Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin

đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin

Ngày 14/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của LHQ; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong ba năm 2015 – 2017 tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin

Trong quản lý và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa, chuẩn hóa nội dung hồ sơ, giảm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Các bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị, các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và các nghị quyết, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin.

Tiếp theo đó, ngày 26/10/2015, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1819/QĐ-TTg phê duyệt chương trình về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu của Chương trình quốc gia về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 là cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau;

Giảm thời gian, số lần trong một năm người dân, doanh nghiệp

Phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính; ứng dụng hiệu quả Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động; phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin. Tích hợp, kết nối các hệ thống thông tin,cơ sở dữ liệu trên quy mô quốc gia, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam.

Thực hiện các chỉ đạo đó của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đẩy mạnh triển khai việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý của Bộ, nhất là trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực bức thiết, liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin

Ngày 12/4/2016, Thứ trưởng Đặng Huy Đông – Phó Trưởng ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban hành Quyết định số 489/BKHĐT-BCĐƯDCông nghệ thông tin

Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp ngày 28/3/2016.

Nhiệm vụ phân công cho các đơn vị thuộc Bộ thực hiện Kết luận của Ban chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin tại cuộc họp ngày 28/3/2016 đã được nêu cụ thể trong Quyết định.

Các đơn vị được phân công nhiệm vụ bao gồm: Cục Đầu tư nước ngoài; Cục Quản lý đăng ký kinh doanh; Cục Quản lý đấu thầu; Văn phòng Bộ; Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư; Vụ Kinh tế đối ngoại; Tổng hợp kinh tế quốc dân; Vụ Tổ chức cán bộ; Trung tâm Tin học; Các đơn vị thuộc Bộ khác.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân công của từng đơn vị trong Bộ, Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin đã phân công nhiệm vụ cụ thể về ứng dụng Công nghệ thông tin cho các đơn vị có tên bên trên như sau:

Cục Đầu tư nước ngoài:

–      Hàng tháng cung cấp kịp thời số liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài cho Trung tâm Tin học để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và tích  hợp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

–      Thực hiện việc cung cấp các số liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tự động từ Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài cho Cổng thông tin điện tử của Bộ;

–      Trước ngày 01/01/2017, tỷ lệ đăng ký đầu tư đạt 5%;

–      Triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài.

Cục Quản lý đăng ký kinh doanh

–      Hàng tháng cung cấp kịp thời số liệu về đăng ký doanh nghiệp cho Trung tâm Tin học để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và cung cấp thông tin cho Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

–      Kịp thời thông báo cho Trung tâm Tin học khi thay đổi các liên kết về ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện theo từng lĩnh vực trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia;

–      Thực hiện việc cung cấp các số liệu về đăng ký doanh nghiệp tự động từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho Cổng thông tin điện tử của Bộ;

–      Thực hiện công khai bổ sung một số thông tin thống kê về đăng ký doanh nghiệp hàng tháng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ;

–      Hướng dẫn, đôn đốc các Phòng Đăng ký kinh doanh, đẩy mạnh tuyên truyền và áp dụng các giải pháp cải tiến trong việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Cục Quản lý đấu thầu

–      Chủ trì thực hiện đấu thầu mua sắm công qua mạng;

–      Phối hợp với Trung tâm Tin học tích hợp số liệu tổng hợp liên quan tới công tác đấu thầu, mua sắm công trên Cổng thông tin điện tử của Bộ;

–      Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý đăng ký kinh doanh tích hợp thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Văn phòng Bộ

–      Thực hiện số hóa các văn bản phát hành của Bộ và cập nhật trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc và thực hiện gửi điện tử (không gửi bản giấy) đối với 100% các văn bản khi gửi các đơn vị thuộc Bộ;

–      Phối hợp với các đơn vị cập nhật đầy đủ hạn trả lời của các văn bản đến và các văn bản đi trả lời trên Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc của Bộ để cung cấp số liệu về tỷ lệ hồ sơ đúng hạn trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ;

–      Tổ chức xây dựng Quy chế về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư

–      Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc triển khai lập, tổng hợp báo cáo giám sát tổng thể đầu tư trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước.

