kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen

Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen là thực phẩm có một hoặc nhiều thành phần nguyên liệu có gen bị biến đổi bằng công nghệ gen. – Điều 22, 27, 37, 38, 39, 40 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP – Khoản 1, 2, 3, 4, 5  Điều 4 Nghị định số 123/2018/NĐ-CP I. Điều kiện …

Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen Read More »