăng 23,2%; loại hình công ty cổ phần có 3.172 doanh nghiệp, tăng 32,4%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 309 doanh nghiệp, giảm 34,3% và loại hình công ty hợp danh có lượng doanh nghiệp đăng ký mới thấp nhất là 03 doanh nghiệp, tăng 200,0%.

Về số vốn đăng ký, trong 02 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2017

Tiếp tục tập trung cao ở loại hình công ty cổ phần là 103.630 tỷ đồng, tăng 38,6%; tiếp đó là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 61.634 tỷ đồng, tăng 25,7%; loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 31.708 tỷ đồng, tăng 13,2%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 356 tỷ đồng, giảm 52,2% và loại hình công ty hợp danh có số vốn đăng ký mới thấp nhất so với các loại hình khác là 6 tỷ đồng, tăng 480,0%.

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp trong 02 tháng đầu năm nay cho thấy, loại hình công ty cổ phần chiếm tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 32,7 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 7,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; loại hình công ty TNHH 1 thành viên là 5,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; loại hình công ty hợp danh là 1,9 tỷ đồng/doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp tư nhân là 1,2 tỷ đồng/doanh nghiệp.  

Về số lượng lao động đăng ký cho thấy, trong 02 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm 2017

Thì loại hình công ty TNHH 1 thành viên có số lao động lớn nhất so với các loại hình khác là 87.934 lao động, giảm 10,5%; tiếp đó là loại hình công ty cổ phần có 33.641 lao động, giảm 6,3%; loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 33.450 lao động, tăng 12,4%; loại hình doanh nghiệp tư nhân có 1.370 lao động, giảm 54,3%; và loại hình công ty hợp danh có 15 lao động, tăng 275%.

Xét về quy mô lao động đăng ký bình quân, thì trong 02 tháng qua loại hình công ty cổ phần có quy mô đăng ký cao nhất là 10,6 lao động/doanh nghiệp; tiếp đến là loại hình công ty TNHH 1 thành viên có 8,0 lao động/doanh nghiệp; loại hình công ty TNHH 2 thành viên có 7,9 lao động/doanh nghiệp; loại hình công ty hợp danh là 5,0 lao động/doanh nghiệp và loại hình doanh nghiệp tư nhân là 4,4 lao động/doanh nghiệp.    

– Theo vùng lãnh thổ:

Bảng 3. Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ

So sánh tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 02 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017 phân theo vùng lãnh thổ tại Bảng 3 cho thấy, khu vực Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Cửu Long tăng đều cả về số doanh nghiệp đăng ký, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký; khu vực Tây Nguyên giảm ở số vốn đăng ký; các khu vực còn lại tăng về số lượng và số vốn đăng ký. Cụ thể: 

So sánh số lượng doanh nghiệp giữa các vùng cho thấy, vùng Đông Nam Bộ có số doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất là 8.070 doanh nghiệp, chiếm 43,1%; tiếp đó là vùng Đồng bằng Sông Hồng có 5.435 doanh nghiệp, chiếm 29,1%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 2.532 doanh nghiệp, chiếm 13,5%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 1.392 doanh nghiệp, chiếm 7,4%; Trung du và miền núi phía Bắc có 810 doanh nghiệp, chiếm 4,3% và Tây Nguyên có lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường thấp nhất so với các vùng khác với 464 doanh nghiệp, chiếm 2,5%.

Về số vốn đăng ký, vùng Đông Nam Bộ tiếp tục dẫn đầu trong cả nước với 94.411 tỷ đồng, chiếm 47,8%

Đứng thứ hai là vùng Đồng bằng Sông Hồng có 54.556 tỷ đồng, chiếm 27,6%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 23.800 tỷ đồng, chiếm 12,1%; Đồng bằng Sông Cửu Long có 12.763 tỷ đồng, chiếm 6,5%; Trung du và miền núi phía Bắc có 9.190 tỷ đồng, chiếm 4,7% và Tây Nguyên có 2.614 tỷ đồng, chiếm 1,3%.

