Anh Văn 2 đáp án trắc nghiệm môn EG09.2 EHOU

Anh Văn 2 – EG09.2 – EHOU

Học phần Anh Văn 2 – EG09.2 – EHOU này trang bị cho sinh viên lượng từ vựng và kỹ năng tiếng Anh trình độ sơ cấp, giúp sinh viên nắm được các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết về các chủ điểm giao tiếp hằng ngày trên cơ sở khối lượng từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản: thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành… Sau khi kết thúc học phần sinh viên có thể đạt trình độ tiếng Anh A1 (của P2020), Có khả năng giao tiếp về các chủ điểm: chào hỏi, công việc và học tập, thói quen, mua sắm, âm nhạc, gia đình và các hoạt động vui chơi giải trí…

Mẹo Nhỏ Nên Đọc Qua

1. Để tìm kết quả nhanh thì nên sử dụng Máy Tính thay vì Điện Thoại.

2. Sau khi Sao chép (Copy) câu hỏi thì bấm “Ctrl + F” và Dán (Paste) câu hỏi vào ô tìm kiếm sẽ thấy câu cả lời. (Copy nguyên câu không ra thì thử vài từ để kiếm)

3. Trường hợp không tìm thấy câu hỏi. Lúc này vui lòng kéo xuống dưới cùng để đặt câu hỏi mục bình luận. Sẽ được trả lời sau ít phút.

4. Xem danh sách đáp án Trắc nghiệm EHOU

5. THAM GIA KHẢO SÁT VỀ CÂU HỎI (Khảo sát giúp chúng tôi biết sự trải nghiệm của Bạn, Bạn có thể đóng ý kiến giúp Chúng tôi tăng trải nghiệm của bạn. Đặc biệt chúng tôi chọn ra 1 người may mắn mỗi tuần để trao Mã Kích Hoạt LawPro 30 Miễn Phí)

6. Tham gia group Facebook Sinh Viên Luật để được hỗ trợ giải bài tập và Nhận Mã Kích hoạt tài khoản Pro Miễn Phí

7. Nếu đăng nhập mà không thấy đáp án thì làm như sau: Giữ Phím Ctrl sau đó bấm phím F5 trên bàn phím “Ctrl + F5” để trình duyệt xóa cache lúc chưa đăng nhập và tải lại nội dung.

Đáp Án Trắc Nghiệm Anh Văn 2 – EG09.2 – EHOU

Chỉ Thành Viên MemberPro Mới xem được toàn bộ đáp án.

Click chọn vào hình ảnh để xem chi tiết gói MemberPro. Hoặc cho vào giỏ hàng để mua ngay. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

 • Law Pro 30 Ngày

  Giá bán: 100.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 30 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 180 Ngày

  Giá bán: 500.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 180 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng
 • Law Pro 1000 Ngày

  Giá bán: 1.000.000

  Tham khảo được câu hỏi trắc nghiệm của hơn 60 môn ngành Luật trong 1000 ngày. Giúp nhớ kiến thức và giúp ích trong quá trình học tập, thi cử. Hoàn tiền 100% nếu không hài lòng.

  Thêm vào giỏ hàng

29. CD Track 203.1.mp3 You shouldn’t give your Turkish host ____flowers.

– (Đ)✅: white

– (S): red . 

30. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Phong is calling and Han is ….. the phone

– (Đ)✅: answering

– (S): telling

– (S): saying

– (S): speaking 

31. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:…..... strength of 70 horses, a forklift toils all day long in a warehouse lifting great weights.

– (Đ)✅: With the

– (S): Because the

– (S): Some

– (S): The 

32. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:…….., human beings have relatively constant body temperature.

– (Đ)✅: Like all mammals

– (S): Like all mammal

– (S): Alike all mammal

– (S): Alike all mammals 

33. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:………… ants live in colonies, keep farms, go to war, carry off slaves, and have a society somewhat like human beings.

– (Đ)✅: Studies of ant life show that

– (S): That is studied

– (S): That the studies of

– (S): Studies of ant life that 

34. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:…. occasions for congratulations.

