Tháng Tư 18, 2020

luật thuế giá trị gia tăng

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12

LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế giá trị gia tăng. Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi

Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 Read More »

luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12

LUẬT Thuế thu nhập doanh nghiệp  _______________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 Read More »

luật các tổ chức tín dụng

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNGCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng Read More »

luật kế toàn

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015

LUẬT KẾ TOÁN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kế toán. CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt

Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 Read More »

Luật an toàn thực phẩm Số 55/2010/QH12

Luật an toàn thực phẩm Số 55/2010/QH12

QUỐC HỘISố: 55/2010/QH12 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2010 LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM _________________ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị

Luật an toàn thực phẩm Số 55/2010/QH12 Read More »

hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm

QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế; Chính phủ ban hành Nghị định

Nghị định 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật an toàn thực phẩm Read More »

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top