Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2017

doanh nghiệp thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động tháng 9 năm 2017

Tình hình chung về đăng ký doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2017, một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ số lao động gia nhập thị trường giảm so với cùng kỳ năm 2016, gồm có: Vận tải kho bãi đăng ký 29.842 lao động, giảm 24,8%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 16.896 lao động, giảm 20,1%; Công nghiệp chế biến, chế tạo đăng ký 341.964 lao động, giảm 19,9%; Khai khoáng đăng ký 5.116 lao động, giảm 13,3% và Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 8.966 lao động, giảm 3,6%… Các ngành còn lại đều có tỷ lệ lao động đăng ký tăng so với cùng kỳ năm trước.

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 9 năm 2017    

Trong tháng 9 năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 8.610 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 80.566 tỷ đồng, giảm 30,6% về số doanh nghiệp và giảm 38,7% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 9,4 tỷ đồng, giảm 11,7% so với tháng trước.    

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 là 64.022 lao động, giảm 37,0% so với tháng trước.

Việc một số chỉ tiêu đăng ký doanh nghiệp nêu trên đều giảm so với tháng trước, nguyên nhân do tháng 9/2017 là tháng 7 âm lịch (tháng ngâu) nên cũng ảnh hưởng tâm lý người dân, doanh nghiệp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo đà tăng của năm 2017 thì các chỉ tiêu đăng ký doanh nghiệp đều tăngso với cùng kỳ tháng 9/2016, cụ thể:

Biểu đồ 1. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 giai đoạn 2013 – 2017
Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 giai đoạn 2013 - 2017

Biểu đồ 1 cho thấy số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký của doanh nghiệp gia nhập thị trường trong tháng 9 giai đoạn 2013 – 2017 liên tục tăng trưởng, đặc biệt số vốn đăng ký ngày càng tăng cao. Trong đó, tháng 9/2017 đạt hơn 80 nghìn tỷ đồng, cao nhất so với các tháng 9 trước đây.

So với tháng 8/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 9 trên cả nước là 1.946 doanh nghiệp, tăng 21,2%; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.564 doanh nghiệp, giảm 6,2%; Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 2.877 doanh nghiệp, tăng 36,4%; Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể là 982 doanh nghiệp, giảm 14,3%.     

Biểu đồ 2. Tỷ lệ số doanh nghiệp quay trở lại, tạm ngừng kinh doanh, tạm ngừng hoạt động và giải thể trên số doanh nghiệp thành lập mới
tạm ngừng hoạt động và giải thể trên số doanh nghiệp thành lập mới

Tại biểu đồ 2 cho thấy, so với số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9/2017, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 9 năm nay chiếm 22,6%; số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của tháng 9 chiếm 18,2%; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể trong tháng 9 chiếm 33,4% và số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng này chiếm 11,4%.    

2. Tình hình đăng ký doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2017

Trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 115.067doanh nghiệp, trong đó: có 93.967 doanh nghiệp thành lập mới và 21.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. 

Tình hình doanh nghiệp thành lập mới của cả nước trong 9 tháng đầu năm 2017

– Về tình hình chung:     

Trong 9 tháng đầu năm 2017, cả nước có thêm 93.967 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 902.682 tỷ đồng, tăng 15,4% về số doanh nghiệp và tăng 43,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2017 đạt 9,6 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng qua là 2.144.034tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 902.682 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.241.352 tỷ đồng với 27.579 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn.     

 Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng qua là 886.453 lao động, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.         

Biểu đồ 3. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng giai đoạn 2013 – 2017
Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng giai đoạn 2013 - 2017

Có thể thấy tại Biểu đồ 3, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký trong 9 tháng đầu năm có xu hướng tăng trong giai đoạn 2013 – 2017. So sánh giữa 9 tháng đầu năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2013, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 1,6 lần, số vốn đăng ký tăng hơn 3 lần, tỷ trọng vốn đăng ký bình quân/doanh nghiệp tăng 2 lần.  