– (Đ)✅: Birthdays are usually considered

– (S): Usually considering birthdays

– (S): That considered birthdays usually

– (S):Birthdays that usually considered 

35. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:….... the promotion of health and to helping people avoid injury and disease.

– (Đ)✅: The Red Cross is committed to

– (S): The Red Cross to commit

– (S): Committed to the Red Cross is

– (S): To commit the Red Cross 

36. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:…………. billions of stars exist in the vast space beyond our Milky Way galaxy.

– (Đ)✅: It is estimated that

– (S): That is estimated

– (S): That the estimate

– (S): An estimate that 

37. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:……… gene-bearing bodies within the nuclei of living organisms.

– (Đ)✅: Chromosomes are

– (S): Chromosomes

– (S): Chromosomes while they are

– (S): Chromosomes that are 

38. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:………. racks have magazines and those have newspapers..

– (Đ)✅: These

– (S): That

– (S): This

– (S): There 

39. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:………. the fifth largest among the nine planets that make up our solar system.

– (Đ)✅: The Earth is

– (S): The Earth being

– (S): Being the Earth

– (S): That the Earth is 

40. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:……. actress’s life is in many ways unlike that of other women.

⇒  An

⇒ That the

⇒ As the

⇒ A 

41. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:…the nation’s capital remained in Philadelphia, Pennsylvania.

⇒  While Washington, D.C., was being designed

⇒ Washington, D.C., was designed

⇒ Washington, D.C., designed

⇒ While designing Washington, D.C. 

42. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: _____ television do you watch a day? – About two hours.

⇒  How much

⇒ How many

⇒ How often

⇒ How long 

43. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: A doctor …. care of sick people.

⇒  takes

⇒ gives

⇒ gets

⇒ talks 

44. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: A farmer works hard from morning …………… night.

⇒  till

⇒ at

⇒ on

⇒ in

45. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: A home computer ……. an opportunity for convenient and efficient work at home.

⇒  provides

⇒ to be providing

⇒ which provides

⇒ providing it 

46. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: A well-known large natural lake is Lake Tahoe, … straddles the California-Nevada border.

⇒  which

⇒ and

⇒ since

⇒ for 

47. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: A….. .. writes for a newspaper.

⇒  journalist

⇒ farmer

⇒ doctor

⇒ teacher 

48. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:A………….. works in a library.

⇒  librarian

⇒ nurse

⇒ farmer

⇒ doctor 

49. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: About 20 miles from Boston, …….. a little town named Concord that has a rich history.

⇒  there is

⇒ as

⇒ there are

⇒ where is 

50. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:All my friends agree to come …………. from James.

⇒  apart

⇒ accept

⇒ except

⇒ only 

51. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: All the classes were __painted

⇒  badly

⇒ bad

⇒ good

⇒ gooder 

52. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: America’s first globe maker was James Wilson, who ………. and blacksmith in his earlier life.

⇒  had been a farmer

⇒ being a farmer

⇒ a farmer had been

⇒ farming 

53. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Antonio Gaudi, architect of Barcelona’s Holy Family Church, died before seeing ………….. the structure.

⇒  the completion of

⇒ Their completing of

⇒ completing of

⇒ on completion of 

54. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: At the ___ to the village stands a big old banyan tree.

⇒  Entrance

⇒ hedge

⇒ fence

⇒ enter 

55. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Ba is good ………….. fixing things.

⇒  at

⇒ on

⇒ in

⇒ of

56. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Ba learns to repair household appliances in ……class.

⇒  electronics.

⇒ math

⇒ geography

⇒ English 

57. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Ba: I am a student. Tam: ………….., too.

⇒  Me

⇒ I

⇒ Mine

⇒ My 

58. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Before ……they used horse-drawn wooden carts.

⇒  using tractors

⇒ having used tractors

⇒ farmers use tractors

⇒ farmers have tractors 

59. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Between the California Coast Range and the Sierra Nevada ……… lies the great Central Valley

⇒ the great Central Valley being

⇒ the great Central Valley

⇒ great Central Valley 

60. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Black, red, and even bright pink diamonds …..

⇒  have occasionally been

⇒ found occasionally found

⇒ have occasionally found

⇒ occasionally to find 

61. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Can you give me the ………. for this pie? It’s delicious.

