kinh doanh khai thác cảng biển

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Khai Thác Cảng Biển

Kinh doanh khai thác cảng biển là hoạt động trực tiếp khai thác cảng biển. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh dịch vụ này khi đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định. – Điều 5, 6, 7, 8, 9 Nghị định số 37/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Điều …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Khai Thác Cảng Biển Read More »