– Theo loại hình doanh nghiệp:

Về tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp, thì trong 9 tháng đầu năm công ty cổ phần có tỷ trọng vốn đăng ký bình quân cao nhất là 27,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; tiếp đến là công ty TNHH 2 thành viên là 7,8 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty TNHH 1 thành viên là 5,6 tỷ đồng/doanh nghiệp; công ty hợp danh là 3,9 tỷ đồng/doanh nghiệp và doanh nghiệp tư nhân là 1,3 tỷ đồng/doanh nghiệp.

Bảng 1. Số doanh nghiệp, vốn, lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình

số doanh nghiệp vốn lao động đăng ký thành lập mới theo loại hình
– Theo vùng lãnh thổ:

Bảng 2. Tình hình doanh nghiệp và vốn đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ

Tình hình doanh nghiệp và vốn đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ
So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2017 phân theo vùng lãnh thổ tại Bảng 2 cho thấy:

+ Tất cả các vùng đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; tăng so với cùng kỳ năm 2016; cụ thể: Trung du và miền núi phía Bắc có 3.989 doanh nghiệp, tăng 29,8%; Tây Nguyên có 2.428 doanh nghiệp, tăng 25,5%; Đồng bằng  Sông Cửu Long có 6.758 doanh nghiệp, tăng 17%; Đồng bằng Sông Hồng có 28.397 doanh nghiệp, tăng 16,3%; Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ cùng tăng 13,3% với số lượng doanh nghiệp; lần lượt là 12.758 doanh nghiệp và 39.637 doanh nghiệp.           

+ Hầu hết các vùng đều có số vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực Bắc Trung Bộ; và duyên hải miền Trung có tỷ lệ đăng ký cao nhất là 77,1% (116.582 tỷ đồng); còn khu vực Đồng bằng Sông Hồng tuy có số vốn đăng ký cao hơn (215.598 tỷ đồng); nhưng lại có tỷ lệ đăng ký thấp nhất so với các vùng khác là 3,4%.  

Bảng 3. Tình hình lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới theo vùng lãnh thổ

Thống kê tỷ lệ lao động tại Bảng 3 cho thấy chỉ có 2 khu vực; có tỷ lệ lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng trong 9 tháng qua; so với cùng kỳ năm 2016 là vùng Trung du và miền núi phía Bắc có 82.194 lao động; tăng 49,0% và vùng Đông Nam Bộ có 262.018 doanh nghiệp, tăng 1,2%. Các vùng còn lại đều có số lao động đăng ký giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

– Theo lĩnh vực hoạt động:

Bảng 4. Tình hình doanh nghiệp và vốn đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

So sánh tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm 2017; phân theo lĩnh vực hoạt động tại Bảng 4 cho thấy:

+ Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới có xu hướng tăng; ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016; cụ thể: Kinh doanh bất động sản đăng ký 3.508 doanh nghiệp, tăng 62,4%; Sản xuất phân phối điện, nước, ga đăng ký 728 doanh nghiệp, tăng 31,9%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 497 doanh nghiệp, tăng 31,8%; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 1.083 doanh nghiệp, tăng 29,5%;… duy nhất, lĩnh vực Vận tải kho bãi đăng ký 4.396 doanh nghiệp, giảm 6,8%.

+ Tỷ lệ vốn đăng ký cho thấy có 3 ngành giảm so với cùng kỳ năm trước; bao gồm: Vận tải kho bãi đăng ký 23.463 tỷ đồng, giảm 9,1%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đăng ký 15.693 tỷ đồng; giảm 8,9% và Thông tin và truyền thông đăng ký 17.131 tỷ đồng, giảm 5,5%. Các ngành còn lại đều có tỷ lệ vốn đăng ký tăng so với cùng kỳ năm 2016.       

Bảng 5. Tình hình lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!