⇒  recipe

⇒ instruction

⇒ ingredients

⇒ prescription 

62. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Cellulose, which ………… for making paper, can be found in all plants.

⇒  is used

⇒ uses

⇒ is using

⇒ are used 

63. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Children learn primarily by ………………. the world around them.

⇒  direct physical experience of

⇒ experiencing directly of

⇒ directly physical experience

⇒ experience direct 

64. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Chosen as the nation’s capital at the end of the American Civil War, ……… a city of over a million people.

⇒  Washington, D.C., is now

⇒ for Washington, D.C.,

⇒ to Washington, D.C.,

⇒ now in Washington, D.C., 

65. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Clipper ships were the swiftest sailing ships that …………………. to sea.

⇒  were ever put

⇒ ever were putted

⇒ were ever putted

⇒ ever were put 

66. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Come in and ……… a seat!

⇒  have

⇒ do

⇒ give

⇒ is

67. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Composing more than 40 per cent of the diet, fats are ____ by the body for energy.

⇒  used specifically

⇒ The specific use

⇒ using specifically

⇒ Specific use 

68. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Could you turn up the ____ please? I can’t hear that singer very well.

⇒  volume

⇒ programme

⇒ television

⇒ channel 

69. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Did you see the Prime Minister on the 10 o’clock last night?

⇒  news

⇒ cartoon

⇒ sitcom

⇒ drama 

70. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Don’t forget to give Mr. Brown my message, ________?

⇒  will you

⇒ are you

⇒ do you

⇒ shall you 

71. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Dr. Mary Mcleod, an advisor to both Franklin Delano Roosevelt and Harry Truman, ………….of Bethune Cookman College.

⇒  was the founder

⇒ the founder

⇒ who was the founder

⇒ did the founder 

72. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Du: What ………… Will you play at the party? Thuy: We’ll play cards. games

⇒ play

⇒ fun

⇒ activities 

73. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Each fiber in the bundle …………….. only a tiny fraction of the total image.

⇒  transmits

⇒ transmitted

– (S):To transmit

⇒ transmit 

74. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Earl was one of the first American artists …… landscapes. ?

⇒  for painting

⇒ paint

⇒ painting

⇒ painted 

75. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Employers often require that candidates have not only a degree

⇒  but also two-year experience

⇒ but more two years experience

⇒ but two years experience

⇒ also two years experience 

76. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Ernest Hemingway is ………. of modern fiction.

⇒  one of the molders

⇒ the molders one

⇒ who is one of the molders

⇒ the molders who is the one 

77. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Farmers look forward to ………. every summer.

⇒  participating in the county fairs

⇒ have participated in the county fairs

⇒ participate in the county fairs

⇒ be participating in the county fairs 

78. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Few natural elements exist in …………. that they are rarely seen in their natural environments

⇒  such small quantities

⇒ small quantity

⇒ so small quantities

⇒ very small quantities 

79. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Forty miners …………. to California for gold in 1848.

⇒  rushed

⇒ are rushed

⇒ rushing

⇒ have rushed 

80. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Game shows are ……. programmes. They can be both entertaining and educational.

⇒  the most exciting

⇒ much exciting

⇒ more exciting

⇒ most exciting 

81. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Hai’s favorite subjects at school are Math and …….

⇒  Music

⇒ marbles

⇒ Atlas

⇒ globe 

82. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Hanh: ……………….. Will you get to Lan’s house, Dung? Dung: By bike.

⇒  How

⇒ Which

⇒ How many

⇒ What 

83. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: He has a fine stamp

⇒  collection

⇒ collect

⇒ collected

⇒ collector 

84. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: He is the man …….. helped me yesterday

⇒  who

⇒ whose

⇒ whom

⇒ which 

85. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Hello, Nga. Nice to …… you again.

⇒  see

⇒ write

⇒ read

⇒ listen 

86. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Hoa has a letter ….. her friend.

⇒  from

⇒ on

⇒ at

⇒ there

87. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Hoa is in class 7A and……….. is Nam.

⇒  so

⇒ too

⇒ but

⇒ there 

88. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Hoa’s new school is ………….than her old school

⇒  bigger

⇒ more

⇒ old

⇒ new 

89. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: How ……. is it from your house to school?

