kinh doanh bảo hiểm

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Bảo Hiểm

Kinh doanh bảo hiểm là hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nhằm mục đích sinh lợi, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm chấp nhận rủi ro của người được bảo hiểm, trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm để doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng …

Điều Kiện Đối Với Kinh Doanh Bảo Hiểm Read More »