kinh doanh môi giới bảo hiểm

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Môi Giới Bảo Hiểm

Môi giới bảo hiểm là một tổ chức trung gian giữa doanh nghiệp bảo hiểm và khách hàng, đồng thời đại diện quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm hoặc các pháp nhân kinh doanh muốn tham gia bảo hiểm cho doanh nghiệp. – Điều 63, Điều 106 Luật KDBH số 24 – Khoản …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Môi Giới Bảo Hiểm Read More »