⇒  far

⇒ high

⇒ tall

⇒ long 

90. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: How long does it ………. to get to Abingdon?

⇒  take

⇒ last

⇒ want

⇒ make 

91. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: I bought this bread four days ago and now it’s…….

⇒  off

⇒ rotten

⇒ stale

⇒ bad 

92. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: I can’t go to the movies with you if it____heavily.

⇒  rains

⇒ rained

⇒ raining

⇒ Will rain 

93. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: I didn’t______her as she was wearing a blond wig.

⇒  recognize

⇒ realize

⇒ know

⇒ perceive 

94. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: I like English …………… it’s very interesting.

⇒  because

⇒ that

⇒ but

⇒ so 

95. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: I love____ . Tom and Jerry are my favourite characters.

⇒  cartoons

⇒ romances

⇒ documentaries

⇒ comedies 

96. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: I still cry at the end ___I’ve seen this movie several times.

⇒  although

⇒ so

⇒ because

⇒ and 

97. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: I suggest he___money to buy a new car.

⇒  save

⇒ saved

⇒ saves

⇒ saving 

98. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: I wish I __ work tomorrow.

⇒  wouldn’t have to

⇒ needn’t

⇒ won’t have to

⇒ don’t have to 

99. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: I’d like to see that Korean band ___ their music is pretty cool.

⇒  because

⇒ but

⇒ although

⇒ So

100. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:If one of the participants in a conversation wonders … ….. no real communication has taken place.

⇒  what the other person said

⇒ what was the other person saying

⇒ what said the other person

⇒ what did the other person say 

101. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: In ……………, we study the world rivers and mountain ranges.

⇒  geography

⇒ music

⇒ English

⇒ physics 

102. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: In ……………….., I learn how to read stories and poems in Vietnamese

⇒  literature

⇒ math

⇒ English

⇒ arts 

103. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: In geography, we study different countries and …….. people.

⇒  their

⇒ his

⇒ my

⇒ her 

104. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: In order for people to work together effectively, they need …… each other’s needs.

⇒  to be sensitive

⇒ to is sensitive

⇒ for sensitive

⇒ sensitivity 

105. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:In the USA, students ………. a uniform

⇒  don’t wear

⇒ won’t wear

⇒ not wearing

⇒ isn’t wearing 

106. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Is Hoa talking ………. her teacher? – Yes, she is.

⇒  to

⇒ at

⇒ on

⇒ in

107. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Is Lan ……………….. Math now?

⇒  studying

⇒ studys

⇒ studies

⇒ study

108. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: It is earth’s gravity that …………… people their weight.

⇒  gives

⇒ giving

⇒ given

⇒ give 

109. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:It is only recently that ballets have been based on themes ……. American life.

⇒  reflecting

⇒ reflected

⇒ is reflecting

⇒ reflects 

110. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Lan is 12 years ………………. but she’s very tall..

⇒  old

⇒ heavy

⇒ long

⇒ age 

111. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Lan will ……… some of her friends to her birthday party.

⇒  invite

⇒ tell

⇒ meet

⇒ see 

112. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Let’s take a look at the weather_ now!

⇒  forecast

⇒ program

⇒ presentation

⇒ broadcast 

113. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Linda is going to make a cake, ……….. she needs some eggs and flour.

⇒  so

⇒ or

⇒ and

⇒ but 

114. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Mai ……………… be 13 on her next birthday. will be

⇒ is

⇒ will

⇒ does 

115. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Mai: What will you …… Lan on her birthday? Nga: A red hat.

⇒  give

⇒ drink

⇒ get

⇒ eat 

116. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Many of the students like to take ……… in the games, not only to watch them.

⇒  place

⇒ practice

⇒ exercice

⇒ part 

117. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Mr Tan: …………your mother cooking now ? Mai: No, she’s watching TV.

⇒  Is

⇒ Are

⇒ Does

⇒ Do 

118. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Mr Tu: Is your ………….. name Le Van Ba? Ba: No, it’s Ta Van Ba.

