kinh doanh bảo vệ thực vật

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật là hoạt động của các tổ chức, cá nhân tư vấn biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật hoặc thực hiện các biện pháp phòng, chống sinh vật gây hại thực vật (trừ các biện pháp xử lý kiểm dịch thực vật quy định …

Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật Read More »