kinh doanh phát hành xuất bản phẩm

Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm

Kinh doanh phát hành xuất bản phẩm là những hoạt động liên quan đến phân tích, nghiên cứu, tổ chức và quản lý hoạt động kinh doanh về xuất bản phẩm, đó là những tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn học, …

Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất bản phẩm Read More »