kinh doanh dịch vụ kiểm định

Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo

Kinh doanh dịch vụ kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình nhất định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa với yêu cầu quy định trong quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. – Khoản 1, 7 Điều 3  Nghị định 105/2016/NĐ-CP – Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 2 Nghị …

Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo Read More »