⇒  full

⇒ family

⇒ first

⇒ middle 

119. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Mrs Lan …….. a lot of vegetables in her garden.

⇒  grows

⇒ is

⇒ have

⇒ does 

120. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Mrs Na: Is this apartment suitable …….. you? – Mr Jones: Yes, I think so.

⇒  for

⇒ in

⇒ about

⇒ of 

121. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:My birthday is ……… November 6th.

⇒  on

⇒ at

⇒ by

⇒ in

122. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: My father cannot ……. a car

⇒  drive

⇒ drives

⇒ rides

⇒ ride 

123. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: My father is the …………….. in my family.

⇒  tallest

⇒ tall

⇒ most tall

⇒ taller 

124. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: My grandma never …….. any episodes of her favourite series.

⇒  misses

⇒ has

⇒ watches

⇒ forgets 

125. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:My sister didn’t wash it but I…..

⇒  did

⇒ do

⇒ does

⇒ didn’t 

126. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Na: ………….. sports do you do? Ba: I play badminton.

⇒  What

⇒ When

⇒ Why

⇒ How 

127. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Napoleon ….the West Indian island of Santo Domingo in 1801.

⇒ attacking

⇒ is attacking

⇒ has attracted

⇒  attacked 

128. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Not only knowledge and skills, but also attitudes ……… in school for students’ future adjustment to society.

⇒  need to be cultivated

⇒ cultivated

⇒ when cultivated

⇒ which need to be cultivated 

129. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Of Charles Dickens’ many novels, expectations perhaps is ……….. to many readers.

⇒  the most satisfying one

⇒ more than satisfying one

⇒ most satisfying one

⇒ the more satisfying than 

130. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Oh no! It ….. outside.

⇒  is raining

⇒ rained

⇒ rains

⇒ raining 

131. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Partnership is an association of two or more individuals who …….. together to develop a business.

⇒  work

⇒ working

⇒ works

⇒ they work 

132. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:People can get a sufficient amount of the calcium their bodies……….. from the food they consume.

⇒  need to

⇒ need

⇒ needs

⇒ needing 

133. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Physical fitness exercises can cause injuries ………. the participants are not careful.

⇒  if

⇒ to

⇒ that

⇒ with 

134. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Please tell Nga I’ll …….. her again after six.

⇒  call

⇒ say

⇒ talk

⇒ speak 

135. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Poison oak generates irritating poisons ….. even if people merely brush against the plants.

⇒  that can affect people

⇒ they can affect people

⇒ which do they affect

⇒ what can affect people 

136. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Put plants ….. window so that they will get enough light.

⇒  next to

⇒ near of

⇒ near to

⇒ nearly 

137. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Richard Nixon had been a lawyer and ………….. before he entered politics.

⇒  an officer in the Navy

⇒ served in the Navy as an officer

⇒ did service in the Navy as an officer

⇒ the Navy had him as an officer 

138. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Sanford Meisner ………… the Neighborhood Playhouse in New York City.

⇒  founded and directed

⇒ in finding and directing

⇒ who founded and directed

⇒ founding and directing 

139. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Schools in Vietnam are different ………. schools in the USA.

⇒  from

⇒ in

⇒ at

⇒ for 

140. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Sedimentary rocks are formed below the surface of the earth, ………… very high temperatures and pressures.

⇒  where there are

⇒ where are there

⇒ there are

⇒ there are where 

141. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:So far there is no vaccine ……… in sight for the common cold.

⇒  or cure

⇒ having cured

⇒ or curing

⇒ has cured 

142. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Solar energy doesn’t cause____

⇒  pollution

⇒ polluted

⇒ pollutant

⇒ pollute 

143. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Some monkeys, …………., use their tails in a way similar to a hand.

⇒  like the spider monkey

⇒ the monkey likes

⇒ the spider spider monkey likes

⇒ to the spider monkey 

144. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Some scientists spend most of their lives ……………..at rocks.

⇒  looking

⇒ To look

⇒ On looking

⇒ look 

145. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Students in the USA have a twenty – minute …………….. in the morning.

⇒  break

⇒ time

⇒ classroom

⇒ dinner 

146. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Students take part …….. many activities at recess.

