Thẩm quyền ký quyết định tiền lương cho Giám đốc công ty cổ phần

Thẩm quyền ký quyết định tiền lương cho Giám đốc công ty cổ phần. Giám đốc công ty cổ phần có phải ký Hợp đồng lao động không? Có buộc phải đóng BHXH không?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người quản lý, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty. Giám đốc (Tổng giám đốc) do Hội đồng quản trị lựa chọn, bổ nhiệm một người trong số họ hoặc kí hợp đồng thuê một người khác với nhiệm kỳ không quá năm năm và có thể được bổ nhiệm lại hoặc gia hạn hợp đồng với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một số vấn đề đặt ra là thẩm quyền ký quyết định tiền lương cho Giám đốc công ty cổ phần, Giám đốc công ty cổ phần có phải ký Hợp đồng lao động không? Giám đốc công ty cổ phần có buộc phải đóng BHXH không? Bài viết ”Thẩm quyền ký quyết định tiền lương cho Giám đốc công ty cổ phần” được các luật sư công ty Luật Dương Gia biên soạn với nội dụng tập trung vào giải quyết các vấn đề trên như sau:

  • Thẩm quyền ký quyết định tiền lương cho Giám đốc công ty cổ phần.

Đối với vấn đề về tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương, tiền công của Giám đốc, Tổng giám đốc được quy định tại Khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì thẩm quyền quyết định cho Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thuộc về Hội đồng quản trị.

“Điều 158. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì thù lao, tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả theo quy định sau đây:

b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.”

Luật doanh nghiệp năm 2014 cũng quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc theo Điều 158 Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc. Việc công khai các lợi ích liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát và người quản lý khác của công ty thực hiện theo Điều 159 Công khai các lợi ích liên quan. Trong việc điều hành quản trị doanh nghiệp, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có những nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và đặc biệt, họ phải thực hiện quy định về những hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp nhận theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

Khi hưởng các thù lao, tiền lương và lợi ích khác, giám đốc/ tổng giám đốc – với vai trò là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, Giám đốc/ tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Hợp đồng lao động ký với công ty và các quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành, quản lý kinh doanh trái với những quy định này mà gây thiệt hại đến các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

  • Giám đốc công ty cổ phần có phải ký Hợp đồng lao động không?

Về thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động của công ty cổ phần phải căn cứ Khoản 2 Điều 158 Luật doanh nghiệp năm 2014. Ngoài ra, vấn đề bổ nhiệm một người hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải căn cứ theo Điều 157 Luật doanh nghiệp năm 2014 có quy định như sau:

”Điều 157. Giám đốc, Tổng giám đốc công ty

Xem thêm: Mẫu điều lệ của công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn năm 2021?

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

2. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không quá 05 năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 65 của Luật này.”

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật lao động thì vấn đề giao kết hợp đồng lao động giữa giám đốc hoặc tổng giám đốc với pháp nhân công ty có một số đặc điểm tương đối phức tạp. Như đã phân tích ở phân trên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần được hội đồng quản trị bổ nhiệm từ một trong thành viên trong số họ thì trường hợp này công ty không cần ký hợp đồng lao động, hội đồng quản trị cần họp lại và ra quyết định bổ nhiệm chức danh giám đốc/ tổng giám đốc công ty.

Nếu mà công ty muốn thuê mướn lao động bên ngoài công ty làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty thì phải kí hợp đồng lao động theo quy định tại “Bộ luật lao động năm 2019”. Quy định về thực hiện pháp luật hợp đồng lao động đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty sẽ do Hội đồng quản trị đảm nhận chức năng ký kết. Bởi vì theo Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014 quy định nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:

”Điều 149. Hội đồng quản trị

2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

Xem thêm: Cổ phần là gì? Các loại cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp?

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;”

Vấn đề ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được thực hiện theo quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp chấp thuận.

Bình Chọn post
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
Bình Chọn post
chọn đánh giá của bạn
Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
All in one
Gọi Ngay
Scroll to Top