kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp là tổ chức tiến hành hoạt động thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. – Điều 5 Nghị …

Kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp Read More »