⇒  in

⇒ at

⇒ on

⇒ of

147. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Tea loses its flavor quickly ……….. in the hold of a vessel.

⇒  when stored

⇒ stored

⇒ storing

⇒ when storing 

148. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: That famous book ………… of five chapters.

⇒  consists

⇒ has

⇒ makes

⇒ comprises 

149. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: That restaurant is ___ dirty that few people eat in it.

⇒  So

⇒ Very

⇒ such

⇒ too 

150. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:The campers were children …………… many different countries.

⇒  from

⇒ of

⇒ with

⇒ to

151. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:The cosmopolitan flavor of San Francisco is enhanced by ……… shops and restaurants.

⇒  its many ethnic

⇒ an ethnic

⇒ ethnicity

⇒ its ethnicity 

152. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:The crime rate has continued to rise in American cities despite efforts on the part of both government and private citizens to curb …..

⇒  it

⇒ its

⇒ him

⇒ them 

153. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:The experiments ………. in both the United States and Europe well before the Second World War. ?

⇒  being conducted

⇒ have been conducted

⇒ were conducting

⇒ were conducted 

154. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: The film was ……. I felt asleep in the middle.

⇒  boring

⇒ entertaining

⇒ scary

⇒ exciting 

155. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:The firemen ……………. the people from the fire.

⇒  rescued

⇒ bumt

⇒ caught

⇒ escaped 

156. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: The growth of two-income families in the United States ………….. of people moving to a new social class.

⇒  has resulted in millions

⇒ resulting in millions

⇒ millions of results

⇒ results of millions 

157. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: The Louisiana Territory, an area ……….. the size of France, was bought by the United States from France for $15,000,000 in 1803

⇒  more than four times

⇒ is four times more than

⇒ four times than more

⇒ than more four times 

158. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: The meat of a pig is ….

⇒  pork

⇒ lamb

⇒ chicken

⇒ beef 

159. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: The most popular activity at recess is ..

⇒  talking

⇒ learn

⇒ basketball

⇒ noisy 

160. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: The party will start at 6.00 A.M and …… 9.00 A.M

⇒  finish

⇒ to finish

⇒ finishing

⇒ finishes 

161. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:The radio is next ……… the television

⇒  to

⇒ at

⇒ on

⇒ with 

162. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: The ships had their days of …. in the 1840s and 1850s. ?

⇒  gloriously

⇒ glorious

⇒ glorify

⇒ glory 

163. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:The table was so heavy, I could …………. lift it.

⇒  hardly

⇒ almost

⇒ even

⇒ yearly 

164. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: The telephone was ………………. by Alexander Bell.

⇒  invented

⇒ invent

⇒ inventing

⇒ to invent 

165. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: There are …… students in the classroom.

⇒  some

⇒ a

⇒ any

⇒ an 

166. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: There are 28……29 days in February.

⇒  or

⇒ and

⇒ on

⇒ in

167. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: There are a lot of books in our school ………..

⇒  library

⇒ farm

⇒ yard

⇒ garden 

168. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:They talk …. their class and friends.

⇒  about

⇒ at

⇒ in

⇒ on

169. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: This is the factory ……….. at work.

⇒  where they are

⇒ where are

⇒ in where they are

⇒ they are 

170. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: This river is very …….. for the swimmers.

⇒  dangerous

⇒ endangered

⇒ dangerously

⇒ danger 

171. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: Total weight of all the ants in the world is much greater than ……………

⇒  that of all human beings

⇒ to all human beings

⇒ is of all human beings

⇒ all human beings is that 

172. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Tuna, ……….., may weigh up to 1,000 pounds.

⇒  one of the sea giants

⇒ the sea of the giant

⇒ can be giants of the sea

⇒ is the sea giant 

173. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Using a globe can be ………….. it is educational.

⇒  enjoyable as

⇒ enjoyable

⇒ to enjoy as

⇒ as enjoyable 

174. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Van Gogh’s “Sunflowers” ….. $39.9 million, three times the previous record.

⇒  once sold for

⇒ for once sold

⇒ for sale once

⇒ selling for once 

175. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Warmth, moisture, and oxygen are three necessary requirements ………….. most seedlings.