–      Phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc xây dựng quy định về sử dụng Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước.

Vụ Kinh tế đối ngoại

–      Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc triển khai Hệ thống thông tin; về giám sát, đánh giá đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước; đối với các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

–      Chỉ trù xây dựng quy định về sử dụng Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá; đầu tư các dự án sử dụng vốn nhà nước đối với các dự án; sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tin học trong việc triển khai Hệ thống; đổi mới, hiện đại hóa công tác quản lý thông tin dữ liệu đầu tư công; phục vụ cho công tác lập, theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn; và hàng năm trên cơ sở Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; sử dụng vốn Nhà nước hiện có.

Vụ Tổ chức cán bộ

–      Chủ trì, đôn đốc các đơn vị được phân cấp triển khai sử dụng; và cập nhật thông tin kịp thời trên CSDL cán bộ, công chức, viên chức của Bộ;

–      Sử dụng Hệ thống trong việc tổng hợp thông tin báo cáo; đối với những thông tin đã có trong CSDL.

Trung tâm Tin học

–      Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Thông tư quy định; về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành, sử dụng Hệ thống thông tin; về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước;

–      Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Hệ thống công khai các thông tin; số liệu thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và thực hiện việc kết nối, tích hợp; các thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Bộ đến Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

–      Phối hợp, chủ trì với Văn phòng Bộ tích hợp số liệu; về tỷ lệ xử lý hồ sơ đúng hạn; và tình hình trao đổi văn bản điện tử lên Cổng thông tin Chính phủ;

–      Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin; về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư; sử dụng vốn nhà nước trên toàn quốc;

–      Chủ trì, phối hợp với Vụ Kinh tế đối ngoại triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin; trong việc báo cáo, tổng hợp thông tin về các dự án; sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

–      Chỉ trì, phối hợp với Vụ Kinh tế đối ngoại tổ chức nâng cấp, chuyển đổi công nghệ; cho Trang thông tin điện tử Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam;

–      Thực hiện việc liên kết về thông tin giữa các phần mềm: Quản lý thông tin; cán bộ công chức viên chức, Thi đua khen thưởng, Tính và quản lý tiền lương;

–      Tổ chức thu thập, biên tập, cập nhật thông tin chính xác và kịp thời các thông tin; về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về kế hoạch, đầu tư và thống kê, tình hình hoạt động của ngành Kế hoạch và Đầu tư;

–      Xây dựng khung kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

–      Tổ chức sửa đổi Quy chế quản lý thống nhất; việc ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các đơn vị thuộc Bộ

–      100% các đơn vị ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành thông; qua Hệ thống Quản lý văn bản; và Hồ sơ công việc ở 3 mức độ (triển khai toàn đơn vị; gửi, nhận văn bản điện tử; phân công, xử lý công việc qua mạng);

–      100% các văn bản nội bộ Bộ được gửi điện tử;

–      100% các đơn vị được phân cấp về quản lý cán bộ ứng dụng Công nghệ thông tin; trong việc quản lý thông tin hồ sơ cán bộ; trên CSDL cán bộ, công chức, viên chức của Bộ.

Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ; nhằm nâng cao hiệu quả công việc, phục vụ người dân; và doanh nghiệp là chủ trương đúng đắn của Lãnh đạo Bộ ta. Tất cả các đơn vị thuộc Bộ, người dân và doanh nghiệp sẽ được thụ hưởng những tiện ích; mà Công nghệ thông tin mang lại như tạo chuyển biến đáng kể; về phương pháp làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong Bộ; thúc đẩy cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo; đồng thời, tăng cường năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

5/5 - (2 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (2 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top