Xét về quy mô vốn đăng ký, trong 02 tháng đầu năm, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân của vùng Đông Nam Bộ đạt 11,7 tỷ đồng/doanh nghiệp; Trung du và miền núi phía Bắc đạt 11,3 tỷ đồng/doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Hồng đạt 10 tỷ đồng/doanh nghiệp; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung đạt 9,4 tỷ đồng/doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Cửu Long đạt 9,2 tỷ đồng/doanh nghiệp và Tây Nguyên đạt 5,6 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Về số lao động đăng ký, tập trung nhiều nhất ở vùng Đồng bằng Sông Hồng với 56.191 lao động, chiếm 35,9%; vùng Tây Nguyên có số lao động ít nhất so với các khu vực còn lại là 3.111 lao động, chiếm 2,0%. Về quy mô lao động đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, trong 02 tháng đầu năm nay, vùng Đồng bằng Sông Cửu Long là 13 lao động/doanh nghiệp; Trung du và miền núi phía Bắc là 12,8 lao động/doanh nghiệp; Đồng bằng Sông Hồng là 10,3 lao động/doanh nghiệp; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung là 9,2 lao động/doanh nghiệp; Tây Nguyên là 6,7 lao động/doanh nghiệp và Đông Nam Bộ là 5,6 lao động/doanh nghiệp.     

– Theo lĩnh vực hoạt động:

Bảng 4. Tình hình doanh nghiệp, vốn và lao động đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 02 tháng đầu năm 2018 với cùng kỳ năm ngoái phân theo lĩnh vực hoạt động tại Bảng 4 cho thấy, ngành Nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm về số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký; ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành Khai khoáng và ngành Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm cả về số vốn đăng ký và số lao động đăng ký; ngành Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác và ngành Vận tải kho bãi chỉ giảm ở số lao động đăng ký;

Duy nhất, ngành Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng; và các dịch vụ hỗ trợ khác giảm về số vốn đăng ký. Các ngành còn lại đều tăng ở cả 3 chỉ tiêu là số doanh nghiệp; đăng ký, số vốn đăng ký và số lao động đăng ký. Cụ thể:

Về số doanh nghiệp đăng ký, lượng doanh nghiệp tập trung chủ yếu ở những ngành nghề như:

Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa, ô tô, xe máy có 6.460 doanh nghiệp, chiếm 34,5%;  Xây dựng có 2.418 doanh nghiệp, chiếm 12,9%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 2.291 doanh nghiệp, chiếm 12,2%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 1.436 doanh nghiệp, chiếm 7,7%;… Qua xem xét về số lượng và tốc độ gia tăng doanh nghiệp cho thấy, ngành Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có số lượng doanh nghiệp đăng ký nhiều nhất; so với cả nước nhưng xét về tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của ngành nghề; so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành Kinh doanh bất động sản có tỷ lệ cao nhất là 67,5%.

Về số vốn đăng ký, thì ngành Kinh doanh bất động sản; tiếp tục có số vốn đăng ký mới nhiều nhất là 58.741 tỷ đồng, chiếm 29,8%; tiếp đến là Xây dựng có 30.344 tỷ đồng, chiếm 15,4%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 28.112 tỷ đồng, chiếm 14,2%; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 20.028 tỷ đồng, chiếm 10,1%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga có 12.053 tỷ đồng, chiếm 6,1%;…

Xét về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, trong 02 tháng đầu năm nay; một số ngành có tỷ trọng cao như Sản xuất phân phối điện, nước, ga đạt 70,5 tỷ đồng/doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản đạt 69,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 21,1 tỷ đồng/doanh nghiệp; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 19,9 tỷ đồng/doanh nghiệp; Khai khoáng đạt 13,4 tỷ đồng/doanh nghiệp;…

Về số lao động đăng ký, một số ngành, lĩnh vực thu hút nhiều số lao động gia nhập thị trường

Gồm có: Công nghiệp chế biến, chế tạo có 55.450 lao động, chiếm 35,5%; Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy có 34.716 lao động, chiếm 22,2%; Xây dựng có 16.483 lao động, chiếm 10,5%; Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác có 7.646 lao động, chiếm 4,9%;…

Một số ngành có tỷ trọng lao động bình quân trên 1 doanh nghiệp cao; gồm có: ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo hiện đang là ngành; chiếm tỷ trọng lao động cao nhất trong các ngành kinh tế với 24,2 lao động/doanh nghiệp; tiếp đó là ngành Sản xuất phân phối điện, nước, ga là 13,6 lao động/doanh nghiệp; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là 13 lao động/doanh nghiệp; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội là 10,3 lao động/doanh nghiệp; Khai khoáng là 10 lao động/doanh nghiệp;… Như vậy, xét về số lao động đăng ký và tỷ trọng lao động; thì ngành Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm ưu thế hơn các ngành còn lại; nhưng xét về tỷ lệ gia tăng lao động so với cùng kỳ năm 2017 thì ngành này lại giảm.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!