⇒  for cultivating

⇒ can cultivate

⇒ as cultivating

⇒ for cultivate 

176. Choose A, B, Cor D to complete the following sentence:Washington DC is the ….. of the USA.

⇒  capital

⇒ city

⇒ street

⇒ country

177. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:We …… badminton every afternoon.

⇒  play

⇒ go

⇒ have

⇒ do 

178. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:We can go to the pool……… we can go horse-riding, whichever you prefer?

⇒  or

⇒ so

⇒ but

⇒ and

179. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:We go to work ….. bus every day.

⇒  by

⇒ in

⇒ on

⇒ to

180. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:We have math …….. Tuesday morning.

⇒  on

⇒ at

⇒ of

⇒ in

181. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:We want__ our English.

⇒  to improve

⇒ improved

⇒ improving

⇒ improve 

182. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:We went for a walk………it was raining heavily.

⇒  although

⇒ however

⇒ because

⇒ therefore 

183. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:What are Ba and Nam doing?……. watching T.V.

⇒  They’re

⇒ They

⇒ He’s

⇒ They’ll 

184. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:What is your……… name? – It is Nguyen.

⇒  family

⇒ second

⇒ third

⇒ full 

185. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:What time does Hanh …….. history class?

⇒  have

⇒ do

⇒ does

⇒ has 

186. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Which …………. do you like best? – It’s English

⇒  subject

⇒ school

⇒ classes

⇒ room 

187. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:With new technology, cameras can take pictures of underwater valleys…. …… color.

⇒  in

⇒ within

⇒ by

⇒ for 

188. Choose A, B, C or D to complete the following sentence:Within an area of only 100 miles, Death Valley sinks to 282 feet below sea level while Mount Whitney ……….. to a height of 14,494 feet.

⇒  soars

⇒ soaring

⇒ soared

⇒ soar 

189. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: You can find a book with either the author ……….. the title.

⇒  or about

⇒ and

⇒ with

190. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: You can find science books ……… the shelves here.

⇒  on

⇒ at

⇒ of

⇒ so

191. Choose A, B, C or D to complete the following sentence: You must hurry ____ you will miss your train.

⇒  or

⇒ so

⇒ but

⇒ and 

192. George__too much so he’s getting fat.

⇒  eats

⇒ eat 

193. He__ a big wedding.

⇒  wants

⇒ want 

194. Listen and select the correct answer for each sentence, which may be missing one or more words. CD Track 2.mp3 ……………….. birthday is on Friday.

⇒  Nancy’s ?

⇒ Nicole’s ?

⇒ Natalia’s 

195. Listen and select the correct answer for each sentence, which may be missing one or more words. CD Track 2.mp3 …………………..birthday is on Friday.

⇒  Nicole’s

⇒ Nancy’s

⇒ Natalia’s 

196. Look at the Reading and tick next to the correct meaning of the word in context. Sam lived alone in his own house in California.

⇒  a building for human habitation

⇒ a kind of dance

⇒ firm or institution 

197. Look at the Reading and tick next to the correct meaning of the word in context. They fell in love and got married within six months.

⇒  have strong feeling toward sb

⇒ to drop 

198. Read the passage and circle the correct choice (A, B, C or D) Passage 1 In 1881, a new type of weed began spreading across the northern Great Plains. Unlike other weeds, the tumbleweed did not spend its life rooted to the soil; instead, it tumbled and rolled across fields in the wind. The weed had sharp, spiny leaves that could lacerate the flesh of ranchers and horses alike. It exploited the vast area of the plains, thriving in regions too barren to support other plants. With its ability to generate and disseminate numerous seeds quickly, it soon became the scourge of the prairies. To present-day Americans, the tumbleweed symbolizes the Old West. They read the Zane Grey novels in which tumbleweeds drift across stark western landscapes and see classic western movies in which tumbleweeds share scenes with cowboys and covered wagons. Yet just over a century ago, the tumbleweed was a newcomer. The first sign of the invasion occurred in North and South Dakota in the late 1870s. Farmers had noticed the sudden appearance of the new, unusual weed. One group of immigrants, however, did not find the weed at all unfamiliar. The tumbleweed, it turns out, was a native of southem Russia, where it was known as Tartar thistle. It was imported to the United States by unknown means. Frontier settlers gave the plants various names: saltwort, Russian cactus, and wind witch. But botanists at the Department of Agriculture preferred the designation Russian thistle as the plant’s common name. However, these botanists had a much harder time agreeing on the plant’s scientific name. In general, botanists compare a plant to published accounts of similar plants, or to samples kept as specimens. Unfortunately, no book described the weed and no samples existed in herbaria in the United States. It is probable that the “group of immigrants” mentioned in paragraph 3

⇒  was from southern Russia.

