Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tổng kết tình hình công tác năm 2015

cục quản lý đăng ký kinh doanh tổng kết tình hình năm 2015

Sáng ngày 07/01/2016, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết tình hình công tác năm 2015 và dự kiến Kế hoạch công tác năm 2016. Hội nghị có sự tham dự, chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Huy Đông, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ, Vụ Thi đua – Khen thưởng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục QL ĐKKD

Tại Hội nghị, Bà Trần Thị Hồng Minh – Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình công tác năm 2015 và dự kiến Kế hoạch công tác năm 2016 của Đơn vị.

Năm 2015 là năm cuối trong thực hiện Kế hoạch 5 năm 2011-2015. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức với khối lượng công việc tăng cao so với năm 2014, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy, Công đoàn và sự phối hợp tích cực của các đơn vị trong Bộ, sự đóng góp nỗ lực của toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã đạt được những kết quả rõ nét trong mọi mặt:

Thứ nhất, cơ bản hoàn thành kế hoạch công tác năm 2015, phù hợp với định hướng cải cách đăng ký kinh doanh bao gồm:

(i) tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý về đăng ký doanh nghiệp nhằm pháp lý hóa các nội dung cải cách được Chính phủ giao, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình gia nhập và hoạt động trên thị trường

(ii) tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

(iii) tiếp tục đẩy mạnh rà soát, chuẩn hóa dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngày 22/5/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 714/QĐ-TTg ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên triển khai khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử, bao gồm 6 Cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó có Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp do Cục quản lý và vận hành là một trong 06 cơ sở dữ liệu cốt lõi, tạo nền tảng phát triển cho Chính phủ điện tử.

Thứ hai, là cơ quan đầu mối trong phối hợp với các Bộ

Ngành thực hiện việc rà soát, tổng hợp về ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện và các điều kiện đầu tư kinh doanh tương ứng. Thực hiện công khai Danh mục về điều kiện đầu tư, kinh doanh trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thứ ba, duy trì và phát triển tốt mối quan hệ phối hợp với cơ quan Thuế trong trao đổi

Cung cấp thông tin nhằm hoàn thiện, thống nhất cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp giữa hai ngành làm cơ sở nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp; tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan đầu mối tổng hợp thông tin về đăng ký doanh nghiệp để phản ánh kịp thời và đầy đủ tình trạng tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường, đáp ứng các yêu cầu thống kê của các đơn vị trong Bộ và phục vụ các báo cáo kinh tế xã hội của Bộ trình Quốc hội và Chính phủ.

Thứ tư, công tác truyền thông đã có sự chủ động trong việc cung cấp thông tin cho cộng đồng

Khi cần có sự định hướng và thông điệp chính sách rõ ràng, góp phần giải tỏa băn khoăn, vướng mắc của dư luận. Tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp về các chính sách mới, nâng cao vị thế của cơ quan đăng ký kinh doanh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ năm, hoàn thành tốt vai trò là cơ quan đầu mối cấp Trung ương trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thông qua việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, các hội thảo trao đổi về pháp lý, tổ chức hỗ trợ trực tiếp nhằm tiếp tục chuẩn hóa và nâng cao hiệu suất công tác đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.

Thứ sáu, góp phần minh bạch hóa môi trường kinh doanh thông qua việc cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng xã hội một kênh thông tin có giá trị pháp lý về doanh nghiệp mà tất cả các cá nhân, tổ chức đều có thể dễ dàng tiếp cận. Chỉ số về khởi sự kinh doanh tại Việt Nam đã tăng 06 bậc (từ 125 lên 119) trong năm 2015; theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới tại Báo cáo Môi trường kinh doanh (DoingBusiness Report 2016). Chỉ số tổng thể về môi trường kinh doanh Việt Nam; tăng 03 bậc so với năm trước (từ 93 lên 90).

Thứ bảy, các công tác đảng, đoàn thể ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng, thu hút; được sự tham gia tích cực của các đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; cũng đã có đánh giá khách quan về những khó khăn, hạn chế; cần được khắc phục trong khung khổ pháp lý cũng như công tác tổ chức thực hiện như:

(i) Hệ thống pháp luật về doanh nghiệp nói chung vẫn tồn tại một số bất cập; gây khó khăn cho doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình áp dụng; chưa tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp;

(ii) Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp chưa được hoàn thiện; do gặp phải một số khó khăn trong quá trình rà soát, hệ thống hóa dữ liệu; từ các địa phương cũng như quá trình trao đổi, cung cấp thông tin với Cơ quan Thuế;

(iii) Tình trạng tồn đọng hồ sơ, không đảm bảo thời gian xử lý theo quy định; tùy tiện trong việc thực hiện quy định về đăng ký kinh doanh; vẫn còn tồn tại ở một số địa phương. Cá biệt, có một số địa phương còn đưa ra quy định riêng; về đăng ký kinh doanh, gây khó khăn cho doanh nghiệp;

(iv) đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử chưa đạt như mong đợi.

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện yêu cầu chính trị tại các Nghị quyết của Trung ương Đảng; Nghị quyết của Quốc hội, các Chương trình hành động của Chính phủ; và Chương trình công tác của Bộ, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh xác định phương hướng; nhiệm vụ công tác trong năm 2016 là:

(i) Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong ĐKDN;

(ii) Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; của đội ngũ cán bộ ĐKKD địa phương;

(iii) Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao liên quan đến công tác quản lý nhà nước; đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập công ty;

(iv) Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống TTĐKDNQG;

(v) Tiếp tục kiện toàn Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

(vi) Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và thông tin truyền thông;

(vii) Công tác tổ chức, quản trị và các nhiệm vụ khác.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông chỉ đạo tại Hội nghị (Quản lý đăng ký kinh doanh)

Trong không khí dân chủ, cởi mở, các cán bộ Lãnh đạo, công chức, viên chức; của Cục đã tham gia ý kiến góp ý cho Dự thảo Báo cáo tổng kết; cũng như chia sẻ những suy nghĩ, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Cục; và đại diện các đơn vị trong Bộ nhằm; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác trong thời gian tới. Đại diện các đơn vị thuộc Bộ cũng có ý kiến đánh giá tích cực; về sự trưởng thành, những đóng góp của Cục đối với kết quả công tác chung của Bộ; và sự phối hợp của Cục với các đơn vị khác trong thực hiện các nhiệm vụ công tác.

thứ trưởng Đặng Huy Đông chỉ đạo tại Hội nghị
Thứ trưởng Đặng Huy Đông chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Huy Đông; đánh giá cao kết quả công tác năm 2015 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

Đồng thời, có những chỉ đạo cụ thể đối với Kế hoạch công tác năm 2016; của Cục như: tiếp tục xây dựng chính sách thông thoáng, thuận lợi trong đăng ký doanh nghiệp; vận hành, phát triển Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia; đẩy mạnh minh bạch hóa thông tin doanh nghiệp.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Bà Trần Thị Hồng Minh – Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự phối hợp tích cực; của các đơn vị trong Bộ và sự nỗ lực; của toàn thể cán bộ Cục trong năm công tác 2015. Cục Quản lý đăng ký kinh doanh sẽ tiếp tục phấn đấu, vượt qua những thách thức; để hoàn thành một năm công tác 2016 với những kết quả và thành tích mới.

5/5 - (1 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (1 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top