kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Thuốc bảo vệ thực vật là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật được pháp luật quy định cụ thể nhưng không phải tổ chức, cá nhân nào cũng dễ dàng đáp ứng. – Điều 61,63 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật – …

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Read More »