⇒ had lived in North and South Dakota for many years.

⇒ imported tumbleweeds into the United States.

⇒ wrote several accounts about tumbleweeds. 

199. Read the passage and circle the correct choice (A, B, C or D) Passage 1 In 1881, a new type of weed began spreading across the northern Great Plains. Unlike other weeds, the tumbleweed did not spend its life rooted to the soil; instead, it tumbled and rolled across fields in the wind. The weed had sharp, spiny leaves that could lacerate the flesh of ranchers and horses alike. It exploited the vast area of the plains, thriving in regions too barren to support other plants. With its ability to generate and disseminate numerous seeds quickly, it soon became the scourge of the prairies. To present-day Americans, the tumbleweed symbolizes the Old West. They read the Zane Grey novels in which tumbleweeds drift across stark western landscapes and see classic western movies in which tumbleweeds share scenes with cowboys and covered wagons. Yet just over a century ago, the tumbleweed was a newcomer. The first sign of the invasion occurred in North and South Dakota in the late 1870s. Farmers had noticed the sudden appearance of the new, unusual weed. One group of immigrants, however, did not find the weed at all unfamiliar. The tumbleweed, it turns out, was a native of southern Russia, where it was known as Tartar thistle. It was imported to the United States by unknown means. Frontier settlers gave the plants various names: saltwort, Russian cactus, and wind witch. But botanists at the Department of Agriculture preferred the designation Russian thistle as the plant’s common name. However, these botanists had a much harder time agreeing on the plant’s scientific name. In general, botanists compare a plant to published accounts of similar plants, or to samples kept as specimens. Unfortunately, no book described the weed and no samples existed in herbaria in the United States. From the passage it can be inferred that the botanists at the Department of Agriculture

⇒  found it difficult to classify the plant scientifically.

⇒ could not decide on a common designation for the tumbleweed.

⇒ could not find any tumble weeds on the plains.

⇒ gave the names saltwort, Russian cactus, and wind witch to the tumbleweed. 

200. This is a web page for people who are looking for work. Preview the web page. Then complete the sentences. The web page has ….. steps. Winter Hill Career Center The Right Job for You What kind of work do you want? What are your skills? What are your interests? The Winter Hill Career Center can help you choose a career! After you take the test, meet with us. We can help you find work that matches your skills and interests.

⇒  two

⇒ four

⇒ three 

201. This is a web page for people who are looking for work. Preview the web page. Then complete the sentences. This is the web page of a ………

⇒  career centre

⇒ university

⇒ newspaper 

5/5 - (3 bình chọn)
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5/5 - (3 bình chọn)
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

2 Bình Luận “Anh Văn 2 đáp án trắc nghiệm môn EG09.2 EHOU”

 1. nguoihalong0

  a. A: What
  you
  ?

  B: I’m a student. I study tourism.

  A: And
  do you
  to school?

  B: I
  to Hanoi Open University.

  A:
  do you like your classes?

  B: I
  them a lot.

  b. A: What
  Huong do?

  B: She’s a teacher. She
  English at Hanoi Open University.

  A: And what about Dr.Thanh? Where
  he work?

  B: He also
  for Hanoi Open University.

  A:
  does he do, exactly?

  B: He’s the Vice-Dean of the Faculty of Tourism. He
  at the Bach Khoa campus.

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Shopping Cart
Gọi Ngay
Scroll to Top

THÔNG BÁO !

Bạn sẽ bị khóa tài khoản không cần thông báo trước nếu bạn chia sẻ tài khoản dùng chung với nhóm.
error: Thông báo: Nội dung